/

Lietuvos universitetų pagalba Ukrainai

Karas mobilizavo visuomenę. Kokią paramą Ukrainai teikia universitetai, kaip prisideda studentai ir kuo gali padėti kiekvienas iš mūsų?

Ka­ras Uk­rai­no­je mo­bi­li­za­vo di­de­lę da­lį Lie­tu­vos vi­suo­me­nės. Ko­kią pa­gal­bą Uk­rai­nai ir jos žmo­nėms tei­kia Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai, kaip prie jos pri­si­de­da stu­den­tai ir kuo ga­li pri­si­dė­ti kiek­vie­nas iš mū­sų? Po­kal­bis su VU SA pre­zi­den­te Ne­da Žutautaite.

Pra­si­dė­jus Ru­si­jos in­va­zi­jai į Uk­rai­ną, Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los nu­trau­kia ry­šius su Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tais bei or­ga­ni­zuo­ja pa­ra­mą stu­den­tams iš Ukrainos.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ko­vo pra­džio­je pas­kel­bė, kad nu­trau­kia bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tais. KTU pra­ne­ša, kad yra pa­si­ren­gęs pri­im­ti ir ap­gy­ven­din­ti dau­giau kaip 400 Uk­rai­nos moks­li­nin­kų, stu­den­tų ir ki­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jų. Be to, KTU Uk­rai­nos stu­den­tams siū­lys ne­mo­ka­mai stu­di­juo­ti kai ku­rių kryp­čių stu­di­jas ang­lų kalba.

Vy­tau­to Di­džio­jo Uni­ver­si­te­tas skel­bia, kad jų 2020 me­tais įkur­tas fon­das, skir­tas rem­ti stu­den­tams, nu­ken­tė­ju­siems nuo rep­re­si­jų Bal­ta­ru­si­jo­je, da­bar bus nau­do­ja­mas ir pa­ra­mai uk­rai­nie­čiams stu­den­tams ir dės­ty­to­jams teik­ti. Fon­do lė­šos bus skir­tos pa­deng­ti stu­di­jų bei pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das. VDU taip pat pri­ims iki 400 nuo ka­ro bė­gan­čių stu­den­tų bei iki 50 mokslininkų. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Vil­niaus uni­ver­si­te­tas taip pat nu­trau­kė su­tar­tis su Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tais. Taip pat VU įstei­gė spe­cia­lų fon­dą, skir­tą pa­ra­mai Uk­rai­nai. LDK sti­pen­di­ja, anks­čiau bu­vu­si ori­en­tuo­ta į bal­ta­ru­sius stu­den­tus, iš­plės­ta ir pri­tai­ky­ta uk­rai­nie­čiams: ne­be­ga­lin­tys tęs­ti stu­di­jų Uk­rai­no­je stu­den­tai ga­li at­vyk­ti į VU ir ap­li­kuo­ti stu­di­jų kai­nos kom­pen­sa­ci­jai. Be to, uni­ver­si­te­tas siū­lo ap­gy­ven­din­ti ka­ro pa­bė­gė­lius sa­vo bend­ra­bu­čiuo­se. VU SA pas­kel­bė, kad uk­rai­nie­čiai stu­den­tai ir stu­den­tės, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tys Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir gy­ve­nan­tys bend­ra­bu­čiuo­se, at­lei­džia­mi nuo bend­ra­bu­čio įmokų. 

Veiks­mų ima­si ir uni­ver­si­te­tai pa­jū­ry­je. Klai­pė­do­je įsi­kū­ręs LCC tarp­tau­ti­nis uni­ver­si­te­tas stu­den­tams iš Uk­rai­nos tei­kia fi­nan­si­nę pa­ra­mą, bū­ti­niau­sias pre­kes bei mai­ti­ni­mą, tei­kia psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą. Uni­ver­si­te­tas įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti bent 200 Uk­rai­nos jau­nuo­lių va­sa­ros prog­ra­moms, taip pat LCC ža­da pri­im­ti uk­rai­nie­čių jau­ni­mą ba­ka­lau­ro stu­di­joms, at­lei­džiant juos nuo mo­kes­čio už moks­lą ir ski­riant sti­pen­di­jas, ras­ti dar­bo at­vy­ku­siems aka­de­mi­kams. Pa­ra­mą tei­kia ir Klai­pė­dos Uni­ver­si­te­tas: ja­me stu­di­juo­jan­tys uk­rai­nie­čiai stu­den­tai trims mė­ne­siams at­leis­ti nuo mo­kes­čio už gy­ve­ni­mą bend­ra­bu­čiuo­se, jiems tei­kia­mi ne­mo­ka­mi pie­tūs ka­vi­nė­je, su­teik­ta ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai va­ži­nė­ti vie­šuo­ju transportu.

Didėja privačios investicijos į studentų bendrabučius

In­ves­ti­ci­jų bend­ro­vė „I As­set Ma­na­ge­ment“ ku­ria nau­ją fon­dą, ku­ris skir­tas stu­den­tų būs­to pro­jek­tų plėt­rai dvy­li­ko­je Cent­ri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos mies­tų, pra­ne­ša Vers­lo ži­nios. Fon­das sieks pri­trauk­ti 125 mln. Eur in­ves­ti­ci­jų. Iki 2025 me­tų Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Če­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Ven­gri­jo­je pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti ar­ba pa­sta­ty­ti dau­giau nei 4 000 kam­ba­rių, ku­riuo­se ga­lė­tų gy­ven­ti iki 5 000 stu­den­tų. Pro­jek­tas ori­en­tuo­tas į už­sie­nio stu­den­tus. Būs­tuo­se nu­ma­ty­ti ne tik gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, bet ir lais­va­lai­kio ir mo­ky­mo­si erd­vės. Fon­do part­ne­ris Ma­tas Moc­ke­liū­nas tei­gia, kad di­džio­ji fon­do da­lis bus nu­kreip­ta į plėt­rą Len­ki­jo­je. Pa­sak jo, šiuo fon­du sie­kia­ma pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jus ak­ty­viai in­ves­tuo­jan­čius Va­ka­rų Eu­ro­po­je ir Jung­ti­nė­je Karalystėje.

VDU – nauja studijų programa „Kalbėjimo ir kalbos terapija“

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas kar­tu su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu pa­ren­gė jung­ti­nę ma­gist­ro lyg­mens tarp­kryp­ti­nę stu­di­jų prog­ra­mą Kal­bė­ji­mo ir kal­bos te­ra­pi­ja. Stu­di­jų prog­ra­ma skir­ta eduko­lo­gi­jos ir re­abi­li­ta­ci­jos stu­di­jų su­sie­tiems stu­di­jų re­zul­ta­tams pa­siek­ti. Prog­ra­mos ap­im­tis – 120 kre­di­tų. Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mas pri­si­dės prie kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų pa­ren­gi­mo ir leis sėk­min­gai teik­ti lo­go­pe­do pa­gal­bą įvai­raus am­žiaus as­me­nims tiek svei­ka­tos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jo­se, tiek švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­go­se, tiek tarp­dis­ci­p­li­ni­nė­se spe­cia­lis­tų ko­man­do­se. Stu­di­jų prog­ra­mos tiks­las – pa­reng­ti aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos lo­go­pe­dus, pa­si­ren­gu­sius in­di­vi­dua­liai bei in­ter­pro­fe­si­nė­se ko­man­do­se įvai­raus am­žiaus as­me­nims teik­ti kal­bė­ji­mo, kal­bos, ko­mu­ni­ka­ci­jos ir ri­ji­mo su­tri­ki­mų pre­ven­ci­jos, re­abi­li­ta­ci­jos, kal­bos ver­ti­ni­mo, ug­dy­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. Stu­di­jų prog­ra­ma Kal­bė­ji­mo ir kal­bos te­ra­pi­ja pa­reng­ta at­si­žvel­gus į Lie­tu­vos kon­teks­tą ir itin di­de­lius aukš­to ly­gio tarp­dis­ci­p­li­ni­nių kom­pe­ten­ci­jų tu­rin­čius lo­go­pe­dų po­rei­kius bei iš­a­na­li­za­vus ge­rą­ją lo­go­pe­dų ren­gi­mo pa­tir­tį Eu­ro­po­je, in­te­gruo­jant ug­dy­mo ir svei­ka­tos moks­lų žinias.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Anglijos studentų paskolų pokyčiai labiausiai paveiks nepasiturinčiuosius

Dėl Ang­li­jo­je pa­si­kei­sian­čios stu­di­jų pas­ko­lų grą­ži­ni­mo tvar­kos la­biau­siai nu­ken­tės ne­pa­si­tu­rin­tie­ji, taip pat mo­te­rys bei  gy­ve­nan­tys skur­džiau­sio­se vie­to­vė­se, ra­šo The Gu­ar­dian. Įsi­ga­lio­sian­tys po­ky­čiai reiš­kia, jog nuo 2023 me­tų stu­di­jas pra­dė­ję as­me­nys tu­rės stu­di­jų pas­ko­lą iš­si­mo­kė­ti ne per 30, o per 40 me­tų. Or­ga­ni­za­ci­ja „Sa­ve the Stu­dent“ to­kius po­ky­čius va­di­na re­g­re­sy­viais, o Fis­ka­li­nių stu­di­jų ins­ti­tu­tas tei­gia, kad dau­giau­siai nau­dos gaus pa­si­tu­rin­tys stu­den­tai, ku­riems taip pat bus pa­nai­kin­tas 3 % pa­pil­do­mų pa­lū­ka­nų nor­mų skaičiavimas. 

Mi­nė­tas stu­den­tų gru­pes pa­veiks me­ti­nių pa­ja­mų kar­te­lės ma­ži­ni­mas nuo 27 iki 25 tūkst. sva­rų – tai ri­ba, nuo ku­rios pas­ko­los grą­ži­ni­mui rei­kia skir­ti 9 % sa­vo pa­ja­mų. Tai reiš­kia, kad uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai vi­du­ti­niš­kai pas­ko­las mo­kės ne tik 10 me­tų il­giau, bet ir tu­rė­da­mi že­mes­nį me­ti­nį atlyginimą. 

Šie po­ky­čiai skau­džiai pa­veiks dau­ge­lį skir­tin­gų jau­nų žmo­nių gru­pių. Mar­ti­nas Mc­Le­anas, at­sto­vau­jan­tis Na­cio­na­li­nę kur­čių­jų vai­kų bend­ruo­me­nę, va­di­na šį pa­siū­ly­mą „klai­din­gu žings­niu, ku­ris dar la­biau truk­dys kur­tie­siems pa­siek­ti aukš­tą­jį mokslą“.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.