/

VDU studentų parlamentas apie protestus Turkijoje ir prezidento rinkimus

Vasario 11 d. vyko antrasis šios kadencijos VDU studentų parlamento posėdis. Šauksmininkai pateikė keturis iš septynių parlamento dienotvarkės klausimų.

VDU Centriniai rūmai. Vikipedija, Vilensija nuotrauka

Po­sė­dis pra­si­dė­jo pra­ne­ši­mais apie VDU SA as­mens duo­me­nų tvar­ky­mą ir bend­ra­bu­čių sa­vi­val­dos nuo­sta­tų pro­jek­tą. Par­la­men­tas pa­tvir­ti­no As­mens duo­me­nų tvar­ky­mo ap­ra­šą, kad stu­den­tų duo­me­nys bū­tų tvar­ko­mi ir sau­go­mi pa­gal tai reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. SA So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­or­di­na­to­rė Ie­va Ven­grovska­ja (HMF) pri­sta­tė Bend­ra­bu­čių sa­vi­val­dos veik­los nuo­sta­tų pro­jek­tą. Pa­sak pra­ne­šė­jos, nuo­sta­tai ne­ati­ti­ko esa­mos si­tu­aci­jos, o Bend­ra­bu­čių ta­ry­ba su­si­du­ria su na­rių tei­sių ir pa­rei­gų ne­ži­no­ji­mu. Nors pro­jek­tas bus tvir­ti­na­mas Rek­to­riaus, siek­ta at­si­žvelg­ti į stu­den­tų at­sto­vų pa­siū­ly­mus. Par­la­men­ta­rai pri­ta­rė po­rei­kiui tiks­liau api­brėž­ti bend­ra­bu­čių sa­vi­val­dos nuostatus. 

To­liau stu­den­tų at­sto­vai dis­ku­ta­vo šauks­mi­nin­kų iš­kel­tais klau­si­mais. At­sto­vy­bės pre­zi­den­tas Pau­lius Vai­tie­kus (EVF) par­la­men­ta­rus su­pa­žin­di­no su ini­cia­ty­va stu­den­tams su­teik­ti ap­mo­ka­mas prak­ti­kas. Vai­tie­kus pri­sta­tė 2020 me­tų spa­lį Eu­ro­pos Par­la­men­te pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją, smer­kian­čią ne­ap­mo­ka­mas stu­den­tų prak­ti­kas. Pri­ta­ręs, kad ne­ap­mo­ka­mos prak­ti­kos yra vie­na iš iš­nau­do­ji­mo for­mų, pre­zi­den­tas pra­ne­šė apie dis­ku­si­jas su ki­tų Kau­no aukš­tų­jų stu­den­tų at­sto­vy­bė­mis ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais apie ap­mo­ka­mų prak­ti­kų or­ga­ni­za­vi­mą. Sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų at­sto­vy­bių nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu bu­vo palankios.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Vai­tie­kus taip pat pri­sta­tė Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos ty­ri­mą, anot ku­rio, 89 % ap­klaus­tų stu­den­tų už prak­ti­kas at­ly­gio ne­ga­vo ir net 92 % pa­ty­rė iš­lai­dų prak­ti­kos me­tu. Šauks­mi­nin­kas Be­nas Ba­ra­nov­skis (SMF) pa­tei­kė siū­ly­mą stu­den­tams prak­ti­kų me­tu skir­ti ska­ti­na­mo­sios sti­pen­di­jos ti­po iš­mo­kas vie­to­je įpras­to dar­bo už­mo­kes­čio. Dis­ku­si­jos me­tu iš­aiš­kė­jo dau­giau prob­le­mų, su­si­ju­sių su stu­den­tų prak­ti­ko­mis. Už­sie­nio stu­den­tai ne­tu­ri to­kių pat ga­li­my­bių ras­ti ge­ras prak­ti­kos vie­tas ir kar­tais su­si­du­ria su prie­šiš­ku darb­da­vių el­ge­siu. Šiai prob­le­mai tir­ti su­for­muo­ta še­šių par­la­men­ta­rų dar­bo grupė. 

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų su­kė­lė šauks­mi­nin­kų pa­siū­ly­mas or­ga­ni­zuo­ti tie­sio­gi­nius at­sto­vy­bės pre­zi­den­to rin­ki­mus. Šauks­mi­nin­kas Mar­ty­nas But­kus (HMF) siū­lė par­la­men­ta­rams at­si­žvelg­ti į tai, kad pra­ėju­sių Stu­den­tų par­la­men­to rin­ki­mų ak­ty­vu­mas pa­di­dė­jo tris kar­tus ir pa­sie­kė be­veik 12 % vi­sų VDU stu­den­tų. Ne­ga­na to, to­kia pre­zi­den­to rin­ki­mų tvar­ka ga­lio­jo anks­čiau ir šauks­mi­nin­kų ma­ny­mu rin­ki­mai tap­tų la­biau de­mo­kra­tiš­ki, stu­den­tai ga­lė­tų ak­ty­viau įsi­trauk­ti į stu­den­tų sa­vi­val­dos veik­lą ir tie­sio­giai da­ry­ti įta­ką pre­zi­den­to vyk­do­mai politikai.

Da­bar­ti­nis pre­zi­den­tas iš­rink­tas tik 25 Stu­den­tų par­la­men­to na­rių bal­sais, nors at­sto­vau­ja 10 000 stu­den­tų. Dau­gu­ma ne Šauks­mo frak­ci­jos na­rių siū­lė idė­ją svars­ty­ti tik ta­da, kai bus ži­no­mas ki­tų par­la­men­to rin­ki­mų ak­ty­vu­mas ir ma­ty­sis aiš­kes­nė stu­den­tų su­si­do­mė­ji­mo sa­vo sa­vi­val­da ten­den­ci­ja. Vy­tau­tas Va­lai­tis (IF) ir ki­ti par­la­men­to na­riai abe­jo­jo, ar stu­den­tai yra pa­kan­ka­mai įsi­gi­li­nę į pre­zi­den­to veik­los sub­ti­ly­bes, jog ga­lė­tų iš­rink­ti tin­ka­mą pre­zi­den­tą. Šauks­mi­nin­kas Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas (HMF) pa­siū­lė du ga­li­mus sce­na­ri­jus: su­da­ry­ti dar­bo gru­pę dėl at­sto­vy­bės įsta­tų kei­ti­mo ar­ba or­ga­ni­zuo­ti vie­nus tie­sio­gi­nius pre­zi­den­to rin­ki­mus ir, at­si­žvel­giant į ak­ty­vu­mą, po rin­ki­mų ga­lu­ti­nai nu­spręs­ti jų tvar­ką. Bend­ru su­ta­ri­mu bu­vo nu­spręs­ta iki ki­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų su­reng­ti vi­di­nę par­la­men­to dis­ku­si­ją, ku­ri pa­dė­tų su­si­tar­ti dėl bū­si­mos pre­zi­den­to rin­ki­mų tvarkos. 

Šauks­mas par­la­men­tui taip pat pa­tei­kė re­zo­liu­ci­ją dėl Tur­ki­jos stu­den­tų pa­lai­ky­mo. But­kus nu­pa­sa­ko­jo si­tu­aci­ją Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­te, ku­ria­me Tur­ki­jos pre­zi­den­tui Re­ce­pui Ta­y­y­i­pui Er­doğa­nui pa­lan­kaus rek­to­riaus pa­sky­ri­mu ne­pa­ten­kin­ti stu­den­tai iš­ėjo į gat­ves ir ko­vo­ja dėl uni­ver­si­te­to au­to­no­mi­jos. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Stu­den­tų at­sto­vy­bė re­zo­liu­ci­ją pri­ėmė su men­kais pa­kei­ti­mais, tad šauks­mi­nin­kai ti­kė­jo­si ir VDU stu­den­tų par­la­men­to na­rių pri­ta­ri­mo. Pre­zi­den­tas Vai­tie­kus su­abe­jo­jo, ar par­la­men­to na­riai yra pa­kan­ka­mai su­si­pa­ži­nę su si­tu­aci­ja ir ga­li pri­im­ti ra­cio­na­lų spren­di­mą. Su­pras­da­mi si­tu­aci­jos rim­tu­mą, šauks­mi­nin­kai ra­gi­no bal­sa­vi­mą  reng­ti kuo grei­čiau. Bend­ru su­ta­ri­mu nu­spręs­ta bal­sa­vi­mą pra­dė­ti už dvie­jų die­nų.  Sek­ma­die­nio po­pie­tę re­zo­liu­ci­ja bu­vo pri­im­ta: 21 bal­sais už, 2 – prieš, 11 – su­si­lai­kius. Vai­tie­kus pa­si­ža­dė­jo pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją pa­teik­ti LSS bei už­sie­nio kolegoms.

Ki­tas Stu­den­tų par­la­men­to po­sė­dis vyks ko­vo 12 d. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu par­la­men­tas vie­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai rinks nau­ją SA pre­zi­den­tą. No­rą už­im­ti šią po­zi­ci­ją iš­reiš­kė du kan­di­da­tai – Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to dok­to­ran­tas šauks­mi­nin­kas Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas ir ta­me pa­čia­me fa­kul­te­te stu­di­juo­jan­ti ba­ka­lau­ran­tė at­sto­vy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­or­di­na­to­rė Ie­va Vengrovskaja.

Taip pat skaityk