/

Kas slypi už studentų psichologinių problemų?

Į viešumą vis dažniau išeina studentų psichologinės problemos. Ar už pavienių atvejų slypi sisteminės visus studentus veikiančios priežastys?

Pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je vis dau­giau kal­ba­ma apie stu­den­tų psi­chi­kos svei­ka­tos kri­zę. Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga 2018 me­tais at­li­ko so­cia­li­nės di­men­si­jos ir psi­cho­lo­gi­nės stu­den­tų būk­lės ty­ri­mus: jie at­sklei­dė, kad daž­niau­siai stu­den­tus ka­muo­jan­čios prob­le­mos yra stip­rus ne­ri­mas, ku­rį pa­ti­ria dau­giau nei ke­tu­ri iš pen­kių stu­den­tų, st­re­sas (72 %), apa­ti­ja (51), bai­mė (66) ir dep­re­si­ja, ku­rią pa­ti­ria dau­giau nei trečdalis. 

Ne­ri­mas yra pla­čiau­siai stu­den­tų tar­pe pa­pli­tu­si psi­cho­lo­gi­nė prob­le­ma. Re­mian­tis tarp­tau­ti­niais duo­me­ni­mis, ne­ri­mas yra pir­mi­nis dau­ge­lio psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ieš­kan­čių stu­den­tų rū­pes­tis, bū­din­gas 62,7 % be­si­krei­pian­čių­jų (Cen­ter for Col­le­gia­te Men­tal Heal­th, 2019). LSS at­lik­tas nek­li­ni­ki­nis ty­ri­mas taip pat ro­do, kad ne­ri­mas yra la­biau­siai pa­pli­tęs psi­cho­lo­gi­nis sun­ku­mas stu­den­tų tar­pe: di­de­lį ne­ri­mą per pa­sta­ruo­sius me­tus tei­gia pa­ty­rę net 82 % studentų. 

Pa­na­šu, kad stu­den­tai su­si­du­ria su sis­te­mi­niais psi­chi­kos svei­ka­tos iš­šū­kiais. No­rė­da­mi ge­riau su­pras­ti aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės psi­chi­kos svei­ka­tą ir ją vei­kian­čius sis­te­mi­nius veiks­nius, kal­ba­mės su Dai­niu­mi Pū­ru, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ru, psi­chiat­ru, vi­suo­me­ni­nin­ku, svei­ka­tos po­li­ti­kos eks­per­tu ir ak­ty­viu žmo­gaus tei­sių Lie­tu­vo­je atstovu.

Gydytojai rezidentai piktinasi mažais atlyginimais

„Gy­dy­to­jai re­zi­den­tai ne­pa­ten­kin­ti at­ly­gi­ni­mais“, – skam­ba lyg ši gru­pė me­di­kų kaž­kuo iš­skir­ti­nė? Taip ir yra. De­ja, vi­sai me­di­kų bend­ruo­me­nei di­di­nant at­ly­gi­ni­mus, gy­dy­to­jai re­zi­den­tai, ku­rie gel­bė­jo sis­te­mą vi­sos pa­n­de­mi­jos me­tu, yra tie­siog pa­mirš­ti.“ – taip sa­vo Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je ra­šė Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos atstovai.

Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ja pra­ei­tų me­tų ru­de­nį kar­tu su VU Re­zi­den­tų ta­ry­ba ir LSMU Re­zi­den­tų ta­ry­ba krei­pė­si į Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, rei­ka­lau­da­mi ne­pa­mirš­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų, kai me­di­kams yra ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai. Jau­nie­ji gy­dy­to­jai su­lau­kė pa­ža­do per­žiū­rė­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­tį. Vis dėl­to 2021 m. gruo­dį pa­aiš­kė­jo, kad biu­dže­tas gy­dy­to­jų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mams ar pre­mi­joms di­din­ti nė­ra nu­ma­ty­tas. Tai reiš­kia, kad rea­lus gy­dy­to­jų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mas 2022 me­tais ma­žės, tu­rint ome­ny­je 10 % sie­kian­čią infliaciją.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Re­zi­den­tai ne pir­mus me­tus kal­ba apie di­de­lius krū­vius ir su­dė­tin­gas dar­bo są­ly­gas dar­be, už ku­rį dar ir ne­adekva­čiai ma­žai ap­mo­ka­ma – gy­dy­to­jai re­zi­den­tai gau­na ma­žes­nį nei vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Rei­ka­lus ap­sun­ki­na prieš­ta­rin­gas gy­dy­to­jų re­zi­den­tų sta­tu­sas: nors re­zi­den­tai rea­liai at­lie­ka dar­bą svei­ka­tos įstai­go­se, for­ma­liai yra trak­tuo­ja­mi kaip stu­den­tai. Tai ap­sun­ki­na dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą ir gerinimą.

No­rin­tiems dau­giau su­ži­no­ti apie Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos veik­lą ir jų svars­to­mas svei­ka­tos ap­sau­gos prob­le­mas, kvie­čia­me klau­sy­tis JGA Pod­cas­to Spo­ti­fy plat­for­mo­je.

Didėja aukštojo mokslo prieinamumo atskirtis tarp miestų ir regionų 

Žur­na­lui „Rei­tin­gai“ pas­kel­bus 2021-ųjų me­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­zul­ta­tus pa­ste­bi­ma dar la­biau pa­di­dė­ju­si at­skir­tis tarp mies­tų ir re­gio­nų abi­tu­ri­en­tų. Žur­na­lo vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Gin­ta­ras Sa­ra­fi­nas pa­ste­bi, kad dau­gė­ja mies­te­lių ir re­gio­nų, iš ku­rių nė vie­nas abi­tu­rien­tas ne­įs­to­ja į pres­ti­ži­nė­mis lai­ko­mas stu­di­jų programas.

Pa­žy­mė­ti­na, kad re­gio­nuo­se yra to­kių mo­kyk­lų, iš ku­rių vos ke­li abi­tu­rien­tai įsto­ja į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas, ir to­kių, ku­rių abi­tu­rien­tai stu­den­tais iš vi­so ne­tam­pa. Tuo tar­pu nuo 50 iki 80 % abi­tu­ri­en­tų did­mies­čių mo­kyk­lo­se gau­na vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vietas. 

Ministerija vėl skirs tikslines stipendijas studijoms regionuose

Lie­tu­vo­je in­ži­ne­ri­jos, in­for­ma­ti­kos bei ma­te­ma­ti­kos sri­ties spe­cia­lis­tų trūks­ta ne tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet ir re­gio­nuo­se. Šiai prob­le­mai spręs­ti eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja jau ant­ri me­tai ski­ria tiks­li­nes sti­pen­di­jas STEM (scien­ce, tech­no­lo­gy, en­gi­ne­e­ring and maths) kryp­čių stu­den­tams. Į re­gio­nų aukš­tą­sias mo­kyk­las įsto­ju­siems stu­den­tams 200 eu­rų sti­pen­di­jos bus mo­ka­mos vi­sus 4 ba­ka­lau­ro stu­di­jų me­tus, ska­ti­nant ne­nu­trauk­ti stu­di­jų bei sie­ti ka­rje­rą su tais mies­tais, ku­riuo­se studijuojama.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Pa­sak Del­fi, šie­met įsi­pa­rei­go­ta su­teik­ti pa­pil­do­mas 258 sti­pen­di­jas to­kio­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se kaip Klai­pė­dos, Šiau­lių, Aly­taus ko­le­gi­jos, VU Šiau­lių aka­de­mi­ja ir t. t. Iš vi­so mi­nis­te­ri­ja šie­met fi­nan­suos 528 to­kias sti­pen­di­jas. Nuo pro­jek­to pra­džios per­nai me­tais, be­veik dvi­gu­bai pa­di­dė­jo pri­ėmi­mas į STEM kryp­ties stu­di­jas, du kar­tus su­ma­žė­jo stu­di­jas me­tu­sių studentų.

Užsitęsęs studentų darbuotojų streikas JAV universitete

Ko­lum­bi­jos uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų stu­den­tų pro­fe­si­nė są­jun­ga, strei­ka­vu­si ke­lis mė­ne­sius iš ei­lės, sau­sį ga­liau­siai pa­sie­kė dar­buo­to­jams nau­din­gą su­si­ta­ri­mą. Prof­są­jun­ga, vie­ni­jan­ti apie 3 tūkst. uni­ver­si­te­te dir­ban­čių stu­den­tų, nuo lap­kri­čio pra­džios strei­ka­vo dėl ge­res­nių at­ly­gi­ni­mų, svei­ka­tos ap­sau­gos, tre­čių­jų ša­lių ar­bi­tra­žo di­s­kri­mi­na­ci­jos bei prie­ka­bia­vi­mo dar­be atvejų.

Tai bu­vo di­džiau­sias tuo me­tu vy­kęs strei­kas JAV, ku­ria­me da­ly­va­vo apie 3 tūks­tan­čiai darbuotojų.

Uni­ver­si­te­to žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių de­par­ta­men­tas gruo­džio pra­džio­je įspė­jo, kad dar­buo­to­jai, ne­nu­sto­ję strei­kuo­ti iki gruo­džio 10-osios die­nos, bus at­leis­ti. Vis dėl­to, strei­kuo­jan­tie­ji ne­iš­si­gan­do. Anot jų, uni­ver­si­te­to gra­si­ni­mas prieš­ta­rau­ja na­cio­na­li­niam dar­bo san­ty­kių ak­tui, drau­džian­čiam pa­keis­ti ar at­leis­ti dėl dar­bo są­ly­gų strei­kuo­jan­čius darbuotojus.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.