/

Studentiška, bet rimta

Freya Jones – ilgiau kaip šimtmetį einančio studentų laikraščio redaktorė. Vieno Oksfordo leidinio ir jo studentės savanorystės istorija.

Freya Jones. Asmeninio archyvo nuotrauka

Su Fre­ya su­si­ti­ko­me dviems po­kal­biams vie­no­je Ge­tin­ge­no ka­vi­nė­je. Ne­pai­sant to, kad 2022 me­tų rug­pjū­tį tem­pe­ra­tū­ra po sau­le vir­šy­da­vo ir 40 laips­nių, jos pa­si­rin­ki­mas su­si­ti­ki­mo vie­tai bu­vo bū­tent toks.

„Tie­siog ne­ga­liu iš­gy­ven­ti be ka­vos“, – tei­si­no­si de­vy­nio­lik­me­tė ger­ma­nis­ti­kos stu­den­tė iš Oks­for­do universiteto.

Ne­nuo­sta­bu, ypač ži­nant, kaip at­ro­do įpras­ta Freya’os die­na. Ža­din­tu­vui su­skam­bė­jus šeš­tą va­lan­dą ry­to – mankš­ta ir trys va­lan­dos stu­di­joms. Pie­tų me­tu tvar­ko­mi laik­raš­čio or­ga­ni­za­ci­niai rei­ka­lai. Vė­liau po­pie­tę vyks­ta se­mi­na­rai ir paskai­tos. Va­ka­re daž­niau­siai – re­dak­ci­jos su­si­rin­ki­mas, po jo – ke­lio­nė į par­duo­tu­vę ir va­ka­rie­nė. Po stu­den­tų va­ka­rė­lio die­na bai­gia­si apie vidurnaktį.

Nors Fre­ya po­kal­bio me­tu lan­ko vo­kie­čių kal­bos kur­sus ma­ža­me uni­ver­si­te­ti­nia­me mies­te­ly­je Vo­kie­ti­jo­je, dar­bo vis­gi ne­trūks­ta. Ji – nuo 1920-ųjų lei­džia­mo Oks­for­do stu­den­tų laik­raš­čio „The Cher­well“ nau­jie­nų redaktorė.

Fre­ya juo­kia­si iš įspū­džio, kad esą pres­ti­ži­nių Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės uni­ver­si­te­tų stu­den­tai dėl stu­di­jų ap­im­ties ne­tu­ri lai­ko jo­kiai už­kla­si­nei veiklai.

Tai at­ro­dy­tų na­tū­ra­lu – Oks­for­do uni­ver­si­te­te stu­den­tams iš es­mės yra drau­džia­ma im­tis at­ly­gin­ti­nos veik­los. Fi­nan­siš­kai rem­ti­ni stu­den­tai gau­na dos­nias do­ta­ci­jas iš uni­ver­si­te­to, kad ga­lė­tų ne­suk­ti gal­vos dėl pra­gy­ve­ni­mo ir at­si­dė­ti stu­di­joms. Bet ar iš tik­rų­jų taip ir yra?

Patiko straipsnis? Paremk mus:

„Ne­įti­kė­ti­na, kiek iš tik­rų­jų ma­žai lai­ko Oks­for­do stu­den­tai pra­lei­džia stu­di­juo­da­mi“, – sa­ko Fre­ya. Be­veik tai­syk­lė be iš­im­čių, kad stu­den­tas sa­vo stu­di­jų me­tu pri­klau­so vie­nai ar ke­lioms stu­den­tų drau­gi­joms. Ne ką re­čiau drau­gi­jų veik­la net­gi už­go­žia stu­di­jų tikslus.

Idea­lis­tiš­kas an­ga­žuo­tu­mas? Vargu.

Anot Freyo’s, tai ver­čiau pir­mie­ji ka­rje­ros žings­niai. Ži­no­ma, nie­kas ne­abe­jo­ja ge­rų stu­di­jų re­zul­ta­tų pra­na­šu­mais. Vis­gi jie ver­tin­giau­si sie­kiant aka­de­mi­nės ka­rje­ros. Be­si­do­mian­tys ki­to­mis sri­ti­mis pro­fe­si­nius ke­lius tie­sia stu­den­tų drau­gi­jo­se – tarp jų ir bū­si­mie­ji žurnalistai.

Pa­vyz­džiui, nė­ra ne­įp­ras­ta, kad vie­ni svar­biau­sių na­cio­na­li­nių bri­tų dien­raš­čių pa­ste­bė­ję pa­si­žy­mė­ju­sius stu­den­tų spau­dos bend­ra­dar­bius po stu­di­jų jiems pa­siū­lo pa­rei­gas sa­vo redakcijose.

Stu­den­tų mo­ty­vai gal­būt ne per kil­niau­si, bet dėl ge­res­nių per­spek­ty­vų sa­va­no­riš­kai plu­šan­čių­jų triū­so re­zul­ta­tas – ne­įti­kė­ti­nai mar­gas Oks­for­do stu­den­tų spau­dos kraštovaizdis.

26 tūks­tan­čius stu­den­tų tu­rin­čia­me uni­ver­si­te­te ei­na stu­den­tų kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės žur­na­las „The Isis“. Oks­for­do stu­den­tų są­jun­ga gre­ta lei­džia laik­raš­tį „The Oxford Stu­dent“. Taip pat vei­kia ne­pri­klau­so­mas in­ter­ne­ti­nis dien­raš­tis „The Oxford Blue“. Be to, vei­kia pluoš­tas spe­cia­liai po­li­ti­kai, li­te­ra­tū­rai ir ki­toms sri­tims skir­tų stu­den­tų žur­na­lų. Ga­liau­siai ir Freya’os laik­raš­tis – „The Cherwell“.

1920-ie­ji, du Oks­for­do uni­ver­si­te­to stu­den­tai vyks­ta į Aust­ri­ją sa­va­no­riau­ti or­ga­ni­za­ci­jo­je „Gel­bė­kit vai­kus“. Be­lauk­da­mi vė­luo­jan­čio kel­to į Pran­cū­zi­ją Ri­char­das Bin­ney ir George’as Edin­ge­ris šne­ku­čiuo­ja­si apie ap­gai­lė­ti­ną žur­na­lis­ti­kos būk­lę Oks­for­de. Abu pa­ste­bi, kad jų mies­te nė­ra nė vie­no stu­den­tiš­ko sa­vaitraš­čio. Anot vie­no – Oks­for­das to­kio ir ne­si­ti­ki, anot ki­to – dėl to­kio bū­tų vi­sai ver­ta pa­si­steng­ti. Ga­liau­siai tais me­tais jie įsteigs stu­den­tiš­ką žur­na­lą. Pa­sta­ra­sis į ang­lų kal­bą įves ter­mi­ną „mark­siz­mas“ ir taps vie­nu se­niau­sių stu­den­tų lei­di­nių Jung­ti­nė­je Karalystėje.

Ne­at­si­tik­ti­nai du il­giau­siai Oks­for­de lei­džia­mi stu­den­tų lei­di­niai bus pa­va­din­ti upių var­dais. Di­džią­ją šim­to me­tų is­to­ri­jos da­lį „The Cher­well“ kon­ku­ren­tas bus žur­na­las „The Isis“. Pir­muo­se lei­di­muo­se „The Cher­well“ sa­ve ti­tu­luos „Anti­po­li­ti­ne sa­vai­tės ap­žval­ga“ – tai yra vi­siš­ka „The Isis“ prie­šin­gy­be. Ja­me bus skel­bia­mos stu­den­tų ap­kal­bos, o ne il­gi straips­niai apie svar­biau­sius na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos įvy­kius. Binney’o ir Edin­ge­rio po­žiū­riu, stu­den­tams rei­kės pla­čiai skai­to­mo ir vi­siems tar­nau­jan­čio ne­po­li­tiš­ko leidinio.

Iro­niš­ka, bet „The Isis“ bu­vo įkur­tas 1892 me­tais su pa­na­šio­mis pre­ten­zi­jo­mis. Iš­lai­ky­ti nuo­sek­lią ta­pa­ty­bę bus nuo­la­ti­nis iš­šū­kis abiem lei­di­niams. Per vi­są sa­vo is­to­ri­ją „The Cher­well“ ir „The Isis“ ne kar­tą pa­keis orien­ta­ci­ją. Ga­lu­ti­nai lei­di­niai iš­si­skirs 1953-iai­siais, kai „The Cher­well“ taps laik­raš­čiu, o „The Isis“ pa­si­liks žurnalu.

Pir­ma­sis „The Cher­well“ nu­me­ris iš­ėjo 1920 me­tų ru­dens se­mest­ro ket­vir­to­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį ir kai­na­vo ke­tu­ris pen­sus. Ja­me bu­vo ap­ta­ria­mi vi­si uni­ver­si­te­to gy­ve­ni­mo as­pek­tai – nuo dra­mos iki sporto.

Žur­na­lo to­nas bu­vo sa­ty­ri­nis – ja­me bjau­rė­ta­si bet ko­kia rim­ta po­li­ti­ka. 1923 me­tais pa­si­trau­kus įkū­rė­jams žur­na­las grei­tai įgi­jo li­te­ra­tū­riš­kes­nį pro­fi­lį, bet ne­pra­ra­do hu­mo­ro jaus­mo. Pa­vyz­džiui, 1924 me­tais re­dak­ci­ja skel­bė, kad tą­met „The Cher­well“ skai­ty­to­jams bus pri­sta­to­mas iš Ru­mu­ni­jos vy­riau­sy­bės įsi­gy­tu „di­de­liu šar­vuo­tų au­to­mo­bi­lių parku“.

„Pa­vyz­džiui, nė­ra ne­įp­ras­ta, kad vie­ni svar­biau­sių na­cio­na­li­nių bri­tų dien­raš­čių pa­ste­bė­ję pa­si­žy­mė­ju­sius stu­den­tų spau­dos bend­ra­dar­bius po stu­di­jų jiems pa­siū­lo pa­rei­gas sa­vo redakcijose.“

The Cher­well“ lei­dy­ba nu­trū­ko per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. Pas­ku­ti­nia­me 1942-ųjų pa­va­sa­rio nu­me­ry­je re­dak­to­riai pa­ža­dė­jo, kad žur­na­las su­grįš ki­tą se­mest­rą, bet lei­dy­ba taip ir ne­bu­vo pra­tęs­ta. Vie­nas iš dvie­jų laik­raš­čiui va­do­va­vu­sių stu­den­tų žu­vo per avia­ka­ta­st­ro­fą dar prieš ka­ro pa­bai­gą. Ant­ra­sis re­dak­to­rius bu­vo du kar­tus su­žeis­tas, bet ka­rą išgyveno.

1947 me­tais pir­ma­ja­me „The Cher­well“ ve­da­ma­ja­me už­si­me­na­ma, kad laik­raš­tis bu­vo at­nau­jin­tas dar pir­mai­siais po­ka­rio me­tais, bet uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja jį už­da­rė. Mat tuo­me­tis laik­raš­čio sa­vi­nin­kas Ala­nas Be­e­sley vie­nai dės­ty­to­jai ne­ty­čia iš­siun­tė klau­si­my­ną apie mo­te­rų sek­su­a­li­nes pa­tir­tis Oks­for­de. Ad­mi­nist­ra­ci­jai tai įspū­džio ne­pa­da­rė ir ji su­stab­dė žur­na­lo lei­dy­bą. Po to lei­di­nys vėl leng­vai at­si­ga­vo ir pra­dė­jo ei­ti kas dvi savaites.

1951 me­tais „The Cher­well“ at­ei­tį vi­siems lai­kams pa­kei­tė jį įsi­gi­ję Clive’as La­bo­vi­t­chius ir Ear­las M. White’as. Po me­tų jie nu­spren­dė im­tis es­mi­nių po­ky­čių, mat „The Cher­well“ par­da­vi­mai bu­vo ge­ro­kai nu­kri­tę ir jis vos be­si­sky­rė nuo ki­tų li­te­ra­tū­ri­nių Oks­for­do žur­na­lų. 1953 me­tų sau­sio 27 die­ną, ant­ra­die­nį, „The Cher­well“ at­gi­mė kaip laik­raš­tis – ir šis for­ma­tas iš­li­ko iki šių dienų.

„The Cher­well“ nau­jie­nų lei­di­nys bu­vo aš­tuo­nių pus­la­pių, ja­me bu­vo pa­tei­kia­mos ži­nios, in­ter­viu ir skel­bi­mai. Ėmę­sis nau­jie­nų laik­raš­tis įga­vo rim­tes­nį to­ną, ypač kai 1953 me­tais pag­rin­di­nė nau­jie­nų te­ma bu­vo itin daž­nos stu­den­tų sa­vi­žu­dy­bės. Be to, laik­raš­tis bu­vo fi­nan­siš­kai sėk­min­ges­nis nei žurnalas.

1957 me­tais La­bo­vi­t­chius ir Whi­te­as par­da­vė sa­vo laik­raš­čio da­lį. Po me­tų The Cher­well bu­vo par­duo­tas vy­res­nių uni­ver­si­te­to stu­den­tų įkur­tam fon­dui. Siek­da­mi pa­ge­rin­ti laik­raš­čio val­dy­mą, nau­jie­ji sa­vi­nin­kai 1961 me­tais įstei­gė bend­ro­vę „Oxford Stu­dent Pub­li­ca­tions Li­mi­ted“ (OSPL). Trum­pam at­ro­dė, kad laik­raš­tis at­si­gau­na – re­dak­ci­ja net­gi pla­na­vo jį leis­ti du kar­tus per sa­vai­tę. Dar­buo­to­jams per vie­ną su­si­rin­ki­mą net bu­vo pa­sa­ky­ta, kad „The Cher­well“ yra laik­raš­tis, nuo­sek­liai ky­lan­tis į „Man­ches­ter Gu­ar­dian“ lygį.“

Pra­ėjus vos de­šimt­me­čiui po OSPL įkū­ri­mo bu­vo rim­tai kal­ba­ma apie „The Isis“ ir nu­skur­sti spė­ju­sio „The Cher­well“ su­jun­gi­mą. Pa­dė­tis taip pa­blo­gė­jo, kad 1974 me­tais laik­raš­tis tu­rė­jo pas­kelb­ti na­cio­na­li­nį pa­gal­bos pra­šy­mą. Laik­raš­čiui po pen­kis sva­rus pa­au­ko­jo svar­biau­si to me­to po­li­ti­kos vei­kė­jai, tarp jų – bri­tų pre­mje­ras ir vi­daus rei­ka­lų ministras.


  • Studentiška Rusijos opozicijos viltis

    Studentiška Rusijos opozicijos viltis

    Ru­si­jos opo­zi­ci­ja prieš re­ži­mą – be­vil­tiš­ko­je pa­dė­ty­je. Vis­gi vil­ties jai su­tei­kia vie­nas stu­den­tų žurnalas. 


At­ro­dė, kad OSPL pa­ga­liau at­si­ga­vo. 1977 me­tais „The Cher­well“ juo­kau­da­mas pir­ma­ja­me pus­la­py­je iš­spaus­di­no pir­mą­ją ant­raš­tę, kad OSPL ke­ti­na įsi­gy­ti vie­ną di­des­nių Lon­do­no dien­raš­čių „The Eve­ning Stan­dard“. Ta­čiau laik­raš­čio pa­dė­tis vėl pa­blo­gė­jo ir de­šimt­me­čio pa­bai­go­je jis iš­si­lai­kė tik pa­ja­mų iš ka­rje­ros pa­ta­ri­mų skel­bi­mų dėka.

1980 me­tais ki­lo vie­nas di­džiau­sių skan­da­lų laik­raš­čio is­to­ri­jo­je. „The Cher­well“ iš­spaus­di­no ant­raš­tę „Ar iš­prie­var­tau­tum šią mo­te­rį?“ po vie­nos iš ei­ty­nes prieš mo­te­rų smur­tą or­ga­ni­za­vu­sios stu­den­tės nuo­trauka. Rea­guo­da­mos į tai, laik­raš­tį pa­smer­kė 11 Oks­for­do ko­le­džų stu­den­tų ta­ry­bų, o vie­nas ko­le­džas iš vi­so jį už­drau­dė. Pa­dė­tis pa­aštrė­jo, kai maž­daug 40 pro­tes­tuo­to­jų pa­te­ko į „The Cher­well“ biu­rą ir su­nai­ki­no anks­tes­nius laik­raš­čio nu­me­rius. Re­dak­to­rius ga­liau­siai at­si­pra­šė už ant­raš­tę, bet ne už pa­tį straipsnį.

De­šim­ta­sis de­šimt­me­tis Oks­for­do stu­den­tų spau­dai ta­po per­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu. Jo pra­džio­je bri­tų dien­raš­tį „The Gu­ar­dian“ val­dan­tis Scott fon­das pa­siū­lė nu­pirk­ti ei­li­nį kar­tą į fi­nan­si­nius sun­ku­mus pa­kliu­vu­sį „The Cher­well“. OSPL at­si­sa­kė šio pa­siū­ly­mo laik­raš­čio ne­pri­klau­so­my­bės var­dan. 1992 me­tais Oks­for­do stu­den­tų są­jun­ga pa­mė­gi­no iš­stum­ti ne­pri­klau­so­mą „The Cher­well“ ir įkū­rė sa­vą­jį „The Oxford Stu­dent“. „The Cher­well“ vėl pa­vy­ko iš­si­lai­ky­ti, bet jo kon­ku­ren­tas „The Isis“ ne­iš­gy­ve­no ir am­žiaus pa­bai­go­je žur­na­lą per­ėmė OSPL. Taip bu­vo nu­trauk­ta ke­lis de­šimt­me­čius tru­ku­si šių dvie­jų lei­di­nių konkurencija.

Am­žių san­dū­ro­je OSPL bu­vo itin pras­tai val­do­ma ir įsi­sko­li­nu­si įmo­nė. 2001 me­tų va­sa­rą ji bu­vo ne­ap­mo­kė­ju­si 19 000 sva­rų ver­tės są­skai­tų ir jau tu­rė­jo 16 500 sva­rų sko­lų. Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja sie­kė iš­ieš­ko­ti 7 000 sva­rų ne­su­mo­kė­to PVM, o ant­sto­liai ruo­šė­si iš įmo­nės biu­rų iš­vež­ti vi­są ver­tin­gą tur­tą. Ne­pa­dė­jo ir į ko­jas dė­jęs įmo­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Įmo­nei at­si­dū­rus ties žlu­gi­mo ri­ba, laik­raš­tį iš­gel­bė­jo alum­nai, iš ban­ko sku­biai pa­rū­pi­nę 25 000 sva­rų paskolą.

Ta­čiau laik­raš­tis ir to­liau bu­vo ka­muo­ja­mas pras­tos va­dy­bos. 2002 me­tais bend­ro­vė tu­rė­jo jau 27 000 sva­rų sko­lų. Re­dak­ci­jai te­ko dras­tiš­kai su­ma­žin­ti laik­raš­čio ap­im­tį ir at­si­sa­ky­ti be­veik vi­sų spal­vų. Šios kri­zės pa­li­ki­mas ma­to­mas ir šian­dien, nes sie­kiant ap­kar­py­ti iš­lai­das „The Isis“ lei­dy­ba bu­vo vi­sam lai­kui su­ma­žin­ta iki vie­no nu­me­rio per semestrą.

Prisijunk prie mūsų komandos:

2009 me­tais „The Cher­well“ su­si­lau­kė vi­sai ki­to­kio na­cio­na­li­nio dė­me­sio. Re­dak­ci­ja 50 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­spaus­di­no laik­raš­čio pokš­tų lei­di­mą. Ja­me bu­vo is­to­ri­ja, ku­rio­je du stu­den­tai kal­ba sek­su­a­liai prie­var­ta­vę ir žu­dę kū­di­kius, o ki­to­je – pho­to­sho­pu pa­ruoš­ta bu­vu­sio re­dak­to­riaus nuo­trauka, ku­rio­je jis ap­si­ren­gęs Ku Klux Kla­no kos­tiu­mu. Ne­ga­na to, nu­me­ry­je pas­kelb­ta iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja apie vie­ną Oks­for­do gy­ven­to­jus er­zi­nu­sį gat­vės mu­zi­kan­tą, ku­rio dūd­mai­šiai juo­kais pa­va­din­ti Ho­lo­kaus­to me­tu nau­do­ta kan­ki­ni­mo priemone.

Tarp laik­raš­čio bend­ra­dar­bių links­mai su­tik­tas lei­di­nys bu­vo vie­šai pa­smerk­tas, kai jis pa­puo­lė į sve­tai­nės „Oxford Gos­sip“ aki­ra­tį. OSPL pa­rei­ka­la­vo, kad re­dak­to­riai at­si­sta­ty­din­tų. Šis at­ve­jis pa­ro­dė, kad skait­me­ni­nia­me am­žiu­je pokš­tai uni­ver­si­te­te ne­liks ne­pa­ste­bė­ti už jo ri­bų. Pa­si­da­rė aiš­ku, kad Oks­for­do stu­den­tai dar nie­kad ne­bu­vo taip aky­lai ste­bi­mi ša­lies mastu.

Prie­šin­gai nei ne­to­li­mo­je pra­ei­ty­je, da­bar­ti­nė laik­raš­čio pa­dė­tis yra ga­na sta­bi­li. „The Cher­well“ už­dir­ba ne­di­de­lį pel­ną ir ne­bė­ra nau­do­ja­mas sub­si­di­juo­ti „The Isis“ lei­dy­bą. Kas dvi sa­vai­tes per se­mest­rą iš­ei­na 24 pus­la­pių nu­me­ris, o laik­raš­ty­je dir­ba dau­giau dar­buo­to­jų nei ka­da nors anks­čiau. Ar tik lai­ko klau­si­mas, ka­da „The Cher­well“ vėl įkris į kri­zę? Is­to­ri­ja ro­do, kad tik­rai taip. Ga­liau­siai laik­raš­čio li­ki­mas pri­klau­so nuo jį val­dan­čių studentų.

Nuo mū­sų po­kal­bio rug­pjū­tį daug kas pa­si­kei­tė. Fre­ya laik­raš­ty­je bu­vo pa­aukš­tin­ta į pa­va­duo­jan­čios re­dak­to­rės ži­nių rei­ka­lams pa­rei­gas ir nuo ko­vo va­do­vau­ja „The Cher­well“ ty­ri­mų sky­riui. Tuo tar­pu na­cio­na­li­niai dien­raš­čiai „The Ti­mes“ ir „The Te­leg­raph“ per­pub­li­ka­vo du jos ru­dens se­mest­ro straips­nius. Gruo­dį jai pa­ti­kė­tos „Oxford Me­dia So­cie­ty“ – žur­na­lis­ti­kai skir­tos sa­višvie­tos drau­gi­jos – pre­zi­den­tės pa­rei­gos. Be­veik vi­sa tai – iki jos dvi­de­šim­to­jo gim­ta­die­nio vasarį.

Mū­sų ant­ro­jo su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je rug­pjū­tį jos pa­klau­siau, ko­kią ki­tą di­de­lę is­to­ri­ją ji pla­nuo­ja pub­li­kuo­ti ar­ti­miau­siu metu.

„Jei­gu apie tai pa­pa­sa­ko­čiau ir tai iš­spaus­din­tu­mė­te, kaž­kas grei­čiau­siai jus pa­duo­tų į teis­mą,“ – šel­miš­kai šyp­te­lė­jo Freya.


Do­mas Lavru­kai­tis, „Stu­den­tiš­ka, bet rim­ta“, Šauks­mas, 2023 nr. 1 (pa­va­sa­ris), p. 19–21.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk

Antisemitizmas masėms

Kaip vienas populiariausių pasaulio atlikėjų Kanye Westas socialinėse medijose skleidžia radikalias politines nuomones – ir pasiekia

Aš bijau savo baimės

Rusijos karas prieš Ukrainą prikaustė Lietuvos visuomenės dėmesį. Visgi pabūti kovojančių ukrainiečių kailyje sunku. Prie jų