/

Studentai radikalai Rusijos imperijoje ir nacių Vokietijoje

Antrojoje studentų judėjimų istorijos dalyje – apie studentijos vaidmenį radikalėjančiose XIX ir XX amžiaus visuomenėse.

Ilja Repin, 1905 m. spalio 17 d.

Pir­mo­jo­je stu­den­tų ju­dė­ji­mų is­to­ri­jos da­ly­je is­to­ri­kas Bren­da­nas Do­oley kal­bė­jo apie tai, kaip pri­vi­le­gi­juo­tas Re­ne­san­so eli­tas ta­po vie­šą­jį gy­ve­ni­mą kei­čian­čia jė­ga. Teks­tų se­ri­ją pra­dė­ju­sia­me straips­ny­je ga­li­ma ras­ti ir Do­oley teks­tą ver­tu­sio Mar­ty­no But­kaus įva­dą apie tai, ko­dėl ap­skri­tai ver­ta kal­bė­ti apie stu­den­tų ju­dė­ji­mus ir kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti lie­tu­viš­ka­sis jų is­to­ri­jos pus­la­pis. Ant­ro­jo­je stu­den­tų ju­dė­ji­mų is­to­ri­jos da­ly­je – apie stu­den­ti­jos vaid­me­nį ra­di­ka­lė­jan­čio­se XIX ir XX am­žiaus visuomenėse.

Bren­dan Dooley

Stu­den­tų judėjimai

Narodnikai

Tau­tų pa­va­sa­rio ne­sėk­mės ir ru­siš­ko mi­li­ta­riz­mo pra­lai­mė­ji­mas Kry­mo ka­re su­da­rė są­ly­gas už­gim­ti vie­niems iš am­bi­cin­giau­sių stu­den­tų ju­dė­ji­mų XIX am­žiaus Ru­si­jos im­pe­ri­jo­je. Stu­den­tai, at­vy­kę iš pro­vin­ci­jos į Mask­vos ir Sankt Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­tus, grei­tai pri­si­tai­ky­da­vo prie nau­jau­sių po­li­ti­nių ma­dų. Per­s­melk­ti Mark­so, pran­cū­zų so­cia­lis­tų ir Alek­sand­ro Ger­ce­no idė­jų, jie su­ki­lo prieš jų aki­mis ne­pa­vy­ku­sį vy­res­nių­jų mo­der­niz­mą. Kai­me, iš ku­rio dau­ge­lis bu­vo ki­lę, jie įžvel­gė nie­kur ki­tur Eu­ro­po­je ne­įma­no­mo vi­siš­ko at­gi­mi­mo pag­rin­dus ir, vie­toj ka­pi­ta­liz­mo ir au­to­ri­ta­riz­mo, at­si­grę­žė į ag­ra­ri­nį so­cia­liz­mą. At­si­žvel­giant į niū­rias Ru­si­jos vals­tie­čių gy­ve­ni­mo są­ly­gas, na­rodni­kų fi­lo­so­fi­ja at­ro­dė vis la­biau uto­piš­ka, ta­čiau jos pa­ža­das da­rė­si vis pa­traukles­nis var­gin­gos kil­mės stu­den­tams, už­plū­du­siems uni­ver­si­te­tus Ni­ko­la­jui I pra­dė­jus nau­ją stu­di­jų po­li­ti­ką. Tris de­šimt­me­čius į šią ga­lin­gą po­van­de­ni­nę sro­vę įėjo dau­gy­bė ge­nia­lių mąs­ty­to­jų bei ak­ty­vis­tų, nuo Mi­chai­lo Ba­ku­ni­no iki Piotro Kro­pot­ki­no, ku­ri kart­kar­tė­mis pa­si­ro­dy­da­vo kru­vi­nų konf­lik­tų su im­pe­ri­jos val­džia pavidalu.

At­viru­kas. Iš Tom­s­ko uni­ver­si­te­to stu­den­ti­jos gyvenimo

Or­ga­ni­za­ci­nė veik­la pa­sie­kė ap­ogė­jų Alek­sand­rui II iš­lais­vi­nus bau­džiau­nin­kus, ta­čiau vi­suo­me­nė ne­tru­ko nu­si­vil­ti. 1861 me­tais už­draus­ta stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­nė veik­la ir su­ma­žin­tas vals­ty­bi­nių sti­pen­di­jų skai­čius su­kė­lė di­džiu­lį strei­ką Sankt Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­te. Strei­kams plin­tant į Mask­vą ir to­liau, dau­gy­bė stu­den­tų at­si­dū­rė už gro­tų, o uni­ver­si­te­tas bu­vo už­da­ry­tas dviem me­tams. Aki­vaiz­dus val­džios po­li­ti­nis ne­lanks­tu­mas pa­stū­mė­jo ju­dė­ji­mą im­tis la­biau dras­tiš­kų prie­mo­nių. Mask­vos uni­ver­si­te­te Pio­tras Zai­čen­skis pas­kel­bė slap­tą at­si­šau­ki­mą „Jau­no­ji Ru­si­ja“, ku­ria­me kvie­tė im­tis smur­ti­nės re­vo­liu­ci­jos kaip vie­nin­te­lio bū­do pa­siek­ti kons­ti­tu­ci­nę ir že­mės re­for­mą, mo­te­rų eman­ci­pa­ci­ją, ga­myk­lų na­cio­na­li­za­ci­ją ir pa­vel­di­mo tur­to pa­nai­ki­ni­mą. Ki­ti stu­den­tai ėmė reng­ti sek­ma­die­ni­nes mo­kyk­las ir skleis­ti šias idė­jas tarp dar­bi­nin­kų ir vals­tie­čių. Mask­vos uni­ver­si­te­to te­ro­ris­ti­nės gru­puo­tės „Pra­ga­ras“ na­rys Di­mit­ri­jus Ka­ra­ka­zo­vas pa­si­sa­kė už pa­si­kė­si­ni­mą į ca­rą ir ga­lų ga­le 1866 me­tais jį įvyk­dė. Ca­ri­nė val­džia ne­tru­ko rea­guo­ti – su­lai­kė ra­te­lio na­rius ir ku­riam lai­kui ati­dė­jo te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių grės­mę. Ga­na grei­tai nu­si­vy­lę vals­tie­čių abe­jin­gu­mu, iš­var­gin­ti val­džios rep­re­si­jų kai ku­rie gru­pės na­riai vėl grį­žo prie te­ro­ris­ti­nių tak­ti­kų, kė­si­no­si ir iš tik­rų­jų nu­žu­dė ke­le­tą vi­suo­me­nės vei­kė­jų. Ne­su­ta­ri­mai dėl veik­los me­to­dų su­skal­dė ju­dė­ji­mą bei ga­liau­siai su­bū­rė po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją „Liau­dies va­lia“, ku­ri bus at­sa­kin­ga už Alek­sand­ro II nu­žu­dy­mą 1881 metais.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Lai­ko­tar­pis iki 1905 me­tų re­vo­liu­ci­jos ro­do, kaip val­džios at­sa­kas į pa­vie­nius stu­den­tų rei­ka­la­vi­mus ga­li tap­ti mo­ty­vu įnir­tin­ges­nei or­ga­ni­za­ci­nei veik­lai. Stu­den­tų ryž­tą su­stip­ri­no pra­žū­tin­gas Rusijos–Japonijos ka­ras ir ne­pai­sant to, kad jie ne itin įsi­trau­kė į 1905 me­tų Kru­vi­no­jo sek­ma­die­nio įvy­kius, ku­rių me­tu ka­riuo­me­nė pa­lei­do ug­nį į maž­daug tri­jų tūks­tan­čių žmo­nių mi­nią, pro­tes­tuo­to­jai su­si­rin­ko Mask­vos uni­ver­si­te­te ir pra­dė­jo de­vy­nių mė­ne­sių strei­ką. Di­džiu­lia­me su­si­rin­ki­me jie pa­ruo­šė Ant­rą­ją Mask­vos re­zo­liu­ci­ją, ku­ri įpa­rei­go­jo stu­den­tų ju­dė­ji­mą pri­si­dė­ti prie „re­vo­liu­ci­nės“ po­li­ti­kos. Jie or­ga­ni­za­vo pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją ir ska­ti­no bi­čiu­lius stu­den­tus to pa­ties im­tis Ode­sos ir Ki­je­vo uni­ver­si­te­tuo­se. Kai ge­le­žin­ke­lių ir ki­tų ša­kų dar­bi­nin­kai pri­si­jun­gė prie stu­den­tų ir vi­suo­ti­nio strei­ko, Ni­ko­la­jus II pa­ga­liau pas­kel­bė Spa­lio ma­ni­fes­tą, su­tei­ku­sį są­ži­nės, žo­džio bei su­si­rin­ki­mų lais­ves ir lei­du­sį su­šauk­ti Dū­mą. Vė­les­nis ca­ro au­to­kra­ti­jos at­kū­ri­mas su­da­rė są­ly­gas Bol­še­vi­kų revoliucijai.

Pasaulinis karas

Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je kiek vė­liau taip pat iš­ki­lo nau­ja in­te­li­gen­ti­ja, o 1905 me­tais Ru­si­jos re­vo­liu­ci­ja įkvė­pė vil­ties po­ky­čiams. Bū­ti stu­den­tais reiš­kė gy­ven­ti tarp idė­jų, ku­rios vi­siš­kai prieš­ta­ra­vo vals­tie­čių gy­ve­ni­mo kas­die­ny­bei. Is­to­ri­kai iš­sky­rė dvi at­ski­ras stu­den­tų gru­pes. Ke­li jų iš­vy­ko į Vie­nos ar Pa­ry­žiaus uni­ver­si­te­tus, kur per­ėmė pa­žan­gias idė­jas apie vi­suo­ti­nę bro­ly­bę ir so­cia­lis­ti­nę at­ei­tį. Vis dėl­to, įpras­tai jie lik­da­vo na­muo­se ir nie­kad ne­pra­si­brau­da­vo to­liau vie­ti­nių gim­na­zi­jų, ku­rių in­te­lek­tu­ali­nia­me lau­ke do­mi­na­vo ma­žiau įmant­rios ko­vos prieš ti­ro­ni­ją sam­pra­tos. Pa­sta­ra­jai gru­pei pri­klau­sė ir stu­den­tas, „Juo­do­sios ran­kos“ ju­dė­ji­mo na­rys Gavri­lo Prin­ci­pas, nu­žu­dęs er­cher­co­gą Pran­ciš­kų Fer­di­nan­dą Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro išvakarėse.

Stu­den­tai prie Ka­za­nės so­bo­ro Sankt Peterburge

XIX am­žiaus pa­bai­go­je kei­tė­si ir Va­ka­rų Eu­ro­pos stu­den­tų ju­dė­ji­mai, itin au­gant stu­den­tų prie­lan­ku­mui de­ši­nie­siems ir an­ti­se­mi­ti­niams ju­dė­ji­mams. Ne­ri­mas dėl ka­rje­ros ga­li­my­bių ir žy­dų stu­den­tų kon­ku­ren­ci­ja pa­de­da pa­aiš­kin­ti nau­jus lū­žius stu­den­tų po­li­ti­ko­je, ypač to­kių vals­ty­bių kaip Pran­cū­zi­ja pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se. Ki­ti stu­den­tai lai­kė­si la­biau tra­di­ci­nių kai­rių­jų pažiūrų.

Po ka­ro stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­jos ak­ty­viau­siai vei­kė Vo­kie­ti­jo­je. Ga­biau­sius jų va­do­vus at­bai­dė ir chao­tiš­kas ko­mu­nis­ti­nės re­vo­liu­ci­jos pa­sau­lis Ry­tuo­se, ir ne­ryž­tin­ga Vei­ma­ro vy­riau­sy­bė ša­lia jų. Kai Vei­ma­ro val­džia, no­rė­da­ma iš­spręs­ti Ver­sa­lio su­tar­ties nu­sta­ty­tų ka­ro rep­a­ra­ci­jų klau­si­mą, at­si­grę­žė į tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, stu­den­tai prieš­ta­rau­da­mi li­ku­siai Eu­ro­pai pa­si­sa­kė už stip­res­nę Vo­kie­ti­ją. Jų nuo­jau­tos pa­si­tvir­ti­no Vo­kie­ti­jai vis gi­liau klimps­tant į eko­no­mi­nį chao­są ir ky­lant vi­di­nės ko­mu­nis­tų re­vo­liu­ci­jos grės­mei. 1919 me­tais Vo­kie­ti­jos stu­den­tų są­jun­gą (vok. De­ut­sche Stu­den­tenschaft, DS) įkū­rė stu­den­tų at­sto­va­vi­mo sis­te­mą ir pra­dė­jo rem­ti ma­žiau pa­si­tu­rin­čius na­rius. Vis dėl­to, jos pan­ger­ma­nis­ti­nė ir an­ti­se­mi­ti­nė ideo­lo­gi­ja prieš­ta­ra­vo li­be­ra­lioms Vei­ma­ro vy­riau­sy­bės nuo­sta­toms. An­ti­se­mi­ti­niai sky­riai, ypač įsi­tvir­ti­nę Aust­ri­jo­je, ga­liau­siai bu­vo pa­ša­lin­ti, ta­čiau tik po to, kai vi­sa or­ga­ni­za­ci­ja pra­dė­jo suk­ti ra­di­ka­liu na­cio­na­lis­ti­niu keliu.

Pa­mink­lo Pir­ma­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vu­siems Ber­ly­no uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­riams ati­den­gi­mas. Žy­giuo­ja stu­den­tai kor­po­ran­tai. Ber­ly­nas, 1926 me­tų lie­pa. Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nio ar­chy­vo nuotrauka 

Ana­li­zuo­da­mi to me­to vo­kie­čių ju­dė­ji­mą is­to­ri­kai sten­gia­si api­bū­din­ti kli­ma­tą, ku­ria­me ga­liau­siai su­kles­tė­jo na­ciz­mas. 1919 me­tais Jo­ha­no Fi­ch­tės idė­jas puo­se­lė­ti su­bur­ta stu­den­tų gru­pė (Fi­ch­te Ho­chs­chul­ge­m­ein­de) lai­kė­si net­gi ra­di­ka­les­nių na­cio­na­lis­ti­nių pa­žiū­rų nei DS. Su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ji su­da­rė Vo­kiš­ką­jį aukš­tų­jų mo­kyk­lų ra­tą (Ho­chs­chul­ring De­ut­scher Art, HSR), ak­cen­tuo­jan­tį tau­ti­nės bend­ruo­me­nės svar­bą. Kaip pag­rin­di­nis bal­sas stu­den­tų po­li­ti­ko­je XX am­žiaus tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je ra­tas at­sto­va­vo anti­par­la­men­ti­nes, an­ti­mark­sis­ti­nes ir au­to­ri­ta­ri­nes idė­jas. Di­de­lę įta­ką HSR pa­da­rė Ber­ly­ne ypa­tin­gai stip­rūs Jau­nie­ji kon­ser­va­to­riai, prie šio svai­gi­nan­čio mi­ši­nio pri­dė­ję ira­cio­na­liz­mo, an­tiin­te­lek­tu­aliz­mo, ka­te­go­riš­ku­mo tarp­tau­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se ir na­cio­na­lis­ti­nės re­vo­liu­ci­jos ele­men­tų. Kai ku­rie ra­di­ka­liau nu­si­tei­kę HSR na­riai bu­vo įsi­trau­kę į ne­pa­vy­ku­sį na­cių Alaus pu­čą 1923 me­tų lap­kri­čio 8 die­ną. 1924 me­tais nuo ra­to at­ski­lu­si ka­rin­ga at­ša­ka su­da­rė Vo­kie­čių tau­ti­nį stu­den­tų ju­dė­ji­mą (De­ut­sch­völ­kis­che Stu­den­ten­be­we­gung) ir bend­ra­dar­biau­da­ma su bro­liš­ka or­ga­ni­za­ci­ja Aust­ri­jo­je reiš­kė­si per nau­ją laik­raš­tį „Der Stu­dent“. 1926 me­tais nuo vis la­biau ra­di­ka­lios ir ka­rin­gos HSR at­si­sky­rė ka­ta­li­kiš­ka gru­pė ži­no­ma kaip Gör­res ra­te­lis. De­ja, ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je ji taip pat vis la­biau kry­po į de­ši­nę pro­pa­guo­da­ma Mu­so­li­nio re­ži­mą kaip tin­ka­mą al­ter­na­ty­vą Vei­ma­rui ir skelb­da­ma et­ni­nio na­cio­na­liz­mo koncepcijas.

Pir­mo­sios na­cių stu­den­tų gru­pės su­si­bū­rė Miun­che­ne 1922 ir Vei­ma­re 1925 me­tais, ta­čiau ryš­kes­nis na­cio­na­li­nis ju­dė­ji­mas pra­si­dė­jo tik 1926-ai­siais. Nors jos bu­vo įkur­tos pa­čių stu­den­tų, gru­pėms grei­tai ėmė va­do­vau­ti Na­cių par­ti­ja. 1928 me­tais par­ti­jos va­do­vy­bė na­cių stu­den­tų ly­de­riu pa­sky­rė Bal­du­rą Schi­rachą ir ėmė ver­buo­ti vi­sus uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rius – nuo nu­si­vy­lu­sių pro­le­ta­rų iki se­nų­jų fech­ta­vi­mo­si drau­gi­jų na­rių, ku­rie jau pa­lai­kė de­ši­nio­jo spar­no po­li­ti­nius idea­lus. Ne­tru­kus na­cių stu­den­tų tink­las pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti smur­tu pa­si­žy­mė­ju­sias de­monst­ra­ci­jas prieš kai­riuo­sius. Se­no­sios or­ga­ni­za­ci­jos kaip HSR ėmė ne­tek­ti įta­kos ir na­ciai grei­tai per­ėmė DS kont­ro­lę. 1933 me­tų ba­lan­džio 12 die­ną DS smerk­da­ma žy­dų bei li­be­ra­lų li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius pas­kel­bė dvy­li­ka te­zių „prieš an­ti­vo­kiš­ką dva­sią“ ir ba­lan­džio 26–gegužės 10 die­no­mis su­or­ga­ni­za­vo kny­gų de­gi­ni­mus Vo­kie­ti­jos uni­ver­si­te­tuo­se. Ga­liau­siai DS ta­po tie­sio­giai pa­val­di Gus­ta­vo Al­dol­fo Sche­e­lo Rei­cho stu­den­tų va­do­vy­bei Rei­chss­tu­den­ten­führung kaip ir Vo­kie­ti­jos na­cio­nal­so­cia­lis­tų stu­den­tų sąjunga.

Stu­den­tų gru­pė „Bal­to­ji ro­žė“, be­si­prie­ši­nu­si na­cių re­ži­mui. 1943 m. va­sa­rį Hans Scholl, Sop­hie Scholl ir Ch­ri­s­toph Probst įvyk­dy­ta mir­ties bausmė.

Ži­no­ma, Vo­kie­ti­jos stu­den­tų ju­dė­ji­mas tuo me­tu ne­bu­vo iš­vien na­cis­ti­nis. Įpu­sė­jus ka­rui, Miun­che­no uni­ver­si­te­to stu­den­tai su­ren­gė vie­nin­te­lį vie­šą pro­tes­tą prieš Na­cių par­ti­ją nuo jos at­ėji­mo į val­džią 1933-ai­siais. Va­do­vau­ja­mi Han­so Schol­lo ir jo se­sers Sop­hie, stu­den­tai pa­lai­kė kon­tak­tus su na­cių opo­nen­tais vi­so­je Vo­kie­ti­jo­je nau­do­da­mie­si su­si­ra­ši­nė­ji­mo tink­lu, vė­liau pa­va­din­tu Bal­to­sios ro­žės laiš­kais. Siek­da­mi pa­lai­ky­mo pla­tes­niam su­ki­li­mui, jie spaus­di­no ir da­li­no bro­šiū­ras. Kuo­met bro­šiū­ras at­ra­do val­džios or­ga­nai, Scholl­sus, kaip ir dau­ge­lį su­si­ra­ši­nė­to­jų, su­ėmė, su­mu­šė ir pakorė.

Anot is­to­ri­kų, oku­puo­to­je Pran­cū­zi­jo­je an­ti­na­ciz­mas ga­lė­jo tap­ti stu­den­tų ideo­lo­gi­ja. 1940 me­tų lap­kri­čio 11 die­ną stu­den­tai su­ren­gė Trium­fo ar­kos de­monst­ra­ci­ją ir šven­tė Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­liau­bas, pro­tes­tuo­da­mi prieš vo­kie­čių oku­pa­ci­ją. Vė­liau, 1943 me­tais, stu­den­tai at­li­ko svar­bų vaid­me­nį Jung­ti­nė­se pat­rio­ti­nio jau­ni­mo pa­jė­go­se, su­bur­to­se pro­tes­tuo­ti prieš oku­pa­ci­ją ir pa­si­sa­ky­ti už ega­li­ta­riz­mą bei de­mo­kra­ti­ją universitetuose.


Bren­dan Do­oley, „Stu­dent mo­ve­ments“, En­cyclo­pe­dia of Eu­ro­pe­an So­cial His­to­ry, t. 3, New York: Char­les Sc­ri­bne­r’s Sons, 2001, p. 301–310.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Mar­ty­nas Butkus.

Brendan Dooley

Brendan Dooley yra Korko universitetinio koledžo (Airija) renesanso studijų profesorius. Jo pagrindinės tyrimų sritys yra kultūros ir žinių istorija.

Taip pat skaityk

Šviesti save ir kitus

Pirmosioms lietuvių jaunimo organizacijoms dar tekdavo mokyti bendraamžius skaityti. Iš jų žemiškos veiklos galima pasimokyti ir