VU SA rinkimai – demokratijos parodija

Išsami 2021-ųjų VU SA parlamento rinkimų apžvalga rodo, jog studentai yra atriboti nuo savivaldos. Kodėl VU SA bijo rinkimų reformos?

Studentų rinkimai. CORRECTIV nuotrauka

Pra­ėju­siuo­se VU SA par­la­men­to rin­ki­muo­se bal­sa­vo re­kor­diš­kai ma­žai stu­den­tų – 1,54 pro­cen­to. Ofi­cia­liai SA na­riai į prie­kaiš­tus dėl rin­ki­mų jums at­sa­ky­tų: vi­si uni­ver­si­te­to stu­den­tai tu­ri tei­sę bal­suo­ti ir pa­tys kan­di­da­tuo­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se, o tai pa­da­ry­ti – jų as­me­ni­nė atsakomybė. 

Prieš me­tus VU stu­den­tų par­la­men­tas at­me­tė šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mą dėl vi­suo­ti­nių par­la­men­to rin­ki­mų. Už­si­ėmu­si ap­klau­so­mis ir kom­pe­ten­ci­jų kė­li­mu SA prob­le­mos net ne­pri­pa­ži­no. Par­la­men­tą su­da­ro be­veik vien pa­čios at­sto­vy­bės na­riai, tad gal­būt jiems tie­siog ne­si­no­ri pra­ras­ti pa­lan­kios rin­ki­mų sis­te­mos? Anks­tes­niuo­se teks­tuo­se jau ra­šė­me apie ki­tų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rin­ki­mų sis­te­mas ir tai, ko­kia ne­pa­trauk­li VU rin­ki­mų sis­te­ma at­ro­do ki­tų Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų at­sto­vy­bių na­riams.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Jei Eu­ro­po­je stu­den­tų ak­ty­vu­mas sie­kia tris­de­šimt pro­cen­tų ir jei bal­suo­ti iš­ties ga­li­ma, ko­dėl VU stu­den­tai to­kie ne­ak­ty­vūs? Pa­žvel­ki­me į 2021 me­tų pa­va­sa­rį vy­ku­sius VU SA par­la­men­to rin­ki­mus – nuo su­si­pa­ži­ni­mo su kan­di­da­tais iki bal­sa­vi­mo. Ne­bi­jo­ki­te pa­si­leis­ti į šią il­gą pro­ce­dū­ri­nę ke­lio­nę ir pa­tys at­sa­ky­ki­te, ar dėl men­ko rin­ki­mų ak­ty­vu­mo kal­ti pa­tys studentai. 

Kandidatą rink aklai – reklama nereikalinga

Rin­ki­mai įpras­tai pra­si­de­da ne ėji­mu prie bal­sa­dė­žės, o kan­di­da­tų įver­ti­ni­mu. Ap­gal­vo­tam spren­di­mui rei­kia ne­ma­žai lai­ko, ta­čiau rin­kė­jai pir­mą kar­tą apie kan­di­da­tus su­ži­no ata­skai­ti­nės-rin­ki­mi­nės kon­fe­ren­ci­jos me­tu. Tie­sa, kai ku­rie fa­kul­te­tai sa­vo kon­fe­ren­ci­jos ren­gi­nio ap­ra­šy­me pa­si­da­li­na SA sve­tai­nė­je pa­tal­pin­tais da­ly­vių ap­ra­šais. Bė­da ta, kad šiais me­tais vie­nin­te­lis Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­tas (MIF) pa­si­da­li­no to­kia in­for­ma­ci­ja – li­ku­sių 14 fa­kul­te­tų rin­kė­jai į kon­fe­ren­ci­ją pa­te­ko apie kan­di­da­tus ne­ži­no­da­mi nie­ko. Tai rei­kė­tų in­ter­pre­tuo­ti kaip sis­te­mi­nį par­la­men­ta­ro pa­rei­gų nu­ver­ti­ni­mą, nes vi­sų fa­kul­te­ti­nių at­sto­vy­bių kan­di­da­tų į pir­mi­nin­kus (vie­no į vie­ną vie­tą) pri­si­sta­ty­mai yra pateikiami.

Gal­būt rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai mąs­to: jei­gu iš anks­to ži­no­ma, kad iš­si­kels tik du kan­di­da­tai, kam rin­kė­jams kan­di­da­tų ap­ra­šy­mai? Ži­no­ma, nie­kas ne­drau­džia sa­vęs re­kla­muo­ti, bet ren­gi­nio ap­ra­še pa­tal­pin­ta in­for­ma­ci­ja pa­sie­kia re­tą stu­den­tą. Prieš­rin­ki­mi­nis lai­ko­tar­pis VU at­ro­do itin ny­kiai ly­gi­nant su ki­tais Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tais, ku­riuo­se vie­ti­nės SA or­ga­ni­zuo­ja rin­kė­jams pri­ei­na­mus de­ba­tus, siun­čia laiš­kus į stu­di­jų paš­tus, re­gu­lia­riai ir ne­se­lek­ty­viai da­li­na­si in­for­ma­ci­ja so­cia­li­nė­se me­di­jo­se ir sa­vo in­ter­ne­to svetainėje.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Įsi­vaiz­duo­ki­te Sei­mo rin­ki­mus, kur at­ei­da­mi bal­suo­ti nie­ko ne­ži­no­te apie kan­di­da­tą. Nie­ko. Gal­būt pa­si­se­kė – kan­di­da­tas jū­sų mo­kyk­los lai­kų drau­gas ir jis pa­pra­šė pra­bal­suo­ti. Vi­siems ki­tiems ten­ka bal­suo­ti aklai. Pa­dė­tį iš es­mės keis­tų, jei rin­ki­muo­se da­ly­vau­tų skir­tin­gi stu­den­tų są­ra­šai su aiš­kio­mis po­li­ti­nė­mis prog­ra­mo­mis. Vis dėl­to da­bar­ti­nė­je sis­te­mo­je at­ras­tu­me tik vie­ną – stu­den­tų at­sto­vy­bės na­rių – par­ti­ją. Apie tai, ko­kią stag­na­ci­ją su­ke­lia vien­par­ti­nės sis­te­mos kal­bė­ti net ne­ver­ta. Dėl to nie­ko keis­to, jog daž­niau­siai nau­ji kan­di­da­tai į par­la­men­tą pa­tei­kia ne opių vi­sai stu­den­ti­jai prob­le­mų spren­di­mo bū­dus, bet nau­jo­sios va­dy­bos re­cep­tus vi­di­nėms SA prob­le­moms: ge­rin­si­me ko­mu­ni­ka­ci­ją, vie­šin­si­me sa­vo dar­bus, bus dau­giau mo­ky­mų mū­sų na­riams, op­ti­mi­zuo­si­me kaš­tus ir vi­sų kli­šių ly­de­ris – ge­rin­si­me stu­den­tų atstovavimą. 

Registracija – nereikalinga praktika

No­rint pa­tek­ti į ren­gi­nį rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti – tai prak­ti­ka, ku­rios ne­nau­do­ja nei VDU, nei ki­ti tris­de­šimt ap­klaus­tų Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų. Kaip at­ro­do re­gist­ra­ci­ja VU rin­ki­muo­se? Konk­re­čiu lai­ko tar­pu per Fa­ce­bo­ok (ar­ba VU SA sve­tai­nę) rei­kia ras­ti nuo­ro­dą į Go­og­le Forms ap­klau­są, jo­je su­ves­ti in­for­ma­ci­ją, tuo­met gau­ti laiš­ką į stu­di­jų paš­tą, ku­ria­me pa­tei­kia­mas pri­si­jun­gi­mas prie MS Te­ams plat­for­mo­je vyks­tan­čios kon­fe­ren­ci­jos, o jos me­tu pra­ne­ša­mas pen­kių mi­nu­čių bal­sa­vi­mo pe­rio­das IBal­sas svetainėje.

Sa­vo ruož­tu VDU stu­den­tui už­ten­ka per 48 va­lan­das pa­to­giu lai­ku pri­si­jung­ti prie IBal­so, ku­rio nuo­ro­dą au­to­ma­tiš­kai be re­gist­ra­ci­jos gau­na vi­si uni­ver­si­te­to studentai. 

Nori sužinoti apie kandidatą? Lauk tris valandas

Nors re­gist­ra­ci­ja gro­bia stu­den­tų lai­ką, ga­li­ma gir­dė­ti SA na­rių pa­tei­si­ni­mą: per ke­lias mi­nu­tes už­si­re­gist­ra­vus ga­li­ma to­liau tęs­ti stu­di­jas ar dar­bą – no­rint bal­suo­ti už par­la­men­ta­rą ne­bū­ti­na sė­dė­ti vi­so­je kon­fe­ren­ci­jo­je, nes yra pas­kelb­tas kruopš­čiai su­pla­nuo­tas tvarkaraštis.

Prob­le­ma ta, kad tik ke­tu­rių iš ke­tu­rio­li­kos fa­kul­te­tų par­la­men­ta­rų pri­si­sta­ty­mai vy­ko nu­ro­dy­tu lai­ku. De­vy­niuo­se fa­kul­te­tuo­se par­la­men­ta­rų pri­si­sta­ty­mai žen­kliai vė­la­vo: nuo pen­kio­li­kos mi­nu­čių iki va­lan­dos (MF). Pa­gal tvar­ka­raš­tį di­džio­ji da­lis pri­si­sta­ty­mų tu­ri truk­ti 10–15 mi­nu­čių, nors iš­ties trun­ka 20–25. Te­bū­nie, žmo­giš­ka pa­klai­da. Ta­čiau abie­jo­se kon­fe­ren­ci­jo­se, ku­rio­se da­ly­va­vo trys kan­di­da­tai, o ne mi­ni­ma­lus kan­di­da­tų skai­čius, pri­si­sta­ty­mai ir de­ba­tai tru­ko virš 40 minučių.

Tai pa­ro­do tris da­ly­kus. Pir­ma, rin­kė­jams įdo­mios kan­di­da­tų idė­jos ir jų siū­lo­mi po­ky­čiai. Jie klau­sia, no­ri iš­girs­ti dis­ku­si­ją. Kai rin­kė­jams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė rink­tis, jie no­ri rink­tis. Ant­ra, ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad kan­di­da­tų idė­jas ga­li­ma pri­sta­ty­ti ir iš­sa­ky­ti vi­du­ti­niš­kai per ma­žiau nei dvy­li­ka mi­nu­čių. Tre­čia, jei no­ri pir­mą ir vie­nin­te­lį kar­tą su­si­pa­žin­ti su kan­di­da­tu, tu­ri da­ly­vau­ti vi­so­je kon­fe­ren­ci­jo­je, nes tvar­ka­raš­čio in­for­ma­ci­ja klai­din­ga. Tas pats ga­lio­ja ir bal­sa­vi­mo lai­kui – nė vie­nas šių me­tų bal­sa­vi­mas ne­pra­si­dė­jo nu­ro­dy­tu lai­ku. CHGF ir TSPMI bal­sa­vi­mas vė­la­vo virš va­lan­dos, tuo tar­pu MIF pra­si­dė­jo pen­kio­li­ka mi­nu­čių anks­čiau. Vi­du­ti­nio bal­sa­vi­mo pra­džia vė­la­vo 36 mi­nu­tes ir tai at­bai­do nuo rin­ki­mų dir­ban­čius ar in­ten­sy­viai stu­di­juo­jan­čius studentus. 

Vėl įsi­vaiz­duo­ki­me Sei­mo rin­ki­mus – net ir įvei­kus pai­nią re­gist­ra­ci­jos sis­te­mą, tu­rė­tu­mė­te da­ly­vau­ti su rin­ki­mais ne­su­si­ju­sio­je tri­jų va­lan­dų kon­fe­ren­ci­jo­je. Ar pasiryžtumėt? 

Šešios minutės CV

Ke­lio­li­kai nuož­mių stu­den­tų, iš­ken­tu­sių virš tri­jų va­lan­dų lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti su kan­di­da­tais. Vi­du­ti­niam kan­di­da­tui ski­ria­ma 6 mi­nu­tės pri­si­sta­ty­ti ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Kaip per ke­lias mi­nu­tes po­ten­cia­lus at­sto­vas su­ge­ba per­teik­ti sa­vo idėjas?

Sun­kiai. Gal­būt dėl to ne­ma­ža da­lis kan­di­da­tų sa­ve pri­sta­to tik CV at­pa­sa­ko­ji­mu? Bent treč­da­lis iš­rink­tų kan­di­da­tų sa­ve pri­sta­tė pa­dik­tuo­da­mi anks­čiau už­im­tas po­zi­ci­jas SA. Nors pa­rei­gos Eti­kos ko­mi­si­jo­je pra­smin­gos, tai sa­vai­me ne­lei­džia spręs­ti apie kan­di­da­to ga­li­my­bes at­sto­vau­ti studentams.

VU SA pre­zi­den­tas 2018–2020 me­tais Klau­di­jus Me­lys. Vil­niaus uni­ver­si­te­to nuotrauka

De­ja, tai niū­rios sis­te­mos simp­to­mas. Pa­vyz­džiui, Kau­no fa­kul­te­to kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Klau­di­jus Me­lys (dvi ka­den­ci­jas ėjęs VU SA pre­zi­den­to pa­rei­gas), iš­gir­dęs kon­fe­ren­ci­jo­je ne­da­ly­vau­jan­čios kan­di­da­tės bu­vu­sių SA pa­rei­gų pri­sta­ty­mą, tei­gė: „at­ro­do, stip­rios kan­di­da­tės į par­la­men­tą“. Ki­tais žo­džiais, stip­rus kan­di­da­tas nė­ra tas, ku­riam rū­pi stu­den­tų prob­le­mos ar ku­ris tu­ri stip­rių idė­jų, o tas, ku­rio il­gas CV.

Neduokdie prasideda diskusija

Po pri­si­sta­ty­mo rin­kė­jai ga­li už­duo­ti klau­si­mus, ta­čiau pa­tys kan­di­da­tai ne­ga­li rep­li­kuo­ti vie­nas ki­tam. Už­si­ėmi­mas to­kia įžū­lia prak­ti­ka – dis­ku­si­ja – or­ga­ni­za­to­rių uo­liai nu­til­do­mas. Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to rin­ki­muo­se skam­bė­jo grės­min­gas kal­ti­ni­mas: „pra­si­de­da dis­ku­si­ja“.

Ne­vy­ku­sio­je rin­ki­mų sis­te­mo­je lai­ko trū­ku­mas tik­rai ak­tu­alus, nors esant po­rei­kiui mo­de­ra­to­rius prail­gi­na de­ba­tus dvi­de­šim­čia mi­nu­čių. To­kia de­ba­tų for­ma prieš­ta­rau­ja bet ko­kiai idė­jų ko­vai ir ga­li­my­bei net ir pa­vir­šu­ti­niš­kai su­si­pa­žin­ti su stu­den­tų at­sto­vais. Nu­ken­čia ir rin­kė­jas, ir kan­di­da­tas. Ta­čiau at­sto­vy­bi­nin­kų „par­ti­ja“ ga­li džiaug­tis pa­lai­ko­ma tvar­ka: to­kio­je dis­ku­si­jo­je kar­di­na­liai per­mąs­ty­ti SA veik­las ir dar­bus stu­den­ti­jos nau­dai nė­ra įma­no­ma, o lei­džia­mi smul­kūs as­me­ni­niai pri­si­sta­ty­mai ne­kei­čia nu­si­sto­vė­ju­sio sta­tus quo. 

Ne­bū­ti­nai Sei­mo rin­ki­mų de­ba­tai yra sie­kia­my­bė, bet bū­tų keis­ta, jei juo­se pas­ku­ti­nis kan­di­da­tas in­ter­pre­tuo­tų pir­muo­sius kaip no­ri, o jie ne­ga­lė­tų jo pa­tai­sy­ti. Ar­ba pas­ku­ti­nis pa­sa­ky­tų vi­siš­ką ne­sa­mo­nę, o prieš jį kal­bė­ję ty­lė­tų, nes bū­tų ap­kal­tin­ti „dis­ku­si­ja“.

Kandidatą išrinko niekas

Šiais me­tais VU SA rin­ki­muo­se 42 par­la­men­ta­rai iš­rink­ti be jo­kios kon­ku­ren­ci­jos. Įsta­tai ne­nu­ro­do mi­ni­ma­laus bal­sų skai­čiaus, ku­rį tu­ri su­rink­ti iš­si­kė­lęs – tie­siog tu­rėk dau­giau už ki­tus. Jei­gu į dvi vie­tas kan­di­da­tuo­ja du kan­di­da­tai – už­ten­ka vie­no balso.

Pa­n­de­mi­ja, lė­mu­sį in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, pri­ver­čia at­lik­ti bent pa­ro­do­muo­sius bal­sa­vi­mus. Anks­čiau tai ne­bu­vo bū­ti­na: kad tap­tum „iš­rink­tu“ vi­sų uni­ver­si­te­to stu­den­tų at­sto­vu, pa­ka­ko bend­ro (ke­lio­li­kos SA na­rių) nu­ta­ri­mo. Trum­pai ta­riant, kan­di­da­tų ir stu­den­tų at­sto­vų vie­tų skai­čiaus san­ty­kis pa­na­šus kaip rin­ki­muo­se į 1940-ųjų Liau­dies Sei­mą ar ki­tuo­se so­vie­ti­niuo­se rin­ki­muo­se – vie­nas par­ti­jos pa­skir­tas kan­di­da­tas į vie­ną ren­ka­mą vietą. 

De­vy­ni par­la­men­ta­rai iš­rink­ti lau­žant SA tai­syk­les. Fi­lo­lo­gi­jos, Fi­lo­so­fi­jos ir Tei­sės fa­kul­te­tų kon­fe­ren­ci­jo­se ne­su­si­da­rė kvo­ru­mas. Kon­fe­ren­ci­ją to­kiu at­ve­ju rei­kia pa­kar­to­ti vė­liau, bent po dvie­jų sa­vai­čių. Ta­čiau or­ga­ni­za­to­riams tai nė mo­tais – pa­kar­to­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos bu­vo su­reng­tos po ke­lių mi­nu­čių. Bal­suo­ti ga­li tie, ku­rie iš anks­to ži­no, ka­da ir ku­rios tai­syk­lės bus laužomos.

Balsuoti negali visi

VU SA rin­ki­muo­se ne­ga­li bal­suo­ti vi­si. Ne­svar­bu, ką nu­ro­do or­ga­ni­za­ci­jos do­ku­men­tai – jų vis tiek įžū­liai ne­si­lai­ko­ma. Em­pi­ri­niai duo­me­nys, ki­tų uni­ver­si­te­tų SA at­sto­vai ir svei­kas pro­tas sa­ko: stu­den­tai bal­suo­ja, jei­gu jiems lei­džia­ma bal­suo­ti. VU rei­kia vi­suo­ti­nių stu­den­tų rin­ki­mų. Apie rin­ki­mus į Liau­dies Sei­mą ir vi­są so­vie­ti­nės „de­mo­kra­ti­jos“ tra­di­ci­ją už­si­min­ta ne vel­tui. Iš at­sto­vy­bės na­rių pa­si­tei­si­ni­mų per­ša­si vie­na iš­va­da – da­bar­ti­nė rin­ki­mų sis­te­ma SA or­ga­ni­za­ci­jai yra pa­to­gi, lei­džia iš­veng­ti rea­lios kon­ku­ren­ci­jos ir pri­vi­le­gi­juo­ti vie­nos ir tei­sin­gos „par­ti­jos“ narius.

Nė­ra po­rei­kio at­šauk­ti sim­bo­li­nę ver­tę tu­rin­čias ir tra­di­ci­ja ta­pu­sias kon­fe­ren­ci­jas. Elekt­ro­ni­niai rin­ki­mai į par­la­men­tą ga­li vyk­ti ne jos me­tu, be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ir bent ke­le­tą die­nų, o dar ge­riau – sa­vai­tę. Lap­kri­tį teik­tas šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mas nie­kur ne­din­go ir nie­kas ne­truk­do nau­jam VU SA par­la­men­tui im­tis jo svarstymo.

Taip pat skaityk

Partijų planas D

Prievolės rinkimų komitetams ir idėjų kalvės politinėms partijoms turėjo sustiprinti demokratiją Lietuvoje. Praėjus metams jų poveikis