Leidiniai

Šauks­mas:
stu­den­tų žurnalas

© 2022 | 40 p. | 200×273 | ISSN: 2783–6770

Vie­nin­te­lis Lie­tu­vos stu­den­tų po­li­ti­kos, vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros
žur­na­las. Iš­ei­na kar­tą per se­mest­rą. Nr. 1 (2022 pavasaris).

Stu­den­tai ga­li ge­riau:
šauks­mi­nin­kų prog­ra­ma 2021

© 2021 | 10 p. | 105×148

Šauks­mo prog­ra­ma stu­di­jų rū­py­bos, stu­den­tų sa­vi­val­dos ir na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais stu­den­tų rinkimuose.

Bren­dan Do­oley:
Stu­den­tų ju­dė­ji­mų istorija

© 2021 | 36 p. | 105×148

Iš­sa­mus bri­tų is­to­ri­ko pa­sa­ko­ji­mas apie maiš­tin­gą­ją stu­den­ti­ją nuo pat uni­ver­si­te­tų at­si­ra­di­mo iki Šal­to­jo ka­ro pabaigos.

Dau­man­tas Skin­kys:
Kaip lei­džia­mi stu­den­tų pinigai

© 2021 | 16 p. | 105×148

LSS ir stu­den­tų at­sto­vy­bių fi­nan­sų ty­ri­mas ro­do, kad stu­den­tų su­mo­kė­ti pi­ni­gai ne­bū­ti­nai pa­nau­do­ja­mi jų labui.

Ar tie­sa, kad ne­vei­kia SA:
stu­den­tų po­li­ti­kos gidas

© 2020 | 23 p. | 105×148

Kny­ge­lė­je trum­pai ir aiš­kiai pri­sta­to­mos Lie­tu­vos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos, jų es­mi­nės prob­le­mos ir spren­di­mo būdai.

Vi­siems, ne tik sa­viems:
šauks­mi­nin­kų prog­ra­ma 2020

© 2020 | 9 p. | 105×148

Šauks­mo prog­ra­ma stu­di­jų rū­py­bos, stu­den­tų sa­vi­val­dos ir na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais stu­den­tų rinkimuose.

Šauks­mi­nin­kas:
ju­dė­ji­mo biuletenis

© 2019 | 8 p. | 148×210

Ne­re­gu­lia­riai iš­ei­nan­tis lei­di­nys, tal­pi­nan­tis po­pu­lia­riau­sius šauks­mi­nin­kų teks­tus ir ak­tu­aliau­sią ju­dė­ji­mo veik­los informaciją.