/

Studentijos pasipriešinimo aukso amžius

Paskutinėje istorijos dalyje – apie globalius studentų maištus nuo 1968-ųjų iki Šaltojo karo pabaigos.

Protestuotojai žygiuoja susikabinę rankomis. Paryžius, 1968 m. gegužės 6 d. Getty Images, Georges Melet nuotrauka

Pir­mo­jo­je stu­den­tų ju­dė­ji­mų is­to­ri­jos da­ly­je is­to­ri­kas Bren­da­nas Do­oley kal­bė­jo apie tai, kaip pri­vi­le­gi­juo­tas Re­ne­san­so eli­tas ta­po vie­šą­jį gy­ve­ni­mą kei­čian­čia jė­ga. Teks­tų se­ri­ją pra­dė­ju­sia­me straips­ny­je ga­li­ma ras­ti ir Do­oley teks­tą ver­tu­sio Mar­ty­no But­kaus įva­dą apie tai, ko­dėl ap­skri­tai ver­ta kal­bė­ti apie stu­den­tų ju­dė­ji­mus. Ant­ro­jo­je is­to­ri­jos da­ly­je Do­oley dė­me­sį sky­rė stu­den­ti­jos vaid­me­niui ra­di­ka­lė­jan­čio­se XIX ir XX am­žiaus visuomenėse.

Stu­den­tų ju­dė­ji­mų is­to­ri­ją bai­gia tre­čio­ji pa­sa­ko­ji­mo da­lis, ku­rios dė­me­sio cent­re – kul­mi­na­ci­ją 1968-ai­siais pa­sie­kęs stu­den­ti­jos pa­si­prie­ši­ni­mo auk­so am­žius. Do­oley sa­vo pa­sa­ko­ji­mą bai­gia reikš­min­gu 1989-ųjų lū­žiu. Vis­gi jau to­liau nei per tris de­šimt­me­čius nu­to­lęs Šal­to­jo ka­ro eros ri­bo­žen­klis kur­sto min­tis apie tai, kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti mū­sų lai­kų ju­dė­ji­mų is­to­ri­ja. Ta­me tar­pe ir lie­tu­viš­ka­sis jos puslapis.

Bren­dan Dooley

Stu­den­tų judėjimai

Link 1968-ųjų

Pir­muo­sius po­ka­rio stu­den­tų ju­dė­ji­mus, ku­rie pra­si­dė­jo ne kaip ma­si­niai pro­tes­tai, o kaip pa­vie­nės re­ak­ci­jos į konk­re­čias ap­lin­ky­bes, iš­pro­vo­ka­vo so­vie­tų re­mia­mos rep­re­si­jos Ry­tų Eu­ro­po­je. 1948 me­tais so­vie­tų oku­puo­to Ber­ly­no da­ly­je esan­čio Fryd­ri­cho Vil­hel­mo uni­ver­si­te­to stu­den­tai pa­lai­kant Są­jun­gi­nin­kų oku­pa­ci­nėms pa­jė­goms pa­si­prie­ši­no so­vie­tų ma­ni­pu­lia­ci­joms bei izo­lia­ci­jai ir jų sek­to­riu­je įkū­rė Lais­vą­jį Ber­ly­no uni­ver­si­te­tą su nau­ja ra­di­ka­lia prog­ra­ma ir an­ti­hie­rar­chi­ne struktūra.

Stu­den­tams vis ge­riau su­vo­kiant ato­trū­kį tarp po­li­ti­nės re­to­ri­kos ir rea­ly­bės sa­vo ša­ly­se, jie pas­ka­ti­no 1953 me­tų dar­bi­nin­kų su­ki­li­mus Ry­tų Vo­kie­ti­jo­je ir Če­ko­slo­va­ki­jo­je, su­kė­lu­sius pir­mą­sias so­vie­tų ka­riuo­me­nės in­ter­ven­ci­jas į sa­te­li­ti­nes vals­ty­bes. Bi­jo­da­mi dar­bi­nin­kų su­ki­li­mo Ven­gri­jo­je, so­vie­tai tais pa­čiais me­tais pa­kei­tė Mátyás Rá­ko­si nuo­sai­kes­niu Im­re Na­gy re­ži­mu. To­liau se­kę įvy­kiai ėjo is­to­ri­kams ge­rai pa­žįs­ta­ma va­ga – ne­vy­kę po­li­ti­niai spren­di­mai iš­šau­kė pla­tes­nio mas­to pa­si­prie­ši­ni­mą. Kai ne­tru­kus Na­gy iš­lais­vi­no 80 tūks­tan­čių po­li­ti­nių ka­li­nių ir at­sklei­dė anks­tes­nio­jo re­ži­mo nau­do­tas te­ro­ro tak­ti­kas, 1955 me­tais so­vie­tai su­grą­ži­no Rá­ko­si į val­džią. Au­gant opo­zi­ci­jai prieš Rá­ko­si re­ži­mą tarp gar­siau­sių jo kri­ti­kų bu­vo uni­ver­si­te­ti­nio Ko­mu­nis­ti­nio jau­ni­mo ly­gos spar­no Pe­töfi klu­bo na­riai. Lie­pos mė­ne­sį vėl įsi­ki­šo so­vie­tai, pa­keis­da­mi Rá­ko­si dar griež­tes­niu Er­nö Ge­ro. Ne­pai­sant to, įkvėp­ti 1956 me­tų Spa­lio po­li­ti­nio lū­žio Len­ki­jo­je (pas­kelb­tas nau­jas Len­ki­jos jung­ti­nės dar­bi­nin­kų par­ti­jos kur­sas ža­dant de­mo­kra­ti­za­ci­ją ir ge­res­nius san­ty­kius su Baž­ny­čia – red. pa­st.), stu­den­tai ėmė bur­tis už ne­pri­klau­so­mą, de­mo­kra­ti­nę ir so­cia­lis­ti­nę Ven­gri­ją. Spa­lio 22 die­ną maž­daug pen­ki tūks­tan­čiai stu­den­tų pri­ėmė Bu­da­peš­to tech­ni­kos uni­ver­si­te­to re­zo­liu­ci­ją, ku­ria rei­ka­la­vo tai­kių per­mai­nų, Na­gy su­grą­ži­ni­mo ir So­vie­tų Są­jun­gos pa­jė­gų at­si­trau­ki­mo. Spa­lio 23 die­ną su­si­rin­ko apie 300 tūks­tan­čių stu­den­tų ve­da­mų pro­tes­tuo­to­jų. Ta­čiau ap­sau­gos pa­jė­goms ėmus šau­dy­ti į stu­den­tus prie jų pri­si­dė­jo iš­kvies­tas veng­rų ka­rei­vių pa­stip­ri­ni­mas ir so­vie­tų re­mia­ma vy­riau­sy­bė at­si­trau­kė. Na­gy per­ėmė val­džią ir su­for­ma­vo vy­riau­sy­bę, ža­dė­da­mas lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę nuo Var­šu­vos pak­to. So­vie­tai puo­lė Bu­da­peš­tą ir su­si­grą­ži­no kont­ro­lę tik po vi­suo­ti­nio puo­li­mo ir griež­tų at­sa­ko­mų­jų veiks­mų, ku­rių me­tu su­im­ta 20 tūks­tan­čių ir žu­vo 50 tūks­tan­čių pro­tes­tuo­to­jų, Na­gy ir 2 tūks­tan­čių ki­tų nu­žu­dy­ti ir dau­giau nei 80 tūks­tan­čių bu­vo su­žeis­ti. Be­veik 230 tūks­tan­čių veng­rų pa­bė­go į Va­ka­rus ir 10 tūks­tan­čių stu­den­tų bu­vo de­por­tuo­ti į Rusiją.

Pro­tes­tuo­jan­čios stu­den­tės pir­mo­mis 1956 m. Ven­gri­jos re­vo­liu­ci­jos die­no­mis. Ven­gri­jos am­ba­sa­dos Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je nuotrauka

Pas­ku­ti­ny­sis stu­den­tų ak­ty­viz­mo šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je epi­zo­das – pro­tes­tas Var­šu­vos uni­ver­si­te­te prieš stu­den­tų laik­raš­čio „Po Pros­tu“ už­da­ry­mą. Pa­sta­ra­sis nuo Len­ki­jos Spa­lio 1956-ai­siais lai­kė­si li­be­ra­lios po­li­ti­nės li­ni­jos. Tai­kūs pro­tes­tuo­to­jai, rei­ka­la­vę su­grą­žin­ti stu­den­tų laik­raš­tį, po su­teik­tos sau­gu­mo ga­ran­ti­jos bu­vo už­klup­ti pa­sa­lo­je ir su­muš­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Sa­vo ruož­tu pe­ti­ci­ją pri­sta­tę mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Vla­dis­lo­vo Go­mul­kos vy­riau­sy­bei bu­vo areštuoti.

Ke­le­tas iš pir­mo žvilgs­nio ne­su­si­ju­sių įvy­kių nu­ve­dė iki ma­si­nio stu­den­tų su­ju­di­mo Ry­tuo­se ir Va­ka­ruo­se 1968-ai­siais. Val­dan­čio­sios struk­tū­ros bu­vo lai­ko­mos la­biau su­si­rū­pi­nu­sio­mis glo­ba­lio­mis sau­gu­mo prob­le­mo­mis nei de­mo­kra­ti­jos plėt­ra na­muo­se. Kai ku­rie pro­tes­tai bu­vo iš­im­ti­nai su­si­ję su uni­ver­si­te­ti­niais rei­ka­lais. Pa­vyz­džiui, 1963 me­tų lap­kri­tį Veiks­mo sa­vai­tės me­tu Na­cio­na­li­nės Pran­cū­zi­jos stu­den­tų są­jun­gos (UNEF) na­riai ir ke­lios dės­ty­to­jų prof­są­jun­gos ėmė rei­ka­lau­ti ge­res­nės inf­rastruk­tū­ros, dau­giau sti­pen­di­jų ir gau­ses­nio moks­li­nių ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mo. Taip pat bu­vo su­si­rū­pin­ta dar­bo prak­ti­kos ga­li­my­bė­mis stu­den­tams iš to­kių dis­ci­p­li­nų kaip so­cio­lo­gi­ja, kė­lu­sių iš­šū­kį so­cia­li­nei san­t­var­kai. Kar­tais uni­ver­si­te­ti­nės ir vi­suo­me­ni­nės prob­le­mos bu­vo glau­džiai su­si­ju­sios, o jas pa­gi­li­no vy­riau­sy­bės ir stu­den­ti­jos pa­sau­lė­žiū­ros skirtumai.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Šiuo lai­ko­tar­piu at­gar­siai iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų pa­sie­kė Eu­ro­pą ir pir­mą­kart sva­riai pa­vei­kė stu­den­tų ju­dė­ji­mus. Stu­den­tų įsi­trau­ki­mas į 1964 me­tų „Fre­e­dom Sum­mer“ Ala­ba­mo­je ir po to se­ku­sį Berk­lio stu­den­tų su­ki­li­mą at­sklei­dė ma­sių po­ten­cia­lą. JAV nuo 1965-ųjų ar­šiai kri­ti­kuo­tas Viet­na­mo ka­ras dau­ge­liui eu­ro­pie­čių ta­po Va­ka­rų mi­li­ta­ri­za­ci­jos ir ko­lo­nia­liz­mo sim­bo­liu. Tuo pat me­tu abie­jų ly­čių jau­ni­mą vei­kė so­cia­li­nės ir kul­tū­ri­nės ma­dos, kei­tu­sios mo­der­nų gy­ve­ni­mą abi­pus At­lan­to. Ne­pai­sant ge­rėjan­čios eko­no­mi­nės pa­dė­ties, de­mo­kra­ti­nės vi­zi­jos sie­kė to­liau nei lei­do tuo­me­ti­nis net pa­čių at­vi­riau­sių vi­suo­me­nių po­ten­cia­las. Ka­dai­se rū­pė­ję tik siau­ram avan­gar­do ra­te­liui ju­dė­ji­mai ta­po ma­si­nės jau­ni­mo kul­tū­ros da­li­mi ne tik po­li­ti­ko­je, bet ir ki­to­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. In­te­lek­tu­ali­nį iš­si­lais­vi­ni­mą įkvė­pė si­tu­acio­nis­tai, neo­eg­zisten­cia­lis­tai ir Je­anas Pau­lis Sartre’as. Me­ni­nį iš­si­lais­vi­ni­mą įkvė­pė bi­tni­kų poe­tai ir abst­rak­tu­sis eks­p­re­sio­niz­mas. Tuo tar­pu sek­su­a­li­nis iš­si­lais­vi­ni­mas at­ne­šė su tra­di­ci­ne šei­mos struk­tū­ra konf­lik­tuo­jan­čių el­ge­sio mo­de­lių. Kri­ti­ka mo­der­niai var­to­to­jiš­kai vi­suo­me­nei at­sklei­dė stu­den­tų ju­dė­ji­mo gy­ve­ni­mo bū­do aspektus.

Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to Berk­ly­je stu­den­tės pro­tes­tuo­se prieš Viet­na­mo ka­rą apie 1968 m. Pa­ci­fis­ti­nis ju­dė­ji­mas pra­si­dė­jo JAV stu­den­tų mies­te­liuo­se įsi­kū­rus Stu­den­tų už de­mo­kra­tiš­ką vi­suo­me­nę (SDS) grupelėms.

Ki­lo vis dau­giau iš vie­nos vie­tos į ki­tą spar­čiai plin­tan­čių ne­ra­mu­mų. 1964 me­tais Lais­va­ja­me Ber­ly­no uni­ver­si­te­te stu­den­tai pro­tes­ta­vo prieš Kon­go mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Moi­se Tshom­be at­vy­ki­mą – jis bu­vo lai­ko­mas Bel­gi­jos ka­sy­bos pra­mo­nės in­te­re­sų ma­rio­ne­te. Ad­mi­nist­ra­ci­jai at­me­tus stu­den­tų pra­šy­mus pa­kvies­ti žy­mų kai­rį­jį Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos po­li­ti­kos ir uni­ver­si­te­tų kri­ti­ką Eri­chą Ku­by, stu­den­tai su­ren­gė pro­tes­tą, ku­ria­me kė­lė pla­tų prob­le­mų spekt­rą, nuo ak­ty­vis­to įdar­bi­ni­mo uni­ver­si­te­te iki Viet­na­mo karo.

Pran­cū­zi­jo­je skir­tis tarp Char­le­so de Gaulle’o vy­riau­sy­bės ir stu­den­tų po­li­ti­kos ėmė gi­lė­ti nuo 1960-ųjų, kai UNEF pas­kel­bė pa­ra­mą Al­žy­ro ne­pri­klau­so­my­bei ir ofi­cia­liai pa­rei­ka­la­vo vy­riau­sy­bę pra­dė­ti de­ry­bas su su­ki­lė­liais (1959 me­tais Pran­cū­zi­ja pri­pa­ži­no Al­žy­ro ap­si­spren­di­mo tei­sę, ta­čiau ka­rą pra­tę­sė 1960–1961 me­tų ko­lo­nis­tų maiš­tai – red. pa­st.). Po dve­jus me­tus tru­ku­sių konf­lik­tų Pran­cū­zi­jos val­džia už­drau­dė vie­šus stu­den­tų pro­tes­tus šiuo klau­si­mu. 1963 me­tais ne­pa­si­ten­ki­ni­mas pa­ga­liau pra­si­ver­žė ne­ra­mu­mais Sor­bo­nos uni­ver­si­te­te, kai spar­čiai di­dė­jan­tis stu­den­tų skai­čius pa­ra­ly­žia­vo uni­ver­si­te­to struk­tū­rą. Po su­si­rė­mi­mų tarp 10 tūks­tan­čių Sor­bo­nos stu­den­tų ir 4,5 tūks­tan­čių po­li­ci­nin­kų, dvi­de­šimt tri­juo­se ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se apie 300 tūks­tan­čių stu­den­tų ir pu­sė vi­sos pro­fe­sū­ros pas­kel­bė strei­ką. Ki­tą­met Ita­li­jos pre­zi­den­to ir Pran­cū­zi­jos švie­ti­mo mi­nist­ro ap­si­lan­ky­mo me­tu Pa­ry­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai ir UNEF pro­tes­ta­vo už de­mo­kra­ti­nes re­for­mas universitetuose.

Ru­di Dut­sch­ke (vi­du­ry­je) Tarp­tau­ti­nia­me Viet­na­mo kon­g­re­se. 1968 m., Ber­ly­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas. Sta­at­li­che Lan­des­bilds­tel­le Ham­burg, Eber­hard Se­e­li­ger nuotrauka 

1965-ai­siais pro­tes­tai Lon­do­no eko­no­mi­kos ir po­li­ti­kos moks­lų mo­kyk­lo­je bu­vo nu­kreip­ti prieš Ro­de­zi­jos (tuo me­tu ne­pri­pa­žin­tos vals­ty­bės Af­ri­kos pie­tuo­se, ku­rios te­ri­to­ri­ja šian­dien va­di­na­ma Zim­bab­ve – red. pa­st.) bal­tų­jų bend­ruo­me­nę, ku­ri bu­vo pas­kel­bu­si ne­pri­klau­so­my­bę nuo juo­dų­jų na­cio­na­lis­tų fe­de­ra­ci­jos. Ita­li­jo­je pir­mie­ji pro­tes­tai 1965 me­tais tel­kė­si Tu­ri­no uni­ver­si­te­te – juo­se kel­ti so­cio­lo­gi­jos laips­nio pri­pa­ži­ni­mo, stu­den­tų sa­vi­val­dos, stu­di­jų prog­ra­mų re­for­mos ir kur­sų ak­tu­alu­mo klau­si­mai. Taip pat 1967 me­tais Tu­ri­ne nuo uni­ver­si­te­to vi­daus prob­le­mų pra­si­dė­jo sep­ty­nis mė­ne­sius tru­ku­si jo pa­sta­tų oku­pa­ci­ja, ku­ri iš­si­plė­tė iki na­cio­na­li­nio lyg­mens so­cia­li­nių problemų.

Vo­kie­ti­jos uni­ver­si­te­tuo­se stu­den­tų ak­ty­viz­mas kri­ti­nį taš­ką pa­sie­kė 1967 me­tų lie­pą, kai pro­tes­to prieš Ira­no mo­nar­cho vals­ty­bi­nį vi­zi­tą me­tu po­li­ci­ja žiau­riai su­si­do­ro­jo su pro­tes­tuo­to­jais ir vie­nas įvy­kius ste­bė­jęs žmo­gus žu­vo. Maž­daug 20 tūks­tan­čių Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos stu­den­tų da­ly­va­vo Ha­no­ve­ry­je vy­ku­sio­se jo lai­do­tu­vė­se. Ha­no­ve­rio su­si­rin­ki­mo me­tu bu­vo pa­reng­tas ma­ni­fes­tas, su­sie­jęs po­li­ci­jos bru­ta­lu­mą su au­to­ri­ta­ri­nės ir už­da­ros Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės struk­tū­ros prob­le­mo­mis bei su bend­ra uni­ver­si­te­tų kri­ze. Pa­sta­ra­sis su­si­rin­ki­mas pas­ka­ti­no stu­den­tų ly­de­rio Ru­di Dut­sch­ke ir Vo­kie­ti­jos so­cia­lis­tų stu­den­tų są­jun­gos (vok. So­zia­lis­tis­cher De­ut­scher Stu­den­ten­bund) iš­ki­li­mą. Tais pa­čiais me­tais Va­ka­rų Ber­ly­no stu­den­tai kaip al­ter­na­ty­vą per­ne­lyg biu­ro­kra­ti­zuo­tam Lais­va­jam uni­ver­si­te­tui įstei­gė Kri­ti­nį uni­ver­si­te­tą (Kri­tis­che Uni­ver­si­tät), ku­ria­me bu­vo dės­to­mi stu­den­tų ve­da­mi kursai.

1968-ieji ir po jų

1968-ųjų stu­den­tų pro­tes­tų se­zo­nas pra­si­dė­jo įvy­kiais Če­ko­slo­va­ki­jo­je. Sau­sio mė­ne­sį Če­ko­slo­va­ki­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos pir­mo­jo sek­re­to­riaus pa­rei­gas ėjęs ne­po­pu­lia­rus neo­sta­li­nis­tas bu­vo pa­keis­tas Alek­sand­ru Dub­če­ku, ku­ris įve­dė pla­taus mas­to re­for­mas, įskai­tant par­ti­jos de­mo­kra­ti­za­ci­ją, ju­dė­ji­mo ir iš­raiš­kos lais­ves. Stu­den­tai su­vai­di­no svar­bų vaid­me­nį Pra­hos pa­va­sa­ry­je da­ly­vau­da­mi dis­ku­si­jo­se ir pro­tes­tuo­se bei rei­ka­lau­da­mi re­for­mų tą­sos ir Ko­mu­nis­tų par­ti­jos vien­val­dys­tės pa­nai­ki­ni­mo. Pra­hos ju­dė­ji­mo pa­drą­sin­ti Var­šu­vos stu­den­tai pa­si­nau­do­jo ap­lin­ky­bė­mis – vie­nos tau­ti­nės dra­mos (Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus „Vė­li­nių“ – red. pa­st.) už­drau­di­mu – ir iš­ėjo į de­monst­ra­ci­jas už lais­vę ir de­mo­kra­ti­za­ci­ją Len­ki­jo­je. Bru­ta­lus su­si­do­ro­ji­mas su abiem ju­dė­ji­mais bus svar­bus at­skai­tos taš­kas stu­den­tų ly­de­riams per 1989-ųjų Ak­so­mi­nę revoliuciją.

Če­kų stu­den­tai pir­mo­sio­mis 1968 m. so­vie­tų oku­pa­ci­jos die­no­mis ruo­šia pog­rin­džio ži­nių pra­ne­ši­mus. Get­ty Ima­ges, Ma­rio de Bia­si Mon­da­do­ri nuotrauka

Pra­hos ju­dė­ji­mo ga­lia įkvė­pė stu­den­tus Va­ka­ruo­se im­tis veiks­mų dėl NATO rei­ka­la­vi­mų Eu­ro­pai, Viet­na­mo ka­ro ir JAV po­li­ti­kos Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se. Val­le Giu­lia pro­tes­tas Ro­mo­je bai­gė­si 250 stu­den­tų areš­tu. Vo­kie­ti­jo­je Ve­ly­kų maiš­to mal­ši­ni­mo me­tu bu­vo pa­šau­tas ir sun­kiai su­žeis­tas Ru­di Dut­sch­ke – tai bu­vo ju­dė­ji­mą suo­li­ši­nęs įvykis.

Pran­cū­zi­jo­je stu­den­tų ly­de­rio Da­nie­lio Coh­no-Ben­di­to pa­ša­li­ni­mas iš Nan­te­ro uni­ver­si­te­to už jo or­ga­ni­za­ci­nę veik­lą dar­kart pro­tes­tų epi­cent­rą per­kė­lė į Sor­bo­ną. Ge­gu­žės 3 die­ną rek­to­rius iš­kvie­tė po­li­ci­ją, idant ši pa­ša­lin­tų de­monst­ran­tus, bet pa­sta­rie­ji reaga­vo sta­ty­da­mi ba­ri­ka­das ir svai­dy­da­mi trin­ke­les. Ko­va tę­sė­si sa­vai­tes – jos me­tu bu­vo su­žeis­ti šim­tai stu­den­tų bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, še­ši šim­tai stu­den­tų bu­vo su­im­ti. Po­li­ci­jos žiau­ru­mas ir vy­riau­sy­bės už­si­spy­ri­mas dar­bi­nin­kus pa­trau­kė pro­tes­tuo­to­jų pu­sėn ir, ne­pai­sant men­ko tie­sio­gi­nio tar­pu­sa­vio kon­tak­to, ap­ri­bo­to prof­są­jun­gų va­do­vų nuo­gąs­ta­vi­mų dėl stu­den­tų bur­žu­jų, ša­ly­je pra­si­dė­jo strei­kų vir­ti­nė. Ge­gu­žės pa­bai­go­je jau strei­ka­vę apie 10 mi­li­jo­nų dar­bi­nin­kų tik pa­gi­li­no po­li­ti­nę kri­zę, o de Gaulle’o vy­riau­sy­bė at­ro­dė at­si­dū­ru­si ties žlu­gi­mo ri­ba. Sku­bios vy­riau­sy­bės nuo­lai­dos dar­bo prob­le­mų klau­si­mais su­silp­ni­no dar­bi­nin­kų pa­ra­mą stu­den­tų ju­dė­ji­mui ir lei­do iš­veng­ti po­li­ti­nės ka­ta­st­ro­fos, o sėk­min­ga vy­riau­sy­bės kam­pa­ni­ja nau­juo­se rin­ki­muo­se pa­trau­kė kon­ser­va­ty­ves­nius ša­lies ele­men­tus sa­vo pu­sėn. Ge­gu­žės įvy­kiai Pa­ry­žiu­je įkvė­pė maiš­tus Za­g­re­be ir Bel­gra­de bir­že­lio 3–10 die­no­mis, vė­liau tą pa­tį mė­ne­sį ne­ra­mu­mus Ciu­ri­che, Lon­do­ne, po to ir Vo­ri­ke, kur stu­den­tai at­ra­do jų po­li­ti­nę veik­lą ty­ru­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos dokumentus.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Is­to­ri­kai vis dar ne­su­ta­ria dėl šių dve­jų pro­tes­to me­tų reikš­mės. Dau­gu­ma su­tin­ka, kad tie­sio­gi­niai pro­tes­tų re­zul­ta­tai bu­vo ma­žiau svar­būs nei il­ga­lai­kės jų pa­sek­mės. Va­ka­ruo­se, be at­vi­res­nio ir ma­žes­nius rei­ka­la­vi­mus ke­lian­čio pri­ėmi­mo į uni­ver­si­te­tus, pro­tes­tai at­ne­šė ne­daug pa­ste­bi­mų re­zul­ta­tų. Il­guo­ju lai­ko­tar­piu kai ku­riuo­se is­to­ri­jos ty­ri­muo­se stu­den­tų ju­dė­ji­mas li­ko ap­kal­tin­tas dėl dras­tiš­kų po­ky­čių ra­di­ka­lių kai­rių­jų tak­ti­ko­se. Anot jų, kai ku­rie ne­pa­si­se­ku­siu mė­gi­ni­mu įgy­ven­din­ti re­vo­liu­ci­ją nu­si­vy­lę or­ga­ni­za­to­riai ėmė­si ag­re­sy­vių avan­gar­di­nių veiks­mų nu­vers­ti sis­te­mą, pa­vyz­džiui, Rau­do­no­sios ar­mi­jos frak­ci­ja Vo­kie­ti­jo­je ir Ac­tion Di­rect gru­puo­tė Pran­cū­zi­jo­je. Ita­li­jo­je ra­do­si va­di­na­mo­sios Rau­do­no­sios bri­ga­dos, dar la­biau ra­di­ka­li­za­vu­sios ir pas­ka­ti­nu­sios smur­tau­ti 1977–1978 me­tų stu­den­tų ju­dė­ji­mą. Ki­ta ver­tus, dėl bend­ro eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo po­ka­rio po­li­ti­nėms par­ti­joms tols­tant nuo ideo­lo­gi­jų, stu­den­tų ju­dė­ji­mas su­ge­bė­jo at­kreip­ti dė­me­sį į kla­si­nį su­si­skal­dy­mą, truk­džiu­sį įgy­ven­din­ti de­mo­kra­ti­nius idea­lus, ir ly­čių ne­ly­gy­bę, o tai pa­dė­jo iš­kil­ti mo­te­rų ju­dė­ji­mui. Ju­dė­ji­mas taip pat at­krei­pė dė­me­sį į nei­gia­mą ka­pi­ta­lis­ti­nės plėt­ros ir mo­der­nių­jų tech­no­lo­gi­jų pu­sę, o pa­brėž­da­mas eko­no­mi­nio au­gi­mo ri­bas ir at­kreip­da­mas tarp­tau­ti­nį dė­me­sį į ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mas įkvė­pė Ža­lių­jų ju­dė­ji­mą (stu­den­tų pra­dė­tą vė­ly­va­ja­me aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Vo­kie­ti­jo­je). Sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je stu­di­ja­vę ar pro­fe­so­ria­vę in­te­lek­tu­alai, įskai­tant Mi­che­lį Fou­cault ir Jacques’ą Der­ri­da, iš es­mės su­abe­jo­jo pa­čia mo­der­ny­bės sam­pra­ta ir se­kė be­si­ku­rian­čiu in­te­lek­tu­ali­niu ju­dė­ji­mu – vė­liau pra­min­tu postmodernizmu.

Tu­rint tai ome­ny­je, is­to­ri­kai prie­šin­gai nei po­li­to­lo­gai ne­nu­ste­bo, kai sep­tin­tą­jį de­šimt­me­tį per­gy­ve­nę Ry­tų Eu­ro­pos dar­bi­nin­kai ir aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je bran­dą pa­sie­kę stu­den­tai ėmė abe­jo­ti tech­no­lo­gi­ne ir eko­no­mi­ne so­cia­liz­mo uto­pi­ja – pir­miau­sia Len­ki­jo­je, o vė­liau ir ki­tur. Du de­šimt­me­čius re­for­mų, de­mo­kra­ti­jos ir pliu­ra­liz­mo rei­ka­la­vę ju­dė­ji­mai prie­ši­no­si įsi­tvir­ti­nu­sioms ir ne­si­taiks­tan­čio­mis val­džios struk­tū­roms. Net ir gi­liai įsi­ti­ki­nę so­cia­lis­tai pri­pa­ži­no, kad at­ėjo lai­kas pokyčiams.

Už žo­džio lais­vę 1968 m. ko­vo­ju­siems stu­den­tams skir­ta me­mo­ria­li­nė len­ta Var­šu­vos uni­ver­si­te­te. Vi­ki­pe­di­ja, Smy­r­wa nuotrauka

1981 me­tais pra­si­dė­jęs So­li­da­ru­mo ju­dė­ji­mas Len­ki­jo­je įro­dė, kad re­ži­mas nė­ra vi­sai ne­pa­žei­džia­mas, o Gor­ba­čio­vo re­for­mos su­dre­bi­no vi­są Ry­tų blo­ką. Stu­den­tai ne­iš­ven­gia­mai pri­si­dė­jo prie to­liau ėju­sių įvy­kių. Jie liu­di­jo Ho­nec­ke­rio vy­riau­sy­bės žlu­gi­mą ir Ber­ly­no sie­nos griū­tį. Jie bu­vo pir­mo­sio­se gre­to­se per Ak­so­mi­nę re­vo­liu­ci­ją Če­ko­slo­va­ki­jo­je. Su­si­or­ga­ni­za­vę Pra­hos pa­va­sa­rio ve­te­ra­nai bu­vo ma­si­nės de­monst­ra­ci­jos 1989-ųjų rug­pjū­tį prie­ša­ky­je. Rep­re­sy­vus vy­riau­sy­bės at­sa­kas gau­sią stu­den­tų de­monst­ra­ci­ją lap­kri­čio mė­ne­sį pa­ver­tė su­ki­li­mu. Neo­fi­cia­li opo­zi­ci­nė par­ti­ja pag­ra­si­no vi­suo­ti­niu strei­ku. Su­pra­tu­si, kad šį­kart so­vie­tų pa­gal­bos ne­su­si­lauks, vy­riau­sy­bė at­si­sta­ty­di­no. Čia, kaip ir ki­tur, at­ėjo so­vie­tų eros pabaiga.

Nors 1989-ųjų ju­dė­ji­mai žy­mė­jo reikš­min­gą epo­chos pa­bai­gą Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je, jie ne­reiš­kė stu­den­tų pro­tes­tų pa­bai­gos. Žvilgs­nis į il­gą uni­ver­si­te­tų is­to­ri­ją ro­do, kad pas­ku­ti­niu me­tu įsi­plie­skę ne­ra­mu­mai yra tik ma­ža da­lis to, kas ga­li nu­tik­ti, kai svar­būs klau­si­mai su­si­du­ria su stu­den­tų mi­nios in­te­re­sais ir aist­ro­mis bei iš­va­ro stu­den­tus į gat­ves vėl skelb­ti jau­nys­tės jė­gą, se­nų­jų kar­tų prie­spau­dą ir po­ky­čių aist­rą. Is­to­ri­ja taip pat ro­do ne­sant jo­kios ga­ran­ti­jos, kad stu­den­tų ju­dė­ji­mai vi­sa­da at­sto­vaus tik li­be­ra­liems ly­gių ga­li­my­bių, mul­ti­kul­tū­ra­liz­mo ir vi­suo­ti­nės lais­vės idealams.


Bren­dan Do­oley, „Stu­dent mo­ve­ments“, En­cyclo­pe­dia of Eu­ro­pe­an So­cial His­to­ry, t. 3, New York: Char­les Sc­ri­bne­r’s Sons, 2001, p. 301–310.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Mo­ni­ka Višnevska.

Brendan Dooley

Brendan Dooley yra Korko universitetinio koledžo (Airija) renesanso studijų profesorius. Jo pagrindinės tyrimų sritys yra kultūros ir žinių istorija.

Taip pat skaityk

Šviesti save ir kitus

Pirmosioms lietuvių jaunimo organizacijoms dar tekdavo mokyti bendraamžius skaityti. Iš jų žemiškos veiklos galima pasimokyti ir