/

Jaunimas ir revoliucija

Iš arti stebėjęs didžiausius studentų neramumus istorijoje A. J. Greimas 1969-ųjų pranešime aiškinasi pamatines jaunimo bruzdėjimų priežastis.

Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos propagandinis plakatas. GraphicaArtis, Getty Images nuotrauka

Sun­ku­mas kal­bė­ti pa­si­rink­ta te­ma yra tas, jog mes ma­to­me, kad pa­sau­ly­je su jau­ni­mu kaž­kas ne­tvar­koj, kad vi­si ju­da bruz­da, kaž­ko­kias idė­jas dės­to, kar­tais mu­ša­si – tar­pu­sa­vy­je ma­žiau, bet su po­li­ci­ja dau­giau. Ir žmo­gus ban­dai su­pras­ti, kas gi čia da­ro­si ta­me pa­sau­ly­je, ko tie vai­kai kvai­lio­ja, kaip sa­ko rim­ti žmo­nės, ir su­pras­ti nė­ra leng­va. Su­pras­ti dar sun­kiau ir dėl to, kad, tur­būt, iš tie­sų pa­si­da­rė ge­ne­ra­ci­jų skir­tu­mas tarp ma­no am­žiaus žmo­nių ir tarp to maiš­tau­jan­čio jau­ni­mo ir kad da­ly­kai įver­ti­na­mi ne­be to­mis pa­čio­mis kategorijomis.

Mums, eu­ro­pie­čiams, bu­vo mo­ky­to­jų, kaip ką gal­vo­ti apie vi­so­kius maiš­tus ir re­vo­liu­ci­jas. Jums, tur­būt, ži­no­mas Albert’as Ca­mus, No­be­lio pre­mi­jos lau­re­atas, ku­ris da­rė aiš­kų skir­tu­mą tarp to, kas yra maiš­tas, ir to, kas yra re­vo­liu­ci­ja. Maiš­tas tai yra, pa­gal jį, tam tik­ras mo­ra­li­nis pro­tes­tas, ka­da in­di­vi­das, ne­be­ga­lė­da­mas iš­lai­ky­ti tam tik­roj ne­pa­ken­čia­moj si­tu­aci­joj, tren­kia kumš­čiu į sta­lą ir sa­ko – ne, dau­giau ši­taip ne­be­ga­liu komp­ro­mi­tuo­tis. Jis duo­da pa­vyz­dį ban­ko są­skai­ti­nin­ko, ku­riam jo vir­ši­nin­kai sa­ko: tai čia kab­liu­ką ki­tur pa­dėk, tai čia tru­pu­tį ki­taip su­tvar­kyk, ir jis taip gy­ve­na, tuos kab­liu­kus dė­lio­ja tai ten, tai ten ir tai tę­sia­si me­tus, du, ir pas­kui at­ei­na vie­nas kaž­koks kab­liu­kas, vie­na kaž­ko­kia die­na, dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių žmo­gus pa­sa­ko: spjaut man į tą ka­rje­rą, į tuos pi­ni­gus, ne – ir iš­ei­na, tren­kia du­ris. Tai yra maiš­to pavyzdys.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Bet iš to­kių in­di­vi­dua­li­nių maiš­tų, Ca­mus sa­ko, dar ne­pa­si­da­ro re­vo­liu­ci­jos. Re­vo­liu­ci­ja tai nė­ra in­di­vi­dua­li­nių maiš­tų su­ma, bet kaž­kas nau­jo, rim­tas da­ly­kas, su­pla­nuo­tas, ra­cio­na­liai su­or­ga­ni­zuo­tas ir no­rin­tis vi­suo­me­nę trans­for­muo­ti reiš­ki­nys. Ži­no­ma, čia nie­ko nau­jo ši­to­kia­me pa­sa­ky­me nė­ra, bet kai mes, sẽniai, ar­ba bent tie, ku­rie tu­ri uni­ver­si­te­tuo­se dirbt su jau­ni­mu, ši­to­kio­mis ka­te­go­ri­jo­mis gal­vo­ja­me ir no­ri­me pri­tai­ky­ti jas, kad su­pras­tu­me, kas da­bar da­ro­si su stu­den­ti­ja vi­suo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se, tai ši­tas mo­de­lis ne­tin­ka da­bar­ti­nių reiš­ki­nių iš­aiš­ki­ni­mui. Ši­ta pras­me, ku­ri mums bu­vo kaip tik ga­ran­ti­ja re­vo­liu­ci­nie­riš­ku­mo, kai­ru­mo, pa­žan­gu­mo, vi­so­kių to­kių gra­žių idė­jų, ši­ta pras­me, jau­ni­mas at­si­sa­ko tie­siog net ir pasisakyti.

Man te­ko bū­ti Pa­ry­žiu­je (1968 m.) ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, ka­da jau stu­den­tų maiš­tai gra­si­no kiek­vie­nu mo­men­tu pa­si­da­ry­ti tik­ra re­vo­liu­ci­ja. Ma­no ve­da­mą se­mi­na­rą stu­den­tai nu­ta­rė pa­vers­ti į so­vie­tą ir ma­ne pri­ėmė so­vie­to na­riu. Mes pra­dė­jom svars­ty­ti, kas čia yra, ko­kie čia re­vo­liu­ci­niai kon­cep­tai ir kaip čia re­vo­liu­ci­jas rei­kia da­ry­ti. Kai vie­nas ki­tas iš to so­vie­to na­rių pa­siū­lė gal ap­svars­ty­ti, kas tai re­vo­liu­ci­ja, pvz., kas tai yra lais­vė, ko­kios mes lais­vės no­rim, tai jis bu­vo vi­siš­kai nu­švilp­tas ir jam ne­lei­do šne­kė­ti, sa­ky­da­mi, kad re­vo­liu­ci­ja tai ne svars­ty­mo, o da­ry­mo rei­ka­las ir kad re­vo­liu­cio­nie­riai, at­virkš­čiai, tu­ri pa­si­nau­do­ti tuo fak­tu, kad, ačiū Die­vui, kal­ba yra su­mai­šy­ta po Ba­be­lio bokš­to įvy­kių ir kad lais­vės žo­džiu ga­li­ma iš­reikš­ti prieš­ta­rau­jan­čius da­ly­kus. Vie­nas is­pa­nų re­vo­liu­cio­nie­rius at­si­sto­jo ir pa­sa­kė – re­vo­liu­ci­ja tu­ri tei­sę į me­lą. Aš ne­sa­kau, ar re­vo­liu­ci­ja tu­ri tei­sę į me­lą ar ne­tu­ri tei­sės į me­lą, ne čia prob­le­ma, bet kas ma­ne nu­ste­bi­no, jau­nų­jų, tų va­di­na­mų­jų re­vo­liu­cio­nie­rių, at­si­sa­ky­mas pro­tu ana­li­zuo­ti esa­mą si­tu­aci­ją ir pa­sa­ky­ti, ko mes no­rim, kur mes ei­nam. Čia aš ir pa­si­ju­tau se­nis, nu­ra­šy­tas į re­zer­vą, ka­dan­gi ma­no gal­vo­ji­mo ka­te­go­ri­jos ne­be­ati­tin­ka jau­ni­mo sta­to­miems klausimams.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris vi­siš­kai ski­ria­si, tai bū­tų tas fak­tas, kad iki iš­ol mes, mū­sų kar­ta, žiū­rė­jom į re­vo­liu­ci­ją rim­tai, kad re­vo­liu­ci­ja tai yra pir­miau­sia so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės struk­tū­ros pa­kei­ti­mas, griež­ta trans­for­ma­ci­ja ir kad tai da­ly­kas, ku­ris rei­ka­lau­ja šal­to krau­jo. Tuo tar­pu tai, kas vyks­ta šiuo me­tu pa­sau­ly­je ir kas cha­rak­te­ri­zuo­ja tuos vi­sus stu­den­tų maiš­tus ar re­vo­liu­ci­jas, tai yra fak­tas, kad tos re­vo­liu­ci­jos nė­ra rim­tas da­ly­kas. Pa­ry­žiu­je vy­ko tos stu­den­tų su po­li­ci­ja nak­ti­nės ko­vos, stu­den­tai sta­tė ba­ri­ka­das, bet vis dėl­to bu­vo ne rim­tos ko­vos, o tik­tai sim­bo­li­nės. Stu­den­tai mė­tė ak­me­nis, po­li­ci­ja mė­tė aša­ri­nes gra­na­tas ir taip pa­si­muš­da­vo, pa­si­žeis­da­vo tru­pu­tį ir už­baig­da­vo. Bet kai stu­den­tai no­rė­jo pa­traukt į re­vo­liu­ci­ją dar­bi­nin­kus ir su­or­ga­ni­za­vo de­monst­ra­ci­ją ir 10 000 stu­den­tų nu­ėjo prie Re­nault au­to­mo­bi­lio fab­ri­kų, kur ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių dar­bi­nin­kų tuo pat me­tu strei­ka­vo ir kai jie krei­pė­si į dar­bi­nin­kus, sa­ko, „drau­gai, ei­nam ant ba­ri­ka­dų, da­rom re­vo­liu­ci­ją,“ tai dar­bi­nin­kai at­sa­kė: „ko jūs, bur­žu­jų vai­kai, no­rit iš mū­sų? Ar jūs ne­su­pran­tat, kad jū­sų re­vo­liu­ci­jos tai tik žai­di­mas. Jei­gu mes iš­ei­tu­me į gat­vę, tai mes ži­nom, kad mū­sų ne aša­ri­nės gra­na­tos lauk­tų, bet kul­ko­svai­džiai“. Tai čia iš tie­sų ir yra toks ne­su­si­pra­t­i­mas, kad žmo­nės sta­tė ba­ri­ka­das, rau­do­nas ir juo­das vė­lia­vas kil­no­jo, šau­kė, bet bu­vo žai­di­mas. Vis dėl­to tuos stu­den­tus kaip vai­kus trak­ta­vo ir kaip ge­ros šei­mos vai­kus, o tuo tar­pu kiek­vie­nas ei­li­nis dar­bi­nin­kas su­pra­to, kad čia tik­tai ko­me­di­ja, kad čia nė­ra tik­ra revoliucija.

B. Rai­la, A. J. Grei­mas ir V. Ge­dgau­das Ta­bor Far­mo­je, San­ta­ros-Švie­sos fe­de­ra­ci­jos są­skry­dy­je. Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus nuotrauka

Aš tuo ne­no­riu pa­sa­kyt, kad stu­den­tiš­ki maiš­tai ner­im­tas da­ly­kas. Vi­si mes sẽniai, ar ten vie­nas dau­giau bu­vom re­vo­liu­cio­ne­riais ar ki­tais ma­žiau, – aš kal­bu apie sa­vo ko­le­gas pran­cū­zus, – dau­giau­sia vi­si stai­gai pa­si­ju­to su­krės­ti tos re­vo­liu­ci­jos. Kaž­kas pa­si­da­rė, pa­kei­tė vi­sus san­ty­kius ne tik­tai tarp pro­fe­so­rių ir stu­den­tų, ne tik­tai pro­fe­so­rių tar­pe, ne tik­tai stu­den­tų tar­pe, bet vi­sas gy­ve­ni­mas stai­giai at­ro­dė ki­toks. Vie­nin­te­lį pa­ly­gi­ni­mą, ku­rį aš ga­liu duot, tai bū­tent – Ru­si­jos 1917 m. re­vo­liu­ci­ja, ne bol­še­vi­ki­nė, bet Ke­ren­skio re­vo­liu­ci­ja. Aš jos, ži­no­ma, ne­per­gy­ve­nau, bet kiek iš tė­vo, iš anos kar­tos žmo­nių gir­dė­jau, tos re­vo­liu­ci­jos me­tu ne­pa­žįs­ta­mi žmo­nės su­si­tik­da­vo gat­vė­se, bu­čiuo­da­vo­si, šne­kė­da­vo, dra­ga­vo­si, at­ro­dė, kad kaž­ko­kia di­de­lė šven­tė pa­si­da­rė. Vi­si žmo­nės pa­si­ju­to bro­liais, žmo­nėm, bu­vo toks di­de­lis džiaugs­mo, lais­vės pa­jau­ti­mas, di­de­lė žmo­giš­ka šven­tė. Kaž­kas pa­na­šaus bu­vo ir Pa­ry­žiu­je per tas po­rą, tre­je­tą sa­vai­čių, kai ne­rei­kė­jo nei la­bas, nei su­diev sa­kyt, tu bu­vai vi­siems drau­gas, vi­siems bro­lis. Kaž­koks yra psi­cho­lo­gi­nis ma­sių fe­no­me­nas, kad vi­siš­kai pa­kei­čia žmo­ni­ją. Po to, kai jau at­si­bu­do žmo­nės, pa­si­ju­to, kad svie­tas kaž­koks ki­toks, kad nie­ko tik­ro ne­be­li­ko. Vis­kas kaž­kaip tai ore pa­ki­bo, vi­sos ver­ty­bių sis­te­mos pa­si­kei­tė. Di­džiau­sias ver­ty­bių pa­si­kei­ti­mas, tai kad ko­mu­nis­ti­nė par­ti­ja, ku­ri skai­tė sa­ve ekst­re­mis­ti­ne, kai­rių­jų par­ti­ja, da­bar jau­ni­mo aky­se yra ten pat de­da­ma į de­ši­nę, kur vi­so­kie faš­is­tai, na­cio­na­lis­tai. Net ir to­kio­se ins­ti­tu­ci­jo­se, kur pa­sto­viai tra­di­ci­niai įsi­tai­sę čia kai­rie­ji, čia de­ši­nie­ji, – nie­kas da­bar ne­be­ži­no, kur tas kai­ry­sis, kur tas de­ši­ny­sis. Si­tu­aci­ja neaiški.

Jei­gu aš kal­bu dau­giau apie Pa­ry­žių, tai dėl to, kad jis simp­to­ma­tin­gas, bet cha­rak­te­rin­ga, kad stu­den­tiš­kas maiš­tas, ne­pa­si­ten­ki­ni­mas be­veik tais pa­čiais me­tais vy­ko Ame­ri­ko­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, jei­gu kal­bė­ti tik­tai apie Va­ka­rų pa­sau­lį. Tais pa­čiais me­tais ban­dė sta­ty­ti ba­ri­ka­das ir taip pat mu­šė­si su po­li­ci­ja Var­šu­vos stu­den­tai ir Pra­hos stu­den­tai, tais pa­čiais me­tais vy­ko stu­den­tų maiš­tai ir muš­ty­nės ir be­veik vi­soj Pie­tų Ame­ri­ko­je ir Tur­ki­jo­je ir Egip­te. Kas čia, sun­ku iš­si­aiš­kin­ti, yra tai, kad ko­kia be­bū­tų po­li­ti­nė san­t­var­ka, koks be­bū­tų kon­ti­nen­tas, tas vi­sas jau­ni­mas ėmė nei iš šio nei iš to ir su­ki­lo, subruz­do. At­si­me­nu, prieš pen­ke­ris, še­še­ris me­tus, kai aš dar už­si­imi­nė­jau ak­ty­viau lie­tu­viš­kais rei­ka­lais, bu­vau to­kį hu­mo­ris­ti­nį straips­ne­lį pa­ra­šęs apie tai, kad šių die­nų jau­ni­mas yra vi­siš­ki lep­šiai, nie­kam ti­kę, bei­dė­ji­niai. Aš ta­da, at­si­me­nu, kri­ti­ka­vau to­kio ti­po dai­ni­nin­kus, kaip El­vis Pre­s­ley, o to­kių yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, kur tik­tai vo­lio­ja­si po že­mę, tam­po­si hi, hi, hi ir vi­sa sa­lė iš pa­mi­ši­mo ir­gi spar­do­si ir kon­vul­si­jo­mis pra­de­da lau­žy­ti kė­des. Mes, kai bu­vom jau­ni, no­rė­jom ką nors pa­da­ry­ti, ar ge­rai ar blo­gai, vie­ni mu­šė žy­dus, ki­ti len­kų lan­gus Lie­tu­vo­je, ki­ti te­nai no­rė­jo Sme­to­ną nu­vers­ti, bet gi bu­vo kas nors, kaž­ko­kios idė­jos, gal kvai­los, bet idė­jos, ku­rias no­rima įvyk­dy­ti, o da­bar kaž­koks toks pa­si­tam­py­mas. Aš bu­vau, pa­si­ro­do, blo­gas pra­na­šas. Pra­ėjo pen­ke­ri me­tai, ir jau Po­nas Die­vas mus kad ap­do­va­no­jo, tai ap­do­va­no­jo, da­bar vis­kas ju­da, o jau nebešoka.

Šio ju­dė­ji­mo uni­ver­sa­lu­mas la­bai keis­tas reiš­ki­nys. Man te­ko pa­čiam toj ma­no ta­ry­boj, ta­me so­vie­te dis­ku­tuot pir­mą kar­tą to­kį iš­si­reiš­ki­mą, obal­sį, ku­riuo bu­vo su­kri­ti­kuo­ta vi­sas ma­no moks­las, struk­tū­ra­lis­ti­nė mo­kyk­la. Tas obal­sis bu­vo maž­daug toks – struk­tū­ros ne­iš­ei­na į gat­ves! Mes tai žmo­nės, tik­ri, gy­vi, iš­ei­nam į gat­ves, sta­tom ba­ri­ka­das, o jūs su sa­vo struk­tū­rom, su sa­vo moks­lu, kur čia da­bar? Ma­čiau, kaip me­lo bū­du ši­tas po­sa­kis bu­vo pa­da­ry­tas ir iš­nau­do­tas, bet tai ne­svar­bu, keis­čiau­sia, kad kai už ke­tu­rių mė­ne­sių nu­va­žia­vau su paskai­ta į San Die­go ir ma­ne įve­dė į sa­lę, ku­rioj tu­rė­jau kal­bė­ti – žiū­riu, man pa­gerb­ti ant juo­dos len­tos už­ra­šy­ta: „le struc­tu­re ne des­cent pas dans la rue“, pran­cū­ziš­kai, bet jau vi­si ži­no tą obal­sį. Ša­lin bokš­tas, te­gy­vuo­ja gat­vė! Kai bu­vau Ber­ke­ley, su­ti­kau ke­le­tą pran­cū­ziš­kų hi­pių, ku­rie pa­tys mo­ko­si ir ki­tus mo­ko, kaip rei­kia re­vo­liu­ci­jas da­ryt. Yra to­kia vi­so jau­ni­mo ko­mu­ni­ka­ci­ja. Pa­sau­lis pa­si­da­rė la­bai mažas.

Yra, ži­no­ma, skir­tu­mų tarp vie­no ir ki­to kraš­to, bet su­si­sie­ki­mas ga­li­mas, ne­žiū­rint ge­le­ži­nių už­dan­gų, ne­žiū­rint oke­anų. Konsta­tuot, kad stu­den­tai, iš vi­so jau­ni­mas ju­da vi­suo­se kon­ti­nen­tuo­se, ne­už­ten­ka, rei­kė­tų ieš­kot, kas yra bend­ras var­dik­lis, ko­dėl čia da­bar vi­sur kar­tu tas pats da­ro­si. Jei­gu pra­de­di ana­li­zuo­ti kiek­vie­ną kraš­tą, tai ma­tai, kad šū­kiai ar­ba prie­žas­tys, dėl ku­rių ko­vo­ja­ma, yra skir­tin­gi. Ame­ri­ko­je ko­vo­ja­ma prieš Viet­na­mo ka­rą, prieš ra­si­nę ne­ly­gy­bę, jei­gu per­ei­si į Če­ko­slo­va­ki­ją, tai ma­ty­si, kad ten ko­vo­ja­ma už so­cia­liz­mą su žmo­giš­ku vei­du, Len­ki­jo­je ko­vo­ja­me už Ado­mą Mic­ke­vi­čių ir už tam tik­ras na­cio­na­li­nes idė­jas, Tur­ki­joj ko­vo­ja­ma prieš me­če­tes, prieš per daug me­če­čių sta­ty­mą ir už lai­ciz­mą, už baž­ny­čios at­sky­ri­mą nuo vals­ty­bės. Tie ju­dė­ji­mai yra iš pa­vir­šiaus kiek­vie­nas skir­tin­gas, spe­ci­fiš­kas sa­vo stadija.

A. J. Grei­mas ir B. Rai­la Ta­bor Far­mo­je, San­ta­ros-Švie­sos fe­de­ra­ci­jos są­skry­dy­je. Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus nuotrauka

Yra ki­tas aiš­ki­ni­mo bū­das, ne­žiū­rėt tau­ti­nė­je plot­mė­je, kaip pa­si­reiš­kia kiek­vie­nas ju­dė­ji­mas, bet ko­kios yra in­di­vi­dua­li­nės mo­ty­va­ci­jos. Tai pa­pras­čiau­sias tė­vų iš­aiš­ki­ni­mas. Tė­vai, ku­rie yra pa­lan­kūs, sa­ko: „Rei­kia, kad jau­ni­mas iš­si­dūk­tų, ir mes bu­vom jau­ni, da­bar jų ei­lė at­ėjo. Te­gu ke­lis me­tus pa­si­dūks­ta, pas­kui jau sur­im­tės, ir bus ge­rai“. Ši­to­kiam pa­sa­ky­me yra tei­sy­bės! Tai ypač svar­bu to­kiam kraš­tui kaip JAV, kur bu­vo cha­rak­te­rin­gas jau­ni­mo nu­po­li­ti­ni­mas. Da­bar Ame­ri­kos jau­ni­mas smar­kiai po­li­ti­zuo­ja­si, at­si­lie­pia į vi­sas žmo­giš­kas prob­le­mas, į vi­sus pa­sau­li­nius po­li­ti­kos rei­ka­lus. Bet kai jie at­si­dūks, sur­im­tės, tai bus nau­ja in­te­lek­tu­alų kar­ta Ame­ri­ko­je, ko­kios dar ne­sa­me ma­tę. Aiš­ku, kad Ame­ri­kai tai yra ne­pa­pras­tai bran­gus ir reikš­min­gas da­ly­kas, bet taip ga­li­ma gal­vo­ti iš da­lies gal ir apie kitus.

Ki­tas pa­aiš­ki­ni­mas bū­tų, kad čia yra pa­pras­ta ei­li­nė kar­tų prob­le­ma. Šei­my­ni­nių san­ty­kių su­so­cia­li­ni­mas. Vi­si tie vai­kai ar­ba blo­gai auk­lė­ti ar­ba per daug ge­rai auk­lė­ti. At­si­ra­dę šei­mos konf­lik­ti­nė­se si­tu­aci­jo­se, su­ra­do pro­gą tuos sa­vo konf­lik­tus per­kel­ti į ki­tą žo­dy­ną ir ki­taip iš­reikš­ti. Čia ir­gi yra daug tie­sos. Kiek man te­ko da­ly­vau­ti tuo­se vi­suo­se ne­si­bai­gian­čiuo­se po­sė­džiuo­se ir re­vo­liu­cio­nie­riš­kuo­se su­si­rin­ki­muo­se, tai la­bai daž­nai tek­da­vo ma­ty­ti, kaip jau­ni­mas, tie­siog nu­si­mau­da­vo kel­nes (kaip sa­ko pran­cū­zai), ap­si­nuo­gi­na ir pra­de­da šne­kė­ti: „Ot, kai aš vai­kas bu­vau, tai taip bu­vo“, ki­tas – „Kai aš jau­nas bu­vau, tai aš at­si­me­nu Ora­no mies­te penk­ta­die­nį, penk­tą va­lan­dą už­da­ry­da­vo vi­sas krau­tu­ves ir vi­si žmo­nės su­ei­da­vo į vie­šą aikš­tę, ger­da­vo ab­sen­tą, vi­si čia drau­gai, pa­žįs­ta­mi, šven­tė nuo­la­ti­nė“, – kal­ba iš Al­žy­ro iš­trem­tas žy­das. Kam pra­ras­tas ro­jus, vai­kiš­kos ne­lai­mės – da­bar at­si­ran­da re­vo­liu­cio­nie­riš­kam kon­teks­te. Ši­tas ar­gu­men­tas ir­gi ver­tas dėmesio.

Dar yra blo­ges­nės va­lios žmo­nių, ku­rie sa­ko, kad tai yra psi­cho­pa­to­lo­gi­niai reiš­ki­niai ir ka vi­si tie re­vo­liu­cio­nie­riai daž­niau­siai yra kaip nors ne­tvar­koj, vie­no­kio ar­ba ki­to­kio laips­nio, gir­di, ar­ba komp­lek­suo­ti ar­ba šiaip gy­ve­ni­mui ne­pri­tai­ky­ti dėl vie­no ar ki­to­kio da­ly­ko. Žiū­rė­kit, Le­ni­nas ir Troc­kis bu­vo ne­pa­vy­kę in­te­lek­tu­alai, ne­su­ra­dę sa­vo vie­tos vi­suo­me­nė­je, tai pa­si­da­rė re­vo­liu­cio­nie­riai, ir tas pats gau­na­si ir da­bar. Ir iš tie­sų, tarp sa­vo stu­den­tų ma­ty­da­vau, juo baugš­čiau­sias, ty­liau­sias, ra­miau­sias – pas­kui pa­si­da­rė su ra­gais di­džiau­sias revoliucionierius.

Stu­den­tų de­monst­ra­ci­ją prieš pro­tes­tuo­to­jų su­ėmi­mus, 1964-ųjų gruo­džio 7‑oji. Don Keche­ly, Berk­lio uni­ver­si­te­to ar­chy­vo nuotrauka

Vi­si šie aiš­ki­ni­mai iš da­lies tei­sin­gi, bet vi­si ne­iš­aiš­ki­na, ko­dėl tai pa­si­da­ro. Re­vo­liu­ci­nėj si­tu­aci­joj žmo­nių gal­vo­se­na stai­ga pa­si­kei­čia ir gau­nas mi­nios, o ne in­di­vi­dų psi­cho­lo­gi­ja ir ji ga­li iš­si­lai­ky­ti il­ges­nį lai­ką. Man vie­nas pa­sto­rius pa­sa­ko­jo, kaip jo se­mi­na­ris­tas, ku­ris bu­vo pa­vė­luo­to pa­šau­ki­mo žmo­gus virš 30 me­tų, ke­lių in­ži­nie­rius, iš­ėjo pa­si­žiū­rė­ti, kaip ten tie stu­den­tai nak­čia mu­ša­si. Žiū­ri, kad jie ran­ko­mis krapš­to ak­me­nis iš grin­di­nio, dar­bas la­bai pa­ma­žu vyks­ta. Jis žiū­rė­jo, žiū­rė­jo, pas­kui sa­ko: „Ką jūs čia, jūs dur­niai, ne­mo­kat, va, ei­nam na­mą sta­to, ma­tot, yra ma­ši­na, aš jum pa­ro­dy­siu.“ At­si­ve­dė, pa­si­sta­tė ma­ši­ną ir pra­dė­jo me­cha­niš­kai tuos ak­me­nis ga­min­ti. Čia ap­lin­kui krau­jas, čia bė­ga, čia bai­sus gra­na­tų spro­gi­mas, tas ka­ro įspū­dis, ka­ro si­mu­lia­ci­ja, o jis ten dir­ba, toj ge­roj sa­vi­jau­toj, vi­sai ne­ma­to, kad po­li­ci­ja ar­tė­ja, cakt ir į ka­lė­ji­mą. Iš ry­to se­mi­na­ri­joj pa­tik­ri­ni­mas, pa­ties rim­čiau­sio kon­temp­lia­ty­vaus se­mi­na­ris­to nė­ra. Sa­ko, kas kas, bet jis tai jau ne re­vo­liu­cio­nie­rius. Skam­bi­na į po­li­ci­ją, sa­ko, at­va­žiuo­kit pa­si­im­ti. Kad ne­bū­tų ne­ly­gy­bės, čia aš da­viau pa­vyz­dį su pro­tes­tan­tais, bet su ka­ta­li­kais nė kiek ne ge­riau bu­vo. Ne­to­li Pa­ry­žiaus esan­čiam be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­ne jau­nie­ji vie­nuo­liai su­da­rė sa­vo so­vie­tą ir nu­ta­rė per­im­ti į ran­kas vie­nuo­ly­no val­džią, vie­nuo­ly­no vir­ši­nin­ką už­ra­ki­no ir pra­dė­jo val­dyt vie­nuo­ly­ną. Tai reiš­ki­nys, ku­ris per­ėjo bet ko­kias ri­bas, jis nie­ko bend­ro ne­tu­ri nei su ko­mu­niz­mais nei su ki­to­kiais iz­mais. Tai ko­lek­ty­vi­nis pa­mi­ši­mas, bet pa­mi­ši­mas ge­ra pras­me. Žmo­nės ku­riam lai­kui ge­res­ni pa­si­da­rė, paprastesni.

Aš ma­nau, kad to­kios in­di­vi­dua­li­nės mo­ty­va­ci­jos, nors ir tei­sin­gos, dar ne­pa­da­ro re­vo­liu­cio­nie­riš­ko ju­dė­ji­mo. Pra­lei­dau po­rą mė­ne­sių Ber­ke­ley uni­ver­si­te­te, gy­ve­nau te­nai „ji­pių“ at­mos­fe­ro­je ir juos te­ko iš oro ap­žiū­rė­ti ir iš vi­daus kiek pa­žin­ti. Šne­kam te­nai, ži­no­ma, už [ame­ri­kie­čių pub­li­cis­tą, po­li­ti­nį ak­ty­vis­tą, Black Pant­hers ju­dė­ji­mo ved­lį Eldridge’ą] Cle­ave­rą, už ra­si­nę ly­gy­bę, bet tai yra pre­teks­tai, šū­kiai su­si­kon­cen­truot ir ko­kiai bend­rai ak­ci­jai pra­dėt. Fak­tiš­kai, kai prie sta­lo pra­dė­jom šne­kėt, tai pa­si­da­rė aiš­kios gru­pės, vie­ni maois­tai, ki­ti kast­ri­s­tai, tre­ti bu­dis­tai ir ket­vir­ti pran­cū­ziš­kos vir­tu­vės ša­li­nin­kai. Ne­rei­kia ma­tyt te­nai jo­kio ko­mu­niz­mo. Tai tam tik­ras re­vo­liu­cio­nie­riš­kas ro­man­tiz­mas, tai Che Gu­eva­ra – žmo­gus, ku­ris ne­su­in­te­re­suo­tas iš­ėjo su avan­tiū­rom verst pa­sau­lį, ati­tai­syt tei­sy­bę ir vis­kas ne dėl to, kad jis ko­mu­nis­tas, bet kad jis vi­są sa­ve spon­ta­niš­kai ati­da­vė ir pa­si­da­rė tam tik­ru šven­tuo­ju, ku­rį ga­li­ma sekt kaip pa­vyz­dį. Tas pats ir apie maois­tus ga­li­ma pa­sa­kyt. Ka­da kas jau­ni­mui pa­tin­ka ki­nie­čiuo­se, tai vi­siš­kai ne tai, ką mes va­di­nam ko­mu­niz­mu. Tai ne eko­no­mi­nių struk­tū­rų per­tvar­ky­mas ar kas nors pa­na­šaus, bet va­di­na­mo­ji kul­tū­ri­nė revoliucija.

Pro­tes­to me­tu da­li­na­mi už­kan­džiai, 1964-ųjų spa­lio 2‑oji. Ch­ris Kjo­beck, Berk­lio uni­ver­si­te­to ar­chy­vo nuotrauka

Tai ši­ta pras­me aš kal­bu apie tai, kad ša­lia tų maois­tų ir kast­ris­tų ten pat sė­dė­jo ir bu­dis­tai. Bu­diz­mas lai­ko­mas to­kios pat ver­tės, kaip vie­na iš­ei­čių jau­ni­mui su­rast nau­ją ke­lią, tam tik­roj kon­temp­lia­ci­jo­je, tam tik­ram sa­vęs už­si­mir­ši­me ir t. t. Taip pat ir „drugs“. O ką reiš­kia pran­cū­ziš­ka vir­tu­vė? Vi­si re­vo­liu­cio­nie­riai ten ap­si­ren­gę, gra­žu žiū­rė­ti, pa­kvie­tė ir mus į vir­tu­vę. Jie ten 3 va­lan­das sė­dė­jo ir ga­mi­no su vi­so­kiom žo­lėm, su prie­sko­niais, stu­di­juo­da­mi mil­ži­niš­kas kny­gas. Ne­tin­ka re­vo­liu­ci­jai iš pir­mo žvilgs­nio ir ma­ne pa­pik­ti­no, o, pa­si­ro­do, gi­liau pa­gal­vo­jus, yra pra­s­mė. Pas­kui iš­si­šne­kė­jom, kad čia pro­tes­tas prieš ame­ri­ko­niš­ko gy­ve­ni­mo tam tik­rą iš­b­lė­si­mą, kad nie­ko nė­ra spal­vin­go, nie­ko nė­ra su prie­sko­niais, vis tie pa­tys su­muš­ti­niai, tas pats pie­nas, o čia sie­kia­me gal nai­viu, vai­kiš­ku bū­du sau pa­da­ryt gy­ve­ni­mą spal­vo­tą, pa­da­ryt gy­ve­ni­mą gra­žų. Tas uto­pi­jos no­ras yra vie­nas iš bend­rų dalykų.

No­rint su­pras­ti tuos jau­ni­mo maiš­tus, ne­ri­mą, rei­kia ban­dy­ti su­pras­ti šian­die­ni­nį pa­sau­lį, ir tik jo kon­teks­te ga­li­ma su­pras­ti jau­ni­mo pro­tes­tą. Man at­ro­do, kad tarp tų ele­men­tų, ku­rie ga­lė­tų leis­ti su­prast, kas da­ro­si, pir­ma­sis yra ato­mi­nė prob­le­ma, ky­ban­ti ant žmo­ni­jos. Ma­no am­žiaus žmo­nės tos ato­mi­nės bom­bos ne­iš­gy­ve­no, jiems ji bu­vo vie­nu gink­lu dau­giau, mes pa­si­li­ko­me su idė­ja, kad čia la­bai di­de­lė bom­ba, bent tarp to­kių bom­bų, ku­rias mes ma­tėm. Jau­no­ji kar­ta ši­tą ato­mi­nį pa­vo­jų jau vaiz­duo­ja­si vi­sai ki­to­kio­mis di­men­si­jo­mis. Pri­pra­tu­siai prie fik­ci­nių at­ei­ties ro­ma­nų jai pa­sau­lio sug­rio­vi­mas yra vie­na iš ra­miai svars­to­mų ga­li­my­bių ar­ba bai­mės komp­lek­sus ke­lian­čių simp­to­mų. Tas reiš­ki­nys dar aiš­kes­nis, tur­būt, So­vie­tų Są­jun­go­je ne­gu Ame­ri­ko­je ar Eu­ro­po­je. Kam te­ko kal­bė­ti su ru­sais ar su lie­tu­viais, gy­ve­nan­čiais te­nai, ypač su jau­ni­mu, jau­čia, kas yra ka­ro bai­mė, į vi­dų įjung­ta ka­ro bai­mė, ne­tik­ru­mo jaus­mas dėl žmo­ni­jos likimo.

Prie ši­to bai­mės jaus­mo, vi­suo­ti­no iš­spro­gi­mo ga­li­my­bės jaus­mo, pri­si­de­da dar ir pa­sau­lio ab­sur­di­ku­mo iš­jau­ti­mas. Ne­kal­bė­siu jums tai, kas yra lo­ka­li­zuo­ta, apie tą var­to­to­jų vi­suo­me­nę, ku­ri bu­vo pa­smerk­ta be­veik vi­suo­se Va­ka­rų kraš­tuo­se, kur vai­kai, per­si­val­gę sal­dai­nių, sa­ko, kad kiek gi tų sal­dai­nių ga­li­ma su­val­gyt, rei­kia sta­tyt to­kią vi­suo­me­nę, kur ga­li­ma bū­tų no­rėt ką nors, o tų no­rė­ji­mų ne­bė­ra. Aš ne­kal­bė­siu apie to­kius ab­sur­diš­kus da­ly­kus, kaip apie tas re­kla­mos sis­te­mas, kur vi­suo­me­nė iš­lei­džia mi­li­jar­dus do­le­rių, kad su­kur­tų dirb­ti­nius pa­rei­ka­la­vi­mus, kad bū­tų ga­li­ma ga­mint pre­kes, vis nau­ją mil­te­lių rū­šį, vis nau­ją plau­kų prep­a­ra­tą. Žmo­gaus gy­ve­ni­mo tiks­las pa­si­da­ro gau­dy­ti sa­vo uo­de­gą. Ži­no­ma, mums dar pa­ma­žu prie to pri­pran­tant nė­ra taip ab­sur­diš­ka, kaip žmo­nėms, ku­riems stai­ga akys at­si­da­ro ir pa­si­ro­do, kad ši­tas rei­ka­las nepriimtinas.

Jūs sa­ky­sit, kad gal čia tik Va­ka­rų kraš­tų simp­to­mas. Bet, iš Ry­tų pa­sau­lio pa­si­žiū­rint, prob­le­ma nė kiek ne­si­ski­ria. Aš tu­riu vie­ną ge­rą pa­žįs­ta­mą, Len­ki­jos moks­lo aka­de­mi­jos kul­tū­ri­nio pla­na­vi­mo ko­mi­si­jo­je, ku­ris sa­ko: Nu­gi, ge­rai, pla­nuo­kim, ga­lim pla­nuot vis­ką, ką no­rim. Žiū­rė­kim, mes vi­sas Len­ki­jos pa­jė­gas su­dė­sim, kad kaip nors pa­si­vy­tu­me ka­pi­ta­lis­ti­nius kraš­tus, ne­kal­bu aš jau apie Ame­ri­ką, kad Pran­cū­zi­ją pa­si­vy­tu­me, tai re­zul­ta­tas bus tas, kad jei vi­sas tau­ti­nes jė­gas, pil­vus su­si­ver­žę dir­žais su­kaup­sim, tai 1980 m. mes bū­sim dvi­gu­bai to­liau at­si­li­kę nuo Pran­cū­zi­jos ne­gu da­bar, ir tai vi­siš­kai ne dėl to, kad vie­nas re­ži­mas ka­pi­ta­lis­ti­nis, o ki­tas so­cia­lis­ti­nis, bet dėl to, kad, kaip kiek­vie­nas eko­no­mis­tas iš­aiš­kins, tam, ku­ris to­li pa­si­va­ręs, rei­kia la­bai ma­ža pa­da­ryt, kad vis­kas dvi­gu­bė­tų, o at­si­li­kęs pa­si­vyt ne­ga­li. Reiš­kia, to­kioj Len­ki­joj tu ga­li pa­ga­mint, ka­dan­gi jie skai­to Va­ka­rų laik­raš­čius, vi­so­kių pa­rei­ka­la­vi­mų, bet tų pa­rei­ka­la­vi­mų joks so­cia­liz­mas ne­ga­li iš­pil­dy­ti ir ne dėl to, kad so­cia­liz­mas bū­tų blo­gas, bet dėl to, kad eko­no­mi­niai dės­niai ne­be­lei­džia, kad pa­sau­lis ab­sur­diš­kas. Len­kas ga­li steng­tis, kiek jis no­ri, jis nie­kur ne­pa­ies, jis nie­ko ne­pa­si­vys. Iš to ir ky­la min­tis, gal ne­rei­kia tos že­miš­kos ger­bu­vės taip ieš­kot, gal ne­rei­kia to mui­lo mil­te­lių kei­ti­mo kas trys mė­ne­sius ki­ta mar­ke, gal yra ko­kios nors kul­tū­ri­nės ver­ty­bės, ku­rios ga­lė­tų tai pa­keis­ti ir t. t. Iš to idė­ja kul­tū­ri­nio, ne tik eko­no­mi­nio pla­na­vi­mo, ku­ris man at­ro­dė gan ori­gi­na­lus reiš­ki­nys Lenkijoj.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Bet vi­sas ši­tas ap­o­ka­lip­ti­nis XX am­žiaus vaiz­das yra ryš­kus kiek­vie­no­je gy­ve­ni­mo fa­zė­je. Aš pra­ėju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vau sim­po­ziu­me apie ma­ši­nas, kom­pu­te­rius, žmo­gaus pro­to imi­ta­ci­ją. Ži­no­ma, kai rim­ti žmo­nės su­si­ren­ka ir svars­to, kas gi tie kom­piu­te­riai, pa­ma­to, kad jų ga­li­my­bės la­bai ri­bo­tos, vai­kiš­kai ma­žos ką nors pa­da­ryt. Bet pa­si­žiū­rė­ki­te, kas vyks­ta pa­sau­ly­je. Pa­sau­ly­je yra ma­ši­nos mi­tas, au­to­ma­to, ro­bo­to mi­tas, kad už 20 me­tų vie­toj žmo­nių tik ma­ši­nos dirbs, tik ma­ši­nos gal­vos, ma­ši­nos val­dys pa­sau­lį ir pla­ne­tas ir vis­ką. Vis­kas tas yra ner­im­tas da­ly­kas, bet žiū­rė­ki­te, ko­kių di­men­si­jų pa­sie­kė ši­tie mū­sų mi­tai! O ko­dėl gi jie to­kie pa­si­da­rė? Pa­si­da­rė, kad ti­kė­ji­mas žmo­ni­joj iš­ny­ko. Ku­rie se­kė­te Va­ti­ka­no su­va­žia­vi­mą, tai pa­ste­bė­jo­te Baž­ny­čios pag­rin­di­nį su­si­rū­pi­ni­mą, kad žmo­ni­ja ir ypač krikš­čio­ni­ja yra vi­siš­kai nu­krikš­čio­nin­ta. Iki XX am­žiaus „vi­sas pa­sau­lis“ bu­vo ne­ša­mas ant krikš­čio­niš­kų pe­čių, ant krikš­čio­niš­kos mo­ra­lės, ant bal­tos ra­sės ir t. t. Stai­ga iš po ko­jų že­mė iš­slys­ta, ne­bė­ra ne tik tos žmo­ni­jos ba­zės, žmo­ni­jos ri­te­rio, kaip krikš­čio­ni­jos, bet ir tas pats ti­kė­ji­mas, jei jis juo pa­kei­čia­mas, tai tik į ma­ši­nas, ti­kė­ji­mu į vi­so­kius kvai­liau­sius mi­tus. Tai yra, ob­jek­ty­viai imant, žmo­ni­jos de­fi­ci­tas, te­leo­lo­gi­nės di­men­si­jos pra­ra­di­mas, ir ga­lų ga­le gau­na­si re­zul­ta­tas, kad žmo­ni­ja gra­žiau­sius sa­vo pa­sie­ki­mus pa­da­ro ke­lio­nė­mis į mė­nu­lį. Dėl ke­lio­nės į mė­nu­lį var­žo­si tar­pu­sa­vy­je dvi pag­rin­di­nės pa­sau­lio ga­ly­bės – JAV Ir Ru­si­ja. Daug svar­biau ne­gu so­cia­liz­mas ir ka­pi­ta­liz­mas pa­si­da­rė, kas pir­mas nu­va­žiuos į mė­nu­lį, ar­ba kas ge­riau ten įsi­tai­sys – ir ką ten ras? Smė­lio. Gau­na­si toks žmo­ni­jos im­pe­ri­jos pa­bai­gos des­pe­ra­ci­jos ir sau­lė­ly­džio bend­ras vaiz­das, kaip Bi­zan­ti­jos im­pe­ri­joj, kur vi­sa im­pe­ri­ja bu­vo pa­si­da­li­nu­si į dvi da­lis, ro­dos, į rau­do­nuo­sius ir mė­ly­nuo­sius pa­gal ark­lių lenk­ty­nes. Bu­vo dvi po­li­ti­nės par­ti­jos – vie­ni rau­do­ni, ki­ti mė­ly­ni. Bū­da­vo, su­si­ren­ka par­ti­jų mi­tin­gai, – ten po 3 000, po 5 000 užmuštų.

Ne­bė­ra dėl ko ka­riaut, o ato­mi­nė bom­ba ka­bo. Tai­kin­gas rung­ty­nia­vi­mas yra be­pra­smis. Mes ši­to ne­iš­gy­ve­nom, bet rei­kia su­prast jau­ni­mą, ku­ris ma­to ši­to­kią be­pra­smiš­ką žmo­ni­ją, su­kan­čią apie sa­ve, ieš­kan­čią sa­vo uo­de­gos, ku­ris ma­to, kad žmo­ni­ja, ku­rią žmo­nės pa­sta­tė, pa­sau­lis, yra ne­gra­žus, tai, kad jis be­pra­smiš­kai su­ka­si ir kad ne­ga­li­ma nie­ko pa­da­ryt, tai gau­na­si tų des­pe­ra­tų re­ak­ci­ja, kad aš nei­giu ši­to­kį pa­sau­lį, aš pro­tes­tuo­ju, man ši­to pa­sau­lio ne­rei­ka. Ir tai yra, ži­no­ma, vai­kiš­ka, sim­bo­liš­ka, bet tai yra, ką jau­ni­mas šau­kia mū­sų vi­sų var­du, kad su­sto­kim, pa­žiū­rė­kim, kur mes ei­nam, es mes ka­bom ant siū­lo. Jau­ni­mas yra gra­žiau­sia, ne­kal­čiau­sia, ir jis gal ne­mo­ka pa­sa­kyt, bet jis tu­ri ką pa­sa­kyt, ir tas pa­sa­ky­mas yra pro­tes­tas. Ta pras­me aš no­rė­jau pa­tai­syt sa­vo pa­šne­kė­sio te­mą – kal­bė­ti ne apie jau­ni­mo ne­ri­mą ir XX am­žiaus re­vo­liu­ci­jas, bet apie XX am­žiaus re­vo­liu­ci­ją, ka­dan­gi ji yra vi­sos žmo­ni­jos da­ly­kas. Re­vo­liu­ci­ja pa­ti vyks­ta kaip moks­li­nė re­vo­liu­ci­ja, kaip eko­no­mi­nė re­vo­liu­ci­ja, o ši­tie jau­ni­mo pro­tes­to šauks­mai tai yra tik­tai epi­fe­no­me­ni­niai pro­tes­to žen­klai prieš tai, kuo pa­sau­lis da­ro­si prieš mū­sų valią.


Al­gir­das Ju­lius Grei­mas, „Jau­ni­mas ir XX am­žiaus re­vo­liu­ci­ja“, Met­me­nys, nr. 18 (1969), p. 107–116.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.