/

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.

Ira­ne jau ke­lis mė­ne­sius vyks­ta dau­giau­sia stu­den­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi pro­tes­tai prieš rep­re­si­jas vyk­dan­tį re­ži­mą, ta­čiau daug spau­dos dė­me­sio jie ne­su­lau­kia. Šio­je se­ri­jo­je ap­ta­ria­me šių pro­tes­tų prie­žas­tis bei kon­teks­tą, o pa­bai­go­je kal­ba­mės su Ira­ne gy­ve­nan­čia ir šią kul­tū­rą pui­kiai pa­žįs­tan­čia pa­šne­ko­ve. Taip pat ap­ta­ria­me Lie­tu­vos jau­nų­jų moks­li­nin­kų są­jun­gos vyk­dy­tą ty­ri­mą apie dok­to­ran­tų gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus. To­liau įkvė­pi­mo apie stu­den­tų po­li­ti­nį įsi­trau­ki­mą se­mia­mės iš vie­nos Vo­kie­ti­jos aukš­to­sios mo­kyk­los stu­den­tų at­sto­vy­bės iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mai jų institucijai.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

01:23 – Ira­no pro­tes­tų dis­ku­si­ja
18:36 – Ty­ri­mas apie dok­to­ran­čių pa­tir­tis
32:16 – Vo­kie­ti­jos stu­den­tų rei­ka­la­vi­mai
52:44 – In­ter­viu apie Ira­no pro­tes­tus
1:15:00 – Patarimai

Prisijunk prie mūsų komandos:

Taip pat skaityk