Viešieji ryšiai nepadės: kodėl studentai nedalyvauja VU SA rinkimuose

Studentų rinkimų aktyvumo tyrimas rodo, kad VU ženkliai atsilieka ir tarp Lietuvos, ir Europos aukštųjų. Tačiau VU SA ne tik nesiima spręsti, bet net nepripažįsta šios studentų savivaldos problemos.

Demokratija universitete. CORRECTIV nuotrauka

Ba­lan­džio 9 die­ną Me­di­ci­nos fa­kul­te­te įvy­ko pir­mo­ji šių me­tų VU SA kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu 25 stu­den­tai iš­rin­ko du at­sto­vus, at­sto­vy­bės par­la­men­te at­sto­vau­sian­čius vi­są 2 944 stu­den­tų fakultetą.

Pra­ėju­siais me­tais bend­ras VU SA par­la­men­to rin­ki­mų ak­ty­vu­mas te­sie­kė du pro­cen­tus. Pir­mie­ji šių me­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tai ro­do to­kią pat niū­rią ten­den­ci­ją – rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ypač ma­žai studentų.

Ne­pai­sant me­tai iš me­tų ne­si­kei­čian­čios ir net pras­tė­jan­čios ak­ty­vu­mo ten­den­ci­jos, VU SA to­liau ne­da­ro nie­ko, kas pa­di­din­tų stu­den­tų no­rą ir ga­li­my­bę da­ly­vau­ti rinkimuose.

Kaip renkamas VU SA parlamentas 

Ka­dan­gi VU SA par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja toks ma­žas ir be­veik iš­im­ti­nai iš at­sto­vy­bės na­rių su­da­ry­tas stu­den­tų skai­čius, ei­li­niam stu­den­tui ver­ta trum­pai nu­pa­sa­ko­ti, kaip at­ro­do ši de­mo­kra­ti­jos imitacija.

Pa­im­ki­me mi­nė­tus Me­di­ci­nos fa­kul­te­to rin­ki­mus. Bal­suo­ti ar­ba kan­di­da­tuo­ti no­rin­tys stu­den­tai tu­ri da­ly­vau­ti ata­skai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je konferencijoje.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Re­gist­ra­ci­ja į kon­fe­ren­ci­ją pra­si­de­da tris­de­šimt mi­nu­čių prieš ren­gi­nio pra­džią. Pa­ti kon­fe­ren­ci­ja pri­me­na triat­lo­ną – ši tru­ko net virš pen­kių va­lan­dų. Sa­vo ruož­tu kan­di­da­tų į VU SA par­la­men­tą rin­ki­mai pra­si­dė­jo tik įpu­sė­jus ket­vir­tai va­lan­dai. Ata­skai­tas ir pa­gi­ria­mą­sias kal­bas iš­t­vė­rę stu­den­tai sa­vo bal­są elekt­ro­ni­nė­je bal­sa­vi­mo sis­te­mo­je tu­rė­jo ati­duo­ti per ke­tu­rias minutes.

Šis nuo­bo­dus biu­ro­kra­ti­nis ma­ra­to­nas le­mia, kad dau­ge­lis stu­den­tų ne­da­ly­vau­ja rinkimuose.

VU SA problemos nemato

2020 me­tų lap­kri­čio 14 die­ną įvy­ko VU SA par­la­men­ta­rų po­sė­dis. Jo me­tu par­la­men­to na­rys šauks­mi­nin­kas Ma­tas Na­svy­tis (MF), nu­si­vy­lęs iš­skir­ti­nai men­ku rin­ki­mų ak­ty­vu­mu, pa­siū­lė keis­ti rin­ki­mų tvar­ką. Par­la­men­tui už­te­ko pus­va­lan­džio nu­spręs­ti, kad nie­ko keis­ti ne­rei­kia, ir pa­siū­ly­mą at­mes­ti. Ko­dėl gi SA dau­gu­mos par­la­men­tas prie­ši­no­si pokyčiams?

„Jei tu įsi­trau­ki, jei esi ak­ty­vus, tu ga­li iš­reikš­ti sa­vo va­lią“, ko­kiais kri­te­ri­jais tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­ma stu­den­tų rin­ki­mų tei­sė po­ri­no Ar­tū­ras Ani­si­men­ka (TF). 

„Jei­gu stu­den­tai ne­įsi­trau­kia į sa­vo, sa­ky­kim, at­sto­va­vi­mą, stu­di­jų tą val­dy­mą, tai kaip jie ta­da ga­li ob­jek­ty­viai ver­tin­ti, tar­kim, bal­suo­ti, ver­tin­ti žmo­nes ir t. t., jei­gu stu­den­tai ne­ži­no, kas vyks­ta tam tik­ruo­se VU SA or­ga­nuo­se?“ – kas ga­li ir ne­ga­li rink­ti stu­den­tų at­sto­vus (pats ga­vęs ma­žes­nį nei 2 pro­cen­tų stu­den­tų man­da­tą) aiš­ki­no ir Jo­ri­gis Mar­čė­nas (CHGF).

De­mo­kra­tiš­kas uni­ver­si­te­to stu­den­tų par­la­men­tas tu­ri at­sto­vau­ti vi­sus uni­ver­si­te­to stu­den­tus, o ne tik su­in­te­re­suo­tą, „įsi­trau­ku­sią ir ak­ty­vią“ ma­žu­mą. Sa­vo prob­le­mas ir bal­są iš­reikš­ti tu­rė­tų ga­lė­ti ne tik tie stu­den­tai, ku­rie su­ge­bė­jo iš­kęs­ti pen­kių va­lan­dų truk­mės kon­fe­ren­ci­ją, bet ir vi­si ki­ti stu­den­tai, ku­riems rū­pi stu­den­tų problemos.

Juo­lab sun­ku kal­bė­ti apie kan­di­da­tų ver­ti­ni­mą, kai ten­ka per ke­lias mi­nu­tes rink­tis iš tiek kan­di­da­tų, kiek ren­ka­ma at­sto­vų, o ir apie tuos spręs­ti iš CV, kos­tiu­mo, šyp­se­nos ir vie­no­dų pa­siū­ly­mų at­lik­ti stu­den­tų ap­klau­sas

Viešieji ryšiai nepadės

„Aš prob­le­mą ma­tau to­kią, kad stu­den­tai tu­ri bū­ti ge­riau in­for­muo­ja­mi, tu­rė­tų bū­ti ge­riau įtrau­kia­mi ir t. t.“, – po­sė­dy­je to­liau dės­tė Marčėnas. 

„Kaip jau Ne­da sa­kė, tai gal­būt yra vie­ši­ni­mo ir pri­trau­ki­mo klau­si­mas, o ne pa­čios pro­ce­dū­ros kei­ti­mas“, – pri­ta­ria ki­tai par­la­men­ta­rei Do­mi­ny­kas Ma­ča­nec (TF), ir tai jau ga­li­ma lai­ky­ti tuš­čia­žo­džia­vi­mu. Ypač tu­rint ome­ny­je, kad nei po­sė­džio me­tu, nei ei­nant da­bar­ti­niams rin­ki­mams es­mi­nių po­ky­čių VU SA ko­mu­ni­ka­ci­jo­je nėra.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Už­im­tus stu­den­tus įtrauk­ti į rin­ki­mus ga­li­ma tik ta­da, jei jiems ne­rei­kės kęs­ti ke­lių va­lan­dų truk­mės kon­fe­ren­ci­jų. Joks kie­kis in­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių ne­pri­vers ei­li­nio stu­den­to su­gaiš­ti tiek lai­ko, idant vė­liau tu­rė­tų ban­dy­ti lai­mę per ke­lias mi­nu­tes iš­reikš­ti sa­vo balsą.

Tik įsi­vaiz­duo­ki­te, kad Sei­mo rin­ki­mų me­tu prieš ei­nant prie bal­sa­dė­žės tu­rė­tu­me ke­le­tą va­lan­dų klau­sy­ti su rin­ki­mais ne­su­si­ju­sio po­sė­džio, o vė­liau dar kar­tą iš­klau­sy­ti apy­gar­dos kan­di­da­tų debatus. 

Ga­liau­siai su­da­rius są­ly­gas rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti kuo pla­tes­niam stu­den­tų ra­tui jie tap­tų žy­miai la­biau kon­ku­ren­cin­gi (ne taip kaip da­bar – į dvi vie­tas dau­gu­mo­je fa­kul­te­tų pre­ten­duo­jant tik dviems SA na­riams). Kan­di­da­tai pra­dė­tų nau­do­tis su­da­ry­to­mis są­ly­go­mis var­žy­tis dėl stu­den­tų bal­so ir pa­tys at­lik­tų dau­giau­siai vie­ši­ni­mo dar­bų, nes nuo jų ėji­mo į stu­den­tus pri­klau­sy­tų jų rin­ki­mų rezultatai.

VU atsilieka ir Lietuvoje, ir Europoje

Pa­ly­gin­ki­me Vy­tau­to Di­džio­jo ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tų stu­den­tų par­la­men­to rin­ki­mus. 2020 me­tais VDU par­la­men­tą iš­rin­ko 12 pro­cen­tų stu­den­tų, kai tais pa­čiais me­tais VU – 1,96 pro­cen­to. Ne tik pra­ėju­siais, bet ir pa­sta­ruo­sius pen­kis me­tus VDU pa­ste­bi­mas di­des­nis rin­ki­mų ak­ty­vu­mas. VDU taip len­kia VU, kad dau­giau nei du kar­tus ma­žes­nia­me uni­ver­si­te­te ab­so­liu­čiais skai­čiais bal­suo­ja dau­giau stu­den­tų. (Iš anks­to at­sa­kant vie­šų­jų ry­šių mė­gė­jams – VDU SA rin­ki­mų vie­ši­ni­mas nė­ra ge­res­nis nei VU.)

Ko­dėl VDU stu­den­tų rin­ki­mų ak­ty­vu­mas žy­miai di­des­nis nei VU? Pir­ma, no­rint ati­duo­ti bal­są ne­rei­kia da­ly­vau­ti pen­kių va­lan­dų truk­mės kon­fe­ren­ci­jo­je. Ant­ra, stu­den­tams ne­rei­kia iš anks­to re­gist­ruo­tis. Tre­čia, iš­reikš­ti sa­vo va­lią rin­ki­muo­se ga­li­ma per 48 va­lan­das – ne per ke­lias akimirkas. 

Į VDU pa­na­ši sis­te­ma yra tai­ko­ma ir Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tuo­se. Pa­vyz­džių to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia: 2019 me­tais Lat­vi­jos uni­ver­si­te­te stu­den­tų par­la­men­to rin­ki­muo­se bal­sa­vo 20 pro­cen­tų stu­den­tų. Kon­fe­ren­ci­jos nė­ra. Re­gist­ra­ci­jos nė­ra. Bal­sa­vi­mas, pri­klau­so­mai nuo fa­kul­te­to, trun­ka dvi–tris die­nas. Pa­na­šiai rin­ki­mai at­ro­do ir ki­tuo­se Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tuo­se – nuo Šve­di­jos iki Liuk­sem­bur­go. Net ir ma­žiau­siu stu­den­tų rin­ki­mų ak­ty­vu­mu pa­si­žy­min­čia­me Ta­li­no uni­ver­si­te­te bal­są ati­da­vė pro­por­cin­gai dau­giau stu­den­tų nei VU.

Ma­to­me, kad stu­den­tų ak­ty­vu­mą le­mia ne ta­ria­mai uni­ka­lus VU stu­den­tų ne­no­ras bal­suo­ti bei da­ly­vau­ti stu­den­tų sa­vi­val­do­je, o at­stu­mian­ti rin­ki­mų for­ma – il­ga, ne­rei­ka­lin­ga kon­fe­ren­ci­ja, pri­va­lo­ma re­gist­ra­ci­ja ir trum­pa bal­sa­vi­mo trukmė. 

Du procentai kalba už šimtą

Du pro­cen­tai stu­den­tų ne­tu­ri man­da­to at­sto­vau­ti šim­to. 448 stu­den­tų iš­rink­ti at­sto­vai ne­ga­li at­sto­vau­ti 22 830 stu­den­tų. Šie­met Me­di­ci­nos fa­kul­te­te 25 bal­sa­vu­sių stu­den­tų (0,85 pro­cen­to), ne­ga­li at­sto­vau­ti 2 944 fa­kul­te­to narių.

Da­bar­ti­nė rin­ki­mų for­ma lei­džia bet ku­riam stu­den­tui su­si­ra­dus ke­lio­li­ką bi­čiu­lių su­rink­ti pa­kan­ka­mai bal­sų, kad pa­tek­tų į par­la­men­tą. Bet ko­kia po­li­ti­ka, idė­jų ko­va ir sie­kis pa­ge­rin­ti ei­li­nio stu­den­to stu­di­jų ko­ky­bę pra­ran­da pras­mę prieš pa­žin­čių, po­pu­lia­ru­mo ir CV konkursą.

Tie­sa, VU SA vi­di­nės tai­syk­lės nu­ma­to, kad į kon­fe­ren­ci­ją ne­su­si­rin­kus rei­kia­mam stu­den­tų skai­čiui, ji lai­ko­ma ne­įvy­ku­sia. To­kiu at­ve­ju vė­liau šau­kia­ma pa­kar­to­ti­nė. Teo­riš­kai tai tu­rė­tų ri­bo­ti ga­li­my­bę ke­liems bi­čiu­liams iš­rink­ti vie­niems ki­tus. Ta­čiau prak­ti­ko­je šia tai­syk­le yra manipuliuojama. 

Pa­vyz­džiui, 2015 me­tais Is­to­ri­jos fa­kul­te­to kon­fe­ren­ci­jo­je su­si­rin­ko 10 stu­den­tų, tad kvo­ru­mo ne­bu­vo. Vis­gi su­si­rin­ki­mo da­ly­viai nu­spren­dė, kad di­des­nis man­da­tas stu­den­tų at­sto­vams ne­rei­ka­lin­gas ir kad pa­kar­to­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją su to­kiu pa­čiu da­ly­viu skai­čiu­mi ga­li­ma su­šauk­ti tą pa­čią die­ną. Pa­na­šus sce­na­ri­jus įvy­ko ir Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­te 2019 metais.

Da­bar­ti­nė VU SA at­sto­vų rin­ki­mo į par­la­men­tą sis­te­ma taip ap­ri­bo­ja stu­den­tų bal­sa­vi­mo ga­li­my­bes, kad dėl že­mo ak­ty­vu­mo VU SA yra pri­vers­ta ma­ni­pu­liuo­ti sa­vo pa­čios tai­syk­lė­mis. At­kren­ta ir bet ko­kie ar­gu­men­tai dėl vie­ši­ni­mo – kon­fe­ren­ci­jos to­kios nuo­bo­džios, kad kar­tais į jas ne­su­si­ren­ka net SA nariai.

Pasiūlymas yra, bet ar bus išgirstas

Vil­niaus uni­ver­si­te­tui rei­ka­lin­gi vi­suo­ti­niai stu­den­tų rin­ki­mai. Nė­ra po­rei­kio at­šauk­ti sim­bo­li­nę ver­tę tu­rin­čias ir tra­di­ci­ja ta­pu­sias kon­fe­ren­ci­jas. Elekt­ro­ni­niai rin­ki­mai į par­la­men­tą ga­li vyk­ti ne jos me­tu, be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ir bent 48 va­lan­das, o dar ge­riau – savaitę.

Lap­kri­tį teik­tas šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mas nie­kur ne­din­go ir nie­kas ne­truk­do nau­jam VU SA par­la­men­tui im­tis jo svars­ty­mo. Ti­kė­tis, kad si­tu­aci­ją pa­ge­rės sa­vai­me ir kad dau­giau stu­den­tų bal­suos vien dėl ge­res­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, ge­ri­na­mos jau tris­de­šimt me­tų, yra ab­sur­diš­ka. Rin­ki­mų sta­tis­ti­ka ro­do, kad be ati­tin­ka­mų po­ky­čių si­tu­aci­ja tik blo­gės – be­veik vi­suo­se iki šiol vy­ku­siuo­se VU fa­kul­te­tų rin­ki­muo­se bal­sa­vo ma­žiau stu­den­tų nei pra­ėju­siais metais.

Taip pat skaityk

Partijų planas D

Prievolės rinkimų komitetams ir idėjų kalvės politinėms partijoms turėjo sustiprinti demokratiją Lietuvoje. Praėjus metams jų poveikis