/

Atnaujintas Studentų skveras nebus prieinamas visiems

Skvero Kauno centre rekonstrukcija yra gera proga KTU ir VDU išpildyti kalbas apie studentų su negalia integraciją.

Studentų skvero rekonstrukcija. Kauno miesto savivaldybės nuotrauka

Prieš­pas­ku­ti­nę 2020 me­tų die­ną Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė pas­kel­bė Stu­den­tų skve­ro re­konst­ruk­ci­ją. Skve­ro at­nau­ji­ni­mas pa­baigs Vie­ny­bės aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją ir su­da­rys vi­en­ti­są ar­chi­tek­tū­ri­nį komp­lek­są. Tai stu­den­tų pa­mėg­ta erd­vė, ku­rio­je su­si­jun­gia du di­džiau­si Kau­no uni­ver­si­te­tai – VDU ir KTU. Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu skve­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą pa­ren­gė ar­chi­tek­tų biu­ro „Gied­rai­tis & Ar­chi­tek­tai“ sa­vi­nin­kas, VDA do­cen­tas Ri­man­tas Giedraitis.

Sa­vi­val­dy­bė ir pro­jek­to au­to­rius ak­cen­tuo­ja Stu­den­tų skve­ro funk­cio­na­lu­mą, es­te­ti­nę iš­vaiz­dą ir pri­tai­ky­mą stu­den­tų po­rei­kiams. To­kios nuo­sta­tos džiu­gi­na ir tu­rė­tų su­teik­ti pag­rin­do ti­kė­tis, kad VDU ir KTU cent­ri­nių rū­mų pri­ei­gos pa­ga­liau bus su­tvar­ky­tos ir pri­tai­ky­tos šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tams su ne­ga­lia. Vis dėl­to, su­si­pa­ži­nęs su vie­šai pub­li­kuo­ja­ma pro­jek­to me­džia­ga abe­jo­ju, ar už­sa­ko­vas ir vyk­dy­to­jas tik­rai pri­tai­kys skve­rą vi­sų stu­den­tų po­rei­kiams. Pa­mi­nė­siu tris prie­žas­tis, ko­dėl VDU ir KTU ad­mi­nist­ra­ci­jos tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į vie­šai pas­kelb­tą pro­jek­to me­džia­gą ir siek­ti dia­lo­go su sa­vi­val­dy­bės bei pro­jek­tuo­to­jų atstovais.

Vi­sų pir­ma, Stu­den­tų skve­ro pro­jek­tas pa­reng­tas pa­gal dau­giau nei me­tus ne­ga­lio­jan­tį sta­ty­bos tech­ni­nį reg­la­men­tą. Tai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mui, to­dėl tuo de­rė­tų pa­si­do­mė­ti. Ant­ra, pro­jek­to au­to­rius R. Gied­rai­tis ne­nu­ro­dė, kaip bus už­tik­rin­ta au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo vie­ta ne­įga­lie­siems gre­ta uni­ver­si­te­tų cent­ri­nių rū­mų įėji­mų, nors aiš­ki­na­mo­jo­je pro­jek­to da­ly­je tei­gia­ma, kad bus pa­lik­ta įva­ža į vi­di­nius S. Dau­kan­to gat­vės kie­mus. Tai ypač ak­tu­alu VDU, ne­tu­rin­čiam pri­va­žia­vi­mo prie rū­mų ir di­džio­sios sa­lės įėji­mų. Tre­čia, R. Gied­rai­tis ne­nu­ro­dė, kaip šia vie­šą­ja erd­ve ga­lės sau­giai nau­do­tis žmo­nės su re­gos ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lia, nors pro­jek­te sau­gu­mo fak­to­rius yra iš­skir­tas. Tai ak­tu­alu abiem uni­ver­si­te­tams, nes re­mian­tis šiuo me­tu ga­lio­jan­čiu Sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu nuo vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lės K. Do­ne­lai­čio gat­vė­je iki abie­jų uni­ver­si­te­tų cent­ri­nių rū­mų įėji­mų pri­va­lo bū­ti įreng­ta žmo­nių su re­gos ne­ga­lia ve­di­mo sistema.

Stu­den­tų skve­ro re­konst­ruk­ci­ja. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės nuotrauka

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad vie­ša­me pro­jek­to pri­sta­ty­me ne­da­ly­va­vo nei VDU nei KTU at­sto­vai. Ko­dėl jie tu­rė­jo su­si­do­mė­ti bū­si­ma re­konst­ruk­ci­ja? Dėl tri­jų prie­žas­čių. Pir­ma, abie­jų aukš­tų­jų mo­kyk­lų cent­ri­nių rū­mų fa­sa­dai ri­bo­ja­si su Stu­den­tų skve­ru. Ant­ra, šioms aukš­to­sioms skve­ras ne­pri­klau­so, to­dėl pa­čios ne­ga­lė­tų im­tis ini­cia­ty­vos sa­vo sta­ti­nių pri­ei­gas pri­tai­ky­ti stu­den­tams su ne­ga­lia. Tre­čia, da­bar­ti­nė pri­ei­gų būk­lė ne­už­tik­ri­na ly­gia­ver­čių ga­li­my­bių stu­den­tams su ne­ga­lia: stu­den­tams su re­gos ne­ga­lia nė­ra įreng­ta ve­di­mo sis­te­ma, ku­ri tu­rė­tų pa­dė­ti silp­na­re­giams ar ne­re­giams tak­ti­li­nių vaikš­čio­ja­mo­jo pa­vir­šiaus in­di­ka­to­rių (TVPI) pa­gal­ba ori­en­tuo­tis skve­re; stu­den­tams su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia nė­ra įreng­ta pri­va­lo­ma au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo vie­ta ne to­liau kaip 50 m nuo cent­ri­nio įėjimo.

Šie trū­ku­mai yra sva­ri prie­žas­tis VDU ir KTU ad­mi­nist­ra­ci­joms pa­si­do­mė­ti skve­ro pro­jek­tu, nes šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pri­ei­gų būk­lė ne­ati­tin­ka da­bar­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to. Tie­sa, rei­kia pa­mi­nė­ti, kad KTU stu­den­tai su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia tu­ri ga­li­my­bę au­to­mo­bi­liu at­vyk­ti į vi­di­nį kie­mą, ku­ria­me yra jiems skir­ta sto­vė­ji­mo vie­ta ir pri­tai­ky­tas įėji­mas. VDU at­ve­ju si­tu­aci­ja blo­ges­nė: pri­va­žiuo­ti ir pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį prie cent­ri­nių rū­mų bei di­džio­sios sa­lės ne­pa­žei­džiant KET nė­ra ga­li­my­bės. Da­ran­tys ar da­rę tai iki šiol (aš taip pat) ri­zi­ka­vo bū­ti nu­baus­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir kė­lė pės­čių­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ju­dė­da­mi jiems skir­ta skve­ro da­li­mi. Na, o tak­ti­li­nių in­di­ka­to­rių, pa­de­dan­čių stu­den­tams su re­gos ne­ga­lia pa­kliū­ti į aukš­tų­jų pa­tal­pas, ne­bu­vo ir nėra.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ypač trik­do VDU ad­mi­nist­ra­ci­jos ty­la, ku­rios va­do­vai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos vėl su­ra­do iš­tek­lių įsteig­ti ne­ga­lios ko­or­di­na­to­riaus pa­rei­gy­bę. Vie­šai pri­sta­ty­ti net du uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai: Miglė Ja­nu­šauskai­tė – ne­ga­lios rei­ka­lų vyr. ko­or­di­na­to­rė ir Mar­ty­nas Vit­kus – spe­cia­lis­tas ne­ga­lios rei­ka­lams. Pra­ėju­sių rek­to­riaus rin­ki­mų me­tu tiek ant­rai ka­den­ci­jai per­rink­tas Juo­zas Au­gu­tis, tiek So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to deka­nas, JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Jo­nas Ruš­kus itin ak­cen­ta­vo ly­gių ga­li­my­bių svar­bą uni­ver­si­te­te. Ta­čiau ne­da­ly­vau­jant Stu­den­tų skve­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­ce­se, šios nuo­sta­tos skam­ba dekla­ra­ty­viai. Juo­lab VDU tu­ri dau­giau inf­rastruk­tū­ros pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems problemų.

Ne ma­žiau ste­bi­na KTU at­sto­vų ty­la. Ši aukš­to­ji tu­ri itin stip­rų Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­tą, to­dėl pa­si­nau­do­ti at­si­ra­du­sia ga­li­my­be su­tvar­ky­ti cent­ri­nių rū­mų pri­ei­gas pri­tai­kant jas stu­den­tams su re­gos ne­ga­lia tu­rė­tų bū­ti pri­o­ri­te­tas. De­ja, ne­te­ko gir­dė­ti, kad šia­me uni­ver­si­te­te bū­tų at­ski­ras dar­buo­to­jas stu­den­tų su ne­ga­lia rei­ka­lams. Gal­būt tai pa­aiš­ki­na abe­jin­gu­mą Stu­den­tų skve­ro rekonstrukcijai.

Nors man stu­di­juo­ti VDU li­ko tik pus­me­tis, per ku­rį ti­kė­tis pri­ei­gų prie cent­ri­nių rū­mų ir di­džio­sios sa­lės pri­tai­ky­mo ne­re­alu, kvie­čiu VDU ir KTU ad­mi­nist­ra­ci­jas ne­lik­ti abe­jin­goms stu­den­tų su ne­ga­lia po­rei­kiams. Ypač skau­du dėl VDU – al­ma ma­ter, ku­rio­je stu­di­juo­ju šeš­tus me­tus. Pa­kaks kal­bė­ti apie ne­įga­lių žmo­nių tei­ses, me­tas pra­dė­ti jas įgy­ven­din­ti praktikoje.

Aud­rius Kal­vė­nas yra VDU Prak­ti­nės fi­lo­so­fi­jos ant­ro kur­so ma­gist­ran­tas su ju­dė­ji­mo negalia.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.