/

Ukrainietės studentės patirtis Lietuvoje

Minėdami Rusijos invazijos į Ukrainą metines, kalbiname Lietuvoje gyvenančią ir VU TSPMI studijuojančią ukrainietę Oleną.

Pa­žy­mint Ru­si­jos in­va­zi­jos į Uk­rai­ną me­ti­nes, kal­bi­na­me Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čią uk­rai­nie­tę Ole­ną. Po­kal­by­je ji pa­sa­ko­ja apie stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­to tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te, Lie­tu­vos stu­den­ti­jos po­li­ti­nį pa­sy­vu­mą ir Uk­rai­no­je vei­kian­čias stu­den­tiš­kas or­ga­ni­za­ci­jas. Taip pat kri­tiš­kai ap­ta­ria­me Af­ga­nis­ta­ne įgy­ven­din­tus drau­di­mus mo­te­rims stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se, įver­ti­na­me ar­tė­jan­čios vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų re­for­mos pri­va­lu­mus bei trū­ku­mus ir kal­ba­me apie iki JAV aukš­čiau­sio­jo teis­mo nu­ke­lia­vu­sį at­ve­jį apie stu­den­to su klau­sos ne­ga­lia diskriminaciją.

01:10 – Af­ga­nis­ta­nas už­drau­dė mer­gi­noms stu­di­juo­ti
06:34 – Ko­le­gi­jų re­for­ma Lie­tu­vo­je
19:23 – Klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čio stu­den­to ko­va dėl ko­ky­biš­ko švie­ti­mo
25:41 – Po­kal­bis su VU stu­di­juo­jan­čia uk­rai­nie­te Ole­na (ang­liš­kai)

Afganistanas uždraudė merginoms studijuoti

2022 m. pa­bai­go­je Ta­li­ba­nas už­drau­dė mer­gi­noms stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se. Uni­ver­si­te­tų už­drau­di­mas aiš­ki­na­mas mer­gi­nų ne­su­ge­bė­ji­mu sek­ti tin­ka­mos ap­ran­gos nu­ro­dy­mų ir ne­leis­ti­nų da­ly­kų mo­ky­mu­si. Pa­siek­ta to­kia mer­gi­nų pa­dė­tis, ko­kia ji bu­vo Ta­li­ba­nui at­ėjus į val­džią XX a. Pa­bai­go­je: nuo 1996 iki 2001 mer­gi­noms, Ta­li­ba­nui pir­mą kar­tą at­ėjus į val­džią, bu­vo drau­džia­mas bet koks švie­ti­mas. Va­ka­rų po­li­ti­kai šį veiks­mą pa­smer­kia ir tei­gia, kad kol iš­si­la­vi­ni­mas af­ga­nis­ta­nie­tėms vėl ne­bus pri­ei­na­mas, Ta­li­ba­no vy­riau­sy­bė ne­bus pri­pa­žin­ta tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu ir Af­ga­nis­ta­nui ne­bus nu­trauk­tos sank­ci­jos, dėl ku­rių šiuo me­tu ša­ly­je vyks­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė krizė.

Kolegijų reforma Lietuvoje

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juo­ja vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų re­for­mą: rei­ka­la­vi­mus iš­pil­dan­čioms ko­le­gi­joms bus skir­tas pa­pil­do­mas 20 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas. Rei­ka­la­vi­mus su­da­ro stu­den­tų skai­čius, tai­ko­mo­jų moks­li­nių ty­ri­mų ly­gis ir ab­sol­ven­tų įsi­dar­bi­ni­mas. Tai ga­li reikš­ti kai ku­rių ko­le­gi­jų, ypač re­gio­ni­nių, už­si­da­ry­mą. Ti­ki­ma­si, kad tai pa­ge­rins ko­le­gi­nių stu­di­jų kokybę.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Klausos negalią turinčio studento kova dėl kokybiško švietimo

Ame­ri­kos Aukš­čiau­sia­sis teis­mas su­grą­ži­no tei­sin­gu­mą kur­čia­jam stu­den­tui Mi­gu­el Lu­na Per­ez bei įkvė­pė vil­ties vi­sai ne­įga­lių­jų bend­ruo­me­nei, taip su­tei­kiant pre­ce­den­tą teis­mų prak­ti­ko­je ir įkve­piant ne­įga­lių­jų bend­ruo­me­nę gin­ti sa­vo tei­ses į ko­ky­biš­ką švie­ti­mą. Mi­gu­el nu­ken­tė­jo nuo pras­tos ges­tų kal­bos mo­ky­mo ko­ky­bės, už­kir­tu­sios ke­lią jo to­les­nėms stu­di­joms. Mo­kyk­la šį ap­lai­du­mo at­ve­jį slė­pė nuo tėvų.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Šaltiniai

  1. BBC: Afg­ha­nis­tan: Ta­li­ban ban wo­men from uni­ver­si­ties amid condemnation
  2. BBC: Afg­ha­nis­tan: Ta­li­ban an­noun­ce new ru­les for fe­ma­le students
  3. BBC: Afg­ha­nis­tan wo­men: „I felt anxious going ba­ck to university“
  4. LRT: Vy­riau­sy­bės ver­dik­tas: kad ko­le­gi­jos ne­su­nyk­tų, teks gel­bė­tis su­si­jun­giant, jų te­liks pusė
  5. LRT: „Mir­ti ne­ke­ti­na“: ko­le­gi­jos sto­ja į ko­vą dėl iš­li­ki­mo, bet kai ku­rios jau da­bar įsi­ti­ki­nu­sios – mes nei jung­si­mės, nei užsidarysime
  6. AP News: Jus­ti­ces se­em to le­an to­ward de­af stu­dent in edu­ca­tion case
  7. FSL Stu­dent Unia in Na­tio­nal Uni­ver­si­ty Igor Si­kor­sky Ky­iv Po­ly­tech­nic Institute
  8. Me­dia­block in Uk­rai­nian Cat­ho­lic University
  9. Po­li­tC­lub in Uk­rai­nian Cat­ho­lic University

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.