/

Tarptautinės studentų valgymo praktikos

Šmėkla klaidžioja po Europą – viešosios studentų valgyklos šmėkla.

Vie­na uni­ver­si­te­to re­kla­mų skam­biai konsta­tuo­ja: „Mes ir­gi esa­me už­sie­nis. Dau­giau nei 700 stu­den­tų iš ki­tų ša­lių kas­met stu­di­juo­ja VDU“. At­si­žvel­giant į VDU stu­den­tų mig­ra­ci­jos mas­tus, svar­bu iš­girs­ti jų bal­sus bei šūks­nius ak­tu­aliais klau­si­mais. „Šauks­mo“ ko­re­s­pon­den­tai val­gyk­los te­ma kal­bi­no tris VDU stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių: Bi­bor­ka iš Ven­gri­jos, Mar iš Is­pa­ni­jos ir Pul­kit iš In­di­jos. Jiems ant­ri­nan­čių pa­ste­bė­ji­mų po vie­š­na­gės Li­sa­bo­nos uni­ver­si­te­te pa­žė­rė ir lie­tu­viai Tei­sės fa­kul­te­to studentai.

Viskas puiku, tačiau…

Era­smus+ prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čios Bi­bor­ka, ku­ri stu­di­juo­ja Cor­vi­nus uni­ver­si­te­te, ir Mar, at­vy­ku­si iš Vi­go uni­ver­si­te­to, pa­klaus­tos apie so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą uni­ver­si­te­te džiau­gia­si uni­ver­si­te­to vyk­do­ma stu­den­tų iš už­sie­nio in­te­g­ra­ci­ja. Ta­čiau abi tei­gia, kad bend­rau­ti su vie­tos stu­den­tais yra su­dė­tin­ga. Pul­kit, ku­ris VDU stu­di­juo­ja Fi­nan­sų ma­gist­ro stu­di­jų prog­ra­mo­je, pri­ta­ria mer­gi­noms – lie­tu­viai, su ku­riais jam pa­vy­ko su­si­pa­žin­ti, yra ar­ba jo bend­ra­moks­liai, ar­ba AIESEC or­ga­ni­za­ci­jos na­riai. Pa­klaus­ti, ar, jų ma­ny­mu, vie­šo­sios val­gyk­los įkū­ri­mas uni­ver­si­te­te pa­dė­tų spręs­ti so­cia­li­za­ci­jos prob­le­mą, pa­šne­ko­vai šiai ini­cia­ty­vai vie­nin­gai pri­ta­ria ir da­li­na­si pa­sa­ko­ji­mais apie val­gyk­las, vei­kian­čias už­sie­nio universitetuose. 

… kodėl jos nėra?

Bi­bor­ka, pa­si­ra­šy­da­ma pe­ti­ci­ją vie­šo­sios val­gyk­los idė­jai pa­lai­ky­ti, pa­sa­ko­jo, jog nu­ste­bo su­ži­no­ju­si, kad VDU nė­ra vie­šo­sios val­gyk­los: „Ma­no uni­ve­si­te­te yra net dvi val­gyk­los, nors uni­ver­si­te­to pa­sta­tai yra įsi­kū­rę mies­to cent­re, o ap­link yra ne­ma­žai ka­vi­nių bei res­to­ra­nų. Ki­ti Bu­da­peš­to bei Ven­gri­jos uni­ver­si­te­tai taip pat tu­ri sa­vo val­gyk­las.“ Pul­kit ir Mar pri­de­da, jog jų uni­ver­si­te­tuo­se val­gyk­los bend­ruo­me­nei tar­nau­ja ir kaip so­cia­li­nės erd­vės. Mar pa­sa­ko­ja, kad jos uni­ver­si­te­te kiek­vie­nas fa­kul­te­tas tu­ri sa­vo ka­vi­nu­kę. „Daž­nai mes ten ei­na­me net ne val­gy­ti. Tai tie­siog vie­ta, kur mes lei­džia­me lai­ką, ga­li­me at­si­pūs­ti ir gar­siai šne­kė­tis tar­pu­sa­vy­je – jei no­ri­si. Ten su­si­bu­ria­me at­lik­ti bend­rus pro­jek­tus, be to, vie­ta pa­val­gy­ti uni­ver­si­te­te mums su­tau­po daug lai­ko“, – sa­ko is­pa­nė. Pa­na­šio­mis re­mi­nes­cen­ci­jo­mis iš Li­sa­bo­nos da­li­ja­si ir TF stu­den­tai: at­min­tin įsi­rė­žė tai, kad vien tei­sės fa­kul­te­te yra trys mai­ti­ni­mo įstai­gos: ka­vi­nė ir dvi val­gyk­los, ku­rio­se stu­den­tai ne tik val­go, bet ir lei­džia lais­va­lai­kį bei mokosi.

Pa­sak pa­šne­ko­vų, uni­ver­si­te­to val­gyk­los yra nau­din­gos ne tik kaip so­cia­li­nės erd­vės, bet ir dėl že­mes­nių nei ap­lin­ki­nė­se pri­va­čio­se mai­ti­ni­mo įstai­go­se kai­nų. Dvie­jų pa­tie­ka­lų pie­tūs ir de­ser­tas Vi­go uni­ver­si­te­to val­gyk­lo­je kai­nuo­ja be­veik dvi­gu­bai ma­žiau nei toks komp­lek­sas įpras­tai kai­nuo­tų mies­te. TF fa­kul­te­to stu­den­tai pa­sa­ko­ja, kad Li­sa­bo­nos uni­ver­si­te­to val­gyk­lo­se mais­to kai­nos yra bent 30 % ma­žes­nės nei ap­lin­ki­niuo­se restoranėliuose.

Be bend­ra­vi­mo ir že­mes­nių kai­nų, šios uni­ver­si­te­tų val­gyk­los so­cia­li­nę at­skir­tį ma­ži­na ir at­si­žvelg­da­mos į spe­cia­lius stu­den­tų mai­ti­ni­mo­si po­rei­kius. Pa­sak Mar, „Vi­go val­gyk­lo­je vi­sad bū­na tri­jų ti­pų pa­tie­ka­lai, ku­rių bent vie­nas – ve­ge­ta­riš­kas [ar] ve­ga­niš­kas. Val­gyk­la at­lie­pia stu­den­tų po­rei­kius, to­dėl daug kas jo­je mai­ti­na­si.“ Bi­bor­ka ant­rin­da­ma pa­sa­ko­ja, kad ir jos uni­ver­si­te­to val­gyk­lo­je „siū­lo­mas la­bai įvai­rus mais­tas, pri­tai­ky­tas net spe­cia­liems mi­ty­bos po­rei­kiams. Pa­vyz­džiui, aš ne­ga­liu val­gy­ti gli­ti­mo ir daž­niau­siai ten ran­du ką nors sau tin­ka­mo.“ Tad ne­nuo­sta­bu, kad val­gyk­los stu­den­tų tar­pe yra po­pu­lia­rios. „Val­gyk­la vi­sa­da pil­na stu­den­tų, jie už­si­ima įvai­riau­siais da­ly­kais. Ten vi­sad tvy­ro ma­lo­ni at­mos­fe­ra, o di­de­li lan­gai ir žais­min­gos spal­vos pa­gy­vi­na niū­rią Ga­li­ci­jos kas­die­ny­bę“, – sa­ko Mar.

Kau­nas, de­ja, kaip ir Ga­li­ci­ja, ne­pri­vi­le­gi­juo­tas sau­le ir ši­lu­ma. Tarp pil­kų de­be­sų šmėkš­čio­jan­tys rūš­ka­ni stu­den­tų vei­dai gal­būt pa­gy­vė­tų, jei die­nas lei­džiant uni­ver­si­te­te ne­rei­kė­tų nuo­la­tos spręs­ti di­le­mos, kaip pa­val­gy­ti, kad pa­ki­lus nuo pie­tų sta­lų lik­tu­me ir so­tūs, ir su ke­liais eurais ki­še­nė­je, ir pa­pe­nė­ję sme­ge­nis spal­vin­gais po­kal­biais. Šil­t­na­my­je, ku­ria­me po pa­sta­to K. Do­ne­lai­čio g. 52 re­konst­ruk­ci­jos bus puo­sė­lė­ja­ma Lie­tu­vos švie­ti­mo at­ei­tis, jau­ki val­gyk­la iš­ties tap­tų taip rei­ka­lin­gu bend­ruo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo mik­ro­e­le­men­tu. VDU stu­den­tų pa­tir­tys už­sie­ny­je įti­ki­na, kad val­gyk­la sva­riai pri­si­de­da prie pa­trauk­lios so­cia­li­nės ap­lin­kos kū­ri­mo uni­ver­si­te­te. Tad skam­būs šū­kiai pla­ka­tuo­se iš tie­sų ga­li pa­si­tar­nau­ti ne tik vie­šie­siems ry­šiams, bet ir ins­pi­ruo­ti rea­lius veiks­mus bend­ra­bū­viui kelti.

Monika Višnevska

Monika Višnevska studijuoja tarpkultūrinės psichologijos magistrą Osnabriuko universitete. Viena iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais buvo VDU studentų parlamento narė.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.