/

Skaudaitė perrinkta KTU SA prezidente

Konferencijoje taip pat paaiškėjo, kad dalį pirmos kadencijos prezidentė ėjo neteisėtai ir kad KTU SA darosi vis labiau priklausoma nuo universiteto dotacijų.

KTU Centriniai rūmai. KTU nuotrauka

Ko­vo 27-tą Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tų at­sto­vy­bė or­ga­ni­za­vo ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je iš­rin­ko pre­zi­den­tę ir jos ko­man­dą, SA na­rius į KTU se­na­tą bei kont­ro­lės ko­mi­te­to su­dė­tį at­ei­nan­tiems me­tams. Kaip jau įpras­ta, kon­fe­ren­ci­ja vy­ko nuo­to­li­niu būdu.

Po stu­den­tų him­no svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė KTU SA pre­zi­den­tė Kri­s­tė Skau­dai­tė, rek­to­rius Euge­ni­jus Va­lat­ka, pro­rek­to­rius Jo­nas Če­po­nis bei stu­den­tų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Kri­s­ti­na Sku­čie­nė. Jie lin­kė­jo kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams at­sa­kin­gai pri­im­ti spren­di­mus, o pro­rek­to­rius net įpa­rei­go­jo stu­den­tų de­par­ta­men­tą iš­da­lin­ti po do­va­ną kiek­vie­nam „vi­di­nės SA“ nariui.

Tai­gi, vis­kas ju­dė­jo į ke­tu­rių va­lan­dų ma­ra­to­ną ti­pi­ne nuo­bo­džia at­sto­vy­bės va­ga. Kaž­ka­da Šauks­mas pik­ti­no­si pri­va­čiais at­sto­vy­bi­nin­kų va­ka­rė­liais. Ta­čiau šį­kart ste­bint kon­fe­ren­ci­ją bu­vo ga­li­ma pa­jus­ti gai­les­tį, jog už šią kan­čią dėl ka­ran­ti­no ne­bus at­ly­gin­ta jo­kiais malonumais. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Po įžan­gi­nių kal­bų per­ei­ta prie dar­bų – SA me­ti­nės veik­los ata­skai­tos. Pre­zi­den­tė į šią pa­rei­gą ne­pa­žiū­rė­jo at­mes­ti­nai ir ata­skai­ta at­ro­dė de­ta­li bei in­for­ma­ty­vi. Skau­dai­tė iš­sky­rė tris „di­džiau­sius džiaugs­mus“: LSP kom­pen­sa­vi­mą pir­ma­kur­siams, po­pie­ri­niu for­ma­tu pa­teik­tų raš­to dar­bų pa­nai­ki­ni­mą bei pui­kią SA ko­mu­ni­ka­ci­ją su uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ap­žvel­gu­si vi­sas at­sto­vy­bės pra­ėju­sių me­tų veik­las, Skau­dai­tė kon­fe­ren­ci­jos klau­sy­to­jams pa­tei­kė kiek­vie­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko veik­los ata­skai­tą – ko­kio­se kon­fe­ren­ci­jo­se ir uni­ver­si­te­to or­ga­nų po­sė­džiuo­se jie da­ly­va­vo, ko­kia veik­la už­si­ėmė per me­tus dar­bo bei kiek pri­si­dė­jo prie SA įvaiz­džio gerinimo.

Aky­les­nis ste­bė­to­jas ga­lė­jo pa­tir­ti olim­pi­nę at­mos­fe­rą: „Svar­biau­sia ne lai­mė­ti, bet da­ly­vau­ti“. Da­ly­vau­ta šen ir ten, tru­pu­tį reng­ta ir or­ga­ni­zuo­ta. Šio­je vie­to­je ver­ta su­si­mąs­ty­ti, ar pa­gir­tu­mė­te Sei­mo na­rį vien už tai, kad jis su­ge­bė­jo at­si­vilk­ti į po­sė­dį. Skau­dai­tė prie ne­pa­vy­ku­sių dar­bų pri­sky­rė tai, kad ne­pa­vy­ko at­nau­jin­ti SA veik­los stra­te­gi­jos, kaip ji ti­kė­jo­si ir ža­dė­jo per­nai, gy­vai pa­ma­ty­ti stu­den­tus ir vi­lia­si, kad jau ne­už­il­go ga­lė­si­me grįž­ti į stu­den­tų miestelį. 

Po ata­skai­tos ėjo klau­si­mų at­sa­ky­mų se­si­ja. Kiek tiks­liau – ty­la. Ty­los ti­ro­ni­ją vis per­trauk­da­vo kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­ko Jus­ti­no Stau­gai­čio klau­si­mai. Pir­mi­nin­kas iš jau pa­ruoš­tų klau­si­mų tei­ra­vo­si pre­zi­den­tės, ko­dėl prie pi­lie­ti­nių veik­lų bu­vo tik pri­si­dė­ta, bet jos ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­tos. Ata­skai­to­je at­si­spin­dė­jo ini­cia­ty­vos, ku­rio­se da­ly­va­vo KTU SA kaip or­ga­ni­za­ci­ja, bet at­sto­vy­bė­je pil­na na­rių, ku­rie pri­klau­so įvai­rioms drau­gi­joms, są­jun­goms ir jų ren­gia­muo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja ne kaip stu­den­tų at­sto­vy­bė, tei­gė Skau­dai­tė ir taip už­da­rė šį die­no­tvar­kės punktą.

Šauks­mi­nin­ko au­siai klau­si­mų ty­la bu­vo kan­ki­nan­ti. Ata­skai­ti­nė-rin­ki­mi­nė kon­fe­ren­ci­ja be­ne ge­riau­sia pro­ga už­duo­ti svar­biau­sius stu­den­ti­jai klau­si­mus de­mo­kra­tiš­ku­mo sto­ko­jan­čio­se at­sto­vy­bė­se, ta­čiau ne­pa­na­šu, jog KTU SA eg­zis­tuo­tų rim­ta opo­zi­ci­ja da­bar­ti­nei vadovybei. 

To­liau pre­zi­den­tė pri­sta­tė me­ti­nę at­sto­vy­bės fi­nan­sų ata­skai­tą. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją SA biu­ras pra­dė­jo su kiek dau­giau nei 7 tūks­tan­čiais eu­rų at­sto­vy­bės są­skai­to­je, o bai­gė su 9,5 tūks­tan­čio. Per me­tus bend­ros įplau­kos su­da­rė dau­giau nei 112 tūks­tan­čių eu­rų, iš ku­rių 62 tūks­tan­čiai bu­vo Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pa­ra­ma, o 3,5 tūks­tan­čių bu­vo gau­ta iš Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos už Lie­tu­vos stu­den­to pa­žy­mė­ji­mą. Dau­giau nei pu­sė vi­sų įplau­kų te­ko cent­ri­nei stu­den­tų atstovybei.

Pre­zi­den­tė taip pat pa­tei­kė iš­lai­dų ata­skai­tą. Bend­ros SA iš­lai­dos sie­kė 85 tūks­tan­čių eu­rų. Cent­ri­nio biu­ro iš­lai­dos su­da­rė pu­sę bend­rų at­sto­vy­bės iš­lai­dų. Įva­di­nės sa­vai­tės ren­gi­niams bu­vo skir­ta be­veik 13 tūks­tan­čių eu­rų, o iš­lai­dos ren­gi­niams ir mo­ky­mams su­da­rė apie 12 tūks­tan­čių. Skau­dai­tė ap­tar­da­ma kiek­vie­ną iš­lai­dų skirs­nį pa­mi­nė­jo, jog 3 tūks­tan­čiai eu­rų, ku­rie bu­vo įvar­din­ti kaip in­ven­to­riaus at­nau­ji­ni­mas bu­vo skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus kom­piu­te­rio pir­ki­mui bei ki­tai kom­piu­te­ri­nei technikai.

Kri­s­tė Skau­dai­tė. KTU SA nuotrauka

Po ata­skai­tos vėl se­kė klau­si­mų at­sa­ky­mų se­si­ja. Kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas ne­si­dro­vė­jo už­duo­ti ga­na tai­klaus klau­si­mo: žvel­giant į at­sto­vy­bės įplau­kas at­ro­do, kad stu­den­tų at­sto­vy­bė yra vi­siš­kai iš­lai­ko­ma ir pri­klau­so­ma nuo uni­ver­si­te­to, tad ko­kia kryp­ti­mi rei­kė­tų ju­dė­ti, kad bū­tų iš­lai­ky­tas at­sto­vy­bės sa­va­ran­kiš­ku­mas? Pre­zi­den­tė at­sa­kė, jog šiais me­tais uni­ver­si­te­to pa­ra­ma pa­di­dė­jo du­kart, taip pat at­sto­vy­bė at­šau­kė ne­ma­žai ren­gi­nių, dėl ko pra­ra­do da­lį pa­ja­mų ir rė­mė­jų. Vie­nas kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vis iro­niš­kai pa­klau­sė, ar ne­bu­vo sun­ku iš­leis­ti pi­ni­gus, kai jų bu­vo tiek daug, o vie­tų kur juos iš­leis­ti taip ma­žai? Pre­zi­den­tė, už­da­ry­da­ma klau­si­mų se­si­ją, at­sa­kė, jog veik­los šiais me­tais at­sto­vy­bei ne­trū­ko, o ir įva­di­nei sa­vai­tei bu­vo ga­li­ma skir­ti dau­giau lėšų.

Kaip įpras­ta, at­sto­vy­bi­nin­kai ne­bu­vo lin­kę gi­lin­tis į fi­nan­si­nes at­sto­vy­bės veik­los de­ta­les – svar­biau­sia, kad ga­lu­ti­nė­je ba­lan­so ei­lu­tė­je bū­tų pliu­sas. Tie­sio­gi­nių pa­ja­mų iš stu­den­tų gau­ta tik 3,5 tūks­tan­čių eu­rų, o vi­sa ki­ta juk pro­jek­tai ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai. Ne­gi ver­ta rū­pin­tis, ar sve­ti­mos lė­šos pa­nau­do­tos tiks­lin­gai, pra­smin­gai ir stu­den­tams pa­čiu nau­din­giau­siu būdu. 

To­liau se­kė kont­ro­lės ko­mi­te­to ata­skai­ta, ku­rią pri­sta­tė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Akvi­lė Mont­ri­mai­tė. Ata­skai­ta bu­vo ren­gia­ma re­mian­tis KTU SA na­rių ap­klau­sos re­zul­ta­tais bei kont­ro­lės ko­mi­te­to įžval­go­mis. Be­ne įdo­miau­sia ata­skai­tos skaid­rė skam­bė­jo taip: „Kont­ro­lės ko­mi­te­tas tvir­ti­na, kad KTU SA veik­la nuo 2020 m. ge­gu­žės 23 d. iki 2021 m. ko­vo 27 d. bu­vo ne­tei­sė­ta – SA pre­zi­den­tė, fa­kul­te­tų at­sto­vy­bių pir­mi­nin­kai ir pas­ku­ti­nė SA įsta­tų ver­si­ja nė­ra įre­gist­ruo­ti re­gist­rų cent­re, ta­čiau pre­zi­den­tas vei­kė pa­gal įga­lio­ji­mą.“ Re­gist­rų cent­ras pra­ei­tais me­tais at­me­tė KTU SA pa­teik­tus do­ku­men­tus, bet pre­zi­den­tė vis tiek vei­kė pa­gal įga­lio­ji­mą. Šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je įsta­tai bal­sa­vi­mu bu­vo pakeisti.

Ko­mi­te­tas džiau­gia­si stu­den­tų at­sto­va­vi­mu ne tik re­gio­ni­niu, bet ir tarp­tau­ti­niu mas­tu, grįž­ta­muo­ju ry­šiu po dau­gu­mos or­ga­ni­zuo­tų ren­gi­nių bei KTU SA ko­mu­ni­ka­ci­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ko­mi­te­tas taip pat pa­tvir­ti­no at­sto­vy­bės fi­nan­sų ata­skai­tą, taip pa­ro­dy­da­mas, jog fi­nan­sai bu­vo iš­leis­ti tin­ka­mai ir skaidriai. 

Kont­ro­lės ko­mi­te­tas pa­tei­kė siū­ly­mus SA na­rius su­pa­žin­din­ti su or­ga­ni­za­ci­jos do­ku­men­tais bei jų pa­nau­do­ji­mu, ar­ti­miau­siu me­tu įre­gist­ruo­ti re­da­guo­tus įsta­tus ir pre­zi­den­tą bei įkel­ti fi­nan­si­nę ata­skai­tą į at­sto­vy­bės tink­la­pį. Taip pat ko­mi­te­tas pa­tei­kė ne­ma­žai re­ko­men­da­ci­jų SA, iš ku­rių svar­biau­sios: ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, taip at­si­kra­tant fi­nan­si­nės pri­klau­so­my­bės nuo uni­ver­si­te­to; dau­giau dė­me­sio skir­ti ne­for­ma­liam ko­mi­te­tų bend­ra­vi­mui; vie­šin­ti KTU stu­den­tų or­ga­nų na­rius ir veik­lą, ska­tin­ti KTU SA ver­ty­bių (bend­ru­mo ir at­vi­ru­mo) lai­ky­mą­si. Ko­mi­te­tas pa­tvir­ti­no tris prieš tai pri­sta­ty­tas ata­skai­tas, o kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę stu­den­tai at­sto­vy­bės veik­lą vi­du­ti­niš­kai įver­ti­no aš­tuo­niais ba­lais iš dešimties.

To­liau ėjo stu­den­tų at­sto­vų į KTU Se­na­tą ir at­sto­vy­bės kont­ro­lės ko­mi­te­tą rin­ki­mai. Į Se­na­tą pa­te­ko 9, o į kont­ro­lės ko­mi­te­tą 5 at­sto­vy­bės na­riai. Vis­gi, svar­biau­sias kon­fe­ren­ci­jos ak­cen­tas bu­vo rin­ki­mai į KTU SA pre­zi­den­tus. De­ja, no­rą kan­di­da­tuo­ti iš­reiš­kė tik pa­rei­gas ei­nan­ti Skau­dai­tė. Pre­zi­den­tė ne­kant­ra­vo pri­sta­ty­ti sa­vo progr­ra­mą ir su ja dirb­sian­čią ko­man­dą. So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė, pre­zi­den­tės tei­gi­mu, sieks ge­rin­ti Pa­ne­vė­žio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo fa­kul­te­to at­sto­va­vi­mą bei įtrauk­ti jį į KTU veik­lą. Anot Skau­dai­tės, kan­di­da­tė į tarp­tau­ti­nių stu­den­tų rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus vie­tą sieks su­reng­ti pir­ma­kur­sių sto­vyk­lą vien tik už­sie­nio stu­den­tams, taip pa­de­dant jiems la­biau įsi­trauk­ti į uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę. Vers­lo pro­jek­tų ko­or­di­na­to­riaus tiks­lu bus ma­žin­ti stu­di­jų iš­lai­das bend­ra­dar­biau­jant su tiks­li­nė­mis vers­lo įmo­nė­mis, o vi­ce­pre­zi­den­tas ska­tins KTU SA at­skai­tin­gu­mą stu­den­tams. Iš šių vi­zi­jų ga­li­me su­pras­ti, jog pre­zi­den­tė bū­si­mos ka­den­ci­jos me­tu ska­tins at­sto­vy­bės vie­ši­ni­mą, ra­gins pas­ku­ti­nių­jų kur­sų stu­den­tus ak­ty­viau įsi­trauk­ti į uni­ver­si­te­to veik­las bei stip­rins ry­šį su ki­tais stu­den­tų at­sto­va­vi­mo organais.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Po Skau­dai­tės pri­si­sta­ty­mo net ke­li klau­sian­tie­ji pa­mi­nė­jo vi­di­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos trū­ku­mą or­ga­ni­za­ci­jo­je pra­ėju­siais me­tais. Re­gis, KTU SA na­riams ne­ri­mau­ti ne­rei­kė­tų. Dau­giau nei pu­sė pre­zi­den­tės ko­man­dos ki­tą ka­den­ci­ją bus at­sa­kin­ga už ko­ky­bės val­dy­mą, vers­lo pro­jek­tus, žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, or­ga­ni­za­ci­nius rei­ka­lus, ko­mu­ni­ka­ci­ją ir ry­šius su visuomene.

Vie­nas po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro su­si­bū­ręs li­be­ra­lių lie­tu­vių stu­den­tų są­jū­dis va­do­va­vo­si prin­ci­pu or­ga­ni­za­ci­ja be or­ga­ni­za­ci­jos. Na, o ne vie­na nū­die­nos at­sto­vy­bė su­ka ki­tu ke­liu – į or­ga­ni­za­ci­ją dėl or­ga­ni­za­ci­jos. Gal­būt kiek nai­vus kon­fe­ren­ci­jos ste­bė­to­jas ti­kė­jo­si jo­je iš­girs­ti tai, kas rū­pi KTU stu­den­ti­jai, ko­kie di­džiau­si jos iš­šū­kiai ar vi­suo­me­ni­niai sie­kiai. Vie­toj to, te­ko ste­bė­ti or­ga­ni­za­ci­ją, spren­džian­čią vi­di­nius sa­vo rei­ka­lus. Ko ge­ro, ji taip pat šau­niai ga­lė­tų at­sto­vau­ti ir Lie­tu­vos sėd­mai­ši­nin­kų bendruomenę. 

Be­je, kon­fe­ren­ci­ja per­rin­ko Kri­s­tę Skau­dai­tę ant­rai KTU SA pre­zi­den­tės kan­den­ci­jai. 64 kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai bal­sa­vo už, 14 – prieš ir vie­nas bal­sa­vi­mo biu­le­te­nis bu­vo su­ga­din­tas. Be­lie­ka pa­svei­kin­ti per­rink­tą KTU SA pre­zi­den­tę ir pa­lin­kė­ti jai at­si­gręž­ti į pa­pras­tą studentą.

Taip pat skaityk