/

LSS – už Darbo partijos siūlymą pelnytis iš valstybės

Seimas svarstys Darbo partijos pasiūlymą valstybei visiškai kompensuoti studijų paskolų palūkanas. Jam pritaria ir Lietuvos studentų sąjunga.

Seimo posėdis. Seimo kanceliarijos, O. Posaškovos nuotrauka

Ko­vo pa­bai­go­je Sei­mas nu­spren­dė svars­ty­ti Dar­bo par­ti­jos pa­siū­ly­mą vals­ty­bei vi­siš­kai kom­pen­suo­ti stu­di­jų pas­ko­lų pa­lū­ka­nas. Po po­ros die­nų to­kiam Sei­mo spren­di­mui pa­lai­ky­mą pas­kel­bė ir Lie­tu­vos stu­den­tų sąjunga.

Nuo 2014 m. vie­nin­te­lis „Swe­dbank“ da­ly­vau­ja ir lai­mi pas­ko­lų stu­den­tams ad­mi­nist­ra­vi­mo kon­kur­są. Kre­di­to įstai­gų at­ran­ko­je da­ly­vau­jant vie­nai įstai­gai, su­si­for­ma­vo pas­ko­lų tei­ki­mo mo­no­po­li­ja. Nau­do­da­ma­sis šiuo sta­tu­su ban­kas vien šiais me­tais pas­kel­bė pla­nus di­din­ti pas­ko­lų stu­den­tams pa­lū­ka­nų nor­mos mar­žą nuo 2,1 iki 2,9 proc.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Pri­im­tas pa­siū­ly­mas vals­ty­bei deng­ti pa­lū­ka­nas tik pa­di­din­tų paska­tas be­kon­ku­ren­čiam „Swe­dbank“ ne­var­žo­mai jas di­din­ti ir pel­ny­tis vie­šų­jų fi­nan­sų są­skai­ta taip at­imant rei­kia­mas lė­šas ne tik iš aukš­to­jo moks­lo bend­ruo­me­nės, bet ir li­ku­sio vie­šo­jo sek­to­riaus biudžeto.

Pa­si­pel­ny­mo grės­mės iš­veng­ti ir pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis stu­den­tams sko­lin­tis pa­dė­tų iki 2010 m. ga­lio­ju­si tvar­ka, pa­gal ku­rią pas­ko­las iš vals­ty­bės biu­dže­to tie­sio­giai tei­kė Vals­ty­bi­nis stu­di­jų fon­das. Šauks­mi­nin­kai dar ko­vo vi­du­ry­je pri­mi­nė, kad šios tvar­kos tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra iš­li­kęs Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me, tad jai įves­ti rei­kė­tų tik Vy­riau­sy­bės spren­di­mo ir ati­tin­ka­mų lėšų.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Šian­dien Lie­tu­vos stu­den­ti­jai ne­abe­jo­ti­nai rei­ka­lin­ga di­des­nė ma­te­ria­li­nė pa­ra­ma. Ta­čiau stu­den­tų at­sto­vai ne­tu­rė­tų su­tik­ti su vi­sais pa­siū­ly­mus iš ei­lės ir ypač su tais, ku­rie ska­ti­na pa­si­pel­ny­mą vie­šų­jų fi­nan­sų sąskaita.

Vie­toj prie­bė­go­mis pri­ima­mų spren­di­mų, šauks­mi­nin­kai pa­ra­gi­no LSS nu­si­brėž­ti aiš­kius žings­nius stu­den­tų ma­te­ria­li­nei pa­dė­čiai pa­ge­rin­ti ir im­tis ak­ty­vaus lo­biz­mo, kad jie bū­tų įgyvendinti.

Taip pat skaityk