/

VDU valgyklai reikia plano

Pirma šaukštai – po to pietūs. Šiandienos meniu – tekstas apie valgyklos įgyvendinimą.

Teks­te „VDU rei­kia vie­šo­sios val­gyk­los“ kri­ti­ka­vo­me Stu­den­tų at­sto­vy­bės abe­jin­gu­mą stu­den­tų mai­ti­ni­mo­si po­rei­kiams bei iš­kė­lė­me vie­šo­sios val­gyk­los pa­siū­ly­mą. No­rint prak­tiš­kai įgy­ven­din­ti kol kas pa­de­be­siuo­se ka­ban­čią idė­ją, rei­ka­lin­gas ak­ty­vių stu­den­tų įsi­trau­ki­mas ir ko­lek­ty­vi­nis stu­den­ti­jos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas. To­liau pa­tei­kia­me mū­sų vi­zi­ją val­gyk­lai K. Do­ne­lai­čio g. 52 pa­sta­te kaip ga­li­mą stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jos jung­ti­nį projektą.

Ką? /​ What? /​ Что? /​ Was? /​ Quoi?

Val­gyk­la yra vie­ta, ku­rio­je vyks­ta du daž­nam žmo­gui pa­trauk­lūs pro­ce­sai: mai­ti­ni­ma­sis ir vie­ša­sis gy­ve­ni­mas. Val­gyk­la su­teik­tų ga­li­my­bę ne tik pi­giai nu­mal­šin­ti al­kį, bet ir erd­vę trū­ki­nė­jan­čio bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mo gai­vi­ni­mui. Val­gyk­lo­je su bend­ra­kur­siu ar pro­fe­so­riu­mi kram­tant svei­ką ir pi­gų keps­nį ga­li­ma svars­ty­ti rū­pi­mus klau­si­mus. Ar­gi ne pa­ti tik­riau­sia an­ti­ki­nė ka­lo­ka­ga­ti­ja – kū­no ir min­ties harmonija?

Bū­si­mą val­gyk­lą re­gi­me kaip bend­ruo­me­nės po­rei­kius ten­ki­nan­čią erd­vę – ji tu­rė­tų bū­ti leng­vai pri­tai­ko­ma kul­tū­ri­nėms reik­mėms: ren­gi­niams, dis­ku­si­joms, įvai­riems su­si­ti­ki­mams ir nau­jų tra­di­ci­jų (pa­vyz­džiui, Com­mon Hour – bend­ruo­me­nės su­si­bū­ri­mams bend­rai paskai­tai) kū­ri­mui. Ga­li­my­bė spon­ta­niš­kai ini­ci­juo­ti kul­tū­ri­nį bend­ruo­me­nės vyks­mą pa­dė­tų iš­ju­din­ti stag­nuo­jan­tį uni­ver­si­te­to so­cia­li­nį gyvenimą.

Įstei­gus val­gyk­lą stu­den­tas, užuot plū­kę­sis ieš­ko­da­mas pi­ges­nės pie­tų al­ter­na­ty­vos mies­te, ga­lė­tų val­gy­ti kar­tu su bend­ruo­me­nės na­riais, ne­pa­tir­da­mas so­cia­li­nės at­skir­ties dėl skir­tin­gų ma­te­ria­li­nių galimybių.

Svarbūs dalyviai

Siū­ly­mas steig­ti vie­šą­ją val­gyk­lą VDU tu­rė­tų nu­skam­bė­ti ne tik kaip spon­ta­niš­kas ra­gi­ni­mas uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai, ta­čiau ir kaip kvie­ti­mas pa­de­monst­ruo­ti stu­den­tiš­ką sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ties­mu­kas rei­ka­la­vi­mas val­gyk­los mo­de­liu ga­lu­ti­nai pa­si­rū­pin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai te­bū­tų stu­den­tų ne­lais­vės ir tin­gu­mo iš­raiš­ka. Uni­ver­si­te­te eg­zis­tuo­ja ne­daug, ta­čiau pa­kan­ka­mai kū­ry­bi­nės ener­gi­jos ne­sto­ko­jan­čių stu­den­tų, ku­rių įžval­gos ir da­ly­va­vi­mas ga­lė­tų val­gyk­los įkū­ri­mą su­telk­ti stu­den­ti­jos ran­ko­se. Ypač svar­bi šiuo klau­si­mu bus ir Stu­den­tų at­sto­vy­bės po­zi­ci­ja. Jei­gu SA at­gau­tų stu­den­tų pa­si­ti­kė­ji­mą, ji ga­lė­tų tap­ti val­gyk­los da­li­nin­ke ir stu­den­tų in­te­re­sų gy­nė­ja jos val­dy­mo procese.

Val­gyk­los pro­jek­te ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir sa­vo stu­di­jų da­ly­kus no­rin­tys pri­tai­ky­ti stu­den­tai. Prie val­gyk­los ad­mi­nist­ra­vi­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti su­si­do­mė­ję vers­lo ir eko­no­mi­kos prog­ra­mų stu­den­tai ar­ba „Vers­lu­mo aka­de­mi­jos“ na­riai. Ypač pra­vers­tų idė­jos apie tva­rų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo mo­de­lį, taip pat ri­zi­kų, veik­los iš­lai­dų, vers­lo pla­no ar rin­kos ty­ri­mai. Ieš­kant prak­ti­nių bū­dų už­tik­rin­ti eko­lo­giš­ko mais­to pa­siū­lą ir švie­ti­mą apie vi­sa­ver­tę mi­ty­bą ga­li­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su Že­mės ūkio aka­de­mi­jos mo­ko­muo­ju ūkiu. Es­te­ti­nį val­gyk­los vaiz­dą ir jos veik­lą kaip al­ter­na­ty­vios kul­tū­ros erd­vę ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti Me­nų fa­kul­te­to, Mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tai. Val­gyk­la kaip bend­ras uni­ver­si­te­to stu­den­ti­jos pro­jek­tas su­teik­tų ga­li­my­bę at­lik­ti stu­di­jų prak­ti­ką, ku­ri bū­tų nau­din­ga vi­sai uni­ver­si­te­to bendruomenei.

Teisinis modelis

Kad val­gyk­la pa­si­stū­mė­tų ar­čiau rea­ly­bės, rei­kia ap­tar­ti jos ju­ri­di­nę for­mą. Pa­sta­ro­ji tu­rė­tų už­tik­rin­ti, kad i) stu­den­ti­ja ir uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­lė­tų val­dy­ti įmo­nę at­vi­ru ir de­mo­kra­tiš­ku bū­du, ii) mai­ti­ni­mas bū­tų vyk­do­mas že­mes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis, iii) val­gyk­los kaip pel­no ne­sie­kian­čios įstai­gos sta­tu­sas ne­kis­tų. To­kiems tiks­lams pa­siek­ti tin­ka Vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) tei­si­nė for­ma. Šią for­mą ren­ka­si pel­no ne­sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vyk­do veik­lą, ten­ki­nan­čią vie­šuo­sius interesus.

VšĮ ga­li steig­ti ir vie­nas, ir daug fi­zi­nių ir (ar) ju­ri­di­nių as­me­nų. Taip už­tik­ri­na­ma, kad įmo­nė­je veik­tų spren­di­mų pri­ėmi­mo or­ga­nas, ku­ria­me bū­tų po ly­giai stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų at­sto­vų. Įmo­nės da­li­nin­kų tei­sės ga­li bū­ti per­lei­džia­mos ki­tiems as­me­nims. Tai lei­džia vyk­dy­ti stu­den­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų ro­ta­ci­ją ir vyk­dy­ti rin­ki­mus į spren­di­mų pri­ėmi­mo organą.

VšĮ yra ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo – įmo­nės da­li­nin­kai at­sa­ko tik tuo tur­tu, ku­rį įne­šė į įmo­nę, o jų as­me­ni­nis tur­tas lie­ka ap­sau­go­tas. Val­gyk­la kaip VšĮ ga­lė­tų gau­ti pa­ra­mą iš ju­ri­di­nių as­me­nų ir 2 % pa­ra­mą iš fi­zi­nių as­me­nų. Ją rem­ti ga­lė­tų ki­tos stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos ir prie jos iš­lai­ky­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti stu­den­tai, uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai ar­ba tre­tie­ji as­me­nys. VšĮ sta­tu­sas taip pat leis­tų da­ly­vau­ti vie­ti­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Fi­nan­si­nę veik­los pu­sę pa­leng­vi­na ir leng­va­ti­nis 5 % pel­no mo­kes­tis, tai­ko­mas ne­vir­ši­jus ati­tin­ka­mo dar­buo­to­jų skai­čiaus ir me­ti­nių pajamų.

VšĮ ga­li vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą, tie­sio­giai su­si­ju­sią su jos įsta­tuo­se nu­ro­dy­ta vi­suo­me­ni­ne veik­la. Val­gyk­los įsta­tuo­se tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­tos tos veik­los, ku­rios i) leis­tų už­tik­rin­ti ge­res­nį stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų so­cia­li­nį ap­rū­pi­ni­mą, ii) stu­den­tams su­teik­tų ūkio tvar­ky­mo ir sa­vi­val­dos pa­tir­ties, iii) ga­li­my­bę švies­ti uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę bei li­ku­sią vi­suo­me­nę apie są­ži­nin­gą dar­bo prak­ti­ką ir svei­ką mitybą. 

VšĮ veik­lai tai­ko­mi ke­li ap­ri­bo­ji­mai: pel­nas ne­ga­li bū­ti iš­mo­ka­mas da­li­nin­kams, to­dėl pi­ni­gus iš įmo­nės ga­li­ma gau­ti tik jo­je dir­bant, VšĮ ne­ga­li bū­ti per­tvar­ky­ta į UAB ir ne­ga­li vers­tis jos įsta­tuo­se ne­nu­ro­dy­ta veik­la. To­kie ap­ri­bo­ji­mai yra pa­lan­kūs val­gyk­los or­ga­ni­za­vi­mui – jie už­tik­ri­na bend­ruo­me­nės in­te­re­sų apsaugą.

Pabaigai

Vie­šo­sios įstai­gos tei­si­ne for­ma vei­kian­ti val­gyk­la leis spręs­ti svei­ko ir pi­gaus mai­ti­ni­mo vie­tų trū­ku­mą ir su­trū­ki­nė­ju­sio uni­ver­si­te­ti­nio vie­šo­jo gy­ve­ni­mo prob­le­mas. Val­gyk­la bū­tų ne tik bend­ruo­me­nės tel­ki­mo vie­ta ir ga­li­my­bė ge­rin­ti stu­den­tų so­cia­li­nę pa­dė­tį, o ir ge­riau­sia pra­džia at­kur­ti vie­šą­jį gyvenimą.

Taip pat skaityk

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.