/

VDU reikia viešosios valgyklos

Alkanų pilvų rėmuo griaužia gerkles.

Šiuo me­tu ren­gia­mas VDU pa­sta­to K. Do­ne­lai­čio g. 52 at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas. Dėl ch­ro­niš­ko ne­funk­cio­na­lu­mo VDU Stu­den­tų at­sto­vy­bė lig šiol ne­su­si­sz­g­ri­bo kal­bė­ti apie stu­den­tų lū­kes­čius, ku­rie ga­lė­tų bū­ti iš­pil­dy­ti re­konst­ruo­jant pa­sta­tą. Pik­ti­na­mės šiuo ap­lai­du­mu, nes re­no­va­ci­nio pro­jek­to ruo­ša yra rim­ta ga­li­my­bė už­tik­rin­ti stu­den­tų in­te­re­sus. Pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo dar­bai bus iš tie­sų sėk­min­gi tik už­tik­ri­nus ak­tu­alių bend­ruo­me­nės po­rei­kių įgyvendinimą. 

Tyla – bloga byla

Vis dar ne­pra­si­dė­ju­si stu­den­tų dis­ku­si­ja dėl pro­jek­to tu­ri­nio tė­ra ei­li­nis simp­to­mas, ku­ris at­sklei­džia gi­lius stu­den­tų de­mo­kra­ti­nio pro­ce­so su­tri­ki­mus. Vie­nas svar­biau­sių – uni­ver­si­te­te ne­su­si­for­ma­vęs tva­rus po­li­lo­gas tarp ad­mi­nist­ra­ci­jos, stu­den­tų ir ki­tų bend­ruo­me­nės na­rių. Nors prob­le­ma yra pla­taus spekt­ro, šiuo at­ve­ju mums svar­biau­sia Stu­den­tų at­sto­vy­bės at­sa­ko­my­bė. Bū­tent VDU SA įsta­tuo­se dekla­ruo­ja tiks­lą „at­sto­vau­ti VDU stu­den­tus, gin­ti jų tei­ses bei in­te­re­sus Uni­ver­si­te­te ir už jo ri­bų”. Plau­kus ži­li­na fak­tas, kad per il­gus at­sto­vy­bės funk­cio­na­vi­mo me­tus ne­bu­vo su­kur­ta efek­ty­vi bei at­skai­tin­ga stu­den­tų nuo­mo­nės ap­klau­sos ir in­te­re­sų ar­ti­ku­lia­ci­jos sis­te­ma. O gal­būt stu­den­tų no­rai yra ži­no­mi, ta­čiau vis pri­trūks­ta va­lios ir ori­gi­na­lu­mo juos įgyvendinti?

At­sto­vy­bė, ne­su­tei­kian­ti plat­for­mos ras­tis au­to­no­miš­kam stu­den­tų bal­sui, ke­lia abe­jo­nę, ar ap­skri­tai įma­no­mas nuo­sek­lus stu­den­tų at­sto­va­vi­mas. Pa­na­šu, kad da­bar­ti­nė­je si­tu­aci­jo­je at­sto­vy­bė vei­kiau ori­en­tuo­ja­si  į as­me­niš­kai jos na­riams įdo­mią veik­lą. Taip pat vyk­do biu­ro­kra­ti­nes ope­ra­ci­jas, ties­mu­kai pra­tę­sian­čias ad­mi­nist­ra­ci­jos (uni­ver­si­te­to ar vals­ty­bės) lai­ky­se­nas. At­si­sa­kiu­si am­bi­ci­jos for­muo­ti iš apa­čios ky­lan­čią, t.y. au­ten­tiš­ką, stu­den­tų po­zi­ci­ją, SA ne­at­lie­ka es­mi­nių sa­vo funkcijų.

Grįž­tant prie pa­sta­to re­no­va­ci­jos pro­jek­to, ver­ta ap­tar­ti, ko­kias pa­sek­mes tu­ri mi­nė­ta SA be­stu­bu­rys­tė. Vi­sų pir­ma, stu­den­tų ty­la pa­lie­ka per di­de­lę spren­di­mo lais­vę uni­ver­si­te­to ad­mi­nist­ra­ci­jai. Iš pir­mo žvilgs­nio tai ne­at­ro­do kaip prob­le­ma, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­li te­le­pa­tiš­kai nu­spė­ti ne­by­lių bei ne­at­sto­vau­ja­mų bend­ruo­me­nės na­rių po­rei­kių. Ypač kai biu­ro­kra­ti­nė na­šu­mo lo­gi­ka vie­šų­jų ry­šių miglo­je daž­nai paskan­di­na es­mi­nius klau­si­mus: kam ir ko­dėl pri­ima­mi spren­di­mai ar įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai? Stu­den­tų at­sto­vams pri­va­lu iš­ma­ny­ti to­kią pro­jek­ti­nės vir­tu­vės di­na­mi­ką, rei­kia­mu me­tu ge­bė­ti mo­bi­li­zuo­tis bei pa­si­rū­pin­ti, kad jaut­riau­si stu­den­ti­jai klau­si­mai lai­ku pa­siek­tų eterį. 

Stu­den­tų ir ta­ria­mai juos at­sto­vau­jan­čių­jų pa­sy­vu­mas šia­me kon­teks­te yra ne­to­le­ruo­ti­nas. To­dėl vi­si bend­ruo­me­nės na­riai, o pir­miau­sia stu­den­tai, tu­rė­tų ma­sin­tis dis­ku­si­jai dėl re­no­va­ci­jos pro­jek­to tu­ri­nio. At­sa­kin­gai im­ki­mės ini­cia­ty­vos ir pa­ro­dy­ki­me, kad stu­den­tai tu­ri sa­vą­jį bal­są. Drą­sų, konst­ruk­ty­vų ir vizionierišką.

I Scream, You Scream, We All Scream for Ice Cream

Taip pat mes šau­kia­mės bliū­do sriu­bos že­mes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis. For­ma­liau ta­riant, ma­to­me vie­šo­sios uni­ver­si­te­to val­gyk­los po­rei­kį. Bū­tent K. Do­ne­lai­čio g. 52 pa­sta­to re­no­va­ci­jos pro­jek­tas ga­li nu­ma­ty­ti fi­nan­si­nius iš­tek­lius įgy­ven­din­ti inf­rastruk­tū­ri­nę šios už­ma­čios da­lį. Iki šiol pras­tas mai­ti­ni­mo­si pri­ei­na­mu­mas ne­su­lau­kė de­ra­mo SA dė­me­sio, to­dėl sie­kia­me  šią prob­le­mą grą­žin­ti į dis­ku­si­jų lauką.

Bend­ruo­me­nės reik­mėms vei­kian­ti val­gyk­la ga­lė­tų kur­ti so­cia­liai pa­traukles­nę uni­ver­si­te­to ap­lin­ką spręs­da­ma prob­le­mą, su­si­ju­sią su ba­zi­niais žmo­gaus po­rei­kiais, t. y., – mai­ti­ni­mu­si. 2017 m. LSS So­cia­li­nės di­men­si­jos ty­ri­mas at­sklei­džia, kad du iš pen­kių stu­den­tų pa­ti­ria fi­nan­si­nių sun­ku­mų. Tų pa­čių me­tų Eu­rostat duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis na­mų ūkis mais­tui iš­lei­džia penk­ta­da­lį pa­ja­mų; tai – ko­ne du kar­tus dau­giau nei ES vi­dur­kis. Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad mai­ti­ni­ma­sis reikš­min­gai da­liai uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rių su­ke­lia di­de­lę fi­nan­si­nę naš­tą. Pi­ges­nės mai­ti­ni­mo pa­slau­gos ak­tu­a­lios ne tik stu­den­tams, bet ir uni­ver­si­te­to darbuotojams. 

Da­bar­ti­nės pa­stan­gos su­da­ry­ti ge­res­nes mi­ty­bos są­ly­gas uni­ver­si­te­te yra frag­men­tiš­kos ir ne­pa­kan­ka­mos. Mies­to cent­re įsi­kū­ru­sių uni­ver­si­te­tų pa­tal­po­se pag­rin­di­nis die­nos pie­tų pa­siū­ly­mas – ka­va ir šo­ko­la­di­nis ba­to­nė­lis iš par­da­vi­mų apa­ra­to. Ke­li nuo­lat pra­dings­tan­tys vir­du­liai ir­gi nė­ra pa­na­cė­ja. Uni­ver­si­te­te vi­są die­ną pra­lei­džian­tis stu­den­tas pri­vers­tas rink­tis ar­ba ne­ko­ky­biš­kus ir ne­vi­sa­ver­čius, ar­ba iš­ties bran­gius pri­va­čių mai­ti­ni­mo įstai­gų siū­lo­mus pie­tus. Šią si­tu­aci­ją ma­to­me kaip ydin­gą ir so­cia­liai diskriminuojančią.

Kaip bend­ruo­me­nė ga­lė­tų sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti mai­ti­ni­mo prob­le­mą, kai pri­va­tus sek­to­rius ne­už­tik­ri­na vi­siems pri­ei­na­mų ir ko­ky­biš­kų mai­ti­ni­mo pa­slau­gų? So­cia­li­nes ir ma­te­ria­li­nes są­ly­gas uni­ver­si­te­te siū­lo­me ge­rin­ti mi­nė­ta­me pa­sta­te įstei­giant vie­šą­ją val­gyk­lą. Su jos vi­zi­ja ga­li­te su­si­pa­žin­ti šia­me straips­ny­je. Šiuo me­tu es­mi­nis stu­den­ti­jos už­da­vi­nys – su­spė­ti į be­nu­va­žiuo­jan­tį re­konst­ruk­ci­jos pla­no ren­gi­mo trau­ki­nį. Stu­den­tus kvie­čia­me pa­ro­dy­ti in­te­re­są vie­šai val­gyk­lai ir pra­tęs­ti dis­ku­si­ją dėl šios iniciatyvos.

Taip pat skaityk

Į save per svetur

Asmeninė istorija, kaip palikus savąją aplinką galima geriau pažinti save ir savo šalį.

Tolimas ir artimas

Karo padariniai studentams kelia socialinių sunkumų. Savivalda ir Vyriausybė vėl neatliko namų darbų.