/

VDU valgyklai reikia plano

Pirma šaukštai – po to pietūs. Šiandienos meniu – tekstas apie valgyklos įgyvendinimą.

Teks­te „VDU rei­kia vie­šo­sios val­gyk­los“ kri­ti­ka­vo­me Stu­den­tų at­sto­vy­bės abe­jin­gu­mą stu­den­tų mai­ti­ni­mo­si po­rei­kiams bei iš­kė­lė­me vie­šo­sios val­gyk­los pa­siū­ly­mą. No­rint prak­tiš­kai įgy­ven­din­ti kol kas pa­de­be­siuo­se ka­ban­čią idė­ją, rei­ka­lin­gas ak­ty­vių stu­den­tų įsi­trau­ki­mas ir ko­lek­ty­vi­nis stu­den­ti­jos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas. To­liau pa­tei­kia­me mū­sų vi­zi­ją val­gyk­lai K. Do­ne­lai­čio g. 52 pa­sta­te kaip ga­li­mą stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jos jung­ti­nį projektą.

Ką? /​ What? /​ Что? /​ Was? /​ Quoi?

Val­gyk­la yra vie­ta, ku­rio­je vyks­ta du daž­nam žmo­gui pa­trauk­lūs pro­ce­sai: mai­ti­ni­ma­sis ir vie­ša­sis gy­ve­ni­mas. Val­gyk­la su­teik­tų ga­li­my­bę ne tik pi­giai nu­mal­šin­ti al­kį, bet ir erd­vę trū­ki­nė­jan­čio bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mo gai­vi­ni­mui. Val­gyk­lo­je su bend­ra­kur­siu ar pro­fe­so­riu­mi kram­tant svei­ką ir pi­gų keps­nį ga­li­ma svars­ty­ti rū­pi­mus klau­si­mus. Ar­gi ne pa­ti tik­riau­sia an­ti­ki­nė ka­lo­ka­ga­ti­ja – kū­no ir min­ties harmonija?

Bū­si­mą val­gyk­lą re­gi­me kaip bend­ruo­me­nės po­rei­kius ten­ki­nan­čią erd­vę – ji tu­rė­tų bū­ti leng­vai pri­tai­ko­ma kul­tū­ri­nėms reik­mėms: ren­gi­niams, dis­ku­si­joms, įvai­riems su­si­ti­ki­mams ir nau­jų tra­di­ci­jų (pa­vyz­džiui, Com­mon Hour – bend­ruo­me­nės su­si­bū­ri­mams bend­rai paskai­tai) kū­ri­mui. Ga­li­my­bė spon­ta­niš­kai ini­ci­juo­ti kul­tū­ri­nį bend­ruo­me­nės vyks­mą pa­dė­tų iš­ju­din­ti stag­nuo­jan­tį uni­ver­si­te­to so­cia­li­nį gyvenimą.

Įstei­gus val­gyk­lą stu­den­tas, užuot plū­kę­sis ieš­ko­da­mas pi­ges­nės pie­tų al­ter­na­ty­vos mies­te, ga­lė­tų val­gy­ti kar­tu su bend­ruo­me­nės na­riais, ne­pa­tir­da­mas so­cia­li­nės at­skir­ties dėl skir­tin­gų ma­te­ria­li­nių galimybių.

Svarbūs dalyviai

Siū­ly­mas steig­ti vie­šą­ją val­gyk­lą VDU tu­rė­tų nu­skam­bė­ti ne tik kaip spon­ta­niš­kas ra­gi­ni­mas uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai, ta­čiau ir kaip kvie­ti­mas pa­de­monst­ruo­ti stu­den­tiš­ką sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ties­mu­kas rei­ka­la­vi­mas val­gyk­los mo­de­liu ga­lu­ti­nai pa­si­rū­pin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai te­bū­tų stu­den­tų ne­lais­vės ir tin­gu­mo iš­raiš­ka. Uni­ver­si­te­te eg­zis­tuo­ja ne­daug, ta­čiau pa­kan­ka­mai kū­ry­bi­nės ener­gi­jos ne­sto­ko­jan­čių stu­den­tų, ku­rių įžval­gos ir da­ly­va­vi­mas ga­lė­tų val­gyk­los įkū­ri­mą su­telk­ti stu­den­ti­jos ran­ko­se. Ypač svar­bi šiuo klau­si­mu bus ir Stu­den­tų at­sto­vy­bės po­zi­ci­ja. Jei­gu SA at­gau­tų stu­den­tų pa­si­ti­kė­ji­mą, ji ga­lė­tų tap­ti val­gyk­los da­li­nin­ke ir stu­den­tų in­te­re­sų gy­nė­ja jos val­dy­mo procese.

Val­gyk­los pro­jek­te ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir sa­vo stu­di­jų da­ly­kus no­rin­tys pri­tai­ky­ti stu­den­tai. Prie val­gyk­los ad­mi­nist­ra­vi­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti su­si­do­mė­ję vers­lo ir eko­no­mi­kos prog­ra­mų stu­den­tai ar­ba „Vers­lu­mo aka­de­mi­jos“ na­riai. Ypač pra­vers­tų idė­jos apie tva­rų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo mo­de­lį, taip pat ri­zi­kų, veik­los iš­lai­dų, vers­lo pla­no ar rin­kos ty­ri­mai. Ieš­kant prak­ti­nių bū­dų už­tik­rin­ti eko­lo­giš­ko mais­to pa­siū­lą ir švie­ti­mą apie vi­sa­ver­tę mi­ty­bą ga­li­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su Že­mės ūkio aka­de­mi­jos mo­ko­muo­ju ūkiu. Es­te­ti­nį val­gyk­los vaiz­dą ir jos veik­lą kaip al­ter­na­ty­vios kul­tū­ros erd­vę ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti Me­nų fa­kul­te­to, Mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tai. Val­gyk­la kaip bend­ras uni­ver­si­te­to stu­den­ti­jos pro­jek­tas su­teik­tų ga­li­my­bę at­lik­ti stu­di­jų prak­ti­ką, ku­ri bū­tų nau­din­ga vi­sai uni­ver­si­te­to bendruomenei.

Teisinis modelis

Kad val­gyk­la pa­si­stū­mė­tų ar­čiau rea­ly­bės, rei­kia ap­tar­ti jos ju­ri­di­nę for­mą. Pa­sta­ro­ji tu­rė­tų už­tik­rin­ti, kad i) stu­den­ti­ja ir uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­lė­tų val­dy­ti įmo­nę at­vi­ru ir de­mo­kra­tiš­ku bū­du, ii) mai­ti­ni­mas bū­tų vyk­do­mas že­mes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis, iii) val­gyk­los kaip pel­no ne­sie­kian­čios įstai­gos sta­tu­sas ne­kis­tų. To­kiems tiks­lams pa­siek­ti tin­ka Vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) tei­si­nė for­ma. Šią for­mą ren­ka­si pel­no ne­sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vyk­do veik­lą, ten­ki­nan­čią vie­šuo­sius interesus.

VšĮ ga­li steig­ti ir vie­nas, ir daug fi­zi­nių ir (ar) ju­ri­di­nių as­me­nų. Taip už­tik­ri­na­ma, kad įmo­nė­je veik­tų spren­di­mų pri­ėmi­mo or­ga­nas, ku­ria­me bū­tų po ly­giai stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų at­sto­vų. Įmo­nės da­li­nin­kų tei­sės ga­li bū­ti per­lei­džia­mos ki­tiems as­me­nims. Tai lei­džia vyk­dy­ti stu­den­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų ro­ta­ci­ją ir vyk­dy­ti rin­ki­mus į spren­di­mų pri­ėmi­mo organą.

VšĮ yra ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo – įmo­nės da­li­nin­kai at­sa­ko tik tuo tur­tu, ku­rį įne­šė į įmo­nę, o jų as­me­ni­nis tur­tas lie­ka ap­sau­go­tas. Val­gyk­la kaip VšĮ ga­lė­tų gau­ti pa­ra­mą iš ju­ri­di­nių as­me­nų ir 2 % pa­ra­mą iš fi­zi­nių as­me­nų. Ją rem­ti ga­lė­tų ki­tos stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos ir prie jos iš­lai­ky­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti stu­den­tai, uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai ar­ba tre­tie­ji as­me­nys. VšĮ sta­tu­sas taip pat leis­tų da­ly­vau­ti vie­ti­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se. Fi­nan­si­nę veik­los pu­sę pa­leng­vi­na ir leng­va­ti­nis 5 % pel­no mo­kes­tis, tai­ko­mas ne­vir­ši­jus ati­tin­ka­mo dar­buo­to­jų skai­čiaus ir me­ti­nių pajamų.

VšĮ ga­li vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą, tie­sio­giai su­si­ju­sią su jos įsta­tuo­se nu­ro­dy­ta vi­suo­me­ni­ne veik­la. Val­gyk­los įsta­tuo­se tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­tos tos veik­los, ku­rios i) leis­tų už­tik­rin­ti ge­res­nį stu­den­tų ir uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų so­cia­li­nį ap­rū­pi­ni­mą, ii) stu­den­tams su­teik­tų ūkio tvar­ky­mo ir sa­vi­val­dos pa­tir­ties, iii) ga­li­my­bę švies­ti uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę bei li­ku­sią vi­suo­me­nę apie są­ži­nin­gą dar­bo prak­ti­ką ir svei­ką mitybą. 

VšĮ veik­lai tai­ko­mi ke­li ap­ri­bo­ji­mai: pel­nas ne­ga­li bū­ti iš­mo­ka­mas da­li­nin­kams, to­dėl pi­ni­gus iš įmo­nės ga­li­ma gau­ti tik jo­je dir­bant, VšĮ ne­ga­li bū­ti per­tvar­ky­ta į UAB ir ne­ga­li vers­tis jos įsta­tuo­se ne­nu­ro­dy­ta veik­la. To­kie ap­ri­bo­ji­mai yra pa­lan­kūs val­gyk­los or­ga­ni­za­vi­mui – jie už­tik­ri­na bend­ruo­me­nės in­te­re­sų apsaugą.

Pabaigai

Vie­šo­sios įstai­gos tei­si­ne for­ma vei­kian­ti val­gyk­la leis spręs­ti svei­ko ir pi­gaus mai­ti­ni­mo vie­tų trū­ku­mą ir su­trū­ki­nė­ju­sio uni­ver­si­te­ti­nio vie­šo­jo gy­ve­ni­mo prob­le­mas. Val­gyk­la bū­tų ne tik bend­ruo­me­nės tel­ki­mo vie­ta ir ga­li­my­bė ge­rin­ti stu­den­tų so­cia­li­nę pa­dė­tį, o ir ge­riau­sia pra­džia at­kur­ti vie­šą­jį gyvenimą.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.