/

Aš bijau savo baimės

Rusijos karas prieš Ukrainą prikaustė Lietuvos visuomenės dėmesį. Visgi pabūti kovojančių ukrainiečių kailyje sunku. Prie jų priartėti galima per savo šeimos istorijas.

Raketų antpuolio sugriauta autobusų stotelė Kyjive. Pexels, Алесь Усцінаў nuotrauka

Per­mąs­ty­da­ma šį ka­rą Uk­rai­no­je vis gal­vo­ju, ką pa­sa­ky­tų ma­no se­ne­lis. 10 me­tų Bro­nisla­vas slaps­tė­si nuo so­vie­tų trė­mi­mų, pa­lai­kė Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, tad gal­būt sun­kiai pa­ti­kė­tų tuo, kas ir vėl vyks­ta. O gal per daug ne­si­ste­bė­tų – iš tos pa­čios pu­sės vėl puo­la, tar­si nie­kas ne­pa­si­kei­tė. Vis re­giu sė­din­tį užu sta­lo ir se­kan­tį nau­jie­nas prie­šais te­le­vi­zo­rių. Re­giu kaip karts nuo kar­to kaž­ką vis pra­ne­ša, pa­ko­men­tuo­ja mo­čiu­tei. Re­giu, kaip Ja­ni­na at­ne­ša du­be­nį sriu­bos, o Bro­nisla­vas be­val­gy­da­mas dar spė­ja ir ge­rą keiks­mą apie Ru­si­jos dik­ta­to­rių numest.

Se­ne­lį pa­kir­tu­si Alz­hei­me­rio li­ga at­ėmė iš ma­nęs ga­li­my­bę dau­giau su­ži­no­ti apie jo pra­ei­tį ir iš­gy­ven­tas pa­tir­tis: ką jis tuo­met gal­vo­jo, kaip ko­vo­jo su bai­mėm, kaip su­ge­bė­jo iš­lik­ti. Ran­kio­jau se­ne­lio pa­sa­ko­ji­mų ma­mai ir dė­dei nuo­tru­pas, ban­džiau per­pras­ti jo as­me­ny­bę. Su­pra­tau tik vie­na – se­ne­liui ne­pa­si­duo­ti pa­dė­jo ti­kė­ji­mas, kad vis­kas pra­ei­na. Net ne­abe­jo­ju, jog bu­vo aki­mir­kų, kuo­met jį ap­im­da­vo pa­ni­ka, no­rė­jo­si verk­ti ir su­lai­kius kvė­pa­vi­mą te­ko lauk­ti, kol pa­vo­jus pra­eis. Pa­me­nu, ma­ma kar­tą pa­sa­ko­jo, kaip se­ne­liui te­ko slėp­tis vie­na­me iš ap­leis­tų pa­sta­tų ir vi­są nak­tį gir­dė­ti ver­kian­tį kū­di­kį. Tie­sa, se­ne­lis nė pats ne­su­pra­to, ar jau ėmė vai­den­tis, ar iš tie­sų kaž­kur gu­lė­jo nau­ja­gi­mis. Nors ir bu­vo la­bai bai­su, bet ta­me bai­su­me bū­ta švie­sos. Se­ne­liui ne kar­tą slaps­ty­tis pa­dė­jo skir­tin­go­se vie­to­se su­tik­ti ge­ri žmo­nės. No­ri­si min­ty­se jiems padėkoti.

So­vie­tams at­vy­kus iš­vež­ti se­ne­lio ir jo ar­ti­mų­jų tik pa­sta­rie­ji bu­vo na­mie. Bro­nisla­vas dir­bo ve­te­ri­na­ri­jos sa­ni­ta­ru, tad nuo­lat bū­da­vo už­si­ėmęs. Tuo tar­pu jo tė­vus, se­se­rį ir pro­se­ne­lę, ku­ri bū­da­ma gar­baus am­žiaus mi­rė pa­ke­liui va­go­ne, iš­trė­mė į Si­bi­rą. Tė­vai ir se­suo grį­žo po aš­tuo­ne­rių ar de­šim­ties me­tų į tą pa­čią vie­tą, kur gy­ve­no anks­čiau – ne­di­de­lį kai­me­lį Šir­vin­tų rajone.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Nors Bro­nisla­vo se­suo Sta­sė sten­gė­si pri­si­tai­ky­ti prie esa­mos san­t­var­kos ir net jos gy­ve­ni­mas Si­bi­re, Igar­ko­je, kaip pa­sa­ko­jo, bu­vo pa­ken­čia­mas, ji ne­pa­mir­šo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės idė­jos. Se­ne­lis su ma­no dė­de va­žia­vo į Bal­ti­jos ke­lią, vė­liau su ne­ri­mu ste­bė­jo Sau­sio 13-osios įvy­kius, nes ne­ga­lė­jo at­va­žiuo­ti į Vil­nių. Lie­tu­va jam bu­vo al­ter­na­ty­va tam gy­ve­ni­mui, kuo­met per aki­mir­ką jis li­ko be ar­ti­mų­jų, be lais­vės, o bai­mes te­ko pri­si­jau­kin­ti. Kar­tu su se­se­ri­mi pa­ty­rę daug sun­ku­mų ir net pyk­čių, ku­riuos gir­dė­da­vau ma­ža, jie iš­ke­lia­vo be­veik tuo pa­čiu lai­ku – se­ne­lis 2016-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je, o jo se­suo – po ma­žiau nei po­ros mė­ne­sių – 2017-ųjų va­sa­rio pra­džio­je. Da­bar apie Lie­tu­vą ir ka­rą Uk­rai­no­je ga­liu bė­da­vo­ti tik su mo­čiu­te. Kar­tais pa­gal­vo­ju, jog gal ir ge­rai, kad se­ne­liui ne­rei­kia vi­so to ma­ty­ti ir vėl patirti.

Vis svars­tau, ką se­ne­liui ir ki­tiems pa­na­šaus li­ki­mo žmo­nėms te­ko iš­gy­ven­ti. Ką pa­ti­ria ka­riau­jan­čių ša­lių žmo­nės ir fron­te esan­tys ka­riai? Ga­liu tik įsi­vaiz­duo­ti, nors bai­su ir per daug sun­ku. Leng­va ra­šy­ti apie ka­rą, jį idea­li­zuo­ti, dis­ku­tuo­ti apie ša­li­mais esan­tį gė­rį, kai ka­ras yra ne ta­vo kie­me. Man bai­su, kaip aš rea­guo­čiau, jei, ne­duok Die­ve (dar spjau­nam 3 kar­tus per pe­tį ir pastuk­se­nam į me­dį – tiks ir me­di­nis sta­las), ka­ras at­ei­tų į ma­no kie­mą. Svars­tau apie ryž­tą, drą­są, ko­vą už lais­vę, bet gal bū­čiau vie­na pir­mų­jų, su­si­krau­sian­čių bū­ti­niau­sius daik­tus ir bėg­sian­čių už At­lan­to ar į ki­tą Azi­jos pu­sę? O gal iš bai­mės sė­dė­čiau na­mie ir pa­klus­čiau oku­pan­tui? Aš bi­jau sa­vo bai­mės, bi­jau, kad ji ga­li iš­duo­ti. Bi­jau iš­duo­ti sa­ve, sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ir jaus­mus, šir­dį. Leng­va kal­bė­ti lais­vė­je, bet tik jos ne­te­kus su­si­tin­ki su tik­rą­ja savimi.

Tą lem­tin­gą 2022-ųjų va­sa­rio 24-osios ry­tą sė­dė­jau Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir nie­kuo­met ne­jau­čiau to­kio stipraus be­pra­s­my­bės jaus­mo. Sun­ku bu­vo gal­vo­ti. Vė­liau su­si­skam­bi­nom su drau­ge ir il­gai kal­bė­jom. Tuo me­tu Uk­rai­nos ka­riai sto­jo į ko­vą, žmo­nės trau­kė­si iš ša­lies. Kiek mes ga­li­me juos su­pras­ti? Ar ka­ras pa­vei­kė mū­sų po­žiū­rį, jaus­mus, at­jau­tą, net ir esant taip to­li nuo fronto?

Ba­ri­ka­dos Ky­ji­vo Ne­pri­klau­so­my­bės aikš­tė­je. Pexels, Алесь Усцінаў nuotrauka

Pir­mai­siais ka­ro mė­ne­siais „Mais­to ban­ke“ da­lin­da­ma mais­to kor­te­les uk­rai­nie­čiams, ma­čiau jų aky­se aša­ras bei pa­si­me­ti­mą, ta­čiau kar­tu ir be­są­ly­giš­ką dė­kin­gu­mą pri­iman­čiai ša­liai. Ma­čiau jų stip­ry­bę – vie­ni iš jų, kaip ir ma­no se­ne­lis, ti­kė­jo, kad ne­gan­dos am­ži­nai ne­truks. Iš­gir­dę at­si­svei­ki­nant ma­ne ta­riant „Sla­va Uk­rai­ni“, kai ku­rie net su­trik­da­vo iš nuo­sta­bos – ma­tyt, ne­si­ti­kė­jo mais­to kor­te­lių da­li­ni­mo chao­se iš­girs­ti sa­vo­sios ša­lies šū­kio. Bet at­sa­ky­da­vo vi­si. Net vai­kai ir paaugliai.

Mąs­ty­da­vau, kaip jau­tė­si Uk­rai­nos jau­ni­mas pra­si­dė­jus ka­rui. Ką jie iš­gy­ve­na šio­mis die­no­mis? Lie­tu­vo­je ste­bė­da­ma ir gir­dė­da­ma uk­rai­nie­tiš­kai kal­ban­čius pa­aug­lius ar sa­vo am­žiaus žmo­nes no­riu ti­kė­ti, kad jie lai­min­gi, kiek to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis yra įma­no­ma. Ma­tau šyp­se­nas jų vei­duo­se, gir­džiu juo­ką, ne­mo­ka­muo­se kon­cer­tuo­se jau­čiuo­si ap­sup­ta uk­rai­nie­tiš­kai kal­ban­čių jau­nų žmo­nių. Taip ir no­ri­si jiems pa­sa­ky­ti: džiu­gu, kad jie čia ir ga­li jaus­tis sau­gūs. Pa­ti so­cia­li­nė­se me­di­jo­se da­lin­da­ma­si in­for­ma­ci­ja apie ka­rą su­lauk­da­vau nuo­šir­daus dė­kin­gu­mo ži­nu­čių iš uk­rai­nie­čių už Lie­tu­vos ski­ria­mą pa­gal­bą Uk­rai­nos žmo­nėms. Iš­ties, tarp sa­vo drau­gų ir jau­ni­mo ma­tau pa­lai­ky­mą Uk­rai­nai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, da­ly­va­vi­mą įvai­rio­se pa­ra­mos ak­ci­jo­se ar tie­siog pa­si­tai­kan­čius po­kal­bius apie ka­ro veiks­mus ar Mor­do­rą (kaip da­bar va­di­na­mas Kremlius).

Nors Lie­tu­vos jau­ni­mas ne­pa­ty­rė, ką reiš­kia pa­bus­ti nuo ra­ke­tų smū­gių, ar bū­ti­na tai iš­gy­ven­ti, kad su­pras­tum? Gal­būt už­ten­ka bū­ti ša­lia ir pri­im­ti žmo­gų su jo si­tu­aci­ja, iš­ties­ti ran­ką, kai rei­kia. Ne­ma­žos da­lies mū­sų se­ne­liai ir pro­se­ne­liai bu­vo trem­ty­je, pa­ty­rė kan­ki­ni­mų, ko­vo­jo už Lie­tu­vą po­ka­rio lai­ko­tar­piu. To­kias is­to­ri­jas gir­dė­jom iš ar­ti­mų­jų, kai­my­nų, mo­kė­mės per is­to­ri­jos pa­mo­kas. Dėl is­to­ri­nių ap­lin­ky­bių mums leng­viau at­jaus­ti ukrainiečius.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Vis­gi man, kaip jau­nam žmo­gui, per sun­ku ir per bai­su įsi­vaiz­duo­ti, ką iš­gy­ve­na ma­no kar­tos žmo­nės, kai jų ša­lis puo­la­ma. Te­ko skai­ty­ti, kaip vie­nus pa­ža­di­no tė­vai ir lie­pė kel­tis, nes pra­si­dė­jo ka­ras. Ki­ti pa­sa­ko­jo, jog pa­si­ju­to lyg fil­me ar pa­gal­vo­jo, kad gal tai tik ko­kia ava­ri­ja. Ta­čiau gi­liai vi­du­je, ko ge­ro, ži­no­jo, kas nu­ti­ko. Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Ne­pa­to­gus ki­nas“ te­ko žiū­rė­ti po­rą fil­mų apie Uk­rai­nos jau­ni­mą. Vie­na­me iš jų pa­sa­ko­ja­ma apie ke­lis iš ma­žo Don­ba­so kai­mo ki­lu­sius pa­aug­lius, sva­jo­jan­čius pa­bėg­ti iš ka­ro ali­na­mos Uk­rai­nos. Fil­me „Mū­sų ne­už­ge­sins“ pa­ro­do­ma jau­nuo­lių kas­die­ny­bė: ką jie mąs­to ir ką iš­gy­ve­na. Jaut­ru ma­ty­ti jau­nus žmo­nes, ku­rių sva­jo­nėms ne­lem­ta iš­si­pil­dy­ti, ir jaus­ti, kaip be­pra­smiš­kai jiems pa­tiems at­ro­do jų ref­lek­si­jos ar sa­vęs gai­lė­ji­ma­sis, nes jie jau su­vo­kia rea­lią pa­dė­tį. Nors jau­nuo­liams pa­vyks­ta iš­vyk­ti į pi­li­g­ri­mi­nę ke­lio­nę Hi­ma­la­juo­se, ta­čiau su­grį­žus vėl pa­si­tin­ka ka­ro rea­ly­bė – du pa­aug­liai pa­ten­ka į ru­sų ne­lais­vę ir bent iki šios aki­mir­kos apie juos nie­ko nė­ra žinoma.

Fil­me „To­li“ pa­sa­ko­ja­ma apie An­drė­jaus ir Ali­sos – 16-me­čių Uk­rai­nos pa­aug­lių gy­ve­ni­mą Ven­gri­jo­je. Pa­bė­gę nuo ka­ro jau­nuo­liai dir­ba mo­ky­to­jais pa­bė­gė­lių mo­kyk­lo­je. Jų mo­ki­niai vis pa­klau­sia apie ka­ro baig­tį ar už­si­me­na, kaip su tė­vais il­gai va­žia­vo iš na­mų. Dau­gu­ma iš skir­tin­gų mies­tų: Lvi­vo, Do­nec­ko, Char­ki­vo… Pa­aug­liai ne tik dir­ba mo­kyk­lo­je, bet ir ku­ria me­ną Ven­gri­jos gat­vė­se. Vie­nas iš jų pa­si­ro­dy­mų – ant ša­li­gat­vio purš­kia­mais da­žais pa­vaiz­duo­ti Uk­rai­nos kon­tū­rai su ju­dan­čio­mis ru­sų ka­rei­vių fi­gū­ro­mis. Ir kiek­vie­ną die­ną skam­bu­čiai su gim­ti­nė­je li­ku­siais ar­ti­mai­siais. Šie uk­rai­nie­čių pa­aug­liai per­s­melk­ti il­ge­sio, ne­ri­mo ir ne­ži­no­my­bės, kiek šis ka­ras dar tęsis.

Svars­tau, ko iš Uk­rai­nos žmo­nių ga­lė­čiau pa­si­mo­ky­ti pa­ti. Ma­ne ža­vi jų stip­ry­bė ir ge­bė­ji­mas su­vok­ti ir pri­im­ti rea­ly­bę. Ža­vi at­spa­ru­mas ir ne­no­ras pa­si­duo­ti. Są­mo­nin­gu­mas ir ti­kė­ji­mas, jog tai tik lai­ki­na. Ma­nau, kad ir ma­no se­ne­lis tuo ti­kė­jo. Ir tie pa­na­šaus li­ki­mo žmo­nės – iš­trem­ti, be­si­slap­stan­tys, ko­vo­ję už lais­vą Lie­tu­vą. Vik­to­ro Fran­k­lio kny­go­je „Žmo­gus ieš­ko pra­s­mės“, ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie pa­ties au­to­riaus iš­gy­ve­ni­mus kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­lo­je, nu­skam­ba Fryd­ri­cho Nietzs­che’s žo­džiai: „Kas tu­ri kam gy­ven­ti, iš­tvers bet ko­kį kaip.“ Jie tar­si įpra­smi­na Uk­rai­nos žmo­nių ko­vą už lais­vę. Kol jų dva­sia ne­pa­lauž­ta, tol bet koks „kaip“ yra ne­bai­su. Ir taip, sun­kio­mis aki­mir­ko­mis rei­kia skam­bių citatų. ■

Aga­ta Mac­ke­vi­čiū­tė, „Aš bi­jau sa­vo bai­mės“, Šauks­mas, 2023 nr. 2 (ru­duo), p. 25–26.

Taip pat skaityk