/

KU studentai perrinko KUSS prezidentę

Vasario 21 d. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) konferencijoje antrajai kadencijai į prezidentės pareigas perrinkta Irma Vilutytė.

Pa­gal KUSS įsta­tus kon­fe­ren­ci­ja yra aukš­čiau­sias or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­mo or­ga­nas. Ji pri­ima spren­di­mus, su­si­ju­sius su są­jun­gos veik­la ir struk­tū­ra bei ren­ka pre­zi­den­tą ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją. Są­jun­gos pre­zi­den­tas yra pag­rin­di­nis kon­fe­ren­ci­jos pri­im­tų spren­di­mų vykdytojas.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo 23 de­le­ga­tai. Bal­sa­vi­mo me­tu še­ši jų su­ga­di­no biu­le­te­nius, o li­ku­sie­ji 17 pa­si­sa­kė už vie­nin­te­lę kan­di­da­tę – tre­čio kur­so ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jų stu­den­tę Ir­mą Vi­lu­ty­tę. Pir­mą kar­tą į KUSS pre­zi­den­tės pa­rei­gas ji iš­rink­ta 2019 m. kovą.

Kan­di­da­tė mo­ty­va­ci­nia­me laiš­ke tei­gė, kad kel­tis į pre­zi­den­to pa­rei­gas nu­spren­dė „po il­gų ap­mąs­ty­mų ir pas­ka­tin­ta žmo­nių, ku­rie yra au­to­ri­te­tin­gi bei ne­ša­liš­kai ma­to si­tu­aci­ją ir ma­no ga­li­my­bes iš šo­no“. Prieš rin­ki­mus pa­teik­to­je prog­ra­mo­je Vi­lu­ty­tė ant­ros ka­den­ci­jos me­tu pla­nuo­ja ko­ky­biš­kai at­sto­vau­ti stu­den­tams, kur­ti jiems at­vi­rą są­jun­gos at­mos­fe­rą, ska­tin­ti jų ak­ty­vu­mą ir stip­rin­ti pa­čią organizaciją.

Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai kan­di­da­tei už­da­vė klau­si­mus apie aka­de­mi­nį ne­są­ži­nin­gu­mą, ga­li­my­bę KUSS tu­rė­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, uni­ver­si­te­to už­sie­nio stu­den­tus, vi­ce­pre­zi­den­to pa­rei­gas, pre­zi­den­to rin­ki­mų pro­ce­dū­rą, bend­ra­dar­bia­vi­mą su są­jun­gos alum­ni ir ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis bei jos reorganizaciją.

Dis­ku­si­jo­se ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta uni­ver­si­te­to stu­den­tams iš už­sie­nio. Pre­zi­den­tė sa­vo prog­ra­mo­je nu­ro­dė ke­ti­nan­ti „di­din­ti tarp­tau­ti­nių stu­den­tų in­te­g­ra­ci­ją“, ta­čiau kon­fe­ren­ci­jos me­tu tei­gė, kad at­sto­vy­bės ko­man­do­je tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­riaus po­zi­ci­jos nenumato. 

Po­kal­by­je su Šauks­mu Vi­lu­ty­tė tvir­ti­no, kad anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je tu­rė­ju­si tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­rių, ku­ris už­sie­nio stu­den­tams teik­da­vo in­for­ma­ci­ją ang­lų kal­ba. Šių pa­rei­gų nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gas tarp­tau­ti­niams stu­den­tams kreip­tis tie­sio­giai į at­sto­vy­bės komandą. 

2019 m. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te tarp­tau­ti­nių stu­den­tų klau­si­mas iš­ki­lo ke­lis kar­tus. Gruo­dį KUSS pas­kel­bė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ša­lia vie­no iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių už­pul­tų tarp­tau­ti­nių stu­den­tų. Va­sa­rį bu­vęs stu­den­tas iš In­di­jos pa­da­vė uni­ver­si­te­tą į teis­mą dėl esą aukš­to­sios mo­kyk­los ne­iš­pil­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Uni­ver­si­te­to stra­te­gi­ja nu­ma­to pri­trauk­ti dar dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio. 2019 m. KU stu­di­ja­vo dvi­gu­bai dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio nei anks­tes­niais metais.

Vi­lu­ty­tė pa­ste­bė­jo, kad „pa­lie­kant at­ski­ra ko­or­di­na­to­rių mes kaip ir pa­lie­ka­me at­skir­tį tarp už­sie­nio stu­den­tų ir Lie­tu­vos.“ Pre­zi­den­tės ži­nio­mis, stu­den­tas iš In­di­jos stu­di­jų me­tu ne­si­krei­pė į KUSS, o prie bend­ra­bu­čio už­pul­tiems stu­den­tams bu­vo su­teik­ta at­sto­vy­bės pagalba.

Sa­vo prog­ra­mo­je pre­zi­den­tė ža­da stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­ją už­tik­ri­nant „pro­jek­tų tei­ki­mą, ry­šių, part­ne­rių aki­ra­čių pra­p­lė­ti­mą“. Pa­sak pre­zi­den­tės, KUSS ne­tu­ri pa­tvir­tin­tų gai­rių ar kri­te­ri­jų, ku­rių lai­kan­tis tei­kia pro­jek­tų pa­raiš­kas, ta­čiau va­do­vau­ja­si „me­tai iš me­tų tra­di­ci­niu su­si­de­lio­ju­siu fon­dų są­ra­šu“. Pag­rin­di­niai są­jun­gos part­ne­riai – ki­tos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos. Ki­tus part­ne­rius są­jun­ga ren­ka­si pa­gal ky­lan­čius poreikius.

2019 m. va­sa­rio pa­bai­go­je Vi­lu­ty­tės pir­mi­nin­kau­ja­ma KUSS ta­ry­ba pri­ėmė vien­bal­sį spren­di­mą iš­sto­ti iš Klai­pė­dos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­jos (KLAS). Pre­zi­den­tė Šauks­mui tei­gė, kad spren­di­mas nu­trauk­ti na­rys­tę or­ga­ni­za­ci­jo­je, ku­rios tiks­las yra „at­sto­vau­ti, pri­sta­ty­ti ir gin­ti vi­suo­me­nė­je bei val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se Klai­pė­dos jau­ni­mo ir su jau­ni­mu dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų in­te­re­sus“, bu­vo pri­im­tas dėl to, „kad tuo me­tu vyk­do­ma KLAS veik­la la­biau ati­ti­ko ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo bū­re­lio funk­ci­jas, o ne jų įsta­tuo­se nu­ma­ty­tus tiks­lus.“ Anot pre­zi­den­tės, šio spren­di­mo tiks­las bu­vo at­kreip­ti KLAS dė­me­sį į sa­vo veik­lą. Nu­trauk­ta KUSS na­rys­tė esą suveikusi. 

Pri­sta­ty­da­ma sa­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ata­skai­tą pre­zi­den­tė kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tams pra­ne­šė, kad KUSS nuo 2019 m. lie­pos ne­te­ko dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so, nes są­jun­ga Re­gist­rų cen­t­rui ne­pa­tei­ku­si fi­nan­si­nių ata­skai­tų už 2015–2018 m. Pa­sak Vi­lu­ty­tės, tai įvy­ko dėl „ko­mu­ni­ka­ci­jos ne­bu­vi­mo, ne­aiš­ku­mo tarp bu­hal­te­rio ir pre­zi­den­tų.“ Są­jun­ga jau pa­tei­ku­si ata­skai­tas už mi­nė­tą lai­ko­tar­pį. Ruo­šia­ma ata­skai­ta ir už 2019 m., ku­rią pa­tei­kus KUSS kreip­sis į Re­gist­rų cent­rą dėl pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so grą­ži­ni­mo. 2017–2018 m. KUSS pa­ja­mos iš dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos sie­kė 430 Eur ar­ba 17 % vi­sų to pa­ties lai­ko­tar­pio pajamų.

Di­džią­ją KUSS iš­lai­dų da­lį 2019 m. su­da­rė mai­ti­ni­mas (934,08 Eur ar­ba 38 % nuo vi­sų iš­lai­dų) ir ke­lio­nės (558,34 Eur ar­ba 23 %). Nors są­jun­gos pa­ja­mos ir iš­lai­dos ati­tin­ka­mai ne­vir­ši­jo 2 500 Eur ri­bos, be­veik 6 000 eu­rų or­ga­ni­za­ci­ja iš­lei­do pa­si­nau­do­da­ma sa­vo ei­lu­te KU biu­dže­te. Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai klau­si­mų pre­zi­den­tei dėl pa­teik­tos fi­nan­si­nės ata­skai­tos ne­tu­rė­jo ir pa­tvir­ti­no ją vienbalsiai.

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės de­le­guo­ta Go­da Pu­ke­ly­tė re­vi­zi­jos ata­skai­to­je nu­ro­dė, kad 2019 m. lė­šos nau­do­tos tiks­lin­gai. Vis dėl­to, kai ku­rios fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je nu­ro­dy­tos pa­ja­mų ei­lu­tės bu­vo į KUSS są­skai­tą grą­žin­tos lė­šos, o iš­lai­dų skil­ty­je pa­si­ges­ta są­skai­tų fak­tū­rų už są­jun­gos na­riams grą­žin­tas lė­šas dėl iš­lai­dų, pa­tir­tų ei­nant pa­rei­gas. Tarp re­vi­zi­jos re­ko­men­da­ci­jų bu­vo pa­siū­ly­mas mais­tą, skir­tą at­sto­vy­bėms šven­tė­mis įsi­gy­ti iš as­me­ni­nių lė­šų, o ne iš są­jun­gos biudžeto.

Ata­skai­to­je re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja taip pat at­krei­pė dė­me­sį į pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su bal­sa­vi­mais po­sė­džių me­tu KUSS ta­ry­bo­je ir są­jun­gos fa­kul­te­tų pa­da­li­niuo­se, jų kvo­ru­mo ir pro­to­ko­la­vi­mo, spren­di­mų pri­ėmi­mo ir ki­tais veik­los dokumentais. 

Kon­fe­ren­ci­jai pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas. Jos me­tu taip pat iš­rink­ta nau­ja re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja ir su­for­muo­ta dar­bo gru­pė KUSS veik­los stra­te­gi­jai ruoš­ti. Są­jun­ga at­sto­vau­ja apie 3 000 Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to studentų. 

Rep­or­ta­žą pa­ruo­šė Do­mas Lavru­kai­tis.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk