/

Prasideda studentų rinkimų sezonas

Lietuvoje pavasaris – studentų rinkimų sezonas, kurio metu dauguma šalies aukštųjų mokyklų renka savo atstovybių organus.

KUSS konferencijoje antrajai kadencijai į prezidentės pareigas perrinkta Irma Vilutytė

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo 23 de­le­ga­tai. Bal­sa­vi­mo me­tu še­ši jų su­ga­di­no biu­le­te­nius, o li­ku­sie­ji 17 pa­si­sa­kė už vie­nin­te­lę kan­di­da­tę – tre­čio kur­so ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jų stu­den­tę Ir­mą Vi­lu­ty­tę. Pir­mą kar­tą į KUSS pre­zi­den­tės pa­rei­gas ji iš­rink­ta 2019 m. kovą.

Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai kan­di­da­tei už­da­vė klau­si­mus apie aka­de­mi­nį ne­są­ži­nin­gu­mą, ga­li­my­bę KUSS tu­rė­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, uni­ver­si­te­to už­sie­nio stu­den­tus, vi­ce­pre­zi­den­to pa­rei­gas, pre­zi­den­to rin­ki­mų pro­ce­dū­rą, bend­ra­dar­bia­vi­mą su są­jun­gos alum­ni ir ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis bei jos reorganizaciją.

Dis­ku­si­jo­se ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta uni­ver­si­te­to stu­den­tams iš už­sie­nio. Pre­zi­den­tė sa­vo prog­ra­mo­je nu­ro­dė ke­ti­nan­ti „di­din­ti tarp­tau­ti­nių stu­den­tų in­te­g­ra­ci­ją“, ta­čiau kon­fe­ren­ci­jos me­tu tei­gė, kad at­sto­vy­bės ko­man­do­je tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­riaus po­zi­ci­jos nenumato.

Po­kal­by­je su Šauks­mo ko­re­s­pon­den­tu Vi­lu­ty­tė tvir­ti­no, kad anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je tu­rė­ju­si tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­rių, ku­ris už­sie­nio stu­den­tams teik­da­vo in­for­ma­ci­ją ang­lų kal­ba. Šių pa­rei­gų nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gas tarp­tau­ti­niams stu­den­tams kreip­tis tie­sio­giai į at­sto­vy­bės komandą.

2019 m. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te tarp­tau­ti­nių stu­den­tų klau­si­mas iš­ki­lo ke­lis kar­tus. Gruo­dį KUSS pas­kel­bė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ša­lia vie­no iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių už­pul­tų tarp­tau­ti­nių stu­den­tų. Va­sa­rį bu­vęs stu­den­tas iš In­di­jos pa­da­vė uni­ver­si­te­tą į teis­mą dėl esą aukš­to­sios mo­kyk­los ne­iš­pil­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Uni­ver­si­te­to stra­te­gi­ja nu­ma­to pri­trauk­ti dar dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio. 2019 m. KU stu­di­ja­vo dvi­gu­bai dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio nei anks­tes­niais metais.

Vi­lu­ty­tė pa­ste­bė­jo, kad „pa­lie­kant at­ski­ra ko­or­di­na­to­rių mes kaip ir pa­lie­ka­me at­skir­tį tarp už­sie­nio stu­den­tų ir Lie­tu­vos.“ Pre­zi­den­tės ži­nio­mis, stu­den­tas iš In­di­jos stu­di­jų me­tu ne­si­krei­pė į KUSS, o prie bend­ra­bu­čio už­pul­tiems stu­den­tams bu­vo su­teik­ta at­sto­vy­bės pagalba.

Sa­vo prog­ra­mo­je pre­zi­den­tė ža­da stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­ją už­tik­ri­nant „pro­jek­tų tei­ki­mą, ry­šių, part­ne­rių aki­ra­čių pra­p­lė­ti­mą“. Pa­sak pre­zi­den­tės, KUSS ne­tu­ri pa­tvir­tin­tų gai­rių ar kri­te­ri­jų, ku­rių lai­kan­tis tei­kia pro­jek­tų pa­raiš­kas, ta­čiau va­do­vau­ja­si „me­tai iš me­tų tra­di­ci­niu su­si­de­lio­ju­siu fon­dų są­ra­šu“. Pag­rin­di­niai są­jun­gos part­ne­riai – ki­tos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos. Ki­tus part­ne­rius są­jun­ga ren­ka­si pa­gal ky­lan­čius poreikius.

2019 m. va­sa­rio pa­bai­go­je Vi­lu­ty­tės pir­mi­nin­kau­ja­ma KUSS ta­ry­ba pri­ėmė vien­bal­sį spren­di­mą iš­sto­ti iš Klai­pė­dos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­jos (KLAS). Pre­zi­den­tė Šauks­mui tei­gė, kad spren­di­mas nu­trauk­ti na­rys­tę or­ga­ni­za­ci­jo­je, ku­rios tiks­las yra „at­sto­vau­ti, pri­sta­ty­ti ir gin­ti vi­suo­me­nė­je bei val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se Klai­pė­dos jau­ni­mo ir su jau­ni­mu dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų in­te­re­sus“, bu­vo pri­im­tas dėl to, „kad tuo me­tu vyk­do­ma KLAS veik­la la­biau ati­ti­ko ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo bū­re­lio funk­ci­jas, o ne jų įsta­tuo­se nu­ma­ty­tus tikslus.“

Pri­sta­ty­da­ma sa­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ata­skai­tą pre­zi­den­tė kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tams pra­ne­šė, kad KUSS nuo 2019 m. lie­pos ne­te­ko dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so, nes są­jun­ga Re­gist­rų cen­t­rui ne­pa­tei­ku­si fi­nan­si­nių ata­skai­tų už 2015–2018 m. Pa­sak Vi­lu­ty­tės, tai įvy­ko dėl „ko­mu­ni­ka­ci­jos ne­bu­vi­mo, ne­aiš­ku­mo tarp bu­hal­te­rio ir pre­zi­den­tų.“ Są­jun­ga jau pa­tei­ku­si ata­skai­tas už mi­nė­tą lai­ko­tar­pį. Ruo­šia­ma ata­skai­ta ir už 2019 m., ku­rią pa­tei­kus KUSS kreip­sis į Re­gist­rų cent­rą dėl pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­so grą­ži­ni­mo. 2017–2018 m. KUSS pa­ja­mos iš dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos sie­kė 430 Eur ar­ba 17 % vi­sų to pa­ties lai­ko­tar­pio pajamų.

Inauguruotas naujasis VU rektorius Robertas Petrauskas

Sa­vo pa­rei­gas jis pra­dės ei­ti ba­lan­džio pir­mą die­ną. Prieš tai Pet­raus­kas ėjo VU Is­to­ri­jos fa­kul­te­to deka­no pareigas.

Nau­ja­sis rek­to­rius rin­ki­mų į rek­to­rius de­ba­tu me­tu tei­gė, kad kal­bant apie stu­den­tus, di­džio­ji ak­tu­ali­ja – grą­žin­ti stu­den­tus į au­di­to­ri­jas, įveik­ti stu­di­jų ir dar­bo de­ri­ni­mo problemą.

Pa­sak Pet­raus­ko uni­ver­si­te­tas tu­ri iš­nau­do­ti ga­li­my­bes vi­du­je įdar­bin­ti stu­den­tus, o na­cio­na­li­niu mas­tu rei­kė­tų grįž­ti prie ba­zi­nės stu­den­tų sti­pen­di­jos ir adekva­čios pas­ko­lų sis­te­mos klau­si­mo. Stu­di­jų pro­ce­so ir ko­ky­bės po­žiū­riu VU at­ei­tis pri­klau­so kuo la­biau in­di­vi­dua­li­zuo­toms studijoms.

Kovo 12 d. VDU mažojoje salėje vyks VDU SA ataskaitinė rinkiminė konferencija

Kon­fe­ren­ci­jos me­tų VDU stu­den­tų par­la­men­tas tvir­tin­tis at­sto­vy­bės pre­zi­den­to fi­nan­si­nės ir veik­los bei re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ata­skai­tas. Taip pat bus ren­ka­mas nau­ja­sis at­sto­vy­bės pre­zi­den­tas ir taryba.

No­rą kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­to pos­tą šie­met pa­reiš­kė du kan­di­da­tai – Po­li­ti­kos moks­lų stu­di­jų tre­čia­kur­sis To­mas Ba­ce­vi­čius ir pre­zi­den­to pa­rei­gas ei­nan­tis Bio­tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų ket­vir­ta­kur­sis Pau­lius Vaitiekus.

Ko­vo 4 die­ną  (tre­čia­die­nį) kan­di­da­tai da­ly­va­vo de­ba­tuo­se. Jie pri­sta­tė sa­vo veik­los gai­res ir at­sa­kė į stu­den­tams ki­lu­sius klau­si­mus. Kan­di­da­tai kal­bė­jo apie stu­den­tų so­cia­li­nę pa­dė­tį, emo­ci­nį mik­rok­li­ma­tą ir uni­ver­si­te­te, ir at­sto­vy­bė­je, kan­di­da­tų ver­ty­bes ir jų pa­si­ruo­ši­mą at­ei­nan­tiems metams.

Pra­dė­jus dis­ku­tuo­ti apie stu­den­tų so­cia­li­nę pa­dė­tį, Ba­ce­vi­čius tei­gė, kad rei­kė­tų pa­di­din­ti pas­ko­lų, tei­kia­mų stu­den­tams, dy­dį ir už­tik­rin­ti, kad Pu­tvin­skio g. 23 esan­čio fa­kul­te­to priesta­te bū­tų įsteig­ta valgykla.

Vai­tie­kus tei­gė, kad pa­dės stu­den­tų ju­dė­ji­mui „Šauks­mas“ spren­džiant val­gyk­los stei­gi­mo klau­si­mą. Anot jo, taip pat bus įgy­ven­di­na­ma ne­se­niai par­la­men­to pa­tvir­tin­ta Stu­den­tų dar­bo programa.

Stu­den­tai do­mė­jo­si ir apie stu­di­jų ko­ky­bę. Pa­klaus­tas, koks stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis bū­tų tin­ka­miau­sias, Ba­ce­vi­čius tei­gė ti­kin­tis ne­mo­ka­mo ba­ka­lau­ro idė­ja. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad, jo nuo­mo­ne, ge­riau­sia bū­tų, jog vy­riau­sy­bė skir­tų fi­nan­sa­vi­mą uni­ver­si­te­tams ir jie pa­tys dis­po­nuo­tų gau­to­mis lėšomis.

Ry­to, ko­vo 10 die­ną Uni­ver­ma­go rub­ri­ko­je Uni­ver­sa­lūs po­kal­by­je gir­dė­si­te ant­ruo­sius de­ba­tus su To­mu Ba­ce­vi­čiu­mi ir Pau­liu­mi Vaitiekumi.

Kovo 28 d. vyks KTU SA konferencija, kurios metu bus renkamas atstovybės prezidentas

Iki ko­vo šeš­tos die­nos KTU SA pre­zi­den­tas pri­ėmė kan­di­da­tų pa­raiš­kas į at­sto­vy­bės pre­zi­den­to pa­rei­gas. At­sto­vy­bė kol kas nė­ra pra­ne­šu­si, ar at­si­ra­do no­rin­čių kandidatų.

Iki ko­vo 13 d. 15 val. KTU SA pre­zi­den­tas taip pat pri­ima pra­šy­mus tap­ti stu­den­tų at­sto­vu KTU Se­na­te. Kan­di­da­tai iki to pa­ties ter­mi­no tu­ri pa­teik­ti sa­vo mo­ty­va­ci­nį laiš­ką, ad­re­suo­tą KTU SA kon­fe­ren­ci­jai ir iš­lai­ky­ti SA akre­di­ta­ci­jos testą.

Taip pat bu­vę KTU SA na­riai iki ko­vo 20 d. 15 val. KTU pre­zi­den­tui ga­li teik­ti pra­šy­mus tap­ti kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riais. Kan­di­da­tų rei­ka­lau­ja­ma bū­ti KTU SA na­riu ar­ba alum­ni ir veik­lą at­sto­vy­bė­je vyk­dy­ti ne trum­piau kaip 12 mėnesių.

Londono universiteto koledžas tapo trečiuoju JK universitetu, uždraudusiu santykius tarp dėstytojų ir jų studentų

Ko­le­džas tei­gė, kad nau­jo­ji as­me­ni­nių san­ty­kių po­li­ti­ka tu­rė­tų ap­sau­go­ti nuo pi­knau­džia­vi­mu ga­lia ir in­te­re­sų konfliktų.

Nau­ja po­li­ti­ka drau­džia ar­ti­mus ir in­ty­mius as­me­ni­nius san­ty­kius tarp dar­buo­to­jų ir stu­den­tų, tuo­met kai dar­buo­to­jas tu­ri tie­sio­gi­nę at­sa­ko­my­bę už stu­den­tą ar­ba yra įstrau­kęs į to stu­den­to stu­di­jas ir (ar­ba) as­me­ni­nę gerovę.

Spren­di­mas taip pat rei­ka­lau­ja dar­buo­to­jų per mė­ne­sį pra­neš­ti apie sa­vo ar­ti­mus ar in­ty­mius san­ty­kius su bet ku­riuo stu­den­tu, ku­rių jie tie­sio­giai ne­pri­žiū­riIt, ki­taip jų lau­kia draus­mi­nės nuobaudos.

Kovodama su gentrifikacija studentų grupė Vokietijos mieste Niurnberge nusipirko kartu nuomojamą butą

Į kar­tu nuo­mo­ja­mą bu­tą še­ši vo­kie­čiai stu­den­tai at­si­kė­lė prieš ket­ve­ris me­tus. Vi­siems nau­jie­siems bu­to sa­vi­nin­kams yra tarp 24 ir 30 metų.

Pa­sta­ruo­sius ke­lis me­tu vo­kie­ti­jo­je vie­na opiau­sių so­cia­li­nių prob­le­mų yra grei­tai ky­lan­čios nuo­mos ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos. Vien nuo 2016 me­tų būs­to nuo­mos kai­nos did­mies­čiuo­se au­ga vi­du­ti­niš­kai po 6 procentus.

Stu­den­tai niurn­ber­ge su ban­ku pa­si­ra­šė ko­lek­ty­vi­nę pas­ko­los su­tar­tį ir su­si­me­tė pra­di­niam 170 000 eu­rų įna­šui, kad ga­lė­tų iš­si­pirk­ti sa­vą­jį būstą.

Anot Ani­kos – vie­nos iš stu­den­čių – sun­kiau­sia jų nuo­mi­nin­kų sin­di­ka­tui bu­vo su­ras­ti ban­ką, ku­ris to­kią su­tar­tį pasirašytų.

Šiuo me­tu Vo­kie­ti­jo­je yra 127 to­kie nuo­mi­nin­kų sin­di­ka­tai, ku­riuo­se gy­ve­na dau­giau nei 2 800 žmonių.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.