/

Lietuviški bendrabučiai ir amerikietiškos paskolos

Prasidėjus naujiems mokslo metams studentams nėra pakankamai vietos bendrabučiuose. Apie tai kalbiname judėjimo „Momentum“ narę Justiną.

Pir­mo­jo­je nau­jo­jo se­zo­no lai­do­je ap­ta­rė­me JAV pre­zi­den­to Joe Bi­de­no ir Ka­ma­los Har­ris ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą nu­ra­šy­ti Jung­ti­nių vals­ti­jų stu­den­tų stu­di­jų pas­ko­las, Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (LAMPSS) pro­tes­tą dėl itin že­mų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mų bei „Uni­di­ver­si­ty“ ty­ri­mą apie LGBTI+ bend­ruo­me­nės pa­dė­tį uni­ver­si­te­tuo­se. Taip pat pa­si­kal­bė­jo­me su pro­tes­tą dėl vie­tų trū­ku­mo stu­den­tų bend­ra­bu­čiuo­se or­ga­ni­za­vu­sio ju­dė­ji­mo „Mo­men­tum“ na­re Justina.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

00:52 – Ame­ri­ko­je nu­ra­šy­tos stu­di­jų pas­ko­los
13:09 – Pro­tes­tas dėl dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mų
19:03 – „Uni­di­ver­si­ty“ ty­ri­mas
34:30 – Po­kal­bis dėl bend­ra­bu­čių trūkumo

Prisijunk prie mūsų komandos:

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.