/

Šviesti save ir kitus

Pirmosioms lietuvių jaunimo organizacijoms dar tekdavo mokyti bendraamžius skaityti. Iš jų žemiškos veiklos galima pasimokyti ir šiandien.

Tarp pirmųjų lietuvių jaunimo organizacijų svarbų vaidmenį vaidino jų skelbiami leidiniai. „Aušrinės“ redakcija. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus nuotrauka

Re­ta šian­die­nos Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja ga­li pa­si­gir­ti nau­jų na­rių antp­lū­džiu ir nuo­sek­lia bei gau­sia vi­suo­me­ni­ne veik­la. Kam te­ko jo­se pa­bu­vo­ti, tas ži­no, kiek daug lai­ko ski­ria­ma vi­di­nėms or­ga­ni­za­ci­jos prob­le­moms ir iš­li­ki­mo klau­si­mui. Ty­ri­nė­da­mas Lie­tu­vos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės iš­ta­kas, ne­tru­kau pa­ste­bė­ti pa­na­šius iš­šū­kius ir XX am­žiaus pra­džios Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų kas­die­ny­bė­je – tai na­rių ak­ty­vu­mo, ga­bių or­ga­ni­za­to­rių trū­ku­mo, vi­suo­me­ni­nių ir pra­mo­gi­nių veik­lų su­de­ri­ni­mo prob­le­mos. Vis­gi jos spręs­tos mums jau sun­kiai at­pa­žįs­ta­ma­me kon­teks­te. Kaip at­ro­dy­tų mū­sų pa­si­bė­da­vo­ji­mai, jei rei­kė­tų ne tik ieš­ko­ti nau­jų na­rių, bet dar juos iš­mo­ky­ti skai­ty­ti? Re­tai pa­vyks­ta is­to­ri­nę pa­tir­tį tie­sio­giai pri­tai­ky­ti da­bar­ties prak­ti­ko­je, ta­čiau pra­ei­tis ga­li įkvėp­ti, kar­tais pa­ro­dy­ti, jog mū­sų pa­ti­ria­mos prob­le­mos iš­ti­ko ne mus vie­nus, gal­būt ten ga­li­ma at­ras­ti tam tik­rų ne­senstan­čių drau­gi­ji­nio gy­ve­ni­mo principų.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Po 1905–1907 me­tų re­vo­liu­ci­jos Ru­si­jos im­pe­ri­jo­je iki Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro Lie­tu­vo­je ra­do­si vie­nos pir­mų­jų jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų. Lie­tu­vos stu­den­tų ir mok­s­lei­vių drau­gi­jų bū­ta ir anks­čiau, pra­de­dant žy­miai­siais Vil­niaus uni­ver­si­te­to fi­lo­ma­tais XIX am­žiaus pra­džio­je ir jau vė­liau bai­giant įvai­rio­mis mok­s­lei­vių ir stu­den­tų kuo­pe­lė­mis Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se ir Ru­si­jos im­pe­ri­jos uni­ver­si­te­tuo­se. Ta­čiau daž­niau­siai pa­sta­ro­sios vei­kė slap­ta ir to­dėl ne­ga­lė­jo tap­ti ma­si­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Le­ga­liai jau­ni­mo drau­gi­jos ne­vei­kė ir po 1905 me­tų re­vo­liu­ci­jos, bet ca­ri­nė val­džia bu­vo pri­vers­ta bent da­li­nai at­lais­vin­ti vie­šą­jį gy­ve­ni­mą. Lie­tu­vo­je ėmė kur­tis lie­tu­vių, len­kų ir žy­dų švie­ti­mo ir kul­tū­ros drau­gi­jos. Nuo 1904 me­tų bu­vo leis­ta lie­tu­viš­ka spau­da ir ne­pai­sant po re­vo­liu­ci­jos vėl su­griež­tė­ju­sio ca­ri­nio re­ži­mo, lie­tu­vių kul­tū­ri­nės veik­los są­ly­gos bu­vo ne­pa­ly­gi­na­mai ge­res­nės nei iki tol.

Aplink spaudą

To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­ma­žu bū­rė­si įvai­rios jau­ni­mo kuo­pe­lės. Šie ne­re­gist­ruo­ti ra­te­liai vei­kė sa­vo­tiš­ko­je pil­ko­je zo­no­je ir dau­giau­siai spie­tie­si ap­link tris jau­ni­mui skir­tus ne­mo­ka­mus pe­rio­di­nių lei­di­nių prie­dus. „At­ei­tis“ pa­dė­jo su­si­kur­ti ka­ta­li­kų mok­s­lei­vių or­ga­ni­za­ci­jai – at­ei­ti­nin­kams, „Auš­ri­nė“ – tuo me­tu bū­rė „pir­mei­vių“, t. y. la­biau li­be­ra­lių ar kai­rių­jų, iš da­lies lais­va­ma­niš­kų pa­žiū­rų jau­ni­mo mok­s­lei­vius, o „Jau­ni­mas“ – ma­žiau iš­si­la­vi­nu­sį kai­mo jau­ni­mą, vė­liau ta­pu­sį vals­tie­čių-liau­di­nin­kų jau­ni­mo organizacija.

Pir­mą­sias šių or­ga­ni­za­ci­jų kuo­pe­les su­da­rė tą pa­tį lei­di­nį vie­na­me mies­te, kai­me ar mo­kyk­lo­je kar­tu skai­tan­tis jau­ni­mas. Ka­dan­gi šiuo lai­ko­tar­piu griež­tų or­ga­ni­za­ci­nių struk­tū­rų dar ne­bū­ta, jau­ni­mo kuo­pe­lės ga­lė­jo pre­nu­me­ruo­ti ir skai­ty­ti ke­lis lei­di­nius, ta­čiau pa­sau­lė­žiū­ros skir­tys ga­na spar­čiai gi­lė­jo. Be žur­na­lų skai­ty­mo, vie­na jų pag­rin­di­nių veik­lų bu­vo pra­mo­gų or­ga­ni­za­vi­mas, to­dėl ca­ro žan­da­rams bu­vo keb­lu at­skir­ti drau­gų su­si­bū­ri­mus nuo drau­džia­mos veik­los – juk šie jau­ni­mo žur­na­lai ėjo legaliai.

Vi­si trys žur­na­lai skel­bė jau­ni­mo po­e­zi­ją bei trum­pus pro­zos vei­ka­lus. Jei esa­te kiek nu­si­vy­lę šian­die­ni­ne Lie­tu­vos sle­mo sce­na, pa­ban­dy­ki­te įveik­ti pra­de­dan­čio­jo ano me­to poe­to ei­lė­raš­tį su tri­mis de­mi­nu­ty­vais vie­no­je ei­lu­tė­je. Vis dėl­to ten ra­si­te ir pir­muo­sius lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­kų kū­ry­bi­nius ban­dy­mus. Vi­suo­met įdo­mi dra­ma­tiš­ką to me­to jau­ni­mo nu­si­sta­ty­mą at­spin­din­ti ko­re­s­pon­den­ci­jų iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių skil­tis. Įpras­tai ji svy­ruo­da­vo tarp dvie­jų kraš­tu­ti­nu­mų: ar­ba vie­tos jau­ni­mas švie­čia­si ir ren­gia gra­žias šven­tes, ar­ba yra be­vil­tiš­kai pra­si­gė­ręs bei iš­tvir­kęs. „Auš­ri­nė­je“ ir „At­ei­ty­je“ daž­niau skelb­ti aka­de­mi­nio po­bū­džio teks­tai ti­kė­ji­mo, moks­lo ir pa­sau­lė­žiū­ros klau­si­mais. Ne­di­de­lės ap­im­ties kai­mo jau­nuo­me­nei skir­tas „Jau­ni­mas“ skelb­da­vo ir įvai­rių žai­di­mų ap­ra­šy­mus. Jau­ni­mo spau­da taip pat gvil­de­no vai­ki­nų ir mer­gi­nų san­ty­kių klau­si­mus, emig­ra­ci­jos reiš­ki­nį, ra­šė apie pro­fe­si­jos pasirinkimą.

Ka­ta­li­kai lin­ko pa­brėž­ti nuo­sai­kų­jį jau­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo­si ke­lią. Šios kryp­ties „Šal­ti­nis“ 1911 me­tais skil­ty­je jau­ni­mui pa­ta­rė: „Ne kar­tą ga­li­ma su­si­tik­ti su nuo­mo­ne, būk ge­riau esą telk­tis slap­ta į kuo­pe­les, kad to­kioms slap­toms jau­ni­mo kuo­pe­lėms liuo­siau esą yra dirb­ti, nė­ra kam jų var­žy­ti. Bet gy­ve­ni­mas ro­do, kad slap­toms drau­gi­joms ne­si­se­ka; jos ne­ga­li tarp­ti, anks­čiau ar vė­liau tu­ri ar­ba iš­ir­ti, ar­ba, kas ar­šiau, po­li­ci­jos su­sek­tos už­trau­kia ne­lai­mę ir ant sa­vęs, ir ant vi­sų tų, ku­rie tu­rė­jo su drau­gi­ja ko­kius nors san­ty­kius.“ Dėl nuo­lai­džia­vi­mo ca­ro val­džiai ka­ta­li­kiš­kos drau­gi­jos ne­re­tai su­si­lauk­da­vo kai­rių­jų ar bū­si­mų­jų liau­di­nin­kų spau­dos kri­ti­kos. Ki­ta ver­tus, „pir­mei­viai“ prak­tiš­kai ne­be­tu­rė­jo le­ga­liai vei­kian­čių drau­gi­jų, nes pra­ėjus po­rai me­tų po re­vo­liu­ci­jos ca­ro val­džia jas uždarė.


  • Studentai radikalai Rusijos imperijoje ir nacių Vokietijoje

    Studentai radikalai Rusijos imperijoje ir nacių Vokietijoje

    Koks bu­vo stu­den­ti­jos vaid­muo ra­di­ka­lė­jan­čio­se XIX ir XX am­žiaus visuomenėse. 


Ka­ta­li­kiš­kos pa­krai­pos jau­ni­mas nau­do­jo­si jau ga­na gau­siu ka­ta­li­kiš­kų drau­gi­jų tink­lu ir Ka­ta­li­kų baž­ny­čios pa­ra­ma. Jau­ni­mas ga­lė­jo su­si­rink­ti per ko­kios nors le­ga­lios su­au­gu­sių­jų drau­gi­jos su­si­rin­ki­mą ar­ba sek­ma­die­nį po mi­šių, jų veik­lo­je ak­ty­viai da­ly­va­vo ku­ni­gai. Štai 1912 me­tais „Šal­ti­nis“ siū­lė ra­šy­tis jau­ni­mui, pa­vyz­džiui, į ka­ta­li­kiš­ką švie­ti­mo drau­gi­ją „Ži­bu­rys“, ir jo­je pa­ei­liui da­ry­ti su­si­rin­ki­mus, ku­rių vie­ni bū­tų skir­ti jau­ni­mui, ki­ti – suaugusiems.

Vis­gi jau­ni­mo kuo­pe­les dau­giau­siai įkvė­pė jau­ni­mo spau­da, o jų iš­ta­kos daž­nai pra­si­dė­da­vo nuo sa­višvie­tos po­rei­kio. Pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se jau vy­ko švie­ti­mas lie­tu­vių kal­ba, bet vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se ji bu­vo tik tarp pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų. Ne­pai­sant gi­lė­jan­čių ideo­lo­gi­nių skir­čių tarp skir­tin­gų pa­žiū­rų mok­s­lei­vių, lie­tu­vių tau­ti­nio at­gi­mi­mo bran­dos eta­pe lie­tu­viš­kos kul­tū­ros po­rei­kį ak­cen­ta­vo be­veik vi­sos jų gru­pės. Kuo­pe­lių veik­los prin­ci­pas įpras­tai bū­da­vo toks: bū­rys mok­s­lei­vių rink­da­vo­si na­muo­se pas vie­ną iš mo­ki­nių, kur skai­ty­da­vo re­fe­ra­tus įvai­rio­mis lie­tu­vių kul­tū­ros ar vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo te­mo­mis, pra­dė­da­vo kaup­ti bi­b­lio­te­kė­lę, kar­tu pre­nu­me­ruo­da­vo lie­tu­viš­ką spau­dą. Kai ku­rios jų net su­ge­bė­da­vo iš­leis­ti sa­vus laikraštėlius.

Be or­ga­ni­za­ci­nių rė­mų šios kuo­pe­lės bū­da­vo ne­pa­sto­vios ir da­liai mok­s­lei­vių pa­bai­gus moks­lus ar pa­si­trau­kus iš veik­los jos grei­tai nu­sto­da­vo veik­ti. Ta­čiau jau­ni­mui skir­ta spau­da for­ma­vo šių ra­te­lių pa­sau­lė­žiū­rą, pa­dė­jo su­da­ry­ti sa­višvie­tos prog­ra­mas, da­li­no or­ga­ni­za­ci­nius pa­ta­ri­mus ir kė­lė vi­suo­me­ni­nius už­da­vi­nius. Ga­liau­siai, spau­da ta­po vie­nin­te­le erd­ve, ku­rio­je bu­vo ga­li­ma ra­šy­ti apie sa­vą­sias or­ga­ni­za­ci­jas, ma­ty­ti, ką vei­kia ki­ti, ir iš­kel­ti bend­rus su­ma­ny­mus – di­des­ni or­ga­ni­za­ci­niai da­ri­niai bei su­va­žia­vi­mai tuo me­tu dar bu­vo sun­kiai išpildomi.

Į liaudį

Be­ne es­mi­nis šių or­ga­ni­za­ci­jų skir­tu­mas nuo da­bar­ti­nių yra stip­riai pa­si­kei­tęs so­cia­li­nis kon­teks­tas ir jų or­ga­ni­za­to­riams ke­lia­mi lū­kes­čiai. Vi­sas tris drau­gi­jas sie­jo di­džia­jai da­liai to me­to in­te­li­gen­ti­jos bū­din­gas tiks­las – ei­ti ir švies­ti ma­žiau iš­si­la­vi­nu­sią vi­suo­me­nės da­lį. Rei­kia pa­brėž­ti, kad XX am­žiaus pra­džios Lie­tu­vo­je vis dar žy­mi da­lis vi­suo­me­nės, ypač dau­giau­siai lie­tu­vių gy­ve­na­muo­se kai­muo­se, bu­vo ne­raš­tin­ga. Net jei iš­si­la­vi­ni­mą ver­ti­nan­čių ūki­nin­kų dau­gė­jo, vis dar tek­da­vo įro­di­nė­ti švie­ti­mo, kny­gų ir laik­raš­čių skai­ty­mo nau­dą, taip pat po­rei­kį į moks­lus leis­ti ir mergaites.

Stu­den­tų lie­tu­vių skai­čius bu­vo ne­di­de­lis, gim­na­zi­jas ar vi­du­ri­nes mo­kyk­las bai­gu­sių jau­nuo­lių da­lis ly­gi­nant su šian­die­na tai­pogi są­ly­gi­nai ma­ža. Dėl to į moks­lus ėjęs jau­ni­mas pri­va­lė­jo įro­dy­ti ne tik prak­ti­nę moks­lo ver­tę, bet ir tu­rė­jo di­de­lę at­sa­ko­my­bę da­lin­tis ži­nio­mis su vi­suo­me­ne. Iš mok­s­lei­vių ir stu­den­tų ti­kė­ta­si, kad jie grį­žę į gim­ti­nę lais­va­lai­kiu mo­kys vie­tos jau­ni­mą ir žmo­nes, or­ga­ni­zuos įvai­rius va­ka­rus ir vai­di­ni­mus. Prak­tiš­kai mąs­tan­tiems ūki­nin­kams bu­vo svar­bu pa­ma­ty­ti ma­te­ria­li­nę mo­ky­mo­si nau­dą. 1913 me­tais „Auš­ri­nė­je“ ra­šy­ta apie to­kį in­te­li­gen­tų ir kai­mo žmo­nių su­ar­tė­ji­mo bū­dą: „Te­gul tik­tai tarp mū­sų in­te­li­gen­tų at­si­rastų žmo­nių, ku­rie mo­kė­tų su­tvar­ky­ti jų jau įsteig­tas, bet svy­ruo­jan­čias sko­li­na­mą­sias ka­sas, pa­jėg­tų nu­ro­dy­ti ir, taip sa­kant, sa­vo ran­ko­mis su­tver­ti vie­ną-ki­tą to­bū­les­nę kre­di­to įstai­gą, su­or­ga­ni­zuo­ti do­rai var­to­to­jų drau­gi­ją, pra­ša­lin­ti vie­nur ki­tur ūki­nin­ka­vi­mo ydas, su­rem­ti ko­kią įstai­gą varg­šo dar­bi­nin­ko nau­dai, nors ir ma­žą, bet aiš­kiai nau­din­gą – tuo­jau in­te­li­gen­tų kre­di­tas liau­dies aky­se pakiltų.“

Šį pro­ce­są api­bend­rin­tai ga­li­ma va­din­ti ėji­mu į liau­dį. At­ei­ti­nin­kai ir auš­ri­nin­kai pir­miau­sia bū­rė mok­s­lei­vių, gim­na­zis­tų kuo­pe­les. Gre­ta svar­bų vaid­me­nį vai­di­no „Auš­ri­nės“ ir „At­ei­ties“ žur­na­lus lei­dę stu­den­tai. Bū­tent iš jų gre­tų bu­vo ti­ki­ma­si bū­si­mų in­te­li­gen­tų ir jiems kel­ti di­de­li vi­suo­me­ni­niai už­da­vi­niai. Vis­gi įgi­jus iš­si­la­vi­ni­mą tarp pa­sta­rų­jų ir kai­mo ap­lin­kos su­si­for­muo­da­vo tam tik­ras ba­rje­ras. Jau­ni­mo spau­do­je gau­su pa­mo­ky­mų ar kai­mo jau­ni­mo nu­si­skun­di­mų, jog grį­žę na­mo mok­s­lei­viai ir stu­den­tai el­gia­si pa­si­pū­tė­liš­kai, su jais sun­ku bend­rau­ti ar ti­kė­tis pa­gal­bos. Ne­veng­ta pa­ta­ri­mų, kaip šias skir­tis įveikti.

Bū­ta ir klau­si­mų, dėl ku­rių ne­su­tar­ta. Pa­vyz­džiui, po­le­mi­zuo­ta, kiek ak­ty­viai be­si­mo­kan­tis jau­ni­mas tu­ri da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je. Ra­do­si bal­sų, jog itin ga­būs stu­di­joms ge­riau jau at­si­dė­tų vi­so­mis jė­go­mis moks­lui, kul­tū­rai ar me­nui. Tar­pi­nin­kais tarp pla­čio­sios vi­suo­me­nės ir šių kū­rė­jų tu­rė­jo bū­ti to­kia vi­suo­me­nės gru­pė kaip bai­gu­sie­ji pra­di­nes mo­kyk­las ar kai­mo in­te­li­gen­tai – jie tu­rė­tų su­pran­ta­mu bū­du neš­ti ži­nias į kai­mą. Kai ku­rie kri­ti­ka­vo per anks­ty­vą įsi­trau­ki­mą į vi­suo­me­ni­nę veik­lą – esą liau­dies švie­tė­jai dar pa­tys men­kai su­pran­ta tai, ko mo­ko, tad kaip jie ga­li ei­ti mo­ky­ti ki­tus. Pa­na­šios po­zi­ci­jos, pa­vyz­džiui, lai­kė­si „Vil­ties“ re­dak­to­rius An­ta­nas Sme­to­na, 1910 me­tais laik­raš­ty­je ra­šęs: „Ne „pa­sau­lė­žiū­rai“ ski­ria­mas vi­du­ti­nės mo­kyk­los, ypač gim­na­zi­jos, kur­sas. Tos mo­kyk­los tiks­las iš­mo­ky­ti jau­nus žmo­nes nuo­sa­kiai sam­pro­tau­ti ir tiks­liai dva­sios kryps­niu dar­buo­ties, pri­ruoš­ti juos augš­tai mo­kyk­lai, uni­ver­si­te­tui. (…) Ką del mo­ki­nių da­ly­va­vi­mo vi­suo­me­nės dar­be, tai nė­ra ko daug apie jį šne­kė­ti, ne­kal­bant jau apie tai, kad mo­ki­niams nė­ra lai­ko vi­suo­me­ni­niu dar­bu už­si­im­ti. Teik­ti jiems tą dar­bą tai vis tiek, kaip kū­di­kiui pa­duo­ti į ran­kas pei­lį pažaisti.“

„Vis­gi įgi­jus iš­si­la­vi­ni­mą tarp pa­sta­rų­jų ir kai­mo ap­lin­kos su­si­for­muo­da­vo tam tik­ras ba­rje­ras. Jau­ni­mo spau­do­je gau­su pa­mo­ky­mų ar kai­mo jau­ni­mo nu­si­skun­di­mų, jog grį­žę na­mo mok­s­lei­viai ir stu­den­tai el­gia­si pa­si­pū­tė­liš­kai, su jais sun­ku bend­rau­ti ar ti­kė­tis pagalbos.“

Ne­pai­sant po­le­mi­kos, pir­mų­jų jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ir kuo­pe­lių veik­la bu­vo itin ori­en­tuo­ta į vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Lie­tu­vių stu­den­tų drau­gi­jos už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se įpras­tai pra­si­dė­da­vo kaip sa­vi­šal­pos or­ga­ni­za­ci­jos, bet vis daž­niau ėmė­si pla­tes­nės veik­los. „Auš­ri­nės“ re­dak­to­rių ko­lek­ty­vą su­da­rė Mask­vos lie­tu­vių stu­den­tų drau­gi­ja, pa­na­šiu me­tu Liu­ve­ne, Bel­gi­jo­je, įsistei­gė Lie­tu­vių ka­ta­li­kų stu­den­tų są­jun­ga – bū­si­mi stu­den­tai at­ei­ti­nin­kai. Štai 1911 me­tais Mask­vos lie­tu­vių stu­den­tų drau­gi­ja pa­dė­jo Mask­vos lie­tu­vių dar­bi­nin­kams su­reng­ti ge­gu­ži­nę (jau­ni­mo pa­si­links­mi­ni­mą gam­to­je), vė­liau įkū­rė in­for­ma­ci­jos ir dar­bo biu­rą, kon­sul­ta­vu­sį dar­bo pa­ieš­kų klau­si­mais ir pa­dė­ju­sį į Mask­vą at­vy­ku­siems lietuviams.

Vi­si mi­nė­ti jau­ni­mo lei­di­niai ypač pa­brėž­da­vo va­sa­ros ato­sto­gas – tai bu­vo pa­lan­kiau­sias me­tas vi­suo­me­ni­niams dar­bams. Į gim­ti­nes grį­žę mok­s­lei­viai ir stu­den­tai ska­tin­ti švies­ti vie­tos žmo­nes, reng­ti nau­din­gus pa­si­links­mi­ni­mo va­ka­rus ir pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo kuo­pe­les. Ge­riau­sia pro­ga pa­trauk­ti jau­ni­mą į or­ga­ni­za­ci­jas bu­vo ge­gu­ži­nės, ka­dan­gi čia bu­vo ga­li­ma su­tik­ti be­veik vi­są vie­tos jau­ni­mą. To­dėl į ge­gu­ži­nes siū­ly­ta įtrauk­ti skai­ty­mus, lie­tu­viš­kų vei­ka­lų vai­di­ni­mus ir ieš­ko­ti pro­gų su ke­le­tu ga­bes­nių jau­nuo­lių pra­dė­ti vie­ti­nę kuopelę.

Vy­res­nių­jų kla­sių mok­s­lei­viai ir stu­den­tai ra­gin­ti per va­sa­rą rink­ti sa­vo­sios apy­lin­kės et­no­gra­fi­nę, is­to­ri­nę, so­cio­lo­gi­nę ar geo­gra­fi­nę me­džia­gą. Be to, 1911 me­tais „Auš­ri­nė­je“ mok­s­lei­viai ska­tin­ti va­sa­ros me­tu rink­ti au­kas Tau­tos na­mams Vil­niu­je, rei­ka­lin­gas ži­nias Lie­tu­vos at­sto­vams Ru­si­jos im­pe­ri­jos Dū­mo­je ir pla­tin­ti kai­me nau­din­gas kny­gas. Su­rink­tus dar­bus „Auš­ri­nė“ ir „At­ei­tis“ pub­li­kuo­da­vo tam spe­cia­liai skir­tuo­se va­sa­ros prie­duo­se. Tai tu­rė­jo pa­si­tar­nau­ti ir moks­lo rai­dai, ir vi­suo­me­ni­nei veik­lai – ne­veng­ta pa­brėž­ti, kad vi­suo­me­ni­nius dar­bus įma­no­ma nu­veik­ti tik ge­rai pa­žįs­tant vie­tos so­cia­li­nes ir eko­no­mi­nes są­ly­gas, žmo­nių bū­dą ir kul­tū­rą. Pa­na­šiu prin­ci­pu kur­tos ir kuo­pe­lių sa­višvie­tos programos.

Kal­bant konk­re­čiai apie „Jau­ni­mo“ ra­te­lius, jų pa­dė­tis sky­rė­si nuo mok­s­lei­vių ir stu­den­tų drau­gi­jų. Jau 1907 me­tais li­be­ra­lios, liau­di­nin­kų pa­krai­pos sa­vaitraš­tis „Lie­tu­vos ūki­nin­kas“ ra­šė apie suo­mių jau­ni­mo ra­te­lius, ku­rie ir ta­po įkvė­pi­mu „Jau­ni­mui“. Vi­sų pir­ma, jie bu­vo skir­ti ma­žiau moks­lų ėju­siai ar iš vis nė­ju­siai jau­nuo­me­nei. Be to, ga­vu­sie­ji pra­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą be to­li­mes­nių są­ly­gų la­vin­tis ir do­mė­tis kul­tū­ros bei vi­suo­me­nės rei­ka­lais to me­to žo­džiais grei­tai „ims sken­dė­ti tam­so­je“. Tarp ak­ty­vių jau­ni­mo ra­te­lių or­ga­ni­za­to­rių bū­da­vo bai­gu­sie­ji pra­di­nę mo­kyk­lą ar tik ke­le­tą kla­sių, gal­būt ir vie­tos mo­ky­to­jai. To­kių ra­te­lių už­duo­tis bu­vo pri­pra­tin­ti kai­mo jau­nuo­me­nę prie skai­ty­mo, da­lį iš­mo­ky­ti skai­ty­ti, at­pra­tin­ti nuo per di­de­lio al­ko­ho­lio kie­kio. Jau­ni­mo ra­te­lio veik­la ga­lė­jo at­ro­dy­ti maž­daug taip: „X. X. Jau­ni­mas (Suv. g.) ge­gu­žės mė­ne­sį nu­ta­rė: (…) 4) šven­ta­die­niai nuo 4 val. iki sau­lė­ly­džiai da­ry­ti pa­si­links­mi­ni­mus su šo­kiais, žai­slais, ei­lė­mis (dekla­ma­ci­jo­mis) ir skai­ty­mė­liais“, – 1911 me­tais skelb­ta „Jau­ni­me“.

Itin stip­riai pa­brė­žia­mas blai­vy­bės tiks­las yra vie­nas svar­biau­sių pir­mų­jų Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų iš­skir­ti­nu­mų. „Auš­ri­nė“ ir „At­ei­tis“ taip pat ra­šė apie blai­vy­bę ir ska­ti­no sa­vo na­rius pri­si­dė­ti prie blai­vy­bės drau­gi­jų, ta­čiau jau­ni­mo ra­te­liams šis klau­si­mas bu­vo be­ne ak­tu­aliau­sias. „Nau­din­gos“ pra­mo­gos tu­rė­jo su­kur­ti al­ter­na­ty­vą ki­to­kiam lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dui ir at­pra­tin­ti jau­ni­mą nuo ne­sai­kin­gų iš­ger­tu­vių. Tuo me­tu al­ko­ho­lio var­to­ji­mas kė­lė itin daug so­cia­li­nių prob­le­mų ir ti­kė­ta, jog dau­ge­lis jų iš­si­spręs nu­sto­jus gerti.

Demokratijos mokykla

Jau­ni­mo drau­gi­jos kaip ir ki­tos po 1905 me­tų re­vo­liu­ci­jos Lie­tu­vo­je su­si­kū­ru­sios or­ga­ni­za­ci­jos ta­po de­mo­kra­ti­jos bei sa­vi­val­dos mo­kyk­la ir ne­abe­jo­ti­nai ruo­šė vi­suo­me­nę 1918 me­tais pas­kelb­tai ne­pri­klau­so­my­bei. Pa­vyz­džiui, „Jau­ni­me“ at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad „drau­gi­jų ir ki­tuo­se vie­šuo­se su­si­rin­ki­muo­se ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad žmo­nėms vis dar sun­ku reikš­ti sa­vo min­tis, įver­tin­ti pa­siū­ly­mus, ar­gu­men­tuo­ti sa­vo nuo­mo­nę“. Anot „Jau­ni­mo“ au­to­rių, lie­tu­viams vis dar trūks­ta pi­lie­ti­nės drą­sos, o jau­ni­mas daž­nai at­si­sa­ko ge­rų su­ma­ny­mų, kai kas nors juos iš­juo­kia ar pei­kia. Kaip mi­nė­ta, jau­ni­mo drau­gi­jos tuo me­tu griež­tos struk­tū­ros dar ne­tu­rė­jo, ta­čiau ma­tė, kaip vei­kia le­ga­lios drau­gi­jos, o ir bend­rai di­džio­ji da­lis to me­to drau­gi­jų tai­kė pa­na­šius drau­gi­ji­nio gy­ve­ni­mo prin­ci­pus: de­mo­kra­ti­nis bal­sa­vi­mas, va­do­vų at­skai­to­my­bė prieš na­rius, vei­ki­mas pa­gal drau­gi­jos įsta­tus. Per drau­gi­jos ar kuo­pe­lės su­si­rin­ki­mą bu­vo ga­li­ma ap­tar­ti vie­šus rei­ka­lus, gal­būt ini­ci­juo­ti ko­ope­ra­ty­vo ar var­to­to­jų drau­gi­jos stei­gi­mą, pa­kal­bė­ti apie vals­čiaus rin­ki­mus ar apie Lie­tu­vos at­sto­vus Dūmoje.

Dar stip­res­nių vi­suo­me­ni­nių sai­tų rei­kė­jo dėl to, kad jau­ni­mo ra­te­liai ne­bu­vo val­džios įre­gist­ruo­ti. Tai reiš­kė, jog ban­dy­mai su­ar­tin­ti ke­lių apy­lin­kių jau­ni­mą, ne­su­ta­ri­mai ra­te­lio vi­du­je ar tarp skir­tin­gų pa­žiū­rų jau­ni­mo kė­lė di­de­lę ri­zi­ką pa­tek­ti į žan­da­rų aki­ra­tį. Nu­si­vy­lu­sie­ji ar įžeis­tie­ji ga­lė­jo, pa­vyz­džiui, pa­pa­sa­ko­ti apie ta­ria­mai kenks­min­gą kuo­pe­lės veik­lą jau­nuo­lio tė­vams ar vie­tos ku­ni­gui ar­ba kraš­tu­ti­niu at­ve­ju per­duo­ti in­for­ma­ci­ją žan­da­rams. Jau­ni­mo spau­do­je ra­šy­ta, esą pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jau­ni­mas da­ly­vau­ja ir at­ei­ti­nin­kų, ir auš­ri­nin­kų veik­lo­je, o kai ku­rių kuo­pe­lių va­dai tai net ska­ti­na. Taip bu­vo ren­ka­ma or­ga­ni­za­ci­jos kon­ku­ren­tės vi­di­nė in­for­ma­ci­ja, ku­ri vė­liau ga­lė­jo pa­tek­ti į ca­ro žan­da­rų rankas.

„Dar stip­res­nių vi­suo­me­ni­nių sai­tų rei­kė­jo dėl to, kad jau­ni­mo ra­te­liai ne­bu­vo val­džios įre­gist­ruo­ti. Tai reiš­kė, jog ban­dy­mai su­ar­tin­ti ke­lių apy­lin­kių jau­ni­mą, ne­su­ta­ri­mai ra­te­lio vi­du­je ar tarp skir­tin­gų pa­žiū­rų jau­ni­mo kė­lė di­de­lę ri­zi­ką pa­tek­ti į žan­da­rų akiratį.“

Už­gims­tan­čių at­ei­ti­nin­kų ra­te­liai ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti Ka­ta­li­kų baž­ny­čios pa­ra­ma. Štai vie­nas pag­rin­di­nių Kau­no ka­ta­li­kų drau­gi­jų or­ga­ni­za­to­rių ku­ni­gas Po­vi­las Do­ge­lis tei­gė, kad 1911 me­tų va­sa­rį pra­dė­jus or­ga­ni­zuo­tis „At­ei­ties“ skai­ty­to­jų bū­re­liams „slap­tu­mui iš­lai­ky­ti, su­si­rin­ki­mai bū­da­vo da­ro­mi ne­di­de­lė­mis kuo­pe­lė­mis, po 8–12 žmo­nių. Kau­ne dau­giau­sia rink­da­vo­si pas ma­ne, ret­kar­čiais pas. Kun. Damb­raus­ką. (…) At­ei­ti­nin­kų ju­dė­ji­mui rem­ti, pas. Kun. Do­ge­lį bu­vo su­da­ry­ta slap­ta ka­sa“. Be to, ka­ta­li­kiš­kas drau­gi­jas Kau­no gu­ber­ni­jos ca­ri­nė ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­tė kaip tam tik­rą at­sva­rą kai­rio­sioms or­ga­ni­za­ci­joms ir pro­fe­si­nėms są­jun­goms. 1914 me­tų žan­da­rų ra­por­te dėl „At­ei­ties“ ra­te­lio veik­los Vei­ve­rių mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jo­je tei­gia­ma, kad jo­kios prie­švals­ty­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­pa­ste­bė­ta, nes se­mi­na­ri­jos tei­sės mo­ky­to­jas, vie­ti­nis ku­ni­gas An­dziu­lis, sten­gia­si mo­ki­nius ug­dy­ti „kle­ri­ka­li­nė­je dva­sio­je“, at­bai­dy­ti nuo ne­pa­gei­dau­ti­nų tiks­lų ir dėl­to rei­ka­lau­ja juos skai­ty­ti kle­ri­ka­li­nės pa­krai­pos „At­ei­tį“.

„Auš­ri­nės“ ir „Jau­ni­mo“ ra­te­lių veik­lą žan­da­rai se­kė ati­džiai vi­sų pir­ma dėl drau­džia­mos kai­rio­sios li­te­ra­tū­ros. Tai nu­švie­čia 1912 me­tais Skriau­džių „Jau­ni­mo“ ra­te­liui iš­kel­ta by­la. At­ro­dy­tų, jog da­liai kai­mo jau­ni­mo iki ga­lo net ne­bu­vo aiš­ku, kiek jų veik­la le­ga­li, o kiek pa­vo­jin­ga. Štai gre­ti­mo kai­mo jau­nuo­lis tei­ra­vo­si Skriau­džių ra­te­lio pir­mi­nin­ko, ar dėl jo tu­ri­mos bi­b­lio­te­kė­lės ver­ta bi­jo­ti po­li­ci­jos. Žan­da­rams ga­vus ži­nių, jog Skriau­džiuo­se vei­kia slap­tas lie­tu­vių kai­mo jau­ni­mo ra­te­lis, jų na­muo­se bu­vo at­lik­tos kra­tos, o nu­sta­ty­ti na­riai bu­vo su­lai­ky­ti ir ap­klaus­ti. Žan­da­rams ra­dus cen­zū­ros už­draus­tų bro­šiū­rų ir so­cia­lis­ti­nių lei­di­nių ban­dy­ta įro­dy­ti, jog jiems va­do­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tai, siū­ly­ta juos iš­rem­ti į Si­bi­rą. Įpras­ti­niai val­džios įta­ria­mie­ji tuo me­tu bu­vo įvai­rios pog­rin­dy­je vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos, daž­niau­siai kai­rio­sios ideo­lo­gi­jos po­li­ti­nės par­ti­jos ir drau­gi­jos. Štai 1909 me­tais Kau­no mies­te nu­si­kals­ta­mo­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis įvar­din­tos: anar­chis­tai-ko­mu­nis­tai, so­cia­lis­tai­re­vo­liu­cio­nie­riai, Ru­si­jos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bi­nin­kų par­ti­ja, žy­dų Bun­das, Len­kų so­cia­lis­tų ir Lie­tu­vių so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jų sky­riai, sio­nis­tai- so­cia­lis­tai. Bet ko­kios są­sa­jos su šio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ak­ty­vūs veiks­mai per 1905 me­tų re­vo­liu­ci­ją ar kai­rio­sios spau­dos pla­ti­ni­mas ga­lė­jo su­kel­ti ca­ri­nio re­ži­mo represijas.

Pa­si­tei­si­ni­muo­se ra­te­lio na­riai tei­gė, jog or­ga­ni­za­ci­jos ne­bū­ta: nau­do­ta­si tik le­ga­laus „Jau­ni­mo“ ir „Lie­tu­vos ūki­nin­ko“ pa­ta­ri­mais, jau­ni­mas po šven­čių rink­da­vo­si prie baž­ny­čios ir keis­da­vo­si laik­raš­čiais. Or­ga­ni­za­ci­jos lais­vu­mas, ma­tyt, ir bu­vo prie­žas­tis, ko­dėl men­ko­je ra­te­lio bi­b­lio­te­ko­je ga­lė­jo ras­tis įvai­rių ideo­lo­gi­jų lei­di­nių ar vie­nas ki­tas so­cial­de­mo­kra­ti­nių pa­žiū­rų jau­nuo­lis tarp jų na­rių. Ga­liau­siai ra­te­lio veik­lo­je prie­švals­ty­bi­nės veik­los ne­įžvelg­ta ir kaip baus­mė už ne­le­ga­lius su­si­rin­ki­mus ra­te­lio na­riams bu­vo įskai­ty­tas ke­le­tą mė­ne­sių tru­kęs jų su­lai­ky­mas. Po ke­lių me­tų šio­je by­lo­je mi­nė­tas jau­nuo­lis „Jau­ni­mui“ jau ra­šė ko­re­s­pon­den­ci­jas iš JAV, ko ge­ro, dėl to­li­mes­nio žan­da­rų per­se­kio­ji­mo nu­spren­dė ne­ri­zi­kuo­ti ir emig­ruo­ti kur saugiau.

Pasaulėžiūrų išsiskyrimas

Kai­rio­jo­je jau­ni­mo spau­do­je ne­veng­ta už­si­min­ti ir apie dis­ci­p­li­nuo­jan­čią vi­du­ri­nių mo­kyk­lų sis­te­mą. Kri­ti­kuo­ti įvai­rūs mo­ki­nių gy­ve­ni­mo su­var­žy­mai: grį­ži­mas nu­sta­ty­tu lai­ku į bend­ra­bu­čius, pa­žy­miai už ge­rą el­ge­sį, dau­gy­bė re­gu­lia­vi­mų, ku­rie ug­do baikš­tų ir tik kny­go­mis be­si­rū­pi­nan­tį mo­ki­nį. Bū­tent jau­ni­mo ra­te­liai ga­lė­jo kom­pen­suo­ti da­lį to­kios sis­te­mos trū­ku­mų. 1911 me­tais „Auš­ri­nė­je“ taip bu­vo at­rem­ta kri­ti­ka mo­ki­nių vi­suo­me­ni­niam ak­ty­vu­mui: „Ir tik tas ge­ras im­pul­sas, tas idė­ji­nis-vi­suo­me­nis- fi­lo­zo­fi­ji­nis „kir­ši­ni­mas“, prieš ku­rį taip nar­siai sto­jo A. Sm. [An­ta­nas Sme­to­na], ga­li iš­trauk­ti mo­ki­nį iš pra­žū­ties, su­lai­ky­ti jį dva­sios lygs­va­roj ir pastu­mė­ti pirmyn.“

Ryš­kė­jan­tys pa­sau­lė­žiū­ri­niai gin­čai, ne­pai­sant vie­ni­jan­čių lie­tu­viš­kos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mo ir jos tei­sių gy­ni­mų as­pek­tų, bu­vo na­tū­ra­lus pro­ce­sas. Į dau­ge­lį so­cia­li­nių prob­le­mų, ypač į re­li­gi­jos vaid­me­nį vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, im­ta žiū­rė­ti skir­tin­gai. Es­mi­nis at­ei­ti­nin­kų ir auš­ri­nin­kų gin­čų ob­jek­tas bu­vo re­li­gi­ja. Tai to­li gra­žu ne­reiš­kia, jog vi­sas „Auš­ri­nės“ ar „Jau­ni­mo“ ra­te­lių jau­ni­mas bu­vo prie­šiš­kas ka­ta­li­ky­bei. Lie­tu­vos ka­ta­li­kų vei­kė­jai vis spar­čiau įgy­ven­di­no po­pie­žiaus Leo­no XIII en­cik­li­kos „Re­rum no­va­rum“ idė­jas: stei­gė pa­sau­lie­ti­nes ka­ta­li­kų drau­gi­jas, kū­rė ka­ta­li­kiš­kas pro­fe­si­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir ban­dė at­sver­ti kai­rių­jų įta­ką tarp dar­bi­nin­kų. Tai sa­vai­me di­di­no kon­ku­ren­ci­ją su ki­to­mis pa­sau­lė­žiū­ro­mis – sy­kiu ir tarp jaunimo.

Auš­ri­nin­kai ar jau­ni­mie­čiai spau­do­je daž­nai už­si­min­da­vo apie prieš „pir­mei­viš­ką“ spau­dą ir or­ga­ni­za­ci­jas agi­tuo­jan­čius ku­ni­gus. Ka­dan­gi ku­ni­gai daž­nai bu­vo vie­tos drau­gi­jų sky­rių or­ga­ni­za­to­riai, pa­moks­lų me­tu ar po pa­mal­dų ga­lė­jo kreip­tis į pa­mal­des­nius ūki­nin­kus, jog jie už­draus­tų sa­vo vai­kams su­si­dė­ti su „pir­mei­viais“. Ko ge­ro, bū­ta at­ve­jų, kuo­met pa­tys auš­ri­nin­kai įžeis­da­vo ti­kin­čių­jų jaus­mus ir su­kel­da­vo konf­lik­tus. Dau­gu­mą jų ga­na sun­ku iš­narp­lio­ti – laik­raš­čių re­dak­ci­jos sun­kiai ga­lė­da­vo pa­tik­rin­ti ko­re­s­pon­den­ci­jų au­ten­tiš­ku­mą, to­dėl spau­do­je pa­si­ro­dy­da­vo ne­ma­žai ži­nių, ku­rias ki­ti ko­re­s­pon­den­tai pa­neig­da­vo ar­ba nu­švies­da­vo kitaip.

„Ryš­kė­jan­tys pa­sau­lė­žiū­ri­niai gin­čai, ne­pai­sant vie­ni­jan­čių lie­tu­viš­kos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mo ir jos tei­sių gy­ni­mų as­pek­tų, bu­vo na­tū­ra­lus pro­ce­sas. Į dau­ge­lį so­cia­li­nių prob­le­mų, ypač į re­li­gi­jos vaid­me­nį vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, im­ta žiū­rė­ti skirtingai.“

Įdo­mus Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų iš­ta­kų lai­ko­tar­pis ir ly­čių klau­si­mu. Bū­tent šiuo me­tu di­dė­ja be­si­mo­kan­čių ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me da­ly­vau­jan­čių mer­gi­nų skai­čius. Žiū­rint iš da­bar­ties per­spek­ty­vos kai ku­rios dis­ku­si­jos at­ro­do nai­vo­kai. Da­lis vai­ki­nų spau­do­je bu­vo lin­kę skųs­tis mer­gi­nų vi­suo­me­ni­niu pa­sy­vu­mu. At­seit dau­giau­sia dė­me­sio jos ski­ria sa­vo iš­vaiz­dai, yra abe­jin­gos or­ga­ni­za­ci­jų rei­ka­lams, gal­būt per ty­lios, na, ir pag­rin­de rū­pi­na­si, kaip ras­ti ge­rą ka­va­lie­rių. Pa­čios mer­gi­nos jau­ni­mo spau­do­je ne kar­tą ra­gi­no mer­gi­nas pa­bus­ti ir pri­si­dė­ti prie drau­gi­ji­nės veik­los. Ta­čiau be­ne blai­viau­si pa­si­sa­ky­mai spau­do­je pa­lies­da­vo ly­čių ne­ly­gy­bės klau­si­mą. Štai vie­nos mer­gi­nos po­zi­ci­ja „Auš­ri­nė­je“ taip nu­sa­kė prob­le­mos es­mę. Vi­sų pir­ma, mer­gi­nų šei­mos nė­ra lin­ku­sios jų iš­leis­ti į aukš­tes­nius moks­lus. Ant­ra, be­pi­gu vai­ki­nams kal­bė­ti apie vi­suo­me­ni­nę veik­lą va­sa­ros ato­sto­gų me­tu, kai jie ga­li ge­rai iš­si­mie­go­ti, ry­te ras­ti se­sers pa­ruoš­tus pus­ry­čius, o po to, iš kar­to su kny­ga at­si­sės­ti pa­vė­sy­je po me­džiu ir bū­ti ne­truk­do­mais. Ži­no­ma, ir vai­ki­nams tek­da­vo nu­dirb­ti ūkio dar­bus, ta­čiau bū­tent mer­gi­noms kliū­da­vo to­kia di­de­lė da­lis na­mų ruo­šos dar­bų, kad prak­tiš­kai ne­be­lik­da­vo lai­ko nie­kam ki­tam: tek­da­vo rū­pin­tis ir mais­tu, ir ma­žes­niais bro­liais ar se­se­ri­mis, nu­dirb­ti ki­tus bui­ties darbus.

Taip už­gi­mė vie­nos pir­mų­jų Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų – dar ne ofi­cia­lios, bet jau per spau­dą mez­gan­čios sa­vo tink­lus. Ne­ma­žą da­lį jų pri­si­im­tų veik­lų šian­dien nu­dir­ba įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos. Jau­ni­mui pa­čiam ne­be­rei­kia rū­pin­tis bent jau pra­di­niu iš­si­la­vi­ni­mu. Smul­kie­ji verslai ir ūki­nin­kai ne­bė­ra taip pri­klau­so­mi nuo jau­ni­mo įgy­tų ži­nių. Įvai­rių pra­mo­gų ir už­kla­si­nių veik­lų pa­siū­la tai­pogi pa­kan­ka­ma. Ki­ta ver­tus, ir šian­dien sun­ku įsi­vaiz­duo­ti ge­res­nę sa­vi­val­dos ir de­mo­kra­ti­jos mo­kyk­lą, pra­ti­ni­mą­si prie vie­šų­jų rei­ka­lų. Ne­pra­ran­da ak­tu­alu­mo ir sa­višvie­tos bei nū­die­nos ak­tu­ali­jų ap­mąs­ty­mo po­rei­kis. Ir nors da­bar eg­zo­tiš­kai at­ro­do tų lai­kų su­si­or­ga­ni­za­vu­sios jau­nuo­me­nės idea­lais kuo grei­čiau pa­si­da­lin­ti sa­vo ži­nio­mis su la­biau­siai to rei­ka­lau­jan­čiais, ta­čiau šian­die­nos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms, ypač aka­de­mi­nėms, ieš­kan­čioms sa­vo­sios pa­skir­ties ir veik­los lau­ko, jau­ni­mo ir pla­čio­sios vi­suo­me­nės san­ty­kis tu­rė­tų bū­ti ne­ma­žiau aktualus.


Mar­ty­nas But­kus, „Švies­ti sa­ve ir ki­tus“, Šauks­mas, 2023 nr. 1 (pa­va­sa­ris), p. 23–27.

Martynas Butkus

Martynas Butkus yra VDU istorijos doktorantas, tiriantis Lietuvos pilietinės visuomenės istoriją, „Šauksmo“ draugijos vadovas ir vienas iš jos žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk