/

Kita Erasmus vakarėlių pusė

Davidas Hughesas 30 metų dirbo ES institucijose. Jo akyse Erasmus iš mažo menkai žinomo projekto virto bendriniu studijų mainų pavadinimu.

Velso sostinė Kardifas, kur iki Jungtinės Karalystės išstojimo veikė Hugheso vadovaujamas Europos Sąjungos biuras. Pexels, Balazs Bezeczky nuotrauka

Vie­na ne­įp­ras­tai šil­ta vė­ly­vo pa­va­sa­rio po­pie­tė Ber­ly­no Hum­bold­tų uni­ver­si­te­te. Eu­ro­pos is­to­ri­jos se­mi­na­ro stu­den­tai, ieš­ko­da­mi grei­čiau­sio maršru­to vie­no iš ke­lių mies­tą su­pan­čių eže­rų link, slan­kio­ja sa­vo te­le­fo­nuo­se ir kom­piu­te­riuo­se. Dės­ty­to­jos klau­si­mą se­mi­na­ro te­ma pa­ly­di griau­din­ti ty­la. Ir ką gi ga­li pa­sa­ky­ti jau­nuo­liai apie tai, kaip tu­rė­tų bū­ti ra­šo­ma 27 vals­ty­bes ir 450 mi­li­jo­nų žmo­nių vie­ni­jan­čio, sa­vo su­dė­tin­gu val­dy­mu pa­gar­sė­ju­sio po­li­ti­nio da­ri­nio is­to­ri­ja? Kai ne­jau­ku­mas pa­sie­kia ri­bą, iš ka­bi­ne­to kam­pu­čio pa­si­girs­ta ra­miai už­tik­rin­tas at­sa­ky­mas: „Bet prieš tęs­da­mas tu­riu dekla­ruo­ti sa­vo in­te­re­sus. Esu bu­vęs Eu­ro­pos tar­nau­to­jas, iš­dir­bęs ES ins­ti­tu­ci­jo­se be­veik 30 me­tų.“ Tur­būt nė ne­rei­kia sa­ky­ti, kad se­mi­na­ras atgija.

Da­vi­das Hug­he­sas sa­vo ka­rje­rą Eu­ro­pos Bend­ri­jo­se (Eu­ro­pos Są­jun­gos pirm­ta­kė­je) pra­dė­jo Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę dar val­dant kon­ser­va­to­rių pre­mje­rei Mar­ga­ret That­cher, o pa­bai­gė – su JK iš­sto­ji­mu. Per tą lai­ką jis pa­ma­tė, kaip vie­nin­te­lį kar­tą is­to­ri­jo­je dėl ki­lu­sio korup­ci­jos skan­da­lo at­si­sta­ty­di­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ste­bė­jo Bend­ri­jos plėt­rą – taip pat ir Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mą 2004 me­tais. Bet svar­biau­sia – per Hug­he­so lai­ką Briu­se­ly­je Era­smus mai­nų prog­ra­ma iš ma­žo pi­lo­ti­nio pro­jek­to pa­vir­to kiek­vie­nam Eu­ro­pos stu­den­tui ge­rai pa­žįs­ta­ma ir iš­ban­dy­ta programa.

Šian­dien JK ir ES san­ty­kiai, nors ir nor­ma­li­za­vę­si, vis dar ge­ro­kai su­krės­ti bri­tų spren­di­mo iš­sto­ti iš Są­jun­gos. Nei­gia­mų ver­ti­ni­mų nuo pat Brexi­to su­lau­kia ir bri­tų na­rys­tė pra­ei­ty­je – juos ga­li­ma iš­girs­ti ne tik iš iš­sto­ji­mo rė­mė­jų, bet ir iš eu­ro­pie­čių. Ta­čiau JK ir ES san­ty­kiai per 50 me­tų bend­rą is­to­ri­ją bu­vo ma­žų ma­žiau­siai nevienareikmiški.

Mi­nė­ti­na an­tie­u­ro­pie­tiš­ko­mis pa­žiū­ro­mis šian­dien gar­si bri­tų kon­ser­va­to­rių mi­nist­rė Mar­ga­ret That­cher. 1975 me­tais JK ren­gė re­fe­ren­du­mą dėl na­rys­tės Eu­ro­pos eko­no­mi­nė­je bend­ri­jo­je. Tai bu­vo ga­li­ma pa­va­din­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl na­rys­tės pa­tvir­ti­ni­mo ir pra­tę­si­mo po fak­to, nes JK prie Eu­ro­pos Bend­ri­jų pri­si­jun­gė dve­jais me­tais anks­čiau. Tuo­met bū­si­mo­ji kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­kė That­cher at­kak­liai pa­lai­kė na­rys­tę Eu­ro­pos Bendrijose.

Sa­vo­tiš­kas That­cher an­ga­žuo­tu­mas Eu­ro­pos rei­ka­lams vėl at­gi­mė de­vin­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je. Po dvie­jų de­šimt­me­čių na­rys­tės Eu­ro­pos Bend­ri­jo­se bri­tų po­li­ti­nis eli­tas su­si­g­rie­bė, kad ne­pai­sant eko­no­mi­nio ir po­li­ti­nio ša­lies svo­rio, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ne­ga­li pa­si­gir­ti di­de­le įta­ka Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jo­se. That­cher vy­riau­sy­bė ėmė­si konk­re­čių veiks­mų ir pa­lei­do Eu­ro­pe­an Fast Stre­am prog­ra­mą, skir­tą pa­reng­ti bri­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jus ka­rje­rai žemyne.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Bū­tent šio­je prog­ra­mo­je Hug­he­sas įgi­jo rei­kia­mų kal­bos ži­nių ir su­si­pa­ži­no su Bend­ri­jų ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­si­nau­do­da­mas ja at­li­ko prak­ti­ką Briu­se­ly­je ir 1994-ai­siais iš­lai­kė Con­cor­de eg­za­mi­ną. Iš kar­to po to – puo­lė į dar­bą EK trans­por­to priežiūroje.

Anot Hug­he­so, „ne­pai­sant jų įvaiz­džio, Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos yra ne­įti­kė­ti­nai lanks­čios“. Tai liu­di­ja ir jo gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas. Ant­rą de­šim­to de­šimt­me­čio pu­sę jis pra­lei­do de­rėda­ma­sis dėl van­dens trans­por­to re­gu­lia­vi­mo Du­no­ju­je. Tūks­tant­me­čių san­dū­ro­je jis per­ėjo į Eu­ro­pos švie­ti­mo ir kul­tū­ros ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­ra­tą, kur dar prieš in­ter­ne­to epo­chą ren­gė Eu­ro­pos te­le­vi­zi­jas nuo pi­gių ame­ri­kie­tiš­kų se­ria­lų ap­sau­go­ti tu­rė­sian­čius tei­sės ak­tus ir dė­jo pag­rin­dus šian­die­ni­nei Eu­ro­pos ki­no ir te­le­vi­zi­jos in­dust­ri­jos pa­ra­mos sistemai.

Nau­jo am­žiaus pra­džia reiš­kė ir nau­jus ka­rje­ros ke­lius – tuo­met Hug­he­sas pra­dė­jo dirb­ti Eu­ro­pos ko­mi­sa­rų kabinetuose.

Ka­dan­gi Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­ima nu­ta­ri­mus ko­le­gia­liai, tai reiš­kia, kad kiek­vie­nas spren­di­mas tu­ri bū­ti pa­sver­tas ir pa­tik­rin­tas kiek­vie­no ko­mi­sa­ro. Tai­gi, ne­pai­sant to, kad Lie­tu­vos de­le­guo­tas ko­mi­sa­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius yra at­sa­kin­gas už ap­lin­ko­sau­gą, van­de­ny­nus ir žve­jy­bą, sa­vo ka­bi­ne­te jam rei­ka­lin­gi vi­sas ki­tas Ko­mi­si­jos ju­ris­dik­ci­jos sri­tis iš­ma­nan­tys dar­buo­to­jai. Am­žiaus pra­džio­je įsi­ga­lio­jo nau­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią bent pu­sė kiek­vie­no ko­mi­sa­ro ka­bi­ne­to na­rių tu­rė­jo bū­ti ne tos pa­čios pi­lie­ty­bės kaip ko­mi­sa­ras. Į bend­rą skai­čių pa­te­ko ir ka­bi­ne­tų va­do­vai bei jų pavaduotojai.

Tad Hug­he­sas 2002 me­tais pra­dė­jo dirb­ti Vi­via­ne Re­ding ka­bi­ne­te. 1999–2004 me­tais liuk­sem­bur­gie­tė bu­vo at­sa­kin­ga už Eu­ro­pos kul­tū­rą ir švie­ti­mą. Per tą pa­čią ka­den­ci­ją Hug­he­sas dar pa­dir­bė­jo pas Ne­i­lą Kin­noc­ką – Ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­ką iš jo gim­to­jo Vel­so. 1999 me­tais po skan­da­lo dėl ne­ska­id­rių fi­nan­sų at­si­sta­ty­di­nus vi­sai Jacques’o San­te­ro Ko­mi­si­jai, Kin­noc­kas – bu­vęs Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės lei­bo­ris­tų va­do­vas – bu­vo pa­skir­tas im­tis Ko­mi­si­jos re­for­mos, ku­ri, anot Hug­he­so, bu­vo „skaus­min­ga, bet rei­ka­lin­ga“. Ki­to­je Ko­mi­si­jos ka­den­ci­jo­je Hug­he­sas grį­žo į švie­ti­mo sri­tį ko­mi­sa­ro iš Slo­va­ki­jos Já­no Fi­geľio ka­bi­ne­te. Ga­liau­siai 2007 me­tais Hug­he­sas ta­po ly­gi­na­mą­sias Eu­ro­pos švie­ti­mo ir moks­lo stu­di­jas ren­gian­čio Eury­di­ce tink­lo vadovu.

Pra­lei­dęs be­veik po­rą de­šimt­me­čių kon­ti­nen­ti­nė­je Eu­ro­po­je 2012-ųjų lie­pą Hug­he­sas grį­žo į gim­tą­jį Vel­są. Čia jam bu­vo pa­ti­kė­ta va­do­vau­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos biu­rui. Ja­me dir­bo iki pat 2020-ųjų sau­sio, kuo­met Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ga­liau­siai pa­li­kus Eu­ro­pos Są­jun­gą biu­ras bu­vo uždarytas.

Da­vi­das Hug­he­sas. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotrauka

Di­džią­ją lai­ko da­lį tė­vy­nė­je jam te­ko pra­leis­ti tvar­kant Brexi­to rei­ka­lus. Ga­liau­siai ir Vel­sas re­fe­ren­du­me bal­sa­vo už išstojimą.

Vel­sas bu­vo ge­ro­kai pa­si­kei­tęs nuo Hug­he­so jau­nys­tės lai­kų. „Vel­sas bu­vo Bri­tų im­pe­ri­jos ang­lies ir plie­no šir­dis“ ir stip­riai nu­ken­tė­jo nuo dein­dust­ria­li­za­ci­jos ir tau­py­mo prie­mo­nių, pra­si­dė­ju­sių pra­ėju­sio am­žiaus aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je. Hug­he­so jau­nys­tė­je, sep­tin­ta­ja­me ir aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­čiuo­se, nuo­smu­kis bu­vo tik be­pra­si­de­dąs ir vos pa­ste­bi­mas. Pra­mo­nės ap­im­tys ma­žo, bet ne­bu­vo vi­sai nu­ny­ku­sios, pag­rin­di­nė­se mies­te­lių gat­vė­se vis dar bu­vo ga­li­ma ap­si­pirk­ti. Iki 2007 me­tų si­tu­aci­ja pa­si­kei­tė iš es­mės – „Ji pa­si­da­rė beviltiška“.

Pa­vyz­džiui, dėl sa­vo pra­mo­ni­nės pra­ei­ties Vel­se esan­tis Mert­hyr Tyd­fi­lio mies­tas XIX am­žiu­je bu­vo ži­no­mas kaip „pa­sau­lio ge­le­žies sos­ti­nė“. 1804 me­tais čia įvy­ko pir­mo­ji is­to­ri­jo­je ke­lio­nė ge­le­žin­ke­liu. 1851 me­tų Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Mert­hyr Tyd­fi­lis bu­vo di­džiau­sias mies­tas Vel­se, ku­ris ta­po pir­mą­ja pa­sau­ly­je in­dust­ria­li­zuo­ta ša­li­mi – čia pra­mo­nė­je dir­bo dau­giau žmo­nių nei že­mės ūky­je. 1870 me­tais ge­le­žies ap­dir­bi­mo pra­mo­nę į Uk­rai­ną per­kė­lęs mies­tie­tis Joh­nas Hug­he­sas jo­je įkū­rė mies­tą pa­va­di­ni­mu Hug­he­sov­ka (ukr. Юзівка), vė­liau per­va­din­tą ir šian­dien ži­no­mą Do­nec­ko vardu.

Sa­vo ruož­tu šio am­žiaus ant­ra­ja­me de­šimt­me­ty­je Mert­hyr Tyd­fi­lis už­ka­ria­vo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės laik­raš­čių ant­raš­tes ki­to­kio po­bū­džio re­kor­dais. Čia gy­ve­no dau­giau­siai an­ti­dep­re­san­tus var­to­jan­čių žmo­nių tūks­tan­čiui gyventojų.

1982 me­tais Hug­he­sas pa­li­ko Vel­są ir iš­ke­lia­vo stu­di­juo­ti į Ang­li­ją. Tuo me­tu, dar prieš pra­si­de­dant Era­smus prog­ra­mai, Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tai mai­nus vyk­dy­da­vo dvi­ša­lė­mis su­tar­ti­mis. Kad ba­ka­lau­ro stu­di­jų me­tu už­si­megz­tų pir­mie­ji ry­šiai su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa, Hug­he­sui net ne­rei­kė­jo pa­lik­ti sa­vo ša­lies. Jo uni­ver­si­te­tą lan­kė pran­cū­zų, vo­kie­čių ir olan­dų stu­den­tai – su kai ku­riais jis li­ko ge­riau­siais drau­gais iki šian­die­nos. „Stu­den­tai iš že­my­no tuo me­tu man pa­si­ro­dė la­biau subren­dę ir rim­tes­ni“, – pri­si­me­na Hug­he­sas. Nau­jos pa­žin­tys nu­lė­mė Hug­he­so kur­są į Eu­ro­pą. Pa­bai­gęs is­to­ri­jos ir po­li­ti­kos ba­ka­lau­rą jis ėmė­si Eu­ro­pos li­te­ra­tū­ros ir kal­bų ma­gist­ro, pa­dė­sian­čio pag­rin­dus bū­si­mai ka­rje­rai Briuselyje.

Tarp jau­nų­jų Eu­ro­pos pi­lie­čių Era­smus prog­ra­ma tu­ri ga­na ro­man­tiš­ką rep­u­ta­ci­ją – lais­vės se­mestrai pra­leis­ti ki­ta­me že­my­no kam­pe­ly­je. Kai ku­rių stu­den­tų folk­lo­re šie mai­nai reiš­kia žie­mos se­mest­rą sau­lė­to­je ap­lin­ko­je ar­ba pa­pras­čiau­sias pra­mo­gas, ki­tiems – ga­li­my­bę stu­di­juo­ti ki­to­kio­je aukš­to­jo moks­lo ap­lin­ko­je ir pa­to­bu­lin­ti už­sie­nio kal­bos įgū­džius. Ne vie­no­je Eu­ro­pos kal­bo­je pats prog­ra­mos pa­va­di­ni­mas ta­pęs bend­ri­niu žo­džiu įvar­dy­ti bet ko­kiems stu­den­tų mai­nams. Kul­ti­nis 2002 me­tų pran­cū­zų-is­pa­nų fil­mas „L’Auberge espa­g­no­le“, Lie­tu­vo­je ži­no­mas „Eu­ro­pu­din­go“ var­du, apie stu­den­tau­jan­čius era­smu­si­nin­kus Bar­se­lo­no­je dėl sa­vo pa­si­se­ki­mo ta­po pil­na­ver­te fil­mų tri­lo­gi­ja. 2005 me­tais vo­kie­čių po­li­to­lo­gas Ste­fa­nas Wolf­fas tei­gė, kad „po 15, 20 ar 25 me­tų Eu­ro­pos ly­de­riai bus vi­sai ki­taip so­cia­li­zuo­ti nei da­bar­ti­nė va­do­vų kar­ta“, pa­krikš­ty­da­mas juos „Era­smus kar­tos“ var­du. Net Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja 2018 me­tais ne­pra­lei­do pro­gos įšok­ti į Era­smus po­pu­lia­ru­mo trau­ki­nį ir spau­do­je iš­pla­ti­no ži­nią, kad nuo prog­ra­mos pra­džios per mai­nus su­si­pa­ži­nu­sios po­ros su­si­lau­kė virš mi­li­jo­no vaikų.

Hug­he­sui šis hype’as ge­rai pa­žįs­ta­mas, jis net­gi juo dalinasi.

Anot jo, vyks­tant Brexi­to re­fe­ren­du­mo kam­pa­ni­jai Era­smus ne­re­tai su­lauk­da­vo ne­pa­grįs­tos bri­tų kri­ti­kos. Ne­re­tai vie­šo­jo­je erd­vė­je bū­da­vo iš­krei­pia­mi Era­smus tiks­lai – esą tai bū­das pa­si­tu­rin­tiems stu­den­tams gau­ti pi­ni­gų stu­di­joms už­sie­ny­je. Net ir da­li­nai nor­ma­li­za­vus ES ir JK san­ty­kius po Brexi­to, bri­tai nu­spren­dė ne­grįž­ti į Era­smus ša­lių part­ne­rių gre­tas ir šiai die­nai tu­ri nuo­sa­vą stu­den­tų mai­nų agen­tū­rą. Ta­čiau Hug­he­sas nuo­sai­kiai ver­ti­na už po­pu­lia­rio­sios kul­tū­ros ri­bų sie­kian­čią mai­nų prog­ra­mos įta­ką. „Jei­gu pa­im­tu­me pro­fe­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo sie­kian­čią kir­pė­ją iš Kar­di­fo, tai bū­tų Era­smus prog­ra­mos tiks­li­nė pub­li­ka. Vis­gi rea­ly­bė­je jau vien kal­bos klau­si­mas su­ke­lia ne­ma­žą iššūkį.“

Pa­kan­ka­mai ne­di­de­lės ap­im­ties Era­smus prog­ra­ma pra­si­dė­jo 1987 me­tais ir bu­vo skir­ta tik stu­den­tų mai­nams. Am­žių san­dū­ro­je Eu­ro­pos Bend­ri­jos nu­spren­dė Era­smus prog­ra­mą pa­nau­do­ti kaip fi­nan­si­nį inst­ru­men­tą pas­ka­tin­ti ša­lių in­te­g­ra­ci­ją į be­pra­si­de­dan­tį Bo­lo­ni­jos procesą.

Pa­ties Bo­lo­ni­jos pro­ce­so tiks­las bu­vo kur kas prag­ma­tiš­kes­nis nei kul­tū­ri­nio dia­lo­go ska­ti­ni­mas. Aukš­to­jo moks­lo stan­dar­tų su­vie­no­di­ni­mas tu­rė­jo pas­ka­tin­ti Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų ir bend­ro­sios rin­kos kon­ku­ren­cin­gu­mą. De­šim­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je ypač iš­ryš­kė­jo Se­no­jo že­my­no uni­ver­si­te­tų at­si­li­ki­mas nuo JAV aukš­tų­jų mo­kyk­lų. Bend­ra eu­ro­pie­tiš­ka aukš­to­jo moks­lo erd­vė tu­rė­jo su­ma­žin­ti vi­sų da­ly­vau­jan­čių vals­ty­bių pa­ti­ria­mus kaš­tus ir už­tik­rin­ti mo­ky­mo ir moks­lo modernizaciją.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Si­tu­aci­ja Eu­ro­po­je bu­vo to­kia pras­ta, kad Bo­lo­ni­jos pro­ce­sas – ki­taip nei Era­smus – bu­vo že­my­no vals­ty­bių ini­cia­ty­va (dau­gu­ma jų net ne­pri­klau­sė tuo­me­ti­nei Eu­ro­pos Bend­ri­jai). Juo­lab kad stei­gia­mie­ji pa­sta­ro­sios su­si­ta­ri­mai kul­tū­rą ir švie­ti­mą pa­li­ko dau­giau­siai vals­ty­bių na­rių kom­pe­ten­ci­jai. Dėl to Era­smus prog­ra­mos pa­ra­ma Bo­lo­ni­jos pro­ce­sui bu­vo įfor­min­ta kaip kon­ku­ren­cin­gos rin­kos pa­lai­ky­mas – taip ne­per­žen­giant Eu­ro­pos su­tar­ty­se nu­brėž­tų kom­pe­ten­ci­jų ribų.

Prog­ra­ma pa­si­tei­si­no. Hug­he­sas pri­si­me­na 2008 me­tais Briu­se­ly­je vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą dėl Bo­lo­ni­jos pro­ce­so pa­žan­gos. Tuo me­tu da­ly­vau­jan­čių vals­ty­bių skai­čius per ke­le­rius me­tus bu­vo iš­au­gęs nuo 4 iki 46. Ta­čiau di­džiau­sias sėk­mės žen­klas vis­gi bu­vo ma­to­mas pa­čia­me su­si­ti­ki­me – žūt­būt da­ly­vau­ti įsi­pra­šė ner­vin­gai Eu­ro­pos aukš­to­jo moks­lo pa­žan­gą ste­bin­tys JAV ad­mi­nist­ra­ci­jos atstovai.

Čia Hug­he­sas apie Era­smus pra­de­da kal­bė­ti Eu­ro­pos tar­nau­to­jams ne­bū­din­gu to­nu. Ne­pai­sant to, kad Era­smus ir Bo­lo­ni­jos pro­jek­tai yra vi­sų pir­ma skir­ti ska­tin­ti eko­no­mi­nį kon­ku­ren­cin­gu­mą, tai ne­kei­čia fak­to, kad ši mai­nų prog­ra­ma dau­ge­liui jau­nų eu­ro­pie­čių reiš­kia pir­muo­sius ban­dy­mus su­si­pras­ti tarp skir­tin­gų vals­ty­bių, kal­bų ir pasaulėžiūrų.

Eu­ro­pos is­to­ri­jos se­mi­na­rui ei­nant į pa­bai­gą kal­ba su­ka­si apie ke­lių Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų kar­tu pa­reng­tą va­do­vė­lį vie­nin­gam Eu­ro­pos is­to­ri­jos kur­sui ir skir­tą stu­den­tams že­my­ne bei sve­tur. Po il­gos kri­tiš­kų stu­den­tų klau­si­mų vir­ti­nės dėl va­do­vė­lio tu­ri­nio ir for­mos vėl at­si­šau­kia Hug­he­sas: „Ži­no­ma, tai ne idea­lus va­rian­tas, bet no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad jiems pa­si­se­kė tai įgy­ven­din­ti. Ži­nau, kaip yra ne­įti­kė­ti­nai sun­ku ras­ti su­ta­ri­mą tarp eu­ro­pie­čių švie­ti­mo klausimu.“ ■

Do­mas Lavru­kai­tis, „Ki­ta Era­smus va­ka­rė­lių pu­sė“, Šauks­mas, 2023 nr. 2 (ru­duo), p. 6–8.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk