/

VDU reikia viešosios valgyklos

Alkanų pilvų rėmuo griaužia gerkles.

Šiuo me­tu ren­gia­mas VDU pa­sta­to K. Do­ne­lai­čio g. 52 at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas. Dėl ch­ro­niš­ko ne­funk­cio­na­lu­mo VDU Stu­den­tų at­sto­vy­bė lig šiol ne­su­si­sz­g­ri­bo kal­bė­ti apie stu­den­tų lū­kes­čius, ku­rie ga­lė­tų bū­ti iš­pil­dy­ti re­konst­ruo­jant pa­sta­tą. Pik­ti­na­mės šiuo ap­lai­du­mu, nes re­no­va­ci­nio pro­jek­to ruo­ša yra rim­ta ga­li­my­bė už­tik­rin­ti stu­den­tų in­te­re­sus. Pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo dar­bai bus iš tie­sų sėk­min­gi tik už­tik­ri­nus ak­tu­alių bend­ruo­me­nės po­rei­kių įgyvendinimą. 

Tyla – bloga byla

Vis dar ne­pra­si­dė­ju­si stu­den­tų dis­ku­si­ja dėl pro­jek­to tu­ri­nio tė­ra ei­li­nis simp­to­mas, ku­ris at­sklei­džia gi­lius stu­den­tų de­mo­kra­ti­nio pro­ce­so su­tri­ki­mus. Vie­nas svar­biau­sių – uni­ver­si­te­te ne­su­si­for­ma­vęs tva­rus po­li­lo­gas tarp ad­mi­nist­ra­ci­jos, stu­den­tų ir ki­tų bend­ruo­me­nės na­rių. Nors prob­le­ma yra pla­taus spekt­ro, šiuo at­ve­ju mums svar­biau­sia Stu­den­tų at­sto­vy­bės at­sa­ko­my­bė. Bū­tent VDU SA įsta­tuo­se dekla­ruo­ja tiks­lą „at­sto­vau­ti VDU stu­den­tus, gin­ti jų tei­ses bei in­te­re­sus Uni­ver­si­te­te ir už jo ri­bų”. Plau­kus ži­li­na fak­tas, kad per il­gus at­sto­vy­bės funk­cio­na­vi­mo me­tus ne­bu­vo su­kur­ta efek­ty­vi bei at­skai­tin­ga stu­den­tų nuo­mo­nės ap­klau­sos ir in­te­re­sų ar­ti­ku­lia­ci­jos sis­te­ma. O gal­būt stu­den­tų no­rai yra ži­no­mi, ta­čiau vis pri­trūks­ta va­lios ir ori­gi­na­lu­mo juos įgyvendinti?

At­sto­vy­bė, ne­su­tei­kian­ti plat­for­mos ras­tis au­to­no­miš­kam stu­den­tų bal­sui, ke­lia abe­jo­nę, ar ap­skri­tai įma­no­mas nuo­sek­lus stu­den­tų at­sto­va­vi­mas. Pa­na­šu, kad da­bar­ti­nė­je si­tu­aci­jo­je at­sto­vy­bė vei­kiau ori­en­tuo­ja­si  į as­me­niš­kai jos na­riams įdo­mią veik­lą. Taip pat vyk­do biu­ro­kra­ti­nes ope­ra­ci­jas, ties­mu­kai pra­tę­sian­čias ad­mi­nist­ra­ci­jos (uni­ver­si­te­to ar vals­ty­bės) lai­ky­se­nas. At­si­sa­kiu­si am­bi­ci­jos for­muo­ti iš apa­čios ky­lan­čią, t.y. au­ten­tiš­ką, stu­den­tų po­zi­ci­ją, SA ne­at­lie­ka es­mi­nių sa­vo funkcijų.

Grįž­tant prie pa­sta­to re­no­va­ci­jos pro­jek­to, ver­ta ap­tar­ti, ko­kias pa­sek­mes tu­ri mi­nė­ta SA be­stu­bu­rys­tė. Vi­sų pir­ma, stu­den­tų ty­la pa­lie­ka per di­de­lę spren­di­mo lais­vę uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai. Iš pir­mo žvilgs­nio tai ne­at­ro­do kaip prob­le­ma, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­li te­le­pa­tiš­kai nu­spė­ti ne­by­lių bei ne­at­sto­vau­ja­mų bend­ruo­me­nės na­rių po­rei­kių. Ypač kai biu­ro­kra­ti­nė na­šu­mo lo­gi­ka vie­šų­jų ry­šių miglo­je daž­nai paskan­di­na es­mi­nius klau­si­mus: kam ir ko­dėl pri­ima­mi spren­di­mai ar įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai? Stu­den­tų at­sto­vams pri­va­lu iš­ma­ny­ti to­kią pro­jek­ti­nės vir­tu­vės di­na­mi­ką, rei­kia­mu me­tu ge­bė­ti mo­bi­li­zuo­tis bei pa­si­rū­pin­ti, kad jaut­riau­si stu­den­ti­jai klau­si­mai lai­ku pa­siek­tų eterį. 

Stu­den­tų ir ta­ria­mai juos at­sto­vau­jan­čių­jų pa­sy­vu­mas šia­me kon­teks­te yra ne­to­le­ruo­ti­nas. To­dėl vi­si bend­ruo­me­nės na­riai, o pir­miau­sia stu­den­tai, tu­rė­tų ma­sin­tis dis­ku­si­jai dėl re­no­va­ci­jos pro­jek­to tu­ri­nio. At­sa­kin­gai im­ki­mės ini­cia­ty­vos ir pa­ro­dy­ki­me, kad stu­den­tai tu­ri sa­vą­jį bal­są. Drą­sų, konst­ruk­ty­vų ir vizionierišką.

I Scream, You Scream, We All Scream for Ice Cream

Taip pat mes šau­kia­mės bliū­do sriu­bos že­mes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis. For­ma­liau ta­riant, ma­to­me vie­šo­sios uni­ver­si­te­to val­gyk­los po­rei­kį. Bū­tent K. Do­ne­lai­čio g. 52 pa­sta­to re­no­va­ci­jos pro­jek­tas ga­li nu­ma­ty­ti fi­nan­si­nius iš­tek­lius įgy­ven­din­ti inf­rastruk­tū­ri­nę šios už­ma­čios da­lį. Iki šiol pras­tas mai­ti­ni­mo­si pri­ei­na­mu­mas ne­su­lau­kė de­ra­mo SA dė­me­sio, to­dėl sie­kia­me  šią prob­le­mą grą­žin­ti į dis­ku­si­jų lauką.

Bend­ruo­me­nės reik­mėms vei­kian­ti val­gyk­la ga­lė­tų kur­ti so­cia­liai pa­traukles­nę uni­ver­si­te­to ap­lin­ką spręs­da­ma prob­le­mą, su­si­ju­sią su ba­zi­niais žmo­gaus po­rei­kiais, t. y., – mai­ti­ni­mu­si. 2017 m. LSS So­cia­li­nės di­men­si­jos ty­ri­mas at­sklei­džia, kad du iš pen­kių stu­den­tų pa­ti­ria fi­nan­si­nių sun­ku­mų. Tų pa­čių me­tų Eu­rostat duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis na­mų ūkis mais­tui iš­lei­džia penk­ta­da­lį pa­ja­mų; tai – ko­ne du kar­tus dau­giau nei ES vi­dur­kis. Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad mai­ti­ni­ma­sis reikš­min­gai da­liai uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rių su­ke­lia di­de­lę fi­nan­si­nę naš­tą. Pi­ges­nės mai­ti­ni­mo pa­slau­gos ak­tu­a­lios ne tik stu­den­tams, bet ir uni­ver­si­te­to darbuotojams. 

Da­bar­ti­nės pa­stan­gos su­da­ry­ti ge­res­nes mi­ty­bos są­ly­gas uni­ver­si­te­te yra frag­men­tiš­kos ir ne­pa­kan­ka­mos. Mies­to cent­re įsi­kū­ru­sių uni­ver­si­te­tų pa­tal­po­se pag­rin­di­nis die­nos pie­tų pa­siū­ly­mas – ka­va ir šo­ko­la­di­nis ba­to­nė­lis iš par­da­vi­mų apa­ra­to. Ke­li nuo­lat pra­dings­tan­tys vir­du­liai ir­gi nė­ra pa­na­cė­ja. Uni­ver­si­te­te vi­są die­ną pra­lei­džian­tis stu­den­tas pri­vers­tas rink­tis ar­ba ne­ko­ky­biš­kus ir ne­vi­sa­ver­čius, ar­ba iš­ties bran­gius pri­va­čių mai­ti­ni­mo įstai­gų siū­lo­mus pie­tus. Šią si­tu­aci­ją ma­to­me kaip ydin­gą ir so­cia­liai diskriminuojančią.

Kaip bend­ruo­me­nė ga­lė­tų sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti mai­ti­ni­mo prob­le­mą, kai pri­va­tus sek­to­rius ne­už­tik­ri­na vi­siems pri­ei­na­mų ir ko­ky­biš­kų mai­ti­ni­mo pa­slau­gų? So­cia­li­nes ir ma­te­ria­li­nes są­ly­gas uni­ver­si­te­te siū­lo­me ge­rin­ti mi­nė­ta­me pa­sta­te įstei­giant vie­šą­ją val­gyk­lą. Su jos vi­zi­ja ga­li­te su­si­pa­žin­ti šia­me straips­ny­je. Šiuo me­tu es­mi­nis stu­den­ti­jos už­da­vi­nys – su­spė­ti į be­nu­va­žiuo­jan­tį re­konst­ruk­ci­jos pla­no ren­gi­mo trau­ki­nį. Stu­den­tus kvie­čia­me pa­ro­dy­ti in­te­re­są vie­šai val­gyk­lai ir pra­tęs­ti dis­ku­si­ją dėl šios iniciatyvos.

Taip pat skaityk

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.