/

Pirmosios studentų riaušės ir revoliucijos

Pirmoje studentų judėjimų istorijos dalyje – kaip privilegijuotas Renesanso elitas tapo viešąjį gyvenimą keičiančia jėga.

Studentai šturmuoja Frankfurto sargybą 1833 m. Frankfurto istorijos muziejaus nuotrauka

Kiek stu­den­tų ju­dė­ji­mų Lie­tu­vo­je pa­me­na­te per pa­sta­ruo­sius 30 me­tų? Ar ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ką reiš­kia stu­den­tų ju­dė­ji­mas? Daž­nas Va­ka­rų Eu­ro­pos stu­den­tas, ko ge­ro, pa­gal­vo­tų apie 1968-ųjų ge­gu­žę Pran­cū­zi­jo­je. Ge­ro­kai sun­kiau at­sa­ky­ti, ką stu­den­tų ju­dė­ji­mas reiš­kia Lietuvoje.

Stu­den­tai, kaip at­ski­ra so­cia­li­nė gru­pė, Eu­ro­pos kul­tū­ro­je pa­ste­bi­mi nuo anks­ty­vo­jo Re­ne­san­so. Api­brė­žu­si sa­ve per kri­tiš­ką ir ne­re­tai konf­lik­tiš­ką san­ty­kį su ins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ta ga­lia ji Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je su­kū­rė reikš­min­gų pro­tes­to epi­zo­dų. Stu­den­tų ak­ty­viz­mas vi­sų pir­ma sie­kia ge­res­nių ma­te­ria­li­nių stu­di­jų są­ly­gų ir dės­to­mo tu­ri­nio po­ky­čių. Ta­čiau or­ga­ni­zuo­ti stu­den­tų veiks­mai ir jų įsi­trau­ki­mas į ideo­lo­gi­nius są­jū­džius ne kar­tą įkvė­pė ar pri­si­dė­jo prie di­des­nių po­li­ti­nių permainų.

Per pra­ėju­sius tris de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je dau­giau­siai stu­den­tų ak­ty­viz­mo pa­vyz­džių ap­tin­ka­me vie­ti­nia­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų kon­teks­te. Šie pro­ver­žiai daž­niau­siai sie­ja­mi su stu­den­tų at­sto­vy­bių ar Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos veik­la. Ga­li­me iš­skir­ti pas­ku­ti­nį XX am­žiaus de­šimt­me­tį, kai at­sto­vy­bės ne­ven­gė ašt­res­nės konf­ron­ta­ci­jos su uni­ver­si­te­tų va­do­vy­bė­mis ir vyk­do­mą­ja val­džia. Net ir LSS pra­džia 1991–1993 me­tais bu­vo pa­žy­mė­ta pro­tes­to ak­ci­jų, mi­nias su­trau­kian­čių mi­tin­gų ir griež­tų rei­ka­la­vi­mų už­tik­rin­ti stu­den­tų ma­te­ria­li­nes są­ly­gas. Vė­liau ėmė keis­tis stu­den­ti­jos ju­dė­ji­mo prin­ci­pai ir LSS są­mo­nin­gai pa­si­rin­ko ke­lią per­ei­ti nuo gar­sių de­monst­ra­ci­jų ir bo­i­ko­tų prie ban­dy­mo už­megz­ti dia­lo­gą. Su­si­da­ro įspū­dis, kad konk­re­čius po­li­ti­nius sie­kius vis daž­niau kei­tė vi­di­niai stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jų klau­si­mai ir kul­ti­nis šū­kis „ge­rin­ti stu­den­tų atstovavimą“. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Lie­tu­vos stu­den­tų ju­dė­ji­mų is­to­ri­ja kol kas nė­ra pa­ra­šy­ta. Ta­čiau is­to­ri­nių įvy­kių, kai stu­den­tai pri­si­im­da­vo at­sa­ko­my­bę už vi­suo­me­nės kryp­tį, yra už­tek­ti­nai. Nuo XIX am­žiaus pra­džios slap­tų drau­gi­jų Vil­niaus uni­ver­si­te­te, sie­ku­sių sa­višvie­tos idea­lų ir at­kur­ti bu­vu­sią Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­ką, tę­siant Mask­vos, Pe­ter­bur­go, Var­šu­vos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tų lie­tu­vių stu­den­tų drau­gi­jo­mis, ku­rių na­riai bu­vo tau­ti­nio at­gi­mi­mo prie­ša­ky­je, iki tar­pu­ka­rio VDU kor­po­ra­ci­jų ir drau­gi­jų, tam­p­riai su­si­ju­sių su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis ir ryž­tu stu­den­ti­jai kel­ti vi­suo­me­ni­nės veik­los už­duo­tis. Ži­no­ma, so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja ne­lei­do įvyk­ti 1968 me­tų stu­den­tų pro­tes­tų lie­tu­viš­ka­jam ati­tik­me­niui. Gal­būt pa­na­šų kar­tų su­si­dū­ri­mą ir jau­na­tviš­ko pa­si­prie­ši­ni­mo pa­vyz­dį ga­li­me įžvelg­ti po Ro­mo Ka­lan­tos su­si­de­gi­ni­mo 1972 me­tų ge­gu­žę se­ku­siuo­se įvy­kiuo­se ir žy­gei­vių bei kraš­to­ty­ros klu­bų veik­lo­je. Vis­gi pil­na stu­den­tiš­ka jė­ga šios jau­ni­mo ak­ty­viz­mo ap­raiš­kos ne­ga­lė­jo išsiskleisti. 

No­rė­da­mi pra­p­lės­ti su­pra­t­imą apie stu­den­tų ju­dė­ji­mus pub­li­kuo­ja­me pir­mą­ją iš tri­jų is­to­ri­ko Bren­da­no Do­oley teks­to „Stu­den­tų ju­dė­ji­mai“ da­lį. Ši ap­žval­ga dau­giau nei prieš 20 me­tų iš­ėjo Eu­ro­pos so­cia­li­nės is­to­ri­jos en­ciklo­pe­di­jo­je ir, kaip bū­din­ga en­ciklo­pe­di­niams teks­tams, su­tei­kia tik pa­tį bend­riau­sią reiš­ki­nio vaiz­dą. Vis dėl­to ti­ki­mės, kad is­to­ri­nė stu­den­tų ju­dė­ji­mų ret­ro­s­pek­ty­va bus ge­ra pra­džia pla­čiau ap­mąs­ty­ti jų rai­dą Lie­tu­vo­je, o stu­den­ti­jai ge­riau su­vok­ti sa­vo so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę ga­lią. Be to­kios sa­vi­mo­nės stu­den­ti­ja var­giai ga­lės im­tis opiau­sių mū­sų lai­ko kli­ma­to kri­zės ar is­to­ri­nius re­kor­dus mu­šan­čios so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės klau­si­mų ir sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­tis uni­ver­si­te­te bei už jo ribų. 

Bren­dan Dooley

Stu­den­tų judėjimai

Universitetas ankstyvaisiais Naujaisiais laikais

So­cia­li­nės is­to­ri­jos ty­rė­jai yra pa­ro­dę, kaip Re­ne­san­so me­tu uni­ver­si­te­tai iš­si­vys­tė į eli­ti­nes laips­nį su­tei­kian­čias ins­ti­tu­ci­jas, už­tik­ri­nan­čias ke­lią į tei­sės ir me­di­ci­nos pro­fe­si­jas ar pa­rei­gas Baž­ny­čio­je. Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad iki dvi­de­šim­to am­žiaus vi­du­rio stu­den­tai bu­vo ne tik so­cia­li­nis, bet ir iš­skir­ti­nai vy­riš­kas eli­tas. Įpras­tos to me­to stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos – bro­li­jos, gė­ri­mo klu­bai ir fech­ta­vi­mo­si drau­gi­jos – iš es­mės sie­kė stu­den­tams su­teik­ti tas pa­čias kor­po­ra­ci­nes pri­vi­le­gi­jas, ku­rio­mis nau­do­jo­si ki­tos vi­suo­me­nės gru­pės. Šios or­ga­ni­za­ci­jos kol kas ne­su­lau­kė di­des­nio aka­de­mi­kų dė­me­sio, iš­sky­rus pa­vie­nius kru­vi­nus mies­tie­čių ir uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės konf­lik­tus. Įpras­tai gin­čus su mies­tie­čiais iš­pro­vo­kuo­da­vo riau­šės dėl duo­nos (angl. bre­ad riots) ir pi­lie­čių ar kil­min­gų šei­mų, ku­rioms pri­klau­sė stu­den­tai, gar­bės įžei­di­mas. Ret­kar­čiais konf­lik­tai vi­sus uni­ver­si­te­to stu­den­tus net pri­vers­da­vo iš­si­kel­ti už mies­to ri­bų – pas­ku­ti­nis toks at­ve­jis už­fik­suo­tas 1790 me­tais Ge­tin­ge­no mies­te. Sa­vo ruož­tu Pa­du­jos uni­ver­si­te­te gin­čai dėl rek­to­riaus rin­ki­mų ga­lė­jo su­kel­ti skir­tin­gų stu­den­tų gru­pių peš­ty­nes. Dau­gu­mo­je ša­lių uni­ver­si­te­tai pa­te­ko į val­di­nin­kų kont­ro­lę, ta­čiau uni­ver­si­te­tuo­se tvar­ka įves­ta su­tei­kus ga­ran­ti­jas jų pri­vi­le­gi­joms ir autonomijai.

Nuo XVI am­žiaus vals­ty­bės pra­dė­jo kiš­tis į la­biau­siai pa­pli­tu­sį to me­to „stu­den­tų ju­dė­ji­mą“ – per­e­g­ri­na­to aca­de­mi­ca, ar­ba stu­di­jų ke­lio­nes, ku­rių me­tu stu­den­tai, pa­vyz­džiui Pran­cū­zi­jo­je, prieš baig­da­mi stu­di­jas su­si­pa­žin­da­vo ne ma­žiau kaip su tri­mis uni­ver­si­te­tais. Ypač ma­žiau po­pu­lia­rio­se vie­to­se dėl re­li­gi­nių ne­su­ta­ri­mų ir stu­den­tų skai­čiaus ma­žė­ji­mo bai­mės vals­ty­bės sie­kė ri­bo­ti vie­ti­nius uni­ver­si­te­tus bai­gu­sių­jų ga­li­my­bes prak­ti­kuo­ti sa­vo pro­fe­si­ją. Ne­nu­ma­ny­da­ma val­džia ke­liems am­žiams į prie­kį pa­ruo­šė dir­vą vie­ti­nei or­ga­ni­za­ci­nei veiklai.

Pra­ėju­sių šimt­me­čių (1409, 1509, 1609, 1709 m.) stu­den­tų kos­tiu­mai iš 1809 m. Leip­ci­go uni­ver­si­te­to ju­bi­lie­jaus šven­tės knygos.

Įnir­tin­ges­ni stu­den­tų veiks­mai, pa­lie­čian­tys re­li­gi­nį, in­te­lek­tu­ali­nį ir po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą, daž­niau­siai pra­si­dė­da­vo už uni­ver­si­te­to ri­bų ir tik jų at­gar­siai pa­tek­da­vo į uni­ver­si­te­tą, to­dėl ne­ga­li­ma jų tir­ti kaip at­ski­ro stu­den­tų kul­tū­ros ar ideo­lo­gi­jos pro­duk­to. Vie­nas iš re­li­gi­nio gy­ve­ni­mo pa­vyz­džių – Ma­žo­sios Vo­kie­ti­jos or­ga­ni­za­ci­ja Kemb­ri­dže, ku­ri XVI am­žiaus pra­džio­je pa­lai­kė Mar­ti­no Liu­te­rio re­for­ma­ci­jos ju­dė­ji­mą. In­te­lek­tu­ali­nių ju­dė­ji­mų da­li­mi bu­vo aka­de­mi­jų kū­ri­mas – įpras­ta Re­ne­san­so idea­lų – man­da­gaus po­kal­bio, nau­din­gu­mo ir ma­lo­nu­mo – raiš­ka, prie ku­rios reikš­min­gai pri­si­dė­jo Ita­li­jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai. Ti­kė­ti­na, kad no­rė­da­mi pri­trauk­ti me­ce­na­tus, Ro­mos uni­ver­si­te­to tei­sės stu­den­tai kū­rė de­ba­tų klu­bus, ku­riuo­se kar­tu su iš­ki­liais vie­tos vei­kė­jais pom­pa­stiš­kai post­rin­ga­vo ir dis­ku­tuo­da­vo be­si­ruoš­da­mi eg­za­mi­nams. Po­li­ti­nių ju­dė­ji­mų pa­vyz­džiais ta­po Oks­for­do uni­ver­si­te­to frak­ci­jos, ku­rios iki le­mia­mos Ed­var­do IV per­ga­lės Ro­žių ka­ruo­se pa­lai­kė ar­ba Lan­kas­te­rių, ar­ba Jor­kų di­na­sti­ją. Po dvie­jų šim­tų me­tų, net vyks­tant pi­lie­ti­niam ka­rui ir pu­ri­to­nų re­li­gi­nėms idė­joms pas­kli­dus tarp stu­den­tų, po­li­ti­nės sim­pa­ti­jos Oks­for­de di­džia da­li­mi li­ko ka­ra­liaus pusėje. 

Studentai ir revoliucija

Di­džio­sios Pran­cū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos me­tu stu­den­tai, per­s­melk­ti Ap­švie­tos idė­jų ir gal­būt ma­žiau nei vy­res­nės kar̃tos su­si­tai­kę su an­cien régi­me, ėmė vai­din­ti ra­di­ka­les­nį vaid­me­nį vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me. Re­ne mies­to Stu­den­tų tei­si­nin­kų drau­gi­ja an­ga­ža­vo­si tir­ti pras­tė­jan­čią Pran­cū­zi­jos po­li­ti­nę pa­dė­tį ir ko­ja ko­jon su be­dar­biais iš Jau­nų­jų pi­lie­čių drau­gi­jos įsi­trau­kė į smar­kius pro­tes­tus prieš vie­ti­nius kil­min­guo­sius. Kai 1792 me­tų va­sa­rio įsta­ty­mu Pa­ry­žiaus uni­ver­si­te­te bu­vo dras­tiš­kai su­ma­žin­tas stu­den­tų skai­čius, skelb­da­mi iš­ti­ki­my­bę lais­vės ir ly­gy­bės idea­lams stu­den­tai plūs­te­lė­jo sa­va­no­riau­ti re­vo­liu­ci­nė­je ka­riuo­me­nė­je. Pran­cū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos smū­gis an­cien régi­me kor­po­ra­tiz­mui (vi­suo­me­nės su­si­skirs­ty­mui pa­gal pro­fe­si­nius in­te­re­sus – red. pa­st.) iš­kė­lė rim­tų klau­si­mų apie uni­ver­si­te­to or­ga­ni­za­ci­jos at­ei­tį net ten, kur gil­di­jos ir kor­po­ra­ci­jos ne­bu­vo pa­nai­kin­tos. Aki­mirks­niu se­nų­jų bro­li­jų, gė­ri­mo klu­bų ir fech­ta­vi­mo­si drau­gi­jų ne­bu­vo at­si­sa­ky­ta, ta­čiau stu­den­tai pra­dė­jo ieš­ko­ti nau­jų or­ga­ni­za­vi­mo­si formų.

Vie­nos uni­ver­si­te­to stu­den­tai da­li­na­si pir­muo­sius gink­lus 1848 m. HGM nuotrauka

Mo­der­nios stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos už­si­mez­gė 1815 me­tais Vo­kie­ti­jo­je, įstei­gus taip va­di­na­mas Bur­schenschaf­ten (vok. „Bur­sche“ – jau­nuo­lis, „-schaft“ žy­mi as­me­nų sam­bū­rį; šios drau­gi­jos prie­ši­no­si Vie­nos kon­g­re­sui, sie­kė su­vie­ny­ti stu­den­ti­ją, krikš­čio­ni­ją ir Vo­kie­ti­ją bei iš­lais­vin­ti pa­sta­rą­ją nuo už­sie­nio vals­ty­bių įta­kos – red. pa­st.) ir joms grei­tai pas­kli­dus po vi­są ša­lį. Nuo šio įvy­kio so­cia­li­nės is­to­ri­jos ty­rė­jai įžvel­gia tik­rą jau­ni­mo kri­zę – stu­den­tai pra­dė­jo kur­ti spe­ci­fi­nę jiems pri­klau­san­čią vie­šą­ją erd­vę, be­si­ski­rian­čią nuo res­tau­ra­ci­jos Eu­ro­pos po­li­ti­nio eli­to. Stu­den­tai daž­nai pa­si­žy­mė­jo ra­di­ka­liu na­cio­na­liz­mu, per­im­tu iš to­kių ra­šy­to­jų kaip Jo­ha­nas Fi­ch­tė, ir an­ti­vy­riau­sy­bi­niu įkarš­čiu, ku­rį įe­lekt­ri­no nu­si­vy­li­mas Na­po­leo­no ka­rais. Net jei dau­gu­ma jų pri­ta­rė nau­jai Vil­hel­mo Hum­bol­to uni­ver­si­te­ti­nio švie­ti­mo kon­cep­ci­jai su­teik­ti pla­tų iš­si­la­vi­ni­mą, o ne vien tik en­ciklo­pe­di­nes ži­nias, jie ne­ra­do šio idea­lo įkū­ny­to jo­kio­se to me­to ins­ti­tu­ci­jo­se. Bur­schenschaf­ten su­da­rė są­ly­gas re­for­muo­tis pa­tiems. Prie­šin­da­mie­si ta­ria­mai nu­su­su­siai po­li­ti­nio ir in­te­lek­tu­ali­nio eli­to fran­ko­fi­li­jai, jie su­kū­rė nau­ją fi­ziš­kai tvir­to, draus­min­go ir ger­ma­niš­ko jau­ni­mo įvaizdį. 

Nau­jo­jo ju­dė­ji­mo iš­raiš­ka bu­vo pir­ma­sis stu­den­tų fes­ti­va­lis Vart­bur­ge 1817 me­tų spa­lį, kai pu­san­t­ro tūks­tan­čio stu­den­tų su­si­rin­ko iš­reikš­ti sa­vo lais­vės ir tė­vy­nės idė­jų. Gy­se­no mies­te Kar­lo Fo­le­no su­bur­ta ra­di­ka­li de­ši­nio­ji stu­den­tų ju­dė­ji­mo at­mai­na Gies­se­ner Sch­war­zen (vok. Gy­se­no juo­die­ji) sa­vo prog­ra­mo­je pa­lai­kė vo­kiš­ko na­cio­na­liz­mo in­ter­pre­ta­ci­ją, at­me­tu­sią pran­cū­ziš­ką, sla­viš­ką ir žy­diš­ką Vo­kie­ti­jos ele­men­tą. Kai stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos na­riams pri­skir­ti smur­to pro­trū­kiai iš­šau­kė sank­ci­jas pa­gal 1819 me­tų Karls­ba­do nu­ta­ri­mus, jie pra­dė­jo ra­di­ka­les­nę griau­na­mą­ją veik­lą pog­rin­dy­je. Bur­schenschaf­ten įkvėp­ti li­ber­ta­ri­niai ir pat­rio­ti­niai idea­lai bu­vu­sio­je Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­ko­je su­si­jun­gė su opo­zi­ci­nė­mis nuo­tai­ko­mis ca­ri­niam re­ži­mui, tad 1821 me­tais ofi­cia­liu dek­re­tu bu­vo už­draus­tos vi­sos slap­tos stu­den­tų drau­gi­jos. 1823 me­tais Vil­niu­je stu­den­tai bu­vo su­im­ti dėl an­ti­ca­ri­nių pa­reiš­ki­mų, o ak­ty­viau­si jų – ištremti.

Dar­bi­nin­kas ir stu­den­tas iš Aka­de­mi­kų le­gio­no. Ka­ri­ka­tū­ra 1848 m. re­vo­liu­ci­jai Aust­ri­jo­je pa­mi­nė­ti. Ver­ein für corpss­tu­den­tis­che Ges­chi­cht­sfors­chung nuotrauka

Vi­so­je Eu­ro­po­je stu­den­tai ryš­kiai pri­si­dė­jo prie gau­sė­jan­čių XIX am­žiaus ket­vir­to­jo ir penk­to­jo de­šimt­me­čio ne­ra­mu­mų, ta­čiau is­to­ri­kai iki šiol ne­iš­sky­rė stu­den­tų ir ki­tų da­ly­vau­jan­čių vi­suo­me­nės gru­pių mo­ty­va­ci­jos. Stu­den­tai taip pat gi­liai kaip ir bet kas ki­tas bu­vo pa­lies­ti svai­gi­nan­čio so­cia­lis­ti­nių idė­jų mi­ši­nio ir ro­man­ti­nio pat­rio­tiz­mo, ne­tu­rin­čio vie­tos pa­si­reikš­ti do­mi­nuo­jan­čios so­cio­po­li­ti­nės sis­te­mos ri­bo­se. Pran­cū­zi­jo­je jie pri­si­dė­jo prie po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos, nu­ve­du­sios į ant­ro­sios res­tau­ra­ci­jos žlu­gi­mą ir Lie­pos mo­nar­chi­jos pas­kel­bi­mą 1830-ai­siais. Ki­tą­met Ge­tin­ge­ne stu­den­tai di­de­le da­li­mi bu­vo at­sa­kin­gi už bend­ruo­me­ni­nės ta­ry­bos su­kū­ri­mą, ku­ri trum­pai prie­ši­no­si Ha­no­ve­rio ka­ra­liaus Vil­hel­mo IV val­džiai, at­sto­vau­ja­mai gra­fo Erns­to Müns­te­rio. 1832 me­tais dau­giau nei tris­de­šimt tūks­tan­čių stu­den­tų ir ki­tų da­ly­vių šven­tė pat­rio­tiz­mą ir at­ei­nan­tį Vo­kie­ti­jos su­vie­ni­ji­mą Ham­ba­cho fes­ti­va­ly­je. 1833 me­tais Frank­fur­to stu­den­tai, pri­klau­san­tys gru­pei pa­va­di­ni­mu Va­ter­landsver­ein, ne­sėk­min­gai sie­kė dar­bi­nin­kų ir vals­tie­čių pa­ra­mos no­rė­da­mi per­im­ti Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nį iž­dą ir ini­ci­juo­ti vi­suo­ti­nį su­ki­li­mą. Net­gi Švei­ca­ri­jo­je stu­den­tų gru­pė, ži­no­ma kaip Ra­di­ka­lai, su­si­kū­rė 1839 me­tais su tiks­lu pro­pa­guo­ti glau­des­nę kan­to­nų są­jun­gą ir de­mo­kra­ti­nes reformas. 

Vie­na iš 1848 me­tų re­vo­liu­ci­jos ki­birkš­čių Pa­ry­žiu­je bu­vo Liud­vi­ko Pi­ly­po val­džios spen­di­mas už­draus­ti po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tą Jules’io Mi­che­let kur­są Pran­cū­zi­jos ko­le­gi­jo­je. Tai įaud­ri­no stu­den­tus dar mė­ne­sį prieš pra­si­de­dant tik­riems su­si­rė­mi­mams. Be kons­ti­tu­ci­nių idea­lų, bū­si­muo­se įvy­kiuo­se stu­den­tus da­ly­vau­ti ska­ti­no in­te­lek­tu­ali­nės be­dar­bys­tės šmėk­la, iš­ki­lu­si dėl eko­no­mi­nės stag­na­ci­jos me­tu grei­tai au­gan­čio stu­den­tų skai­čiaus. Ei­se­nacho fes­ti­va­lis Vo­kie­ti­jo­je tu­rė­jo bū­ti de­mo­kra­tiš­kų dis­ku­si­jų fo­ru­mas, ap­iman­tis šiuos ir konk­re­čiau vo­kiš­kus klau­si­mus. Apie tūks­tan­tis du šim­tai de­le­ga­tų iš vi­sos Vo­kie­ti­jos pa­tei­kė sa­vo re­zo­liu­ci­ją Frank­fur­to na­cio­na­li­niam su­si­rin­ki­mui, kad šis pa­reng­tų nau­jo­sios Vo­kie­ti­jos im­pe­ri­jos kons­ti­tu­ci­ją. Nors stu­den­tai at­sa­ky­mų ne­ga­vo, juos iš da­lies nu­ra­mi­no pa­nai­kin­ti Karls­ba­do nu­ta­ri­mai ir to­kios su­for­muo­tos de­mo­kra­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos kaip Prū­si­jos ka­ra­lys­tės parlamentas. 


Bren­dan Do­oley, „Stu­dent mo­ve­ments“, En­cyclo­pe­dia of Eu­ro­pe­an So­cial His­to­ry, t. 3, New York: Char­les Sc­ri­bne­r’s Sons, 2001, p. 301–310.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė ir įva­dą pa­ra­šė Mar­ty­nas Butkus.

Brendan Dooley

Brendan Dooley yra Korko universitetinio koledžo (Airija) renesanso studijų profesorius. Jo pagrindinės tyrimų sritys yra kultūros ir žinių istorija.

Taip pat skaityk

Šviesti save ir kitus

Pirmosioms lietuvių jaunimo organizacijoms dar tekdavo mokyti bendraamžius skaityti. Iš jų žemiškos veiklos galima pasimokyti ir