/

Į Lietuvą – per kryžiaus žygius

Olafas Scholzas Lietuvoje aplankė didžiausias NATO pratybas nuo Šaltojo karo pabaigos. Čia Vokietijos kanclerį persekiojo abejonės dėl dislokuojamos brigados finansavimo.

Buvęs Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis, Vokietijos ministras pirmininkas Olafas Scholzas ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Vokietijos federalinėje kanceliarijoje 2022 metų vasario 26 dieną. Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos nuotrauka

Ola­fas Schol­zas at­rie­da ra­ti­ne šar­vuo­ta trans­por­to prie­mo­ne. Iš tam­siai ža­lio Bun­des­weh­ro „Boxe­rio“ Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris ap­žvel­gia miš­kin­gas Pa­bra­dės ka­ri­nio po­li­go­no kal­vas. Mė­ly­nas liet­pal­tis, džin­sai, ru­di ka­rei­viš­ki ba­tai – taip kanc­le­ris pa­si­ruo­šęs mū­šio lau­kui. Tai tu­rė­tų bū­ti stipraus įvaiz­džio ir są­jun­gi­nin­kams skir­tų pa­gi­ria­mų­jų žo­džių die­na – jei ne iki šiol jį per­se­kio­ję klau­si­mai apie pinigus.

Lie­tu­vo­je dulks­na. Iki sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – vos 20 ki­lo­met­rų. Už jos bai­gia­si NATO te­ri­to­ri­ja ir pra­si­de­da Ru­si­jos įta­kos zo­na. Čia, prie iš­ori­nės al­jan­so sie­nos, Bun­des­weh­ras sa­vo vy­riau­sy­bės va­do­vui de­monst­ruo­ja, kaip ke­ti­na įvyk­dy­ti Schol­zo da­li­na­mą pa­ža­dą gin­ti kiek­vie­ną al­jan­so te­ri­to­ri­jos cen­ti­met­rą. „Vo­kie­ti­ja ne­pa­lau­žia­mai sto­vi Bal­ti­jos ša­lių pu­sė­je“, – bend­ro spau­dos pra­ne­ši­mo me­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­tu Gi­ta­nu Nau­sė­da pa­brėš so­cial­de­mo­kra­tų (SPD) politikas.

Iš pradžių žebenkštys, paskui minosvaidžiai, tada pėstininkai

Pir­mo­sios pa­si­ro­do že­benkš­tys – Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės nau­do­ja­mos mo­bi­lios leng­vo­sios oro gy­ny­bos sis­te­mos „Wie­sel“. Trys vikš­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės trau­kia į prie­kį lie­taus per­merk­tu smė­liu. Pa­gal pra­ty­bų sce­na­ri­jų su­si­du­ria­ma su prie­šų pa­kel­tu dro­nu. Schol­zas, Nau­sė­da ir ki­ti pra­ty­bų sve­čiai iš to­lo klau­so­si mi­no­svai­džių šū­vių. Ša­lia jų pa­la­pi­nės vo­kie­čių ka­ro ma­ši­noms į pa­gal­bą sku­ba lie­tu­viš­ki ra­ti­niai šar­vuo­čiai „Vil­kas“. Ne­to­li esan­tis miš­ke­lis ap­šau­do­mas den­gia­mą­ja ug­ni­mi. Virs­ta me­džiai, ta­da ug­nį ati­den­gia pės­ti­nin­kai. Iš su­si­dū­ri­mo vie­tos eva­kuo­ja­mi ta­ria­mi sužeistieji.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Pra­ty­bų tiks­las – tre­ni­ruo­tis gin­ti te­ri­to­ri­ją nuo po­ten­cia­laus ag­re­so­riaus, t. y. Ru­si­jos ka­ri­nių veiks­mų. Mė­ne­sį trun­kan­tys ma­nev­rai NATO ry­ti­nia­me flan­ge yra di­džiau­si nuo Šal­to­jo ka­ro pa­bai­gos, juo­se da­ly­vau­ja 12 000 Bun­des­weh­ro ka­rių ir 3 000 trans­por­to prie­mo­nių, dau­giau­sia iš 10-osios tan­kų di­vi­zi­jos. Vi­sa tai tar­si ope­rą su žiū­ro­nais ran­ko­je Schol­zas ir Nau­sė­da ste­bi už­mas­kuo­to­je palapinėje.

Dėl Lietuvos palauks ir Macronas, ir Xi

Dėl vi­zi­to ry­ti­nia­me al­jan­so flan­ge ge­gu­žės pra­džio­je Schol­zas net­gi pra­lei­do tri­ša­lį su­si­ti­ki­mą su Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu Em­ma­nu­eliu Mac­ro­nu ir Ki­ni­jos va­do­vu Xi. Jis ap­si­ri­bo­jo va­ka­rie­ne su Mac­ro­nu Pa­ry­žiu­je prieš at­vyks­tant Xi. Ko­kį sig­na­lą Schol­zo at­si­sa­ky­mas da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se bū­tų pa­siun­tęs Bal­ti­jos ša­lims? Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va tie­sio­giai ri­bo­ja­si su Ru­si­ja, o Su­val­kų ko­ri­do­rius tarp Ka­li­nin­gra­do ir Bal­ta­ru­si­jos lai­ko­mas silp­ną­ja NATO gy­ny­bos vie­ta. Ru­sai esą jau da­bar trik­do GPS sig­na­lą Bal­ti­jos ša­ly­se ne­to­li dis­lo­kuo­tais truk­džių siųs­tu­vais. Bū­tent šio­je vie­to­je Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas esą ga­li smog­ti per ke­le­rius at­ei­nan­čius metus.

To­dėl į bri­ga­dą Lie­tu­vo­je Vo­kie­ti­ja no­ri in­ves­tuo­ti apie de­šimt mi­li­jar­dų eu­rų, iš ku­rių nuo še­šių iki de­vy­nių mi­li­jar­dų eu­rų bus iš­leis­ta vien nau­jai įran­gai. Kol kas Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos dvi de­šim­tys Vo­kie­ti­jos ka­rių. Tai – prie­ša­ki­nis bū­rys, nors Vo­kie­ti­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sa­va­no­rių į Lie­tu­vą bū­ta bent pen­kis kar­tus dau­giau. Iki 2027 me­tų pa­bai­gos šis prie­ša­ki­nis bū­rys tu­ri bū­ti iš­plės­tas iki maž­daug 5 000 ka­rių vie­ne­to, nuo­lat dis­lo­kuo­ja­mo Lie­tu­vos teritorijoje.

Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys pa­si­ry­žu­sios dau­giau ri­zi­kuo­ti ir griež­čiau ko­vo­ti su Ru­si­ja nei Vo­kie­ti­ja. Ne­pai­sant to, pre­zi­den­tas Nau­sė­da šią die­ną ran­da šil­tų žo­džių Schol­zui, tik­riau­siai dėl iki šiol vo­kie­čių pa­reikš­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Nau­sė­da pla­nuo­ja­mą bri­ga­dą va­di­na „ly­de­rys­tės de­monst­ra­ci­ja“ ir pa­brė­žia svar­bų vo­kie­čių vaid­me­nį Uk­rai­nos prieš­lėk­tu­vi­nė­je gy­ny­bo­je. Schol­zas sa­vo ruož­tu pre­zi­den­tą pa­va­di­na drau­gu. Vis­gi, kaip daž­nai bū­na drau­gys­tė­je, trūks­ta ne gra­žių žo­džių, bet juos ly­din­čių veiksmų.

Ką padengs Lietuva?

Vo­kie­ti­ja ir Lie­tu­va tu­ri ko­or­di­nuo­ti bri­ga­dos ap­gy­ven­di­ni­mą, su­si­tar­ti, kas bus at­sa­kin­gas už vie­tos inf­rastruk­tū­rą, kas ir pa­gal ko­kius stan­dar­tus ap­gy­ven­dins ka­rius. Bun­des­weh­ro vy­rai ir mo­te­rys tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę at­si­vež­ti sa­vo šei­mas, tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ti vai­kų dar­že­liai ir mo­kyk­los. Tam rei­ka­lin­gos iš­lai­dos ga­li ge­ro­kai vir­šy­ti mi­li­jar­dą eu­rų. Vo­kie­ti­jos li­be­ra­lų (FDP) frak­ci­jos pir­mi­nin­kas Bun­des­ta­go Gy­ny­bos ko­mi­te­te Alexan­de­ris Mül­le­ris di­džiau­siam Ber­ly­no dien­raš­čiui „Der Ta­ges­spie­gel“ tei­gė, kad „kol kas dar nė­ra pa­aiš­kin­ta, kas pa­dengs būs­to, že­mės, mo­kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių iš­lai­das“. Mül­le­ris ti­ki­si, kad kanc­le­rio vi­zi­tas įneš aiš­ku­mo – ir kad Vo­kie­ti­jos par­la­men­tas taip gaus „nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie išlaidas“.

Ne tik pinigų klausimas

Bun­des­weh­ras ne­tu­ri nuo­la­ti­nio bri­ga­dos dis­lo­ka­vi­mo už­sie­ny­je pa­ruoš­tu­kės. Pla­nuo­to­jai nu­ma­to, kad Vo­kie­ti­jos ka­riai ke­le­riems me­tams iš­vy­kus į Lie­tu­vą su sa­vi­mi tu­rės pa­si­im­ti šei­mas, jų su­tuok­ti­niai tu­rės ras­ti dar­bus, o vai­kai lan­ky­ti mo­kyk­las. Tam rei­kės ne tik ka­rei­vi­nių ir po­li­go­nų. Pa­na­šiai kaip JAV ka­riuo­me­nei Šal­to­jo ka­ro me­tais Va­ka­rų Vo­kie­ti­jo­je, tam rei­ka­lin­ga iš­ti­sa inf­rastruk­tū­ra, ne­ap­si­ri­bo­jan­ti vien kariuomene.

Be to, Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės va­das Carste­nas Bre­ueris pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį vo­kie­čių nau­jie­nų žur­na­lui „Der Spie­gel“ tei­gė ne­no­rįs įsa­ky­ti ka­riams vyk­ti į Lie­tu­vą prieš jų va­lią – jie čia tu­rė­tų at­si­dur­ti sa­va­no­riš­kai. Pa­sku­bo­mis įvyk­dy­ta ga­li­mai dis­lo­kuo­ti­nų ka­ri­nių da­li­nių ap­klau­sa to­kiam sce­na­ri­jui su­tei­kė ma­žai vil­čių. Tik vie­nas iš pen­kių ap­klaus­tų vo­kie­čių ka­rių tei­gė, kad no­rė­tų vyk­ti į ry­ti­nį NATO flan­gą sa­vo no­ru. Pro­jek­to gai­rė­se Bre­ueris pa­brė­žia, kad į ka­rių ir jų šei­mų „įvai­rius rū­pes­čius ir in­te­re­sus“ tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta „ge­riau­siu įma­no­mu bū­du“. Pir­me­ny­bė tu­ri bū­ti tei­kia­ma patrauklumui.

Var­gu ar kas nors taip ge­rai iš­ma­no ka­rių rū­pes­čius kaip And­ré Wüst­ne­ris, Bun­des­weh­ro aso­cia­ci­jos – Vo­kie­ti­jos ka­rei­vių pro­fe­si­nės są­jun­gos – va­do­vas. „Tarp ka­rių ky­la ne­ra­mu­mų dėl pla­nuo­ja­mo nuo­la­ti­nės ko­vi­nės bri­ga­dos dis­lo­ka­vi­mo“, – sa­ko ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas. Jo da­li­nys nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos su­lau­kė daug skam­bu­čių dėl šių pla­nų. „Dau­ge­lis bend­ra­žy­gių yra ypač su­si­rū­pi­nę, nes at­ro­do ti­kė­ti­na, kad ka­riai bus per daug ap­krau­ti tam tik­ro­se sri­ty­se“, – sa­ko Wüstneris.

Lie­tu­va bu­vo ei­na­mo­ji te­ma Bun­des­weh­ro aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se pra­ėju­sį ru­de­nį. Kai ku­rie ka­riai pra­ne­šė, kad jų šei­mos bi­jo su vai­kais per­si­kel­ti taip ar­ti Ru­si­jos sie­nos. Ki­ti tei­gė, kad pa­si­kei­tė so­cia­li­nė tikro­vė: ki­taip nei gal­būt prieš 20 me­tų, dau­ge­lis su­tuok­ti­nių tu­ri sta­bi­lias ka­rje­ras, ku­rių ne­ga­lė­tų pra­tęs­ti Lietuvoje.

Pistoriusas siekia pinigų, SPD – aiškumo

Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Nau­sė­da po de­ry­bų su Schol­zu bent pa­brė­žė, kad no­ri su­da­ry­ti „ge­riau­sias įma­no­mas są­ly­gas“ ka­riams ir kad pro­jek­tas ne­tu­rė­tų bū­ti ati­dė­tas „nė se­kun­dei“ – Vo­kie­ti­jai tai skam­ba kar­tu kaip pa­ža­das ir per­spė­ji­mas. Nors vi­zi­to me­tu Schol­zas pa­reiš­kė, kad pro­jek­tas vyk­do­mas „di­de­liu tem­pu“, il­ga­lai­kis fi­nan­sa­vi­mas lie­ka neaiškus.

Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo 2027 me­tų vien bri­ga­dos ei­na­mo­sios iš­lai­dos sieks 800 mi­li­jo­nų eu­rų per me­tus, ne­skai­tant de­vy­nių mi­li­jar­dų eu­rų, skir­tų pra­di­nės įran­gos pa­rū­pi­ni­mui. Šiuo me­tu Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė­je vyks­ta de­ry­bos dėl biu­dže­to. Gy­ny­bos mi­nist­ras Bo­ri­sas Pis­to­riu­sas (SPD) sa­vo mi­nis­te­ri­jai sie­kia iš­si­ko­vo­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą, tuo tar­pu fe­de­ra­li­nis fi­nan­sų mi­nist­ras Ch­ri­s­tia­nas Lind­ne­ris (FDP) ne­no­ri iš­leis­ti dau­giau nei sutarta.

Ki­tą die­ną po Schol­zo vi­zi­to Lie­tu­vo­je dien­raš­ty­je „Der Ta­ges­spie­gel“ pa­si­ro­dė nu­te­kin­to Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos raš­to ap­ma­tai, ku­riuo­se – ga­li­mi tei­si­niai spren­di­mai kraš­to gy­ny­bos iš­lai­doms su­teik­ti iš­im­tį griež­to­se Vo­kie­ti­jos sko­li­ni­mo­si tai­syk­lė­se. Mat užuot lai­kę­sis fi­nan­sų mi­nist­ro Lind­ne­rio tau­py­mo prie­mo­nių, Pis­to­riu­sas prie 2025 me­tų gy­ny­bos biu­dže­to, ku­rį šian­dien su­da­ro be­veik 52 mi­li­jar­dai eu­rų, sie­kia ma­žiau­siai pa­pil­do­mų 6,5 mi­li­jar­do eu­rų. Nu­te­kin­ta­me do­ku­men­te mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kai ar­gu­men­tuo­ja, kad ope­ra­ci­nės pa­reng­ties gink­luo­tų­jų pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui yra su­teik­tas kons­ti­tu­ci­nis man­da­tas. To­dėl sko­li­ni­mo­si ap­ri­bo­ji­mai gy­ny­bos biu­dže­tui esą nė­ra privalomi.

Tuo tar­pu kal­bant apie bri­ga­dą Lie­tu­vo­je, SPD frak­ci­jos na­rys Bun­des­ta­go biu­dže­to ko­mi­te­te, at­sa­kin­gas už Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­tą, And­re­asas Sch­war­zas rei­ka­lau­ja, kad „fe­de­ra­li­nės vy­riau­sy­bės spren­di­mą tu­ri sek­ti ati­tin­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas ir fi­nan­sų mi­nist­ras ra­gi­na­mas tai ir pa­da­ry­ti“. Sch­war­zas tei­gia, kad „anks­ty­va­me eta­pe rei­kia aiš­ku­mo“. Bun­des­weh­ras ir jo al­jan­so part­ne­riai tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­si­kliau­ti fe­de­ra­li­nės vy­riau­sy­bės žodžiu.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Pa­gal­bos ko­vo­jant su Ru­si­jos truk­džiais ar di­des­nės pa­ra­mos Uk­rai­nai – nau­jų pa­siū­ly­mų Lie­tu­vai Schol­zas ke­lio­nės me­tu sa­vo ba­ga­že ne­tu­rė­jo. Aki­vaiz­du, kad iš­te­sė­ti jau duo­tus pa­ža­dus bus pa­kan­ka­mai sun­ku. Ta­čiau vien Vo­kie­ti­jos kanc­le­rio nuo­trau­kos ko­vi­nė­je ma­ši­no­je prie iš­ori­nės ES sie­nos Bal­ti­jos ša­lims grei­čiau­siai bus vertingos.

Prie pat Bal­ta­ru­si­jos esan­čia­me Pa­bra­dės ka­ri­nia­me mo­ky­mo cent­re fe­de­ra­li­nis kanc­le­ris pa­li­ko tik po­rą ryš­kiai ža­lių au­sų kiš­tu­kų. Jie gu­lė­jo ant kė­dės su jo var­di­niu žen­kle­liu, jam jau se­niai iš­vy­kus į su­si­ti­ki­mą su tri­jų Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vais Rygoje.

Schol­zas plas­ti­ki­niais kiš­tu­kais sau­go­jo klau­są nuo mū­šio triukš­mo. Pra­ty­bo­se prie ry­ti­nio NATO flan­go šau­do­ma tik­ra amu­ni­ci­ja. Tą pa­tį pir­ma­die­nį Pu­ti­nas įsa­kys su­reng­ti Ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų bran­duo­li­nes pra­ty­bas ne­to­li Ukrainos.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk