/

Dėl dirbančių studentų kenčia visi

Lietuvos studentai dirba žymiai daugiau nei kolegos Europoje. Jie dažniau perdega, krenta jų įsitraukimas į universiteto gyvenimą. Visgi aukštasis mokslas jau susitaikė su nauja realybe.

Pexels, Pixabay nuotrauka

Įsto­ju­si į So­cia­li­nės po­li­ti­kos ma­gist­ro stu­di­jas, bai­mi­nau­si, kaip su­dė­tin­ga bus jas su­de­rin­ti su 30 va­lan­dų dar­bo sa­vai­te vie­no­je iš vie­šo­sios po­li­ti­kos ana­li­zės įmo­nių. Ta­čiau per pir­mą­sias rug­sė­jo sa­vai­tes su­pra­tau, kad be­ne vi­si ma­no bend­ra­kur­siai dir­ba pil­nu eta­tu, o kai kas tu­ri net­gi du dar­bus. Pir­mą­jį se­mest­rą paskai­tos vyk­da­vo va­ka­rais ir, daž­niau­siai, nuo­to­liu. Ne­re­tai per Zo­om vyks­tan­čias paskai­tas pa­ti už­mig­da­vau pa­dė­ju­si gal­vą ant sta­lo, o dės­ty­to­jai kar­tais už­duo­da­vo klau­si­mą ka­me­ras iš­si­jun­gu­siai au­di­to­ri­jai ir ne­iš­gir­dę jo­kio at­sa­ky­mo pa­tys į tą klau­si­mą ir at­sa­ky­da­vo. Nors tuo me­tu jau bu­vo re­ko­men­duo­ja­ma už­si­ėmi­mus or­ga­ni­zuo­ti gy­vai uni­ver­si­te­te, nuo­to­li­nio for­ma­to pra­šy­da­vo pa­tys stu­den­tai – tai tie­siog rei­ka­la­vo ma­žiau pa­stan­gų. Be to, kaip sa­kė vie­nas kur­so drau­gas, to­kiu bū­du ga­li da­ly­vau­ti ir dar­bi­nia­me me­e­te, ir paskai­to­je vie­nu metu.

Da­rė­si aki­vaiz­du, kad dar­bas mums truk­do ko­ky­biš­kai stu­di­juo­ti, ta­čiau vei­kiau ti­kė­jo­mės dės­ty­to­jų su­pra­tin­gu­mo ne­gu pa­tys svars­tė­me apie sa­vo dar­bo krū­vio mažinimą.

Ši pa­tir­tis pas­ka­ti­no gi­liau pa­si­do­mė­ti stu­den­tų dar­bo reiš­ki­niu ir be­si­kei­čian­čia stu­den­to ta­pa­ty­be, tad pa­si­rin­kau šią te­mą sa­vo ma­gist­ro dar­bui. Ana­li­zę pra­dė­jau nuo sta­tis­ti­kos, o ji pa­si­ro­dė ga­na įdo­mi. 2018– 2021 me­tais vyk­dy­tas „Eu­ros­tu­dent“ ap­klau­sų ty­ri­mas pa­ro­dė, kad dar­bą su stu­di­jo­mis de­ri­nan­čių stu­den­tų da­lis Eu­ro­po­je sie­kė 80 pro­cen­tų, be to, vis dau­giau stu­den­tų dir­bo di­de­liais krū­viais, tai yra, dau­giau nei 20 va­lan­dų per sa­vai­tę. Ten­den­ci­ja dirb­ti di­des­niais krū­viais bei iš at­ly­gi­ni­mo gau­ti pag­rin­di­nes pa­ja­mas ypač ryš­ki Vi­du­rio ir Ry­tų Europoje.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Lie­tu­vo­je se­mest­ro me­tu tei­gė dir­ban­tys apie pu­sė stu­den­tų – pa­na­šiai kaip ir ki­tur Eu­ro­po­je. Ta­čiau Lie­tu­vos stu­den­tai tai da­rė vi­du­ti­niš­kai il­ges­nes va­lan­das nei dau­gu­ma eu­ro­pie­čių – jie dar­bui sky­rė 33,5 va­lan­dos per sa­vai­tę (pa­ly­gin­ti su 26,4 va­lan­dos Eu­ro­pos vi­dur­kiu). Be to, šio ro­dik­lio me­dia­na Lie­tu­vo­je sie­kė 40 va­lan­dų, o tai reiš­kia, kad bent pu­sė dir­ban­čių stu­den­tų dir­bo pil­nu eta­tu ar­ba dar dau­giau. To­kia aukš­ta me­dia­na vy­rau­ja tik sep­ty­nio­se iš 24 vals­ty­bių, kai, pa­vyz­džiui, Liuk­sem­bur­ge ji sie­kia vos 10 va­lan­dų per sa­vai­tę. Daž­niau nei kas ket­vir­tas Lie­tu­vos stu­den­tas tei­gė ma­tan­tis sa­ve pir­miau kaip dar­buo­to­ją ne­gu kaip stu­den­tą (27 pro­cen­tai pa­ly­gin­ti su 20 pro­cen­tų Eu­ro­pos vidurkiu).

Nei­gia­mas dar­bo po­vei­kis stu­di­jų ko­ky­bei ir as­me­ni­nei stu­den­tų ge­ro­vei ima ryš­kė­ti, kai dir­ba­ma dau­giau nei 20 va­lan­dų per sa­vai­tę. Eu­ros­tu­dent ap­klau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad di­des­niais krū­viais dir­ban­tys stu­den­tai ma­žiau lai­ko ski­ria stu­di­joms, jie pa­ti­ria dau­giau sun­ku­mų de­rin­da­mi at­sa­ko­my­bes, pras­čiau ver­ti­na sa­vo aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus, yra lin­kę bent po­rai se­mest­rų su­stab­dy­ti stu­di­jas bei re­čiau vyks­ta į stu­di­jų mai­nus už­sie­ny­je (daž­nai dėl to, kad bi­jo pra­ras­ti dar­bo vie­tą). Ne vie­nas stu­den­tų dar­bo ty­ri­mas ro­do, kad dar­bas di­des­niais eta­tais ne tik ska­ti­na at­si­sa­ky­ti da­lies mo­ky­mo­si lai­ko, bet ir ki­tų jau­nam žmo­gui ver­tin­gų veik­lų: įsi­trau­ki­mo į uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę, so­cia­li­za­ci­jos bei poilsio.

Eu­ros­tu­dent ap­klau­so­je net 90 pro­cen­tų ap­klaus­tų Lie­tu­vos stu­den­tų tei­gė esan­tys ne­pa­ten­kin­ti sa­vo sa­vai­ti­niu lai­ko biu­dže­tu. Ta­čiau pa­ra­dok­sa­lu tai, kad dau­gu­ma šių stu­den­tų (51 pro­cen­tas) nu­ro­dė no­rin­tys dau­giau lai­ko skir­ti dar­bui. Jei­gu dar­bas ir taip yra pa­pli­tęs tarp stu­den­tų, ko­dėl tiek daug jų no­rė­tų dirb­ti dau­giau? Ar tik­rai fi­nan­si­nės prie­žas­tys čia yra pag­rin­di­nis veiks­nys, ypač tu­rint ome­ny­je, kad Lie­tu­vos stu­den­tų per­ka­mo­ji ga­lia, anot Eu­ros­tu­dent, yra net­gi di­des­nė už kai ku­rių itin iš­si­vys­čiu­sių Eu­ro­pos ša­lių stu­den­tų? Gal­būt į stu­den­tų dar­bą rei­kė­tų žiū­rė­ti pla­tes­nia­me – aukš­to­jo moks­lo mar­ke­ti­za­ci­jos ir be­si­kei­čian­čios jau­no žmo­gaus ta­pa­ty­bės – kon­teks­te? Gvil­den­ti šiuos klau­si­mus ir pa­da­ry­ti ke­le­tą įdo­mių įžval­gų man pa­dė­jo 21 in­ter­viu su Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tais, dir­ban­čiais 20 ar dau­giau va­lan­dų per sa­vai­tę, bei ke­tu­riais VU dėstytojais.

Pir­miau­sia, stu­den­tai nuo pat pir­mų­jų stu­di­jų me­tų yra ori­en­tuo­ti į dar­bo rin­ką. Tai ne­ke­lia nuo­sta­bos, nes uni­ver­si­te­tams ke­lia­mi už­da­vi­niai bend­ra­dar­biau­ti su vers­lu, di­din­ti stu­di­jų pri­ei­na­mu­mą bei efek­ty­vu­mą, per­duo­ti stu­den­tams ne tik aka­de­mi­nes, bet ir darb­da­vių pa­gei­dau­ja­mas ži­nias bei įgū­džius. To­kie už­da­vi­niai for­muo­ja ir pa­čių stu­den­tų lū­kes­čius stu­di­joms – jei­gu jie ma­no, kad stu­di­jos ne­pa­kan­ka­mai pa­ruo­šia juos dar­bo rin­kai, jie ima ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių bū­dų au­gin­ti sa­vo žmo­giš­ką­jį ka­pi­ta­lą – vie­nas iš jų yra įsi­lie­ji­mas į dar­bo rin­ką te­be­stu­di­juo­jant ir mo­ky­mo­si per­kė­li­mas į konk­re­čias dar­bo­vie­tes. Tai at­si­spin­dė­jo ir stu­den­tų atsakymuose:

„Ne­ži­nau, kiek me­tų rei­kia pra­si­mo­ky­ti uni­ver­si­te­te, kad su­ži­no­tum tiek, kiek dar­be per me­tus iš­moks­ti“, – Ag­nė, 22 me­tai, dir­ba 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, so­cia­li­niai mokslai.


  • Uberis netiki ašaromis

    Uberis netiki ašaromis

    Šian­dien Uber ir ki­ti lai­ko­mi ino­va­ty­vu­mo eta­lo­nais. Ta­čiau plat­for­mų eko­no­mi­ka ne­ap­si­mo­ka nei var­to­to­jui, nei vers­lui, nei valstybei. 


Dar­bas tam­pa svar­biu jau­nų žmo­nių ta­pa­ty­bės konst­ra­vi­mo įran­kiu. Stu­den­tai yra tar­si „sa­vęs ent­rep­re­ne­riai“, kaip pa­sa­ky­tų Fou­cault. Jiems rū­pi ne tik aka­de­mi­nė veik­la, bet ir ki­ti pro­jek­tai už au­di­to­ri­jos sie­nų, ku­rie kur­tų „pri­dė­ti­nę ver­tę“ jų Lin­ke­dIn pro­fi­liams (sta­žuo­tės, prak­ti­kos, sa­va­no­rys­tė, dar­bas, spor­tas ir t. t.). Ne­už­tik­rin­tu­mas dėl at­ei­ties, dar­bo vie­tos, spau­di­mas bū­ti lanks­čiam ir mo­bi­liam – vi­sa tai at­si­spin­dė­jo ir ma­no da­ry­tuo­se interviu:

„Nes, vie­na ver­tus, at­ro­do yra ge­rai mo­ky­tis iki dvi­de­šimt še­šių me­tų ma­gist­rą ir ne­dirb­ti, bet ki­ta ver­tus, at­ro­do, kad tu esi ir dar­bo rin­kos įpa­rei­go­tas kaž­ką da­ry­ti ir tą pa­tir­tį kaup­ti. At­si­ran­da bai­mė, kad ki­ti žmo­nės ta­ve ga­li iš­stum­ti ir pa­na­šiai“, – Ur­tė, 26 me­tai, dir­ba 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, hu­ma­ni­ta­ri­niai mokslai.

Kai ku­rie kal­bin­ti stu­den­tai jau­tė spau­di­mą au­ko­ti stu­di­jų lai­ką ka­rje­ros var­dan bei bu­vo lin­kę su­tik­ti su darb­da­vių są­ly­go­mis dirb­ti kuo di­des­niu eta­tu. Pa­vyz­džiui, dar­bo po­kal­by­je pa­pra­šęs dirb­ti pu­se eta­to, daž­nai ga­li ne­su­lauk­ti ant­ro skam­bu­čio. Be to, dau­gu­ma darb­da­vių yra lin­kę lanks­čiai žiū­rė­ti į dar­bo lai­ką (čia jau­čia­ma ir pa­n­de­mi­jos įta­ka, kai dar­bo gra­fi­kas ta­po ne­be toks svar­bus), tad nu­ei­ti į pri­va­lo­mus se­mi­na­rus daž­nai yra ne­sun­ku. Ta­čiau lanks­tu­mas ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad darb­da­viai su­ma­ži­na dar­bo krū­vius stu­di­juo­jan­tiems darbuotojams:

„Ką pa­ti no­rė­čiau pa­keis­ti, tai su­si­ma­žin­ti eta­tą… Ki­ta ver­tus, net ir su­si­ma­ži­nus eta­tą, aš tie­siog ši­tam dar­be gau­čiau ma­žes­nę al­gą, bet dar­bo ne­bū­tų ma­žiau. Nes vis tiek ra­šys, siųs dar­bus. […] Ta­ri­ma­sis su darb­da­viais ne­la­bai vei­kia“, – Sau­lė, 22 me­tai, dir­ba 20 (ofi­cia­liai 40) va­lan­dų per sa­vai­tę, teisė.

Ati­duo­ti di­džią­ją ener­gi­jos da­lį dar­bui stu­den­tus ska­ti­na ir nu­si­vy­li­mas stu­di­jų ko­ky­be. In­ter­viu me­tu jie ne­re­tai už­si­mi­nė apie per­ne­lyg „sau­są“ stu­di­jų tu­ri­nį ir in­te­lek­tu­ali­nių iš­šū­kių sto­ką (vie­na pe­da­go­gi­kos stu­den­tė skun­dė­si at­si­skai­ty­mui tu­rė­ju­si lanks­ty­ti ori­ga­mį), ne­pa­kan­ka­mai įtrau­kius dės­ty­mo me­to­dus, grįž­ta­mo­jo ry­šio sto­ką, dės­ty­to­jų ne­kom­pe­ten­ci­ją bei aka­de­mi­nė­je ap­lin­ko­je vy­rau­jan­tį pa­sy­vu­mą. To­kius skun­dus ga­li­ma sie­ti su aukš­to­jo moks­lo stu­di­jo­se už­fik­suo­tais men­kais Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų fi­nan­si­niais iš­tek­liais, ne­kon­ku­ren­cin­gais aka­de­mi­nio per­so­na­lo at­ly­gi­ni­mais bei sie­kiu pri­trauk­ti kuo dau­giau lė­šų iš stu­den­tų krep­še­lių. Stu­di­jų mar­ke­ti­za­ci­ja ir ma­siš­ku­mas kei­čia stu­den­to-dės­ty­to­jo san­ty­kį į kli­en­to- pa­slau­gų tei­kė­jo san­ty­kį, di­di­na ne­vie­no­dai pa­si­ren­gu­sių ir mo­ty­vuo­tų stu­den­tų skai­čių au­di­to­ri­jo­se ir ska­ti­na aka­de­mi­nių stan­dar­tų že­mė­ji­mą. Tai vei­kia dės­ty­to­jus ir tar­si su­ku­ria „už­bur­to ra­to“ efektą:

„Tas ma­siš­ku­mas stu­den­tų, kai pri­ima daug stu­den­tų, ku­rie ne­at­lie­ka sa­vo pa­rei­gų, ma­ži­na mo­ty­va­ci­ją dės­ty­ti ap­skri­tai. Tu at­ei­ni į tą se­mi­na­rą tam, kad da­lin­tis, ak­ty­viai kaž­ką… Bet tas ne­no­rė­ji­mas pri­im­ti, ne­ge­bė­ji­mas pri­im­ti dėl nuo­var­gio, tas ne­si­do­mė­ji­mas – ta­da mo­ty­va­ci­jos at­si­ran­da di­de­lė sto­ka ir at­si­ran­da iš da­lies ra­tas“, – Dės­ty­to­jas 1, VU TSPMI.

Ga­liau­siai, stu­den­tus dirb­ti įga­li­na ir ad­mi­nist­ra­ci­jos bei dės­ty­to­jų pri­si­tai­ky­mas prie dir­ban­čių stu­den­tų po­rei­kių: ne­pri­va­lo­mas lan­ko­mu­mas, leng­vai pri­ei­na­ma stu­di­jų me­džia­ga (skaid­rės, kons­pek­tai), ma­žas in­di­vi­dua­lių už­duo­čių skai­čius. Kai ku­riems stu­den­tams (ži­no­ma, tai ga­lio­ja tik da­liai stu­di­jų prog­ra­mų) pa­kan­ka įdė­ti mi­ni­ma­lias pa­stan­gas, kad gau­tų ge­rus pa­žy­mius, tad su­de­rin­ti stu­di­jas su dar­bu yra ne­su­dė­tin­ga. Kal­bin­ti dės­ty­to­jai, ži­no­da­mi, kad dau­gu­ma jų stu­den­tų dir­ba, tei­gė, kad ski­ria ma­žai pri­va­lo­mų skai­ti­nių, lei­džia al­ter­na­ty­vius at­si­skai­ty­mo bū­dus ir su­tin­ka or­ga­ni­zuo­ti paskai­tas vakarais:

„Nu, stu­den­tai, sa­ky­čiau, gal jie no­ri gau­ti ma­žiau na­mų dar­bų, ma­žiau skai­ty­ti teks­tų. Nes yra pa­var­gę nuo dar­bo ati­dir­bę pil­ną dar­bo die­ną. Ir nu ta­da aš ir­gi sten­giuo­si tos li­te­ra­tū­ros ir­gi ne­duo­ti daug, sten­giuos ir­gi į tuos po­rei­kius at­si­žvelgt stu­den­to“, – Dės­ty­to­jas 4, VU KF.

Prisijunk prie mūsų komandos:

To ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie vi­sas stu­di­jų kryp­tis ir pa­ko­pas – kai kur ten­ka ap­si­spręs­ti, ar ren­kie­si dar­bą, ar stu­di­jas. Te­ko gir­dė­ti apie si­tu­aci­jas, kai ma­gist­ran­tams paskai­tos yra or­ga­ni­zuo­ja­mos die­nos me­tu, dėl ko kai ku­rie jau dar­bo rin­ko­je įsi­tvir­ti­nę žmo­nės nu­spren­džia mes­ti stu­di­jas. Kai ku­rio­se stu­di­jų kryp­ty­se, kaip gy­vy­bės moks­lai ar me­di­ci­na, vy­rau­ja kon­ku­ren­ci­ja dėl aukš­tų pa­žy­mių, nes nuo jų di­de­le da­li­mi pri­klau­so to­li­mes­nė aka­de­mi­nė ka­rje­ra. Be to, iš pa­žan­giau­sių stu­den­tų ti­ki­ma­si, kad jie at­li­ki­nės il­gas ir in­ten­sy­vias, ta­čiau ne­ap­mo­ka­mas prak­ti­kas uni­ver­si­te­to la­bo­ra­to­ri­jo­se. Tai ge­ro­kai su­ma­ži­na ga­li­my­bes dirb­ti ir su­ku­ria tam tik­ras ne­ly­gy­bes. Pa­vyz­džiui, to­kios in­ten­sy­vios stu­di­jos tam­pa sun­kiai pri­ei­na­mos že­mes­nė­je eko­no­mi­nė­je pa­dė­ty­je esan­tiems stu­den­tams, ku­rie tu­ri pa­tys (be šei­mos pa­ra­mos) pa­deng­ti sa­vo pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das, taip pat tu­rin­tiems to­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų kaip glo­ba. Vie­na gy­vy­bės moks­lų stu­den­tė pasakojo:

„Tai yra sa­va­no­riš­ka prak­ti­ka [uni­ver­si­te­ti­nė­se la­bo­ra­to­ri­jo­se], mes nie­ko ne­pa­si­ra­šom, nie­kas ne­mo­ka mums pi­ni­gų. […] Ei­nam dirb­ti ir sa­vait­ga­liais, ir per Ka­lė­das, Ve­ly­kas. […] Jei­gu no­ri su­ži­bėt la­bo­ra­to­ri­joj, tai dirbt ša­lia, tik­rai ne­ma­nau, kad bū­tų įma­no­ma“, – Pau­li­na, 24 me­tai, dir­ba 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, gy­vy­bės mokslai.

Ko­kios prie­mo­nės, anot stu­den­tų ir dės­ty­to­jų, pa­dė­tų spręs­ti dėl stu­di­jų ir dar­bo de­ri­ni­mo ky­lan­čias prob­le­mas? Ga­li­ma iš­skir­ti tris spren­di­mų gru­pes, ku­rios ne vi­sa­da yra su­de­ri­na­mos tar­pu­sa­vy­je. Pir­mo­ji – su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas stu­den­tams ne­dirb­ti (ar­ba dirb­ti ma­žiau), kad jie ga­lė­tų teik­ti pir­me­ny­bę moks­lams. Pa­vyz­džiui, kai ku­rie dės­ty­to­jai kri­ti­ka­vo stu­di­jų ma­siš­ku­mą ir tai, kad tik ma­ža da­lis stu­den­tų ga­li pa­si­nau­do­ti so­cia­li­ne pa­ra­ma, o sti­pen­di­jos per ma­žos pa­deng­ti pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das; be to, kri­ti­kuo­ta „sa­va­ran­kiš­ku­mo kul­tū­ra“ ir dar­bo stu­di­jų me­tu nor­ma­li­za­vi­mas. Ant­ro­ji – la­biau įga­lin­ti ir su­do­min­ti stu­den­tus stu­di­jų pro­ce­se, kad jie iš­lik­tų mo­ty­vuo­ti ir ne­tu­rė­tų ieš­ko­ti di­des­nių sa­vi­rea­li­za­ci­jos ga­li­my­bių dar­bo rin­ko­je – pa­vyz­džiui, dieg­ti įtrau­kius dės­ty­mo me­to­dus, į stu­den­tą ori­en­tuo­tas stu­di­jų prog­ra­mas, ana­li­ti­nį mąs­ty­mą ska­ti­nan­tį stu­di­jų tu­ri­nį. Ga­liau­siai, da­lis stu­den­tų ir dės­ty­to­jų siū­lė uni­ver­si­te­tui ge­riau pri­si­tai­ky­ti prie rin­kos ir dir­ban­čių stu­den­tų po­rei­kių, net jei­gu nuo to kai ku­riais at­žvil­giais nu­ken­tė­tų stu­di­jų ko­ky­bė (or­ga­ni­zuo­ti paskai­tas nuo­to­liu, ma­žin­ti at­si­skai­ty­mų skai­čių ir sudėtingumą).

Ieš­kant tin­ka­miau­sių spren­di­mų, ko ge­ro, rei­kė­tų or­ga­ni­zuo­ti bend­ras stu­den­tų, dės­ty­to­jų ir ad­mi­nist­ra­to­rių dis­ku­si­jas kiek­vie­na­me fa­kul­te­te ar net stu­di­jų prog­ra­mo­je. Vis dėl­to vie­ni uni­ver­si­te­tai ne­ga­li iš­spręs­ti šių prob­le­mų – tam rei­ka­lin­gas ir gi­les­nis vi­suo­me­nės su­pra­t­i­mas apie aukš­to­jo moks­lo ver­tę, ir vals­ty­bės būs­to bei pa­ra­mos stu­den­tams po­li­ti­ka, ir gal­būt ki­toks dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mas stu­di­juo­jan­tiems as­me­nims. Ne­bent už švie­ti­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos nu­spręs­tų rink­tis vien tre­čią­jį ke­lią – pri­pa­žin­ti, kad stu­den­tų dar­bas, net ir pil­nu eta­tu, yra ne­iš­ven­gia­mas fak­tas ir tie­siog prisitaikyti. ■

Jus­ti­na Žu­tau­tai­tė, „Dėl dir­ban­čių stu­den­tų ken­čia vi­si“, Šauks­mas, 2023 nr. 2 (ru­duo), p. 19–21.

Justina Žutautaitė

2023 metais VU įgijo socialinės politikos magistro diplomą, dirba žmogaus teisių ir socialinės politikos tyrimų srityse.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.