/

Daryti dalykus, arba VDU SA Prezidento rinkimai

Apie team-buildingą, brainstorminimą ir Harį Poterį, t. y. apie studentų politiką.

Ko­vo 14 d. VDU di­džio­jo­je au­lo­je įvy­ko Stu­den­tų at­sto­vy­bės (SA) ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ir nau­jo­jo SA pre­zi­den­to rin­ki­mai. Pa­sta­rų­jų ato­maz­go­je pre­zi­den­ti­nės re­ga­li­jos bu­vo įteik­tos vie­nin­te­liam kan­di­da­tui į pos­tą – Pau­liui Vaitiekui. 

Žvel­giant iš for­ma­lio­sios-pro­ce­dū­ri­nės pu­sės, sklan­džiai pra­ėję rin­ki­mai ga­lė­jo su­da­ry­ti bran­džios stu­den­tų sa­vi­val­dos įspū­dį. Kos­tiu­muo­ti pa­si­tem­pę par­la­men­ta­rai, kauk­šin­tys aukš­ta­kul­niai, svar­bių do­ku­men­tų rie­tu­vės ir po­wer­point skaid­rės – vi­sai taip, kaip da­ro da­ly­kus (stu­den­tų at­sto­vy­bė­je daž­nai nau­do­ja­ma, į nie­ką ne­nu­ro­dan­ti są­vo­ka, kai no­ri­mas su­da­ry­ti nau­din­gos veik­los įspū­dis) di­de­li dė­dės ir te­tos Sei­me. Sce­no­gra­fi­nį už­baig­tu­mą ir dva­sin­gu­mą re­gi­niui tu­rė­jo ga­ran­tuo­ti šv. To­mo Akvie­nie­čio aki­vaiz­do­je su­gie­do­tas Gau­de­amus Igi­tur. Ne­at­ro­dė, kad rin­ki­mų da­ly­vius la­bai trik­dė fak­tas, jog au­lo­je be­veik ne­bu­vo ma­ty­ti žmo­nių, ku­riems ad­re­suo­ja­mas šis stu­den­tų him­nas – uni­ver­si­te­to stu­den­ti­jos. Apart SA na­rių, Di­džio­jo­je au­lo­je te­bu­vo ke­le­tas pa­ša­lie­čių stu­den­tų. Šven­ti­nės nuo­tai­kos ne­drums­tė ir tai, kad vi­sus VDU stu­den­tus at­sto­vau­sian­tį pre­zi­den­tą iš­rink­ti su­si­bū­rė tris­de­šim­ties se­nų drau­gų ko­lek­ty­vas, be­si­va­di­nan­tis Stu­den­tų par­la­men­tu. Ana­lo­giš­kai prieš­ta­rin­gų mo­men­tų, kai raiš­kos for­mos jūr­my­lė­mis ski­ria­si nuo rea­laus tu­ri­nio, ne­trūks­ta ir nau­jo­jo pre­zi­den­to veik­los programoje.

Ata­skai­ti­nio po­sė­džio me­tu, dar prieš pra­si­de­dant ofi­cia­liai rin­ki­mų da­liai, SA įvaiz­dį ty­ru­sios dar­bo gru­pės va­do­vė V. Ei­ro­šiū­tė konsta­ta­vo liūd­no­ką ty­ri­mo iš­va­dą – VDU stu­den­tai ne­pa­si­ti­ki SA kaip tiks­lin­gai juos at­sto­vau­ti ge­ban­čia or­ga­ni­za­ci­ja. Ro­dos, to­kia­me prieš­tva­ni­nia­me kon­teks­te, nau­jo­jo pre­zi­den­to prog­ra­ma tu­rė­tų kri­tiš­kai ap­žvelg­ti lig­šio­li­nę SA veik­lą bei de­monst­ruo­ti am­bi­ci­ją es­mi­niams po­ky­čiams, ku­riais bū­tų at­gau­tas or­ga­ni­za­ci­jos le­gi­ti­mu­mas. Ta­čiau re­for­mis­ti­niu ori­gi­na­lu­mu, kaip de­rė­tų spręs­ti eg­zisten­ci­nę at­sto­vy­bės kri­zę, P. Vai­tie­kus ne­su­ži­bė­jo. Reikš­min­gų po­ky­čių ne­ža­da ir nau­jo­ji val­dy­ba, su­da­ry­ta iš at­sto­vy­bės veteranų.

Kan­di­da­tui pri­si­sta­tant vėl bu­vo kar­to­ja­mos nu­val­kio­tos mant­ros apie „at­sto­va­vi­mo ge­ri­ni­mą“: pa­siū­ly­ti i) nuo KTU SA nu­si­žiū­rė­tas, biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą to­liau ple­čian­tis fa­kul­te­to se­niū­no ins­ti­tu­tas, ii) nau­ji at­sto­vy­bės na­rių mo­ky­mai, pir­miau­sia ori­en­tuo­ti į ad­mi­nist­ra­ci­nių kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mą bei iii) griež­tes­nė at­ran­ka į SA. Be­ne vie­nin­te­lis pa­gir­ti­nas prog­ra­mos as­pek­tas – gy­vų su­si­ti­ki­mų su bend­ruo­me­ne ini­cia­ty­va. Ro­dos, ties­mu­kas, bet kar­tu ir la­bai prak­tiš­kas bū­das, ga­lin­tis pa­dė­ti kur kas ge­riau sty­guo­ti SA veik­lą pa­gal stu­den­tų po­rei­kius nei dy­kas brains­tor­mi­ni­mas SA ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Ap­skri­tai pre­zi­den­ti­nė kan­di­da­to pos­ti­lė skam­bė­jo ga­na pa­ra­dok­sa­liai – at­ro­dė, kad už­si­mo­ta siek­ti dvie­jų prieš­ta­rin­gų da­ly­kų: di­des­nio bend­ro­jo stu­den­tų ak­ty­vu­mo ir su­si­do­mė­ji­mo SA veik­la, ki­ta ver­tus, stip­rin­ti at­sto­vy­bės biu­ro­kra­ti­nes po­zi­ci­jas ir na­rių kom­pe­ten­ci­jas bū­ti „pro­fe­sio­na­liais atstovais“.

Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad VDU SA stag­nuo­ja dėl pa­rei­gy­bių trū­ku­mo ir jos na­rių biu­ro­kra­ti­nių ge­bė­ji­mų sto­kos – bū­tent pa­sta­rie­ji yra nuo­lat to­bu­li­na­mi įvai­riau­siuo­se mo­ky­muo­se. Nė­ra ir uni­ver­si­te­to stu­den­tai to­kie nu­kar­šę, kad jiems žūt­būt rei­kė­tų dar di­des­nės pro­fe­sio­na­lių biu­ro­kra­tų kla­sės, mis­ti­niu bū­du ge­ban­čios už juos pa­čius ge­riau įvar­din­ti ir gin­ti jų in­te­re­sus. Juo­lab, kad šlo­vi­na­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis pro­fe­sio­na­lu­mas ir rep­re­zen­ta­ty­vi lai­ky­se­na daž­nai pri­den­gia bend­ro iš­pru­si­mo sty­gių. Štai nau­ja­sis pre­zi­den­tas per pop­ri­sta­ty­mi­nę dis­ku­si­ją pa­klaus­tas, su ku­riuo fik­ci­niu per­so­na­žu ga­lė­tų sa­ve ly­gin­ti, pa­at­vi­ra­vo, jog „nė­ra di­de­lis kny­gų mė­gė­jas, tai te­bū­nie – H. Po­te­ris“. Ne­mei­lė kny­goms vis dėl­to ne­su­truk­dė P. Vai­tie­kui pa­si­da­ry­ti pre­zi­den­ti­nės fo­to­gra­fi­jos bi­b­lio­te­kos kny­gų fo­ne. Nie­ko ypa­tin­go, bet bū­tų džiu­gu, jei pre­zi­den­tas su nau­ja ko­man­da į bi­b­lio­te­ką už­ei­tų kiek daž­niau ir ne tik vie­šų­jų ry­šių tiks­lais. Žio­ba­rų pa­sau­ly­je bur­tai ne­iš­gel­bės, tad kny­gas, bent jau apie sa­vi­val­dą, skai­ty­ti ver­tė­tų. Skai­ty­mas, pra­smin­gos dis­ku­si­jos ir da­ly­va­vi­mas vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me stu­den­tų at­sto­vą tu­rė­tų do­min­ti la­biau nei per­tek­li­nis žong­li­ra­vi­mas do­ku­men­tais, te­am-buil­din­gas ir esą so­cia­li­nę jaut­rą ug­dan­tys žai­di­mė­liai su flomasteriais. 

Kur kas gai­va­lin­giau nei toks fal­šy­vai pro­fe­sio­na­lus at­sto­va­vi­mas gy­vy­bės or­ga­ni­za­ci­jai įpūs­tų tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos įran­kiai. Tu­rint ome­ny­je pi­lie­ti­nės apa­ti­jos mas­tą, pa­sta­rie­ji taip pat nė­ra sėk­mės ga­ran­tas, ta­čiau už­tik­rin­tų bent jau teo­ri­nę ga­li­my­bę sa­va­ran­kiš­kam įsi­trau­ki­mui į stu­den­tų po­li­ti­kos pro­ce­są. Stu­den­tiš­ka sa­vi­val­da yra ga­na ma­ža, tad jo­je ga­lė­tų sklan­džiai pri­gy­ti to­kie inst­ru­men­tai kaip tie­sio­gi­niai rin­ki­mai, re­fe­ren­du­mas, su­si­ti­ki­mai su bend­ruo­me­ne ir vi­suo­ti­nė ap­klau­sos sis­te­ma. Be to, kad tai pa­dik­tuo­tų at­sto­vy­bei aiš­kią ir ak­tu­alią veik­los stra­te­gi­ją, stu­den­tai pa­si­jaus­tų tu­rin­tys sva­rų bal­są at­sto­vy­bės spren­di­mams ir tu­rė­tų prag­ma­ti­nę prie­žas­tį to­liau nau­do­tis ja kaip ins­ti­tu­ci­ja. Tu­rint ge­rą stu­den­tų nuo­mo­nių rin­ki­mo ir ar­ti­ku­lia­ci­jos sis­te­mą pa­ma­žu nu­nyk­tų ir biu­ro­kra­ti­nio brains­tor­mo po­rei­kis. Ge­ras pa­vyz­dys, de­monst­ruo­jan­tis mi­nė­tų­jų įran­kių po­ten­cia­lą yra Ap­klau­sos apie so­cia­li­nę ap­lin­ką VDU po­pu­lia­ru­mas. Rei­kia ti­kė­tis, kad ap­klau­sos re­zul­ta­tai taps at­ra­ma at­sto­vy­bei ku­riant nau­jus veik­los ori­en­ty­rus ir skirs­tant fi­nan­si­nius resursus. 

De­ri­nant šiuos ry­šių mez­gi­mo su stu­den­tais bū­dus ir iš­skir­ti­nį dė­me­sį tei­kiant gy­viems su­si­ti­ki­mams, ga­li­ma vil­tis po­li­ti­nių dis­ku­si­jų užuo­maz­gos kol kas pa­lai­min­gai snau­džian­čia­me uni­ver­si­te­te. Tap­da­ma po­li­tiš­ka at­sto­vy­bė pra­dė­tų pan­čio­tis iš vien­pla­niš­ko mes – kaip tik­ra šei­ma biu­ro­kra­tiz­mo.

Daumantas Skinkys

Daumantas yra tarpautinės politinės ekonomijos magistrantas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE). Vienas iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais ėjo VDU studentų parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk