/

KU studentai perrinko KUSS prezidentę

Vasario 21 d. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) konferencijoje antrajai kadencijai į prezidentės pareigas perrinkta Irma Vilutytė.

Pa­gal KUSS įsta­tus kon­fe­ren­ci­ja yra aukš­čiau­sias or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­mo or­ga­nas. Ji pri­ima spren­di­mus, su­si­ju­sius su są­jun­gos veik­la ir struk­tū­ra bei ren­ka pre­zi­den­tą ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją. Są­jun­gos pre­zi­den­tas yra pag­rin­di­nis kon­fe­ren­ci­jos pri­im­tų spren­di­mų vykdytojas.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo 23 de­le­ga­tai. Bal­sa­vi­mo me­tu še­ši jų su­ga­di­no biu­le­te­nius, o li­ku­sie­ji 17 pa­si­sa­kė už vie­nin­te­lę kan­di­da­tę – tre­čio kur­so ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jų stu­den­tę Ir­mą Vi­lu­ty­tę. Pir­mą kar­tą į KUSS pre­zi­den­tės pa­rei­gas ji iš­rink­ta 2019 m. kovą.

Kan­di­da­tė mo­ty­va­ci­nia­me laiš­ke tei­gė, kad kel­tis į pre­zi­den­to pa­rei­gas nu­spren­dė „po il­gų ap­mąs­ty­mų ir pas­ka­tin­ta žmo­nių, ku­rie yra au­to­ri­te­tin­gi bei ne­ša­liš­kai ma­to si­tu­aci­ją ir ma­no ga­li­my­bes iš šo­no“. Prieš rin­ki­mus pa­teik­to­je prog­ra­mo­je Vi­lu­ty­tė ant­ros ka­den­ci­jos me­tu pla­nuo­ja ko­ky­biš­kai at­sto­vau­ti stu­den­tams, kur­ti jiems at­vi­rą są­jun­gos at­mos­fe­rą, ska­tin­ti jų ak­ty­vu­mą ir stip­rin­ti pa­čią organizaciją.

Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai kan­di­da­tei už­da­vė klau­si­mus apie aka­de­mi­nį ne­są­ži­nin­gu­mą, ga­li­my­bę KUSS tu­rė­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, uni­ver­si­te­to už­sie­nio stu­den­tus, vi­ce­pre­zi­den­to pa­rei­gas, pre­zi­den­to rin­ki­mų pro­ce­dū­rą, bend­ra­dar­bia­vi­mą su są­jun­gos alum­ni ir ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis bei jos reorganizaciją.

Dis­ku­si­jo­se ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta uni­ver­si­te­to stu­den­tams iš už­sie­nio. Pre­zi­den­tė sa­vo prog­ra­mo­je nu­ro­dė ke­ti­nan­ti „di­din­ti tarp­tau­ti­nių stu­den­tų in­te­g­ra­ci­ją“, ta­čiau kon­fe­ren­ci­jos me­tu tei­gė, kad at­sto­vy­bės ko­man­do­je tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­riaus po­zi­ci­jos nenumato. 

Po­kal­by­je su Šauks­mu Vi­lu­ty­tė tvir­ti­no, kad anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je tu­rė­ju­si tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­rių, ku­ris už­sie­nio stu­den­tams teik­da­vo in­for­ma­ci­ją ang­lų kal­ba. Šių pa­rei­gų nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gas tarp­tau­ti­niams stu­den­tams kreip­tis tie­sio­giai į at­sto­vy­bės komandą. 

2019 m. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te tarp­tau­ti­nių stu­den­tų klau­si­mas iš­ki­lo ke­lis kar­tus. Gruo­dį KUSS pas­kel­bė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ša­lia vie­no iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių už­pul­tų tarp­tau­ti­nių stu­den­tų. Va­sa­rį bu­vęs stu­den­tas iš In­di­jos pa­da­vė uni­ver­si­te­tą į teis­mą dėl esą aukš­to­sios mo­kyk­los ne­iš­pil­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Uni­ver­si­te­to stra­te­gi­ja nu­ma­to pri­trauk­ti dar dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio. 2019 m. KU stu­di­ja­vo dvi­gu­bai dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio nei anks­tes­niais metais.

Vi­lu­ty­tė pa­ste­bė­jo, kad „pa­lie­kant at­ski­ra ko­or­di­na­to­rių mes kaip ir pa­lie­ka­me at­skir­tį tarp už­sie­nio stu­den­tų ir Lie­tu­vos.“ Pre­zi­den­tės ži­nio­mis, stu­den­tas iš In­di­jos stu­di­jų me­tu ne­si­krei­pė į KUSS, o prie bend­ra­bu­čio už­pul­tiems stu­den­tams bu­vo su­teik­ta at­sto­vy­bės pagalba.

Sa­vo prog­ra­mo­je pre­zi­den­tė ža­da stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­ją už­tik­ri­nant „pro­jek­tų tei­ki­mą, ry­šių, part­ne­rių aki­ra­čių pra­p­lė­ti­mą“. Pa­sak pre­zi­den­tės, KUSS ne­tu­ri pa­tvir­tin­tų gai­rių ar kri­te­ri­jų, ku­rių lai­kan­tis tei­kia pro­jek­tų pa­raiš­kas, ta­čiau va­do­vau­ja­si „me­tai iš me­tų tra­di­ci­niu su­si­de­lio­ju­siu fon­dų są­ra­šu“. Pag­rin­di­niai są­jun­gos part­ne­riai – ki­tos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos. Ki­tus part­ne­rius są­jun­ga ren­ka­si pa­gal ky­lan­čius poreikius.

2019 m. va­sa­rio pa­bai­go­je Vi­lu­ty­tės pir­mi­nin­kau­ja­ma KUSS ta­ry­ba pri­ėmė vien­bal­sį spren­di­mą iš­sto­ti iš Klai­pė­dos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­jos (KLAS). Pre­zi­den­tė Šauks­mui tei­gė, kad spren­di­mas nu­trauk­ti na­rys­tę or­ga­ni­za­ci­jo­je, ku­rios tiks­las yra „at­sto­vau­ti, pri­sta­ty­ti ir gin­ti vi­suo­me­nė­je bei val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se Klai­pė­dos jau­ni­mo ir su jau­ni­mu dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų in­te­re­sus“, bu­vo pri­im­tas dėl to, „kad tuo me­tu vyk­do­ma KLAS veik­la la­biau ati­ti­ko ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo bū­re­lio funk­ci­jas, o ne jų įsta­tuo­se nu­ma­ty­tus tiks­lus.“ Anot pre­zi­den­tės, šio spren­di­mo tiks­las bu­vo at­kreip­ti KLAS dė­me­sį į sa­vo veik­lą. Nu­trauk­ta KUSS na­rys­tė esą suveikusi. 

Pri­sta­ty­da­ma sa­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ata­skai­tą pre­zi­den­tė kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tams pra­ne­šė, kad KUSS nuo 2019 m. lie­pos ne­te­ko dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so, nes są­jun­ga Re­gist­rų cen­t­rui ne­pa­tei­ku­si fi­nan­si­nių ata­skai­tų už 2015–2018 m. Pa­sak Vi­lu­ty­tės, tai įvy­ko dėl „ko­mu­ni­ka­ci­jos ne­bu­vi­mo, ne­aiš­ku­mo tarp bu­hal­te­rio ir pre­zi­den­tų.“ Są­jun­ga jau pa­tei­ku­si ata­skai­tas už mi­nė­tą lai­ko­tar­pį. Ruo­šia­ma ata­skai­ta ir už 2019 m., ku­rią pa­tei­kus KUSS kreip­sis į Re­gist­rų cent­rą dėl pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so grą­ži­ni­mo. 2017–2018 m. KUSS pa­ja­mos iš dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos sie­kė 430 Eur ar­ba 17 % vi­sų to pa­ties lai­ko­tar­pio pajamų.

Di­džią­ją KUSS iš­lai­dų da­lį 2019 m. su­da­rė mai­ti­ni­mas (934,08 Eur ar­ba 38 % nuo vi­sų iš­lai­dų) ir ke­lio­nės (558,34 Eur ar­ba 23 %). Nors są­jun­gos pa­ja­mos ir iš­lai­dos ati­tin­ka­mai ne­vir­ši­jo 2 500 Eur ri­bos, be­veik 6 000 eu­rų or­ga­ni­za­ci­ja iš­lei­do pa­si­nau­do­da­ma sa­vo ei­lu­te KU biu­dže­te. Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai klau­si­mų pre­zi­den­tei dėl pa­teik­tos fi­nan­si­nės ata­skai­tos ne­tu­rė­jo ir pa­tvir­ti­no ją vienbalsiai.

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės de­le­guo­ta Go­da Pu­ke­ly­tė re­vi­zi­jos ata­skai­to­je nu­ro­dė, kad 2019 m. lė­šos nau­do­tos tiks­lin­gai. Vis dėl­to, kai ku­rios fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je nu­ro­dy­tos pa­ja­mų ei­lu­tės bu­vo į KUSS są­skai­tą grą­žin­tos lė­šos, o iš­lai­dų skil­ty­je pa­si­ges­ta są­skai­tų fak­tū­rų už są­jun­gos na­riams grą­žin­tas lė­šas dėl iš­lai­dų, pa­tir­tų ei­nant pa­rei­gas. Tarp re­vi­zi­jos re­ko­men­da­ci­jų bu­vo pa­siū­ly­mas mais­tą, skir­tą at­sto­vy­bėms šven­tė­mis įsi­gy­ti iš as­me­ni­nių lė­šų, o ne iš są­jun­gos biudžeto.

Ata­skai­to­je re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja taip pat at­krei­pė dė­me­sį į pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su bal­sa­vi­mais po­sė­džių me­tu KUSS ta­ry­bo­je ir są­jun­gos fa­kul­te­tų pa­da­li­niuo­se, jų kvo­ru­mo ir pro­to­ko­la­vi­mo, spren­di­mų pri­ėmi­mo ir ki­tais veik­los dokumentais. 

Kon­fe­ren­ci­jai pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas. Jos me­tu taip pat iš­rink­ta nau­ja re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja ir su­for­muo­ta dar­bo gru­pė KUSS veik­los stra­te­gi­jai ruoš­ti. Są­jun­ga at­sto­vau­ja apie 3 000 Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to studentų. 

Rep­or­ta­žą pa­ruo­šė Do­mas Lavru­kai­tis.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk