Privatumo politika

Ši pri­va­tu­mo po­li­ti­ka yra nau­do­ja­ma www​.sauks​mas​.net tink­la­pio lan­ky­to­jams in­for­muo­ti apie mū­sų po­li­ti­ką, su­si­ju­sią su as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos rin­ki­mu, nau­do­ji­mu ir at­sklei­di­mu. Tink­la­pio ope­ra­to­rius ir val­dy­to­jas yra Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to stu­den­tų drau­gi­ja „Šauks­mas“.

Jei nu­spren­džia­te nau­do­tis mū­sų tink­la­piu, ta­da jūs su­tin­ka­te su šia­me do­ku­men­te ap­ra­šy­ta pri­va­tu­mo po­li­ti­ka bei lei­džia­te mums rink­ti ir nau­do­ti čia nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją. As­me­ni­nė in­for­ma­ci­ja, ku­rią ren­ka­me yra nau­do­ja­ma to­bu­li­nant tink­la­pį. Mes ne­nau­do­si­me ir ne­da­lin­si­me jū­sų in­for­ma­ci­jos nie­kam, iš­sky­rus at­ve­jus, ap­ra­šy­tus šio­je pri­va­tu­mo politikoje.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

No­rė­da­mi gau­ti in­for­ma­ci­jos apie var­to­to­jų pa­tir­tį nau­do­jan­tis mū­sų tink­la­piu, ga­li­me pa­rei­ka­lau­ti, kad pa­teik­tu­mė­te tam tik­rą as­me­ni­nę iden­ti­fi­kuo­jan­čią in­for­ma­ci­ją, įskai­tant, bet ne­ap­si­ri­bo­jant jū­sų el. paš­to ad­re­su. Mū­sų su­rink­ta in­for­ma­ci­ja bus nau­do­ja­ma su­si­siek­ti su ju­mis ir (ar­ba) to­bu­lin­ti tinklapį.

Prisijungimo duomenys

No­ri­me jus in­for­muo­ti, kad kai lan­ko­tės mū­sų tink­la­py­je, ren­ka­me in­for­ma­ci­ją, ku­rią jū­sų nar­šyk­lė mums siun­čia, va­di­na­mą žur­na­lo duo­me­ni­mis. Į šiuos žur­na­lų duo­me­nis ga­li bū­ti įtrauk­ta to­kia in­for­ma­ci­ja kaip jū­sų kom­piu­te­rio in­ter­ne­to pro­to­ko­lo (IP) ad­re­sas, nar­šyk­lės ver­si­ja, lan­ko­mi mū­sų tink­la­pio pus­la­piai, ap­si­lan­ky­mo lai­kas ir da­ta, tuo­se pus­la­piuo­se pra­leis­tas lai­kas ir ki­ta statistika.

Žur­na­lo duo­me­nys yra ren­ka­mi ir ana­li­zuo­ja­mi tam, kad ap­tik­ti ir pa­ša­lin­ti tink­la­pio klai­das, tir­ti trū­ku­mus. Šie duo­me­nys taip pat ren­ka­mi ir ana­li­zuo­ja­mi sie­kiant to­bu­lin­ti tink­la­pį ir jo puslapius.

Slapukai

Sla­pu­kai yra fai­lai su ne­di­de­liu duo­me­nų kie­kiu, ku­rie daž­niau­siai nau­do­ja­mi kaip ano­ni­mi­nis uni­ka­lus iden­ti­fi­ka­to­rius. Jie siun­čia­mi į jū­sų nar­šyk­lę iš jū­sų lan­ko­mo tink­la­la­pio ir yra sau­go­mi jū­sų kom­piu­te­rio kie­ta­ja­me diske.

Mū­sų tink­la­pis nau­do­ja šiuos sla­pu­kus in­for­ma­ci­jos rin­ki­mui ir tink­la­pio to­bu­li­ni­mui. Juos nau­do­ja­me tik ga­vę iš­anks­ti­nį var­to­to­jo su­ti­ki­mą, tad jūs ga­li­te ži­no­ti, ka­da sla­pu­kas siun­čia­mas į jū­sų kom­piu­te­rį. Jei nu­sprę­si­te at­si­sa­ky­ti mū­sų sla­pu­kų, gal­būt ne­ga­lė­si­te nau­do­tis kai ku­rio­mis mū­sų tink­la­pio dalimis.

Google analizė

Ope­ra­to­rius šio­je sve­tai­nė­je in­te­g­ra­vo kom­po­nen­tą „Go­og­le Analytics“.

Go­og­le Ana­ly­tics yra in­ter­ne­to ana­li­zės pa­slau­ga. In­ter­ne­to ana­li­zė – tai duo­me­nų apie tink­la­la­pių lan­ky­to­jų el­ge­sį rin­ki­mas ir ty­ri­mas. Be ki­tų da­ly­kų, in­ter­ne­to ana­li­zės pa­slau­ga ren­ka duo­me­nis apie tai, iš ku­rio ki­to tink­la­la­pio var­to­to­jas pa­te­ko į mū­sų tink­la­pį, ku­riuo­se tink­la­pio pus­la­piuo­se bu­vo lan­ko­ma­si ar kaip daž­nai ir ku­riam lai­kui bu­vo per­žiū­rė­ti pus­la­piai. In­ter­ne­to ana­li­zė dau­giau­sia nau­do­ja­ma tik­la­piui op­ti­mi­zuo­ti bei re­kla­mos są­nau­dų ir nau­dos analizei.

Go­og­le Ana­ly­tics kom­po­nen­to ope­ra­to­rius yra „Go­og­le Inc.“, 1600 Amp­hi­the­at­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, JAV.

Go­og­le Ana­ly­tics nau­do­ja sla­pu­kus. Sla­pu­ko su­kur­ta in­for­ma­ci­ja apie jū­sų nau­do­ji­mą­si šia sve­tai­ne pa­pras­tai per­duo­da­ma į Go­og­le ser­ve­rį JAV ir ten sau­go­ma. Go­og­le ga­li per­duo­ti as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, su­rink­tą vyk­dant šią tech­ni­nę pro­ce­dū­rą, tre­tie­siems asmenims.

Be to, šio­je sve­tai­nė­je są­vei­kos duo­me­nims sek­ti nau­do­ja­ma Ana­ly­tics funk­ci­ja Use­rID. Šis var­to­to­jo ID bus pa­pil­do­mai ano­ni­miš­kas ir už­šif­ruo­tas bei ne­bus su­sie­tas su ki­tais duomenimis.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos vei „Go­og­le“ tai­ko­mą pri­va­tu­mo po­li­ti­ką ga­li­te ras­ti https://​po​li​cies​.go​og​le​.com/​p​r​i​v​a​c​y​?​h​l​=lt ir https://​mar​ke​ting​plat​form​.go​og​le​.com/​a​b​o​ut/

Saugumas

Mes ver­ti­na­me jū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą tei­kiant mums jū­sų as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją, to­dėl sten­gia­mės nau­do­ti ko­mer­ciš­kai pri­im­ti­nas prie­mo­nes bei bū­dus ją ap­sau­go­ti. Ta­čiau at­min­ki­te, kad nė vie­nas duo­me­nų per­da­vi­mo in­ter­ne­tu bū­das ar elekt­ro­ni­nio sau­go­ji­mo bū­das nė­ra 100 % sau­gus ir pa­ti­ki­mas, ir mes ne­ga­li­me ga­ran­tuo­ti vi­siš­ko jo saugumo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mū­sų tink­la­py­je ga­li bū­ti nuo­ro­dų į ki­tus tink­la­la­pius. Jei spus­te­lė­si­te tre­čio­sios ša­lies nuo­ro­dą, bū­si­te nu­kreip­ti į tą tink­la­la­pį. At­min­ki­te, kad šie iš­ori­niai tink­la­la­piai nė­ra ope­ruo­ja­mi mū­sų. To­dėl la­bai re­ko­men­duo­ja­me per­žiū­rė­ti šių tink­la­la­pių pri­va­tu­mo po­li­ti­ką. Mes ne­kont­ro­liuo­ja­me ir ne­pri­si­ima­me jo­kios at­sa­ko­my­bės už tre­čių­jų ša­lių tink­la­la­pių ar pa­slau­gų tu­ri­nį, pri­va­tu­mo po­li­ti­ką ar praktiką.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Mū­sų tink­la­pis bei ja­me pa­tei­kia­mas tu­ri­nys nė­ra skir­tas as­me­nims, jau­nes­niems nei 14 me­tų. Jei esa­te jau­nes­nis nei 14 me­tų, nau­do­tis mū­sų tink­la­piu ar nar­šy­ti jo pus­la­piuo­se ga­li­te tik tuo at­ve­ju, jei jū­sų tė­vai ar­ba glo­bė­jai dėl to yra da­vę su­ti­ki­mą operatoriui.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Kart­kar­tė­mis ga­li­me at­nau­jin­ti sa­vo pri­va­tu­mo po­li­ti­ką. Tai­gi mes pa­ta­ria­me pe­rio­diš­kai per­žiū­rė­ti šį pus­la­pį, kad su­si­pa­žin­tu­mė­te su pa­kei­ti­mais. Apie vi­sus pa­kei­ti­mus pra­ne­ši­me pas­kelb­da­mi nau­ją pri­va­tu­mo po­li­ti­ką šia­me pus­la­py­je. Šie pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­ja iš­kart, vos pas­kel­bus nau­ją pri­va­tu­mo po­li­ti­ką šia­me puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei tu­ri­te klau­si­mų ar pa­siū­ly­mų dėl mū­sų pri­va­tu­mo po­li­ti­kos, ne­dve­jo­da­mi su­si­sie­ki­te su mu­mis el. paš­tu redakcija@​sauksmas.​net.