/

Vyriausybė atmetė apmokamas praktikas studentams

Vyriausybės dovana prieš tarptautinę studentų dieną – neigiama išvada privalomų apmokamų studentų praktikų viešajame sektoriuje projektui.

Praktika yra darbas. Studentų judėjimo „Šauksmas“ nuotrauka

Lap­kri­čio 17 d. mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė stu­den­tų die­na. Ne­pai­sant to, kad vals­ty­bė nuo­lat kal­ba apie stu­den­tus ir švie­ti­mą, kaip vie­ną iš pri­o­ri­te­tų, rea­ly­bė­je ten­ka su­si­dur­ti su de­šimt­me­čiu nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos at­si­li­ku­siu po­žiū­riu dėl stu­den­tų švie­ti­mo, ap­gy­ven­di­ni­mo bei prak­ti­kų ko­ky­bės. Šį kar­tą, prieš pat tarp­tau­ti­nę stu­den­tų die­ną, Vy­riau­sy­bė „įtei­kė“ dar vie­ną do­va­ną – nei­gia­mą iš­va­dą pri­va­lo­mų ap­mo­ka­mų stu­den­tų prak­ti­kų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je projektui.

„Tai, kaip el­gia­si Vy­riau­sy­bė, yra veid­mai­nia­vi­mas. Vi­so­je Eu­ro­po­je gar­siai kal­ba­ma apie per­ėji­mą prie prak­ti­kų ap­mo­kė­ji­mo, bent jau vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, taip už­tik­ri­nant ir prak­ti­kų ko­ky­bę, ir ap­skri­tai, jų pri­ei­na­mu­mą. Esant da­bar­ti­nei inf­lia­ci­jai, ke­lio­nė į prak­ti­ką, pie­tūs ir daž­nai jai bū­ti­ni įran­kiai ar ap­ran­ga, kai­nuo­ja tiek, kad stu­den­tai po prak­ti­kos dar ke­liau­ja į dar­bą ar­ba yra pri­vers­ti pra­šy­ti sa­vo tė­vų pa­dė­ti iš­gy­ven­ti. Tai nė­ra tei­sin­gas bū­das, jei­gu mes no­ri­me su­teik­ti ge­riau­sią iš­si­la­vi­ni­mą ir iš­lai­ky­ti jau­nus as­me­nis tiek jų gim­tuo­siuo­se mies­tuo­se, tiek, ap­skri­tai, Lie­tu­vo­je“,– tei­gė vie­na iš idė­jos ini­cia­to­rių Faus­ta Roznytė.

Pa­teik­to­je Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je iš tie­sų yra ir keis­tai skam­ban­čių, ir kont­ro­ver­siš­kų tei­gi­nių. Štai, anot F. Roz­ny­tės, vie­nas iš tei­gi­nių yra, kad įve­dus ap­mo­ka­mas prak­ti­kas stu­den­tams, to­kių pa­čių są­ly­gų ga­li pra­šy­ti ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų mokiniai.

Prisijunk prie mūsų komandos:

„Tai ab­sur­das, nes pro­fe­si­nių mo­kyk­lų mo­ki­niai ne tik tu­ri pra­šy­ti, bet ir tu­ri gau­ti ap­mo­kė­ji­mą už sa­vo dar­bą. To­kios ša­lys, kaip Vo­kie­ti­ja, ku­rio­je stip­riai iš­vys­ty­ta pa­meis­t­rys­tė, bū­tent taip už­tik­ri­na, kad da­lis jau­nuo­lių rink­tų­si pro­fe­si­nes mo­kyk­las, įgy­tų spe­cia­ly­bes, ku­rių la­bai rei­kia“,– pra­tę­sė F. Roznytė.

Eu­ro­po­je apie prak­ti­kų ap­mo­kė­ji­mą dis­ku­tuo­ja­ma il­gai, ne­ma­ža da­lis di­džių­jų eu­ro­pi­nių par­ti­jų, pa­vyz­džiui, ža­lie­ji, so­cia­lis­tai, de­mo­kra­tai pri­ta­ria to­kiam ap­mo­kė­ji­mui, ypač vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je. Ne­ap­mo­ka­mos prak­ti­kos pa­nai­kin­tos ir pa­čia­me Eu­ro­pos Par­la­men­te. Daž­niau­siai, ar­gu­men­tai už ap­mo­ka­mas prak­ti­kas kal­ba apie jų ko­ky­bės pa­kė­li­mą, už­tik­ri­ni­mą, kad prak­ti­kan­tas įgy­tų rea­lių įgū­džių, taip pat pa­dė­tų už­tik­rin­ti so­cia­liai jaut­rių gru­pių ga­li­my­bes. Ži­no­ma, kal­ba­ma ir apie tai, kad kiek­vie­nas dar­bas tu­ri bū­ti apmokamas.

„Tu­ri­me mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, tu­ri­me vi­suo­ti­nį svei­ka­tos drau­di­mą bei įvai­rias ki­tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, ku­rios nors ir ne to­bu­los, bet bent eg­zis­tuo­ja. Ta­čiau kaž­kaip pra­lei­do­me, kad ne vi­sur tu­ri­me pa­čią svar­biau­sią ga­ran­ti­ją – at­ly­gį už at­lik­tą dar­bą. Tad vi­siš­kai ne­svar­bu, ar ofi­cia­liai dar­buo­to­jos pa­rei­gos va­di­na­si „prak­ti­kan­tė“ ar „jau­nes­nio­ji ana­li­ti­kė“ – jei­gu as­muo at­lie­ka darb­da­vio nu­ro­dy­tus už­da­vi­nius, jis nu­si­pel­no už sa­vo dar­bą ir su­gaiš­tą lai­ką gau­ti kom­pen­sa­ci­ją“, – si­tu­aci­ją api­bend­ri­no ju­dė­ji­mo „Šauks­mas“ na­rys Kęs­tu­tis Grumodas.

Taip pat skaityk