/

25 studentai išrinko VDU SA prezidentą

Kovo 12 d. vyko kasmetinė VDU SA konferencija. Šio studentų parlamento posėdžio metu perrinktas atstovybės prezidentas, pateiktos veiklos ir finansų ataskaitos bei priimti keli šauksmininkų pasiūlymai.

Kiek dau­giau nei prieš sa­vai­tę vy­ko Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Stu­den­tų at­sto­vy­bės ata­skai­ti­nė-rin­ki­mi­nė kon­fe­ren­ci­ja. Per svar­biau­sią kas­me­ti­nį at­sto­vy­bės ren­gi­nį pri­sta­to­ma veik­los ir fi­nan­si­nė ata­skai­ta, ren­ka­ma or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­ba ir pre­zi­den­tas. Šios kon­fe­ren­ci­jos me­tu par­la­men­tas taip pat pa­tvir­tin­to nau­jas at­sto­vy­bės įsta­tų ir dar­bo reg­la­men­to re­dak­ci­jas. Po­sė­dy­je šauks­mi­nin­kai kė­lė vi­suo­ti­nių at­sto­vy­bės pre­zi­den­to rin­ki­mų, at­sto­vy­bės veik­los pri­o­ri­te­tų, stu­di­jų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mos (SDP) vyk­dy­mo ir uni­ver­si­te­ti­nės val­gyk­los įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mus. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 34 par­la­men­ta­rai, iš jų 10 – Šauks­mo frak­ci­jos na­riai. Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sarkanas. 

Parlamento stiprinimas ir tiesioginiai prezidento rinkimai

Po­sė­džio pra­džio­je Šauks­mo frak­ci­jos na­rys Mar­ty­nas But­kus par­la­men­tui pri­sta­tė dar­bo gru­pė­je pa­reng­tas at­sto­vy­bės įsta­tų ir dar­bo reg­la­men­to re­dak­ci­jas. Pa­teik­ti trys es­mi­niai pa­kei­ti­mai: 1) nau­jai įsteig­ta par­la­men­to pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja; 2) par­la­men­tui su­teik­ti įga­lio­ji­mai svars­ty­ti ir tvir­tin­ti at­sto­vy­bės veik­los pla­ną ir biu­dže­to pro­jek­tą; 3) tie­sio­gi­niai pre­zi­den­to rin­ki­mai. Šio­mis re­for­mo­mis siek­ta stip­rin­ti par­la­men­tą ir de­mo­kra­ti­zuo­ti stu­den­tų savivaldą.

Iš es­mės par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gy­bės įve­di­mui stu­den­tų at­sto­vai pri­ta­rė. Nuo šiol stu­den­tų par­la­men­tas rinks pir­mi­nin­ką, ku­ris šauks par­la­men­to po­sė­džius ne re­čiau nei kas me­tų ket­vir­tį. Anks­čiau šias pa­rei­gas ėjo at­sto­vy­bės prezidentas. 

Svars­tant do­ku­men­tus vis­gi ki­lo ne­su­ta­ri­mų. Ne­pai­sant kon­sen­su­so dar­bo gru­pė­je, par­la­men­ta­rai nu­bal­sa­vo prieš šauks­mi­nin­kų nuo­mo­ne reikš­min­gą dar­bo reg­la­men­to punk­tą nr. 3.1.5.2.: „Par­la­men­to pir­mi­nin­ku ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas Pre­zi­den­tas, Val­dy­bos ar­ba Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­rys“. Šauks­mo na­riai pro­tes­ta­vo, kad taip ig­no­ruo­ja­mas val­džios at­sky­ri­mo prin­ci­pas, ku­ris svar­bus de­mo­kra­tiš­kam ir skaidriam or­ga­ni­za­ci­jos darbui. 

Dau­gu­ma par­la­men­ta­rų taip pat ne­pri­ta­rė siū­ly­mui par­la­men­tui su­teik­ti įga­lio­ji­mus svars­ty­ti ir tvir­tin­ti at­sto­vy­bės veik­los pla­ną ir biu­dže­to pro­jek­tą. Stu­den­tų at­sto­vai ne­pai­sė šauks­mi­nin­kų ar­gu­men­tų, kad šio punk­to at­me­ti­mas prieš­ta­rau­ja VDU SA įsta­tams, ku­riuo­se par­la­men­tas api­brė­žia­mas kaip aukš­čiau­sias val­dy­mo organas.

Šauks­mo frak­ci­jos siū­ly­mas at­sto­vy­bės pre­zi­den­tą rink­ti vi­suo­ti­niuo­se rin­ki­muo­se taip pat ne­su­lau­kė ki­tų par­la­men­ta­rų pa­lai­ky­mo ir po­sė­dy­je net ne­bu­vo svars­ty­tas. Šauks­mi­nin­kas But­kus tvir­ti­no, kad to­kiu bū­du bū­tų stip­ri­na­mas at­sto­vy­bės at­skai­tin­gu­mas bend­ruo­me­nei, o uni­ver­si­te­to stu­den­tai ak­ty­viau da­ly­vau­tų stu­den­tų politikoje. 

Veiklos prioritetai, studentų apklausos, studijų vartojimas ir kokybė

Ant­ro­jo­je kon­fe­ren­ci­jos da­ly­je at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas Pau­lius Vai­tie­kus pri­sta­tė at­sto­vy­bės me­ti­nes veik­los ir fi­nan­sų ata­skai­tas. Vai­tie­kus di­džia­vo­si per ka­den­ci­ją su­da­ly­va­vęs gau­sy­bė­je įvai­rių po­sė­džių (rek­to­ra­to, se­na­to, ta­ry­bų), ta­čiau, šauks­mi­nin­ko Žy­gi­man­to Men­čen­ko­vo nuo­mo­ne, veik­los re­zul­ta­tai sto­ko­jo konk­re­tu­mo, o at­sto­vau­tos po­zi­ci­jos – aiš­ku­mo. Kaip ke­lis pag­rin­di­nių pa­sie­ki­mų Vai­tie­kus mi­nė­jo pra­dė­tą įgy­ven­din­ti se­niū­nų re­for­mą, pra­tęs­tą bi­b­lio­te­kos dar­bo lai­ką se­si­jos me­tu, Stu­di­jų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo ap­ra­šo ko­rek­ci­jas, pa­to­bu­lin­tas dės­ty­to­jų ver­ti­ni­mo an­ke­tas ir iš­sau­go­tą ga­li­my­bę stu­den­tams eg­za­mi­ną per­lai­ky­ti du kartus.

Veik­los pra­smin­gu­mu ata­skai­to­je iš ki­tų iš­si­sky­rė at­sto­vy­bės so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­to ini­cia­ty­va ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­teik­ti pra­šy­mai pa­rū­pin­ti ge­ria­mo van­dens apa­ra­tą Pu­tvin­skio g. 23 ir fa­kul­te­tuo­se įkur­ti po­il­sio zo­nas su vir­tu­vė­lė­mis. Ko­mi­te­to na­riai taip pat or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mus su stu­den­tais su ne­ga­lia ir ėmė­si jų prob­le­mų spren­di­mo įtrau­kiant ki­tus uni­ver­si­te­to or­ga­nus. Ko­mi­te­tas vyk­dė men­to­rys­tės prog­ra­mą ir siū­lė sa­vo pa­gal­bą stu­den­tams iš užsienio.

Pre­zi­den­tui pri­sta­čius veik­los ata­skai­tą, Šauks­mo frak­ci­jos na­riai ir ki­ti par­la­men­ta­rai tiks­li­no­si, ko­men­ta­vo ir kė­lė klau­si­mus – stip­riau­siai nuo­mo­nės kir­to­si ties stu­den­tų ap­klau­sų ir stu­di­jų ko­ky­bės te­mo­mis, tai su­kė­lė ar­šią diskusiją.

Šauks­mi­nin­kas Be­nas Ba­ra­nov­skis klau­sė pre­zi­den­to, ko­kiais kri­te­ri­jais re­mia­si at­sto­vy­bė teik­da­ma pro­jek­tų pa­raiš­kas. Anot Vai­tie­kaus, pri­o­ri­te­ti­zuo­ja­mas veik­lų tęs­ti­nu­mas – tra­di­ci­niai VDU SA or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai kaip pir­ma­kur­sių sto­vyk­la „Su­ba­lan­suo­tas fuk­sas“ ir „Pa­va­sa­rio fes­ti­va­lis“, ku­rie, anot pre­zi­den­to, ug­do stu­den­tus ir pa­de­da jiems įsi­trauk­ti į bend­ruo­me­nę. Ba­ra­nov­skis to­liau klau­sė, kiek at­sto­vy­bės ren­gi­nių bu­vo pra­mo­gi­nio ir kiek edu­ka­ci­nio po­bū­džio. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad dau­gu­ma at­sto­vy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių yra ir pra­mo­gi­niai, ir edu­ka­ci­niai vie­nu me­tu – kaip ir pir­ma­kur­sių sto­vyk­la, ir „Pa­va­sa­rio festivalis“.

Stu­den­tų par­la­men­to na­rys Da­niel Ma­či­chin tei­ra­vo­si, ko­kias po­zi­ci­jas be stu­di­jų re­gu­lia­mi­no pa­tai­sų pa­tei­kė pre­zi­den­tas uni­ver­si­te­to rek­to­ra­to, ta­ry­bos ir se­na­to po­sė­džiuo­se. Aiš­kaus at­sa­ky­mo Vai­tie­kus nepateikė.

Šauks­mo frak­ci­jos na­rė Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka kė­lė klau­si­mą dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti ant­rą­jį eg­za­mi­no per­lai­ky­mą ir pre­zi­den­to vaid­mens šia­me pro­ce­se. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad nors pats pri­ta­rė siū­ly­mui nai­kin­ti ant­rą­jį per­lai­ky­mą, spren­di­mui su­for­muo­ti pa­si­tel­kė stu­den­tų ap­klau­są. Vi­šnevs­ka nuo­gąs­ta­vo, kad iš­sau­go­tas ant­ra­sis per­lai­ky­mas dar la­biau smuk­do VDU stu­di­jų ko­ky­bę. Į tai at­sa­ky­da­mas Vai­tie­kus pa­si­džiau­gė, kad bu­vo iš­girs­tas stu­den­tų balsas.

Sve­čio tei­sė­mis po­sė­dy­je da­ly­va­vęs šauks­mi­nin­kas Men­čen­ko­vas pra­tę­sė dis­ku­si­ją dėl stu­den­tų ap­klau­sų sis­te­mos pra­s­mės. Men­čen­ko­vas tvir­ti­no, kad stu­den­tų at­sto­vų pa­lai­ky­ta dės­ty­to­jų ver­ti­ni­mo sis­te­ma yra ža­lin­ga stu­di­joms, ka­dan­gi stu­den­tas iš es­mės nė­ra kom­pe­ten­tin­gas ver­tin­ti dėstytoją.

Šauks­mi­nin­kas But­kus ant­ri­no dės­ty­to­jų ver­ti­ni­mo sis­te­mos kri­ti­kai pa­žy­mė­da­mas, kad di­de­lė da­lis stu­den­tų ne­lan­ko paskai­tų, tad jų ge­bė­ji­mas adekva­čiai ver­tin­ti dės­ty­to­jų dar­bą yra di­džiai abe­jo­ti­nas. But­kus pa­brė­žė, kad į stu­di­jų ko­ky­bės ge­ri­ni­mą ori­en­tuo­ti spren­di­mai yra ne­po­pu­lia­rūs, to­dėl ne­ga­li bū­ti grin­džia­mi ap­klau­so­mis. Par­la­men­to na­rys tei­gė pa­si­gen­dan­tis prin­ci­pi­nės pre­zi­den­to po­zi­ci­jos stu­di­jų klausimais.

Vai­tie­kus to­liau lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos tvir­tin­da­mas, kad stu­den­tų nuo­mo­ne grįs­tos stu­di­jos yra ver­ty­bė, pa­brėž­da­mas, jog uni­ver­si­te­te stu­den­tas yra pa­slau­gos ga­vė­jas. But­kus griež­tai kri­ti­ka­vo to­kį po­žiū­rį į stu­di­jas. Anot jo, be­si­va­do­vau­jan­ti tik stu­den­tų ap­klau­so­mis, at­sto­vy­bė tam­pa var­to­to­jų (stu­den­tų) ap­tar­na­vi­mo cen­t­ru, o tai ska­ti­na to­les­nį stu­di­jų nuvertėjimą.

Ne­pai­sant gau­sios frak­ci­jos kri­ti­kos, šauks­mi­nin­kas Emil Sta­ro­du­bov iš­sa­kė pa­gy­rą VDU SA na­riams, įgy­ven­di­nu­siems skai­tyk­los dar­bo lai­ko iš­plė­ti­mą se­si­jos me­tu. Pa­sak jo, tai bu­vo iš­ties stu­den­tams nau­din­ga iniciatyva.

Veik­los ata­skai­tos ap­ta­ri­mo pa­bai­go­je pa­si­sa­kė ir VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis. Jis džiau­gė­si nau­jo­mis uni­ver­si­te­to stu­den­tų ini­cia­ty­vo­mis ir pa­brė­žė įvai­rių stu­den­tiš­kų or­ga­ni­za­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo su at­sto­vy­be svar­bą. Be to, rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad grei­tu me­tu Pu­tvin­skio g. 23 priesta­te at­si­ras „mai­ti­ni­mo punk­tas“ ar „stu­den­tiš­ka valgykla“.

Finansinė ataskaita: laisvalaikio pramogos ir kitos išlaidos

Vai­tie­kus pri­sta­tė VDU SA me­ti­nę fi­nan­si­nę ata­skai­tą. Di­džią­ją da­lį at­sto­vy­bės pa­ja­mų su­da­ro įvai­rūs pro­jek­tai (16 500 eurai), ant­ro­je vie­to­je yra pa­ja­mos iš fuk­sų sto­vyk­los ren­gi­mo (3 620) ir tre­čio­je vie­to­je – tiks­li­nės lė­šos už Lie­tu­vos Stu­den­to pa­žy­mė­ji­mo pla­ti­ni­mo pa­slau­gas (3 297).

Dau­giau­sia pi­ni­gų Stu­den­tų at­sto­vy­bė iš­lei­džia ap­gy­ven­di­ni­mui ir mai­ti­ni­mui (8 837 Eur), ant­ro­je vie­to­je pa­gal su­mos dy­dį yra iš­lai­dos at­li­kė­jams ir lek­to­riams (4 280), tre­čio­je vie­to­je – iš­lai­dos tech­ni­nei įran­gai (3 087), o 2 025 eurai iš­leis­ti VDU SA rep­re­zen­ta­ci­jai. Dau­gu­ma mi­nė­tų iš­lai­dų yra su­si­ju­sios su pir­ma­kur­sių sto­vyk­los ir „Pa­va­sa­rio fes­ti­va­lio“ or­ga­ni­za­vi­mu ir ren­gi­nių reklama.

Po fi­nan­si­nės ata­skai­tos pri­sta­ty­mo bu­vo iš­kel­ti klau­si­mai, ar tiks­lin­ga be­veik tūks­tan­tį eu­rų skir­ti vi­di­nei at­sto­vy­bės gim­ta­die­nio šven­tei ir ar di­džio­sios da­lies or­ga­ni­za­ci­jos iš­lai­dų sky­ri­mas pra­mo­gi­niams lais­va­lai­kio ren­gi­niams at­spin­di VDU SA tikslus.

Klausimai kandidatams į atstovybės prezidento pareigas: kritika, pažadai, SDP ir valgykla

Tre­čio­jo­je po­sė­džio da­ly­je vy­ko kan­di­da­tų į at­sto­vy­bės pre­zi­den­tus To­mo Ba­ce­vi­čiaus ir Pau­liaus Vai­tie­kaus pri­si­sta­ty­mai ir dis­ku­si­ja. Šauks­mo at­sto­vai kė­lė klau­si­mus apie kan­di­da­tų veik­lų pri­o­ri­te­tus, val­gyk­los ir Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mos (SDP) įgyvendinimą. 

But­kus Vai­tie­kui, pra­ėju­sias me­tais va­do­va­vu­siam par­la­men­to dar­bui, iš­sa­kė kri­ti­kos dėl pra­ei­tos ka­den­ci­jos par­la­men­to ne­veiks­nu­mo 2019 me­tų kovą–gruodį. Taip pat But­kus ra­gi­no kan­di­da­tus vie­šai pri­ža­dė­ti ne­kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­to pir­mi­nin­ko pos­tą ir taip iš­sau­go­ti val­džių pa­da­li­ji­mo prin­ci­pą. Nė vie­nas kan­di­da­tas pa­ža­do nesuteikė.

Šauks­mo frak­ci­jos na­rė Ka­ro­li­na Šu­ky­tė su­abe­jo­jo Vai­tie­kaus ka­den­ci­jos tęs­ti­nu­mu. Šiuo me­tu Vai­tie­kus yra ket­vir­to kur­so ba­ka­lau­ran­tas. Pa­bai­gęs stu­di­jas jis ne­tek­tų VDU stu­den­tų sta­tu­so ir (to­dėl) at­sto­vy­bės pre­zi­den­to įga­lio­ji­mų. Vai­tie­kus už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę iš­ei­ti į aka­de­mi­nes ato­sto­gas, ta­čiau ne­at­me­tė ir pir­ma­lai­kių rin­ki­mų ga­li­my­bės. Vai­tie­kui pra­kal­bus apie aka­de­mi­nes ato­sto­gas sa­lė­je nu­ai­dė­jo griaus­min­gi plojimai.

Vi­šnevs­ka Vai­tie­kui pa­tei­kė klau­si­mą dėl SDP įgy­ven­di­ni­mo. Šauks­mi­nin­kė klau­sė, ar pre­zi­den­tas jau ėmė­si veiks­mų uni­ver­si­te­te ar­ba na­cio­na­li­nia­me lyg­me­ny­je par­la­men­to pri­im­tai prog­ra­mai įgy­ven­din­ti ir ka­da VDU stu­den­tams bus pra­dė­ti reng­ti dar­bo tei­sės mo­ky­mai. Vai­tie­kus at­sa­kė jau ko­vo mė­ne­sį pla­nuo­jan­tis pra­dė­ti bend­ra­dar­biau­ti su Ge­gu­žės 1‑osios pro­fe­si­ne są­jun­ga dėl dar­bo tei­sės mo­ky­mų or­ga­ni­za­vi­mo. Na­cio­na­li­niu (Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos) ly­giu SDP įtvir­tin­tos po­zi­ci­jos Vai­tie­kus neiškėlė.

Šauks­mo at­sto­vas Sta­ro­du­bov dar­kart pri­mi­nė vie­šo­sios val­gyk­los klau­si­mą ir kan­di­da­tų klau­sė, ko­kių veiks­mų jie ke­ti­na im­tis, ne­pa­vy­kus gra­žiuo­ju su­si­tar­ti su uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja. Abu kan­di­da­tai mi­nė­jo dia­lo­gą su ad­mi­nist­ra­ci­ja kaip vie­nin­te­lę ga­li­mą vei­ki­mo stra­te­gi­ją ir ne­si­ruo­šė im­tis ki­tų prie­mo­nių sie­kiant uni­ver­si­te­te įsteig­ti vie­šą­ją valgyklą.

Par­la­men­to na­riai ne­pri­pa­ži­no vi­suo­ti­nių at­sto­vy­bės pre­zi­den­to rin­ki­mų, iš­plės­tų par­la­men­to įga­lio­ji­mų tvir­tin­ti at­sto­vy­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir val­džių pa­da­li­ji­mo re­for­mų bū­ti­nu­mo. Šauks­mo frak­ci­jai mi­nė­to­sios re­for­mos bu­vo es­mi­nės, dėl to di­džio­ji da­lis šauks­mi­nin­kų iš po­sė­džio sa­lės pa­si­ša­li­no. Ga­liau­siai pre­zi­den­to rin­ki­mų bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 25 par­la­men­to na­riai; 22 iš jų bal­sa­vo už Vai­tie­kaus per­rin­ki­mą, 2 bal­sus ati­da­vė už Ba­ce­vi­čių ir vie­nas par­la­men­to na­rys bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį sugadino.

Ki­tas VDU SA stu­den­tų par­la­men­to po­sė­dis nu­ma­ty­tas ge­gu­žės 14 d. Šio po­sė­džio me­tu bus ren­ka­mas nau­ja­sis par­la­men­to pirmininkas.

Monika Višnevska

Monika Višnevska studijuoja tarpkultūrinės psichologijos magistrą Osnabriuko universitete. Viena iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais buvo VDU studentų parlamento narė.

Taip pat skaityk