/

Nepublikuota paskaita: Herbertas Marcuse ir 1968-ųjų studentų sukilimai

Vokiečių filosofas, vienas naujosios kairės įkvepėjų dar nepublikuotoje 1968-ųjų paskaitoje aptaria studentų sukilimus Paryžiuje ir Berlyne.

Herbertas Marcuse skaito paskaitą Berlyne, 1967-ieji. Jung, ullstein bild, Getty Images nuotrauka

1968-ųjų ge­gu­žę pa­sau­lį su­dre­bi­nu­sių stu­den­tų ju­dė­ji­mų įkarš­ty­je fi­lo­so­fas neo­mark­si­stas Her­ber­tas Mar­cuse lan­kė­si Pa­ry­žiu­je ir Ber­ly­ne. Čia pa­tei­kia­mas teks­tas yra tran­skri­buo­ta dvi va­lan­das tru­ku­si paskai­ta, ku­rią Mar­cuse skai­tė, kuo­met Pran­cū­zi­jo­je Ge­gu­žės ju­dė­ji­mo li­ki­mas dar bu­vo la­bai ne­aiš­kus. Tai su­tei­kia uni­ka­lių įžval­gų apie tai, kaip ne­re­tai 1968-ųjų ju­dė­ji­mų įkvė­pė­ju lai­ko­mas mąs­ty­to­jas ver­ti­no įvy­kių eigą.

Mar­cuse vy­ko į Pa­ry­žių da­ly­vau­ti aka­de­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Kar­lo Mark­so vaid­muo šiuo­lai­ki­nio moks­lo min­ties rai­do­je“. Kuo­met jis at­vy­ko į Pa­ry­žių, stu­den­tų ju­dė­ji­mas jau vys­tė­si ir pran­cū­zų ži­nias­klai­da jį va­di­no „maiš­tin­gų stu­den­tų die­vai­čiu“. Ge­gu­žės 10-ąją jis vis dar bu­vo Pa­ry­žiu­je ir ma­tė žiau­rius su­si­dū­ri­mus tarp stu­den­tų de­monst­ran­tų ir po­li­ci­jos, ku­riuos jis nu­pa­sa­ko­ja sa­vo kal­bo­je. Ge­gu­žės 13-ąją jis bu­vo Ber­ly­ne, pla­čiai nu­skam­bė­ju­sia­me su­si­ti­ki­me su ra­di­ka­liais stu­den­tais, ku­ria­me jis pa­si­da­li­no pir­mais įspū­džiais apie pran­cū­zų judėjimą. 

Mar­cuse grį­žo į Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­tą San Die­ge (UCSD) ir ge­gu­žės 23-ąją, ket­vir­ta­die­nį, krei­pė­si į di­džiau­sio­je aka­de­mi­nio mies­te­lio au­di­to­ri­jo­je su­si­rin­ku­sią pub­li­ką. Tuo me­tu Pran­cū­zi­jos stu­den­tų pro­tes­tai jau bu­vo iš­au­gę į vals­ty­bi­nio mas­to strei­kų ban­gą, ku­ri kė­lė grės­mę Charles’io de Gaulle’io vy­riau­sy­bei, nors, kaip Mar­cuse nu­spė­jo, pran­cū­zų ly­de­ris bu­vo be­at­gau­nąs sa­vo įta­ką. Je­re­my Pop­kin, tuo me­tu su­si­ža­vė­ju­sęs stu­den­tas vie­na­me iš Mar­cuses kur­sų, o da­bar is­to­ri­jos pro­fe­so­rius Ken­tu­kio uni­ver­si­te­te, tran­skri­ba­vo paskai­tą ir pa­ruo­šė iš­kar­pas, ku­rios pir­ma bu­vo pub­li­kuo­tos USCD stu­den­tų laik­raš­ty­je, o vė­liau įtrauk­tos į Mar­cuses esė rin­ki­nius. Pil­na Pop­ki­no pa­ruoš­ta tran­skrip­ci­ja pir­mą kar­tą iš­leis­ta tik 2021-ųjų ko­vą žur­na­le „Ja­co­bin“. 

Šis ju­dė­ji­mas pra­si­dė­jo ga­na ne­kal­tai – kaip ju­dė­ji­mas re­for­muo­ti uni­ver­si­te­tą. Vis­kas pra­si­dė­jo po de­monst­ra­ci­jos, vy­ku­sios Nan­te­re, nau­ja­me Pa­ry­žiaus uni­ver­si­te­to pa­da­li­ny­je, ir po jos pra­si­dė­ju­sių su­var­žy­mų, ku­rių bu­vo im­ta­si prieš stu­den­tus, da­ly­va­vu­sius de­monst­ra­ci­jo­je prieš ka­rą Viet­na­me. Po to se­kė de­monst­ra­ci­jos pa­čia­me Pa­ry­žiu­je, Sor­bo­no­je, ku­rio­se bu­vo ke­lia­mi įpras­ti rei­ka­la­vi­mai, tai yra ra­di­ka­liai re­for­muo­ti vi­siš­kai pa­se­nu­sią ir vi­du­ram­žiš­ką uni­ver­si­te­to struktūrą. 

Iš es­mės bu­vo rei­ka­lau­ja­ma įdar­bin­ti tūks­tan­tį nau­jų dės­ty­to­jų, įreng­ti nau­jas au­di­to­ri­jas ir bi­b­lio­te­kų inf­rastruk­tū­rą bei iš pag­rin­dų re­for­muo­ti ne­įti­kė­ti­nai griež­tą ir ab­sur­diš­ką eg­za­mi­nų sis­te­mą. Siek­da­mi su­teik­ti rei­ka­la­vi­mams sva­ru­mo, stu­den­tai su­or­ga­ni­za­vo de­monst­ra­ci­jas vi­di­nia­me Sor­bo­nos kie­me. Dėl nie­kam ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių, mat de­monst­ra­ci­jos bu­vo vi­siš­kai tai­kios, uni­ver­si­te­to rek­to­rius, gal­būt pa­tar­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, krei­pė­si į po­li­ci­ją su pra­šy­mu at­lais­vin­ti kie­mą. Po­li­ci­ja at­vy­ko ir įsi­ver­žė į Sor­bo­ną – pir­mą kar­tą šio uni­ver­si­te­to istorijoje.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Tai bu­vo iš­ties is­to­ri­nis įvy­kis. Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tai yra ap­sau­go­ti nuo po­li­ci­jos. Į juos pa­tek­ti jai ne­va­lia – tai yra vie­na iš se­nų­jų tra­di­ci­jų, ku­rios iš tik­rų­jų lai­ko­ma­si Pran­cū­zi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se. Tai bu­vo pir­mas kar­tas is­to­ri­jo­je, kuo­met po­li­ci­ja įsi­ver­žė ir jė­ga at­lais­vi­no kie­mą, su­žeis­da­ma ke­lis šim­tus studentų. 

To­liau ėjo vis di­des­nės ir di­des­nės de­monst­ra­ci­jos, pra­si­dė­ju­sios pa­čio­se ato­kiau­sio­se Pa­ry­žiaus vie­to­se ir su­si­tel­ku­sios ties Lo­ty­nų kvar­ta­lu. Tuo tar­pu Sor­bo­na bu­vo už­da­ry­ta, o vi­sas ra­jo­nas ap­link ją – oku­puo­tas ir ap­tver­tas po­li­ci­jos. Da­bar stu­den­tai rei­ka­la­vo vėl at­ver­ti jiems uni­ver­si­te­tą ir kad po­li­ci­ja pa­lik­tų Lo­ty­nų kvar­ta­lą, ku­rį jie lai­kė sa­vo kvar­ta­lu, ir kad jis vėl tap­tų jų kvartalu. 

Barikadų statyba 

Jie ap­su­po Sor­bo­ną ir, ka­dan­gi pas­kli­do ži­nia, kad po­li­ci­ja vėl jė­ga iš­tuš­tins apy­lin­kes, pa­sta­tė ba­ri­ka­das. Tai bu­vo vi­siš­kai spon­ta­niš­kas įvy­kis. Kas įvy­ko: stu­den­tai tie­siog be men­kiau­sios pa­gar­bos pri­va­čiai nuo­sa­vy­bei ap­ver­tė ir su­sta­tė sker­sai gat­vių dau­gy­bę au­to­mo­bi­lių, ku­rie bu­vo pri­par­kuo­ti ne tik ant ke­lio, bet ir ant ša­li­gat­vių, kaip įpras­ta Pa­ry­žiu­je. Jie tai pa­da­rė ne pla­čiuo­se bul­va­ruo­se, kur tai bū­tų bu­vę ne­įma­no­ma, bet siau­res­nė­se se­no­sio­se gat­ve­lė­se už Sorbonos.

Ant au­to­mo­bi­lių jie su­kro­vė vi­so­kių me­dga­lių, šiukš­lių, kar­to­no, šiukš­lia­dė­žių – vis­ką, ką tik ra­do. Ta­da jie iš­ro­vė ke­lio žen­klus – „Vien­pu­sis eis­mas“, „Stop“ ir pa­na­šiai – ir su jais iš­ju­di­no gat­vės grin­di­nį. Sa­kau tai ne tam, kad pa­pa­sa­ko­čiau, kaip su­kel­ti re­vo­liu­ci­ją – jums vis tiek čia ne­pa­vyk­tų jos pra­dė­ti, mat grin­di­nys čia ge­ro­kai per tvir­tas. Su šiais ke­lio žen­klais jie iš­ju­di­no se­nus ge­rus Pa­ry­žiaus grin­di­nio ak­me­nis, jau pa­si­tar­na­vu­sius 1848-ųjų ir 1870-ųjų re­vo­liu­ci­jo­se, ir pa­nau­do­jo juos kaip gink­lus prieš policiją. 

Jie taip pat ap­si­gink­la­vo šiukš­lia­dė­žių dang­čiais, plie­ni­nė­mis gran­di­nė­mis ir ant ba­ri­ka­dų vir­šaus, tai yra ant au­to­mo­bi­lių, už­kro­vė vis­ką, ką ga­lė­jo ras­ti – daž­niau­siai tuos ge­le­ži­nius žie­dus, ku­rie bū­na ap­link me­džius gat­vė­se. Jie su­kro­vė vis­ką iki ko­kių tri­jų su pu­se ar ke­tu­rių met­rų aukš­čio ir jų pla­nas bu­vo ne pul­ti po­li­ci­ją, bet su­si­g­rum­ti su ja ant barikadų. 

Vis­kas klos­tė­si ge­rai iki pat pu­sės tri­jų ry­to, kuo­met po­li­ci­ja ga­vo nu­ro­dy­mą at­lais­vin­ti gat­ves ir iš­ar­dy­ti ba­ri­ka­das. Kas bu­vo to­liau: po­li­ci­ja pa­nau­do­jo du­ji­nes gra­na­tas, aša­ri­nes du­jas – ta­ria­mai net ir chlo­ro du­jas. Jie tai nei­gia, bet įro­dy­mai at­ro­do ne­nu­gin­či­ja­mi. Aš pats ma­čiau stu­den­tus pa­rau­du­siais vei­dais, už­ti­nu­sia odą ir aki­mis. Be abe­jo, jiems pa­nau­do­jus šias du­jas ba­ri­ka­dos bu­vo evakuotos. 

Po­li­ci­ja įžen­gia į Sor­bo­nos vi­di­nį kie­mą. Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja, 1968-ųjų ge­gu­žės 4‑oji. AFP nuotrauka

Be du­jo­kau­kės šių du­jų pa­kel­ti ne­įma­no­ma. Jei jie bū­tų tu­rė­ję du­jo­kau­kių, tik­riau­siai bū­tų ga­lė­ję įveik­ti po­li­ci­ją, nes Pa­ry­žiaus po­li­ci­ja ne­šau­do. Ji ne­tu­ri pis­to­le­tų ar re­vol­ve­rių. Ji tu­ri tik sa­vo laz­das ir dar tu­ri la­bai žiau­rų gink­lą – to­kius švi­nuo­tus ap­siaus­tus, ku­riuos su­ima į kuokš­tą ir ta­da jais smūgiuoja. 

Ap­sau­gos įmo­nės dar tu­ri il­ga­vamz­džius šau­tu­vus ir ka­ra­bi­nus, kas yra į nau­dą stu­den­tams, nes jie ne­ga­li pa­pras­tai ir grei­tai iš­šau­ti il­ga­vamz­džiu šau­tu­vu ar­ti­mo­je ko­vo­je, kaip kad ga­li­ma šau­ti pis­to­le­tu ar ki­tu ma­žu gink­lu. Tai du­jos pri­ver­tė stu­den­tus pa­lik­ti ba­ri­ka­das ir bėg­ti, po to po­li­ci­ja iš­šo­vė pa­de­ga­mą­sias gra­na­tas ir pa­de­gė barikadas. 

No­riu pa­brėž­ti, kad per vi­są šį lai­ką – ir tai di­džiau­sias skir­tu­mas tarp įvy­kių Pa­ry­žiu­je ir čia – vie­ti­niai kvar­ta­lo gy­ven­to­jai bu­vo vi­siš­kai už­tik­rin­tai stu­den­tų pu­sė­je ir pro sa­vo bu­tų lan­gus mė­tė vi­so­kius daik­tus į po­li­ci­ją. Pa­ry­žiu­je vis dar nau­do­ja­mi nakti­puo­džiai, tad bū­ta ir jų bei dar vi­so­kių at­lie­kų. Po­li­ci­ja į bu­tus at­si­šau­dė du­ji­nė­mis granatomis. 

Da­bar stu­den­tams te­ko pa­lik­ti ba­ri­ka­das. Jie ban­dė spruk­ti, bet nu­ti­ko taip, kad jų pa­čių ba­ri­ka­dos ta­po jų klū­ti­mi, nes jie už­ba­ri­ka­da­vo gat­vę abie­juo­se jos ga­luo­se ir tie­siog ne­be­ra­do iš­ėji­mo. Jie bu­vo tie­sio­gi­ne to žo­džio pras­me su­muš­ti, tarp jų ir vie­nas pro­fe­so­rius. Be­je, aš no­rė­čiau pri­dur­ti, kad vi­si da­ly­va­vę dės­ty­to­jai nuo pra­džios iki pa­bai­gos bu­vo la­bai už­tik­rin­tai stu­den­tų pu­sė­je. Jie iš­ėjo į gat­ves, jie bu­vo kar­tu su jais ba­ri­ka­do­se ir jie pa­dė­jo, kur galėjo.

Ba­ri­ka­da ki­ta­me gat­vės ga­le už­kir­to jiems ke­lią ir po­li­ci­ja leng­vai su jais su­si­tvar­kė. Bend­rai pa­ėmus, tą nak­tį bu­vo apie 800 su­žeis­tų, ir iš tų 800 apie 350–400 bu­vo po­li­ci­nin­kai – kas yra vi­sai ne­blo­gas santykis.

Visuotinis streikas 

Tai jo­kiu bū­du ne­už­bai­gė de­monst­ra­ci­jų ir pro­tes­tų. Jau­na­sis stu­den­tų ly­de­ris Da­nie­lis Cohn-Ben­di­tas, ku­ris su­or­ga­ni­za­vo ba­ri­ka­das ir bu­vo jo­se vi­są lai­ką iki pat še­šių ry­to, kuo­met ko­va gat­vė­je bu­vo pra­lai­mė­ta, pa­sa­kė: „Da­bar te­li­ko vie­na – vi­suo­ti­nis strei­kas.“ Per vie­ną va­lan­dą jis ap­si­lan­kė pas stip­rią­sias Pran­cū­zi­jos pro­fe­si­nes są­jun­gas ir per vie­ną va­lan­dą pa­sie­kė, kad di­džio­sios są­jun­gos at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį pas­kelb­tų vi­suo­ti­nį strei­ką. Kaip ži­nia, į kvie­ti­mą strei­kuo­ti bu­vo at­si­liep­ta šim­tu procentų. 

Šio­je vie­to­je no­rė­čiau pa­aiš­kin­ti, ko­dėl aš ti­kiu, kad šis įvy­kis yra la­bai svar­bus. Pir­miau­sia, tai tu­rė­tų kar­tą ir vi­siems lai­kams iš­gy­dy­ti in­te­lek­tu­alų ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo komp­lek­są. Nė­ra nė men­kiau­sios abe­jo­nės, kad šiuo at­ve­ju stu­den­tai pa­ro­dė dar­bi­nin­kams ką da­ry­ti ir kad dar­bi­nin­kai se­kė stu­den­tų šū­kiu ir pa­vyz­džiu. Stu­den­tai tie­sio­gi­ne ta žo­džio pras­me bu­vo avan­gar­de – tik ne re­vo­liu­ci­jos, nes tai nė­ra re­vo­liu­ci­ja, bet avan­gar­de ju­dė­ji­mo, ku­ris vi­siš­kai spon­ta­niš­kai pa­vir­to į ma­si­nį ju­dė­ji­mą. Ma­no nuo­mo­ne bū­tent tai yra le­mia­mas momentas.

Tai, ką pa­ma­tė­me Pa­ry­žiu­je per šias tris sa­vai­tes yra ne­ti­kė­tas tra­di­ci­jos at­gi­mi­mas – šį­kart tai re­vo­liu­ci­jos tra­di­ci­ja, ku­ri Eu­ro­po­je snau­dė nuo anks­ty­vo­jo tre­čio­jo de­šimt­me­čio. Mes ma­tė­me spon­ta­niš­ką de­monst­ra­ci­jų plėt­rą ir smar­kė­ji­mą – nuo ba­ri­ka­dų sta­ty­bos iki pa­sta­tų oku­pa­ci­jos: pir­ma uni­ver­si­te­to pa­tal­pų, tuo­met te­at­rų, ga­myk­lų, oro uos­tų, te­le­vi­zi­jos sto­čių ir taip to­liau. Oku­pa­vo, ži­no­ma, ne vien stu­den­tai, pa­laips­niui pri­si­dė­jo pa­čių ins­ti­tu­ci­jų ir įmo­nių darbuotojai. 

Ko­mu­nis­tų val­do­mos pro­fe­si­nės są­jun­gos ir ko­mu­nis­tų dien­raš­tis „L‘Humanité“ iš pra­džių griež­tai smer­kė pro­tes­tų ju­dė­ji­mą. Jie ne tik ne­pa­si­ti­kė­jo stu­den­tais, bet ir juos juo­di­no, jie stai­ga pri­si­mi­nė kla­sių ko­vą, ku­rią ko­mu­nis­tų par­ti­ja bu­vo il­gam – de­šimt­me­čiams – įšal­džiu­si ir tie­siog pa­smer­kė stu­den­tus kaip bur­žua vaikus. 

Jie ne­no­rė­jo tu­rė­ti nie­ko bend­ra su bur­žua vai­kais ir ne­no­rė­jo pri­im­ti jo­kių jų įsa­ky­mų – su­pran­ta­ma po­zi­ci­ja, tu­rint ome­ny­je, kad stu­den­tų opo­zi­ci­ja nuo pat pra­džių bu­vo nu­kreip­ta ne tik prieš ka­pi­ta­lis­ti­nę Pran­cū­zi­jos vi­suo­me­nę už uni­ver­si­te­to ri­bų, bet ir prieš sta­li­nis­ti­nį so­cia­liz­mą (prie to grį­šiu vėliau). 

Prisijunk prie mūsų komandos:

Tai la­bai svar­bi min­tis. Ji taip pat bu­vo la­bai aiš­kiai nu­kreip­ta prieš Pran­cū­zi­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ją, ku­ri bu­vo ir yra lai­ko­ma (kad ir kaip keis­tai tai skam­bė­tų šio­je ša­ly­je) ne­at­sie­ja­ma po­li­ti­nio eli­to da­li­mi. Ši par­ti­ja kol kas nė­ra val­džiai tin­kan­ti par­ti­ja, bet la­biau­siai už vis­ką no­ri kuo grei­čiau to­kia tap­ti. Me­tų me­tus tai iš­ties ir bu­vo es­mi­nė Pran­cū­zi­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos politika. 

Sun­ku at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip stu­den­tų ju­dė­ji­mas pa­vir­to į ma­si­nį ju­dė­ji­mą. Kaip mi­nė­jau, ju­dė­ji­mas iš pra­džių ap­si­ri­bo­jo uni­ver­si­te­tu ir rei­ka­la­vi­mai iš pra­džių bu­vo aka­de­mi­niai – re­for­muo­ti uni­ver­si­te­tą. Bet tuo­met bu­vo su­vok­ta, kad uni­ver­si­te­tas vis dėl­to yra pla­tes­nės vi­suo­me­nės, san­t­var­kos da­lis ir jei ju­dė­ji­mas ne­iš­plis už uni­ver­si­te­to ri­bų ir ne­pa­tai­kys į jaut­res­nes vi­suo­me­nes da­lis, nie­ko ne­si­gaus. Ju­dė­ji­mas liks izoliuotas. 

Tai­gi, ge­ro­kai prieš iš­ky­lant šiems įvy­kiams, bu­vo sis­te­miš­kai ban­do­ma pa­trauk­ti sa­vo pu­sėn ir pri­si­jung­ti prie pro­tes­tų ju­dė­ji­mo dar­bi­nin­kus, nu­si­tei­ku­sius prieš pro­fe­si­nių są­jun­gų drau­di­mą da­ly­vau­ti pro­tes­tuo­se. Stu­den­tai bu­vo siun­čia­mi į ga­myk­las ir jė­gai­nes Pa­ry­žiu­je bei Pa­ry­žiaus prie­mies­čiuo­se. Ten jie ta­rė­si su dar­bi­nin­kais ir ra­do pa­lai­ky­mo ir bend­ra­min­čių – dau­giau­siai tarp jau­nes­nių darbininkų.

Kai stu­den­tai iš­ties iš­ėjo į gat­ves ir ėmė už­im­ti pa­sta­tus, tie dar­bi­nin­kai se­kė jų pa­vyz­džiu ir prie stu­den­tiš­kų rei­ka­la­vi­mų pri­dė­jo sa­vuo­sius – dau­giau­siai dėl ge­res­nių at­ly­gi­ni­mų ir dar­bo są­ly­gų. Abi gru­pės vėl su­si­ti­ko ga­na spon­ta­niš­kai ir vi­sai ne­ko­or­di­nuo­tai, ir to­kiu bū­du stu­den­tų ju­dė­ji­mas iš tik­rų­jų ta­po di­des­niu so­cia­li­niu ir po­li­ti­niu judėjimu. 

Taip pa­si­su­kus įvy­kiams ir ke­liems šim­tams tūks­tan­čių dar­bi­nin­kų jau strei­kuo­jant ir už­ėmus Pa­ry­žiaus ir prie­mies­čių ga­myk­las, ko­mu­nis­tų kont­ro­liuo­ja­ma prof­są­jun­ga CGT nu­spren­dė pa­lai­ky­ti ju­dė­ji­mą ir pas­kelb­ti jį ofi­cia­liu strei­ku ir ofi­cia­lia de­monst­ra­ci­ja. Jie lai­ko­si šios stra­te­gi­jos jau ke­lis de­šimt­me­čius. Vos tik jie pa­ma­to, kad koks ju­dė­ji­mas ga­li tap­ti ne­val­do­mas ir ne­pri­klau­so­mas nuo ko­mu­nis­tų par­ti­jos, tuoj pat jį pa­re­mia ir to­kiu bū­du jį per­ima bei pertvarko. 

Judėjimo reikalavimai 

Kal­bant apie po­li­ti­nius ju­dė­ji­mo rei­ka­la­vi­mus, jie iš es­mės yra prieš au­to­ri­ta­ri­nį Pran­cū­zi­jos re­ži­mą ir už uni­ver­si­te­to po­li­ti­za­ci­ją, tai yra už aiš­kaus ir veiks­min­go są­ry­šio įtvir­ti­ni­mą tarp to, kas dės­to­ma au­di­to­ri­jo­je ir to, kas vyks­ta už jos ri­bų; už­pil­dy­ti spra­gą tarp vi­du­ram­žiš­kų stu­di­jų prog­ra­mų ir rea­ly­bės – bai­sios ir var­ga­nos rea­ly­bės – už au­di­to­ri­jos sienų. 

Jie rei­ka­la­vo uni­ver­si­te­to po­li­ti­za­ci­jos, vi­siš­kos žo­džio ir sa­vi­raiš­kos lais­vės, su vie­na įdo­mia iš­ly­ga. Cohn-Ben­di­tas ne kar­tą pa­reiš­kė, kad to­le­ruo­ti JAV po­li­ti­nius vei­kė­jus ir pa­rem­ti Viet­na­mo ka­rą reikš­tų pikt­nau­džiau­ti žo­džio ir sa­vi­raiš­kos laisve. Tei­se į kal­bos lais­vę ne­tu­rė­jo bū­ti lai­ko­ma to­le­ran­ci­ja tiems, ku­rie sa­vo po­li­ti­ka ir pro­pa­gan­da griau­na pas­ku­ti­nius šio­je vi­suo­me­nė­je te­be­sto­vin­čius lais­vės li­ku­čius ir ku­rie iš pa­sau­lio – ver­čiau iš di­de­lės jos da­lies – da­ro neo­ko­lo­nia­li­nę val­dą. Tai bu­vo pa­reikš­ta la­bai aiškiai. 

Stu­den­tai taip pat rei­ka­la­vo su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų. Vie­na iš nuo­skau­dų, vie­na iš tik­rų bai­mių apė­mu­sių – dau­giau­siai gam­tos, in­ži­ne­ri­jos ir tech­ni­kos moks­lų – stu­den­tus yra ta, kad kai po tiek me­tų mo­ky­mo­si ir prak­ti­kos uni­ver­si­te­te at­eis lai­kas ras­ti dar­bą ir už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui, jie dar­bo ne­ras, nes ne­dar­bin­gu­mas Pran­cū­zi­jo­je da­bar vėl ga­na aukš­tas ir vi­sai šiai kar­tai gre­sia lik­ti be dar­bo. Tai taip pat su­sie­ja aka­de­mi­nius rei­ka­la­vi­mus su po­li­ti­niais rei­ka­la­vi­mais ir su pro­tes­tu prieš vi­suo­me­nės elitą. 

Da­nie­lis Cohn-Ben­di­tas – kai­rių­jų stu­den­tų ly­de­ris. Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja, 1968-ųjų ge­gu­žės 18-oji. AFP nuotrauka

Ju­dė­ji­mas yra, ar­ba vė­l­gi ver­čiau spon­ta­niš­kai vir­to, už­tik­rin­tai so­cia­lis­ti­ne de­monst­ra­ci­ja ir už­tik­rin­tai so­cia­lis­ti­niu ju­dė­ji­mu, bet, kaip jau mi­nė­jau, no­riu dar­kart pa­brėž­ti, so­cia­lis­ti­niu ju­dė­ji­mu, ku­ris nuo pat pra­džių at­me­tė rep­re­si­nį so­cia­liz­mą, iki šiol vy­rau­jan­tį so­cia­lis­ti­nė­se vals­ty­bė­se. Taip ga­li­ma pa­aiš­kin­ti ta­ria­mas maois­ti­nes ten­den­ci­jas tarp stu­den­tų, kas taip pat bu­vo iš­nau­do­ja­ma ko­mu­nis­tų spau­do­je, ku­rio­je stu­den­tai bu­vo nu­ra­šy­ti kaip troc­kis­tai, re­vi­zio­nie­riai ir maois­tai. Maois­tai ta pras­me, kad Mao vie­naip ar ki­taip yra sim­bo­lis to­kios so­cia­lis­ti­nės vi­suo­me­nės, ku­ri iš­ven­gė sta­li­nis­ti­nės biu­ro­kra­ti­nės rep­re­si­jos, bū­din­gos So­vie­tų Są­jun­gos ir vi­so so­vie­ti­nio blo­ko socializmui. 

Taip iš­ky­la dar vie­nas es­mi­nis stu­den­tų ju­dė­ji­mo as­pek­tas ir aš ma­nau, kad bū­tent čia yra są­sa­ja tarp ju­dė­ji­mų Ame­ri­ko­je ir Pran­cū­zi­jo­je. Tas as­pek­tas yra pro­tes­to vi­suo­ti­nu­mas. Ne tik dėl to, kad jis už­si­plieskė dėl pro­tes­to prieš konk­re­tų blo­gį, prieš konk­re­čius trū­ku­mus, bet tuo pa­čiu tai bu­vo pa­si­prie­ši­ni­mas vi­sai ver­ty­bių sis­te­mai, vi­sai tiks­lų sis­te­mai, vi­sai vi­suo­me­nės eli­to rei­ka­lau­ja­mų ir prak­ti­kuo­ja­mų veik­lų sis­te­mai. Ki­tais žo­džiais, tai at­si­sa­ky­mas tai­ky­tis – to­liau tai­ky­tis – pa­klus­ti eli­tui. Ne tik eko­no­mi­nėms są­ly­goms, ne tik po­li­ti­nėms ins­ti­tu­ci­joms, bet vi­sai ver­ty­bių sis­te­mai, ku­ri, jų nuo­mo­ne, yra vi­siš­kai supuvusi. 

Šiuo at­žvil­giu, ma­nau ga­li­ma kal­bė­ti ir apie kul­tū­ri­nę re­vo­liu­ci­ją. Tai kul­tū­ri­nė re­vo­liu­ci­ja ta pras­me, kad ji nu­kreip­ta prieš vi­są kul­tū­ros eli­tą, įskai­tant esa­mos vi­suo­me­nės moralę. 

Prancūziškos sąlygos, prancūziškos tradicijos 

Jei da­bar už­duo­tu­mė­te klau­si­mą, ko­dėl Pran­cū­zi­jo­je stu­den­tų ju­dė­ji­mas su­lau­kė tiek pa­gal­bos ir pri­ta­ri­mo iš gy­ven­to­jų (ir ga­vo ryž­tin­go pa­lai­ky­mo iš dir­ban­čio­sios kla­sės, tiek or­ga­ni­zuo­to, tiek neo­rga­ni­zuo­to), kai šio­je ša­ly­je yra vi­siš­kai prie­šin­gai, at­sa­ky­mas bū­tų dvilypis.

Pir­ma, Pran­cū­zi­ja kol kas dar nė­ra pa­si­tu­rin­ti vi­suo­me­nė. Tai yra di­džio­sios dau­gu­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos vis dar yra ge­ro­kai že­miau ame­ri­kie­čių pra­gy­ve­ni­mo ly­gio, dėl to, ži­no­ma, daug silp­niau ta­pa­ti­na­ma­si su eli­tu. Ant­ra, po­li­ti­nė pran­cū­zų dar­bi­nin­kų kla­sės ju­dė­ji­mo tra­di­ci­ja vis dar pa­kan­ka­mai gaji.

Dar pri­dė­čiau ga­na me­ta­fi­zi­nį pa­aiš­ki­ni­mą, kaip ra­di­ka­lių ju­dė­ji­mų per­spek­ty­vos ski­ria­si Pran­cū­zi­jo­je ir šio­je ša­ly­je: tu­rė­ki­me ome­ny­je, kad Pran­cū­zi­ja vis dėl­to iš­gy­ve­no ke­tu­rias re­vo­liu­ci­jas šim­to me­tų bė­gy­je ir tai, pa­si­ro­do, su­kū­rė to­kį da­ly­ką kaip re­vo­liu­ci­nė tra­di­ci­ja, ku­ri, esant po­rei­kiui, ga­li bū­ti įžieb­ta, at­gai­vin­ta ir atnaujinta. 

No­rė­čiau pri­dė­ti ke­le­tą žo­džių apie stu­den­tų ju­dė­ji­mą Vo­kie­ti­jo­je. Ga­liu kal­bė­ti tik apie ju­dė­ji­mą Ber­ly­ne, ki­tų vie­tų Vo­kie­ti­jo­je šį­kart ne­a­p­lan­kiau. Nuo pra­ei­to vi­zi­to per­nai Ber­ly­ne įvy­ko reikš­min­gas pa­si­kei­ti­mas. Ju­dė­ji­mas ta­po žy­miai ra­di­ka­les­niu ir rei­ka­lau­ja nuo­la­ti­nio veiks­mo ir at­me­ta kal­bas, dis­ku­si­jas, teo­ri­nius svars­ty­mus. Troš­ki­mas tap­ti ir bū­ti vi­siš­kai prak­tiš­kais yra toks stip­rus, kad tai yra skel­bia­ma be­veik kasdien. 

Su­si­rin­ki­mai Ber­ly­no lais­va­ja­me uni­ver­si­te­te iš tik­rų­jų ren­gia­mi kas­dien. Di­džiau­sia au­di­to­ri­ja pa­skir­ta stu­den­tų po­li­ti­niams su­si­rin­ki­mams ir yra nuo­lat nau­do­ja­ma. Be­je, Ber­ly­no uni­ver­si­te­tas ma­no ži­nio­mis yra vie­nin­te­lis, ku­rio sta­tu­te įtvir­tin­tas stu­den­tų at­sto­va­vi­mas fa­kul­te­tuo­se. Stu­den­tų at­sto­vai sė­di se­na­te ir tu­ri sa­vo bal­są ski­riant ir at­lei­džiant dar­buo­to­jus. Tu­riu ome­ny­je uni­ver­si­te­to sta­tu­tą, ku­ris, man at­ro­do, bu­vo pa­tvir­tin­tas 1948 metais. 

Toks ra­di­ka­li­za­vi­ma­sis – ir ma­nau ga­li­ma apie tai kal­bė­ti – tu­ri ir sa­vo grės­mių, tai yra stu­den­tų ju­dė­ji­mas su­si­du­ria su daug stip­res­nė­mis pa­jė­go­mis nei jis ga­li pa­ža­bo­ti. Kal­bant vien apie skai­čius, stu­den­tų ju­dė­ji­me Pa­ry­žiu­je bu­vo, tar­kim, 10–15 tūks­tan­čių žmo­nių pra­džio­je, iš­au­gu­sių iki maž­daug 80–100 tūks­tan­čių. O su to­kiu skai­čiu­mi jau ga­li­ma oku­puo­ti pa­sta­tus – net­gi už­im­ti juos il­gam lai­kui – ypač kai dar tu­ri gy­ven­to­jų palaikymą.

1968-ųjų stu­den­tų pro­tes­tų Vo­kie­ti­jo­je ly­de­ris Ru­di Dut­sch­ke (vi­du­ry­je) Viet­na­mo ka­ro kon­g­re­so me­tu, Ber­ly­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, 1968-ųjų va­sa­ris. Eber­har­do Se­e­li­ge­rio nuotrauka

Ber­ly­ne – nie­ko pa­na­šaus. Stu­den­tų ju­dė­ji­mas su­si­du­ria su at­vi­ru Ber­ly­no gy­ven­to­jų prie­šiš­ku­mu ir su at­vi­ru or­ga­ni­zuo­tų dar­bi­nin­kų prie­šiš­ku­mu. Šiuo at­žvil­giu tai la­bai pa­na­šu į Jung­ti­nes Vals­ti­jas. To­kio­mis są­ly­go­mis in­ten­sy­ves­nės de­monst­ra­ci­jos – to­kios, ku­rio­se iš­ei­na­ma iš sim­bo­li­nio pa­si­prie­ši­ni­mo ri­bų ir iš tik­rų­jų ri­zi­kuo­ja­ma su­si­dur­ti su po­li­ci­ja – yra pa­vo­jin­gas rei­ka­las. Bet čia no­rė­čiau la­bai aiš­kiai ir nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, kad tai yra ten­den­ci­ja, ku­riai da­bar ne­pa­vyk­tų sėk­min­gai pasipriešinti. 

Net aš ban­džiau tai pa­da­ry­ti ir at­kreip­ti dė­me­sį į pa­vo­jų, bet vis­kas tuš­čiai, nes stu­den­tai jau pra­ra­do kant­ry­bę. Jie ne­ti­ki (ir nie­kas ne­ga­li jų dėl to kal­tin­ti) da­bar­ti­niais de­mo­kra­ti­niais pro­ce­sais Vo­kie­ti­jo­je. Jie pui­kiai ži­no Vo­kie­ti­jos po­li­ci­jos bru­ta­lu­mą. Jie taip pat ži­no, kiek fe­de­ra­li­nės res­pub­li­kos val­džia vis dar pil­na na­cių sis­te­mos įpė­di­nių, jie taip pat pa­žįs­ta vis dar la­bai au­to­ri­ta­riš­ką pa­ties uni­ver­si­te­to struk­tū­rą ir prie­šiš­ką dau­ge­lio dės­ty­to­jų nu­si­tei­ki­mą – prie­šin­gai nei Prancūzijoje. 

To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie tie­siog ti­ki, kad jei­gu ne­si­ims veiks­mų – jei­gu ne­pri­vers žmo­nių sa­vo aki­mis iš tik­rų­jų pa­ma­ty­ti ir sa­vo au­si­mis iš­girs­ti tai, kas de­da­si, ir jei­gu jie ties­mu­kai ne­įti­kins vi­suo­me­nės sa­vo rei­ka­la­vi­mais – vis­kas bus vel­tui. Da­bar iš­va­da yra to­kia, kad kuo ra­di­ka­liau, kuo ma­žiau pri­si­tai­kė­liš­kai reiš­kia­si opo­zi­ci­ja, tuo ge­riau. Ki­taip ta­riant, nuo sim­bo­lių de­gi­ni­mo iki vit­ri­nų dau­žy­mo ir vi­so­kių pa­na­šių veiks­mų – vis­kas jų iš­ban­dy­ta ir ban­do­ma to­liau or­ga­ni­zuo­ti kaip prie­mo­nė tap­ti iš­girs­tais ir pa­ma­ty­tais – tai yra kaip ėji­mas prieš įtrau­kian­čią šios vi­suo­me­nės galią.

Vi­sa tai su­da­ro – ypač ne­stu­di­juo­jan­čių­jų at­žvil­giu – kiek ne­drau­giš­ką at­mos­fe­rą – daž­niau­siai uni­ver­si­te­te ir su­si­rin­ki­muo­se. Taip pat yra stip­rus po­lin­kis peik­ti vis­ką, kas ne­de­ra su pa­brėž­ti­na „veiks­mas var­dan veiks­mo“ po­li­ti­ka, smerk­ti vis­ką, kas li­be­ra­lu – na, ne­no­riu var­to­ti ter­mi­no, ku­ris var­to­ja­mas šia­me kon­teks­te ir ku­ris nuo­lat šau­kia­mas vos tik kas nors ban­do iš­reikš­ti nuo­mo­nę, ku­ri yra nors kiek ma­žiau ra­di­ka­li. Bet ko­kiu at­ve­ju, „li­be­ra­lu“ ta­po keiks­ma­žo­džiu. Nė­ra dėl to jo­kios abe­jo­nės, ir jei­gu, vė­l­gi, pa­žvelg­tu­me į vo­kiš­ko – ar ne tik vo­kiš­ko – li­be­ra­liz­mo tra­di­ci­ją, bent jau pa­si­da­ry­tų aiš­ku, ko­dėl jis ta­po keiksmažodžiu. 

Pa­si­kar­to­siu: šian­dien la­bai sun­ku sėk­min­gai pa­si­prie­šin­ti šiam po­lin­kiui, nes, jei­gu pa­žvelg­tum į vi­są ju­dė­ji­mą – jei pa­žvelg­tum, kaip jis pa­laips­niui ta­po tarp­tau­ti­niu ju­dė­ji­mu to net ne­pla­na­vęs ir iš­ties vie­nin­te­le veik­lia tarp­tau­ti­ne opo­zi­ci­ja šian­dien – tuo­met ran­ka ne­ky­la nei­gia­mai ver­tin­ti net ne­ma­lo­nius ir ge­ro­kai per anks­ty­vus ra­di­ka­lu­mo bruo­žus. Jau­tie­si, kad pri­va­lai ta­pa­tin­ti sa­ve su juo ti­kė­da­ma­sis, kad pa­si­mo­kęs iš klai­dų ju­dė­ji­mas su­stip­rės ir tuo pa­čiu įtvir­tins sa­vo tarp­tau­ti­nę organizaciją.

Na, pra­džio­je no­rė­jau pa­sa­ky­ti tiek.

Bai­gęs kal­bą pro­fe­so­rius Mar­cuse at­sa­kė į au­di­to­ri­jos klau­si­mus. Pa­klaus­tas, ar pa­lai­ko idė­ją, jog ne­ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti už ka­rą Viet­na­me, jis atsakė:

Kaip jau esu vie­šai pa­si­sa­kęs: taip, pa­lai­kau. Ne­sa­kiau, kad tie, ku­rie su ma­ni­mi ne­su­tin­ka, tu­rė­tų bū­ti ne­to­le­ruo­ja­mi. Konk­re­čiai mi­nė­jau tai, jog tie, ku­rie gi­na ir pro­pa­guo­ja ka­rą Viet­na­me, iš­ties de­mo­kra­tiš­ko­je vi­suo­me­nė­je ne­tu­rė­tų nau­do­tis de­mo­kra­ti­ne tei­se į žo­džio lais­vę. Jų pa­žiū­ros griau­na de­mo­kra­ti­jos pa­ma­tus. Tai­gi, es­mė ne ta­me, ar su ma­ni­mi su­tin­ka­ma ar ne.

Stu­den­tai pro­tes­tuo­ja prieš ka­rą Viet­na­me. Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja, 1968-ųjų ge­gu­žės 1‑oji. AFP nuotrauka

[Pa­klaus­tas, ar pa­lai­ky­tų ko­kios nors ki­tos fi­lo­so­fi­nės sis­te­mos, pa­vyz­džiui, Ayn Rand ob­jek­ty­viz­mo drau­di­mą, Mar­cuse at­sa­kė:] Ne. Kaip ži­nia, man la­bai pa­tin­ka fi­lo­so­fi­ja. Šian­dien ne­ži­nau apie jo­kią fi­lo­so­fi­ją, ku­ri kel­tų grės­mę esan­čiai sis­te­mai ar­ba to­kiems po­ky­čiams, ku­rie ves­tų prie ge­res­nės sis­te­mos. Pa­brė­žiu, kad rep­re­sy­vios to­le­ran­ci­jos kon­cep­ci­ja nie­kaip ne­su­si­ju­si su me­no, li­te­ra­tū­ros, mu­zi­kos, fi­lo­so­fi­jos ar bet ko ki­to cen­zū­ra. Apie tai ne­ga­li bū­ti nė kal­bos. Kal­bu tik apie to­le­ran­ci­jos iš­im­tis to­kiems ju­dė­ji­mams, ku­rie de­monst­ruo­ja ag­re­sy­vų ir destruk­ty­vų pobūdį. 

Apie Va­ka­rų Vo­kie­ti­jo­je pri­ima­mus ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mus: 

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties tei­sės ak­tai, ku­riuos da­bar svars­to Vo­kie­ti­jos par­la­men­tas ir ku­rie la­bai ti­kė­ti­na bus pri­im­ti, ma­no po­žiū­riu, yra vie­ni grės­min­giau­sių šian­die­nos įsta­ty­mų. Jie su­tei­kia vy­riau­sy­bei ga­lią ne­pa­pras­tos pa­dė­ties me­tu su­stab­dy­ti pa­čias svar­biau­sias kons­ti­tu­ci­nes ga­ran­ti­jas ir, pa­vyz­džiui – ir tai yra ne­įti­kė­ti­na iš­ly­ga – mo­bi­li­zuo­ti ka­riuo­me­nę ša­lies vi­du­je. Ne­nuo­sta­bu, jog stu­den­tų ju­dė­ji­mas Vo­kie­ti­jo­je šian­dien tie­sio­giai nu­kreip­tas prieš šiuos ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties tei­sės ak­tus. Bi­jau, jog jiems ne­pa­si­seks ir ne­pa­pras­to­sios įsta­ty­mai bus pri­im­ti su Vo­kie­ti­jos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pritarimu.

No­rė­čiau pri­dur­ti, kad tai yra ti­piš­kas pa­vyz­dys, ku­riuo ga­li­ma pa­neig­ti da­bar­ti­nio stu­den­tų pa­si­prie­ši­ni­mo kon­teks­te nuo­lat gir­di­mą tei­gi­nį, kad šis kai­rės ra­di­ka­lu­mas da­bar­ti­nė­je si­tu­aci­jo­je ga­li tik su­stip­rin­ti de­ši­nę. Kal­bu apie gar­sų­jį įsiu­tin­to prie­ši­nin­ko ar­gu­men­tą. Iki šiol dar ne­su ma­tęs opo­zi­ci­jos, ku­ri ne­įsiu­ti­na sa­vo prie­ši­nin­ko. Juk tai vi­sa opo­zi­ci­jos esmė.

Apart to kas kal­ba­ma ir kas da­ro­ma – kas ir­gi yra tarp­tau­ti­nis są­moks­las – kai­rė, o ypač stu­den­tiš­ko­ji kai­rė, jau kal­ti­na­ma ga­li­mu kraš­tu­ti­nės de­ši­nės ju­dė­ji­mų su­ak­ty­vė­ji­mu Eu­ro­po­je ir ki­tur. Tas pats bu­vo sa­ko­ma apie ko­mu­nis­tų ir so­cia­lis­tų opo­zi­ci­ją prieš na­cių lai­kus ir taip to­liau. Ma­nau, kad ver­tė­tų kar­tą ir vi­siems lai­kams įvar­din­ti šį ar­gu­men­tą kaip aki­plė­šiš­ką is­to­ri­nę klastotę.

Pa­vyz­džiui, kas įvy­ko Vei­ma­ro Res­pub­li­kos lai­kais? Hit­le­ris at­ėjo į val­džią ne dėl to, kad kai­rė bu­vo per daug ra­di­ka­li ar per daug stip­ri, bet bū­tent dėl to, kad kai­rė bu­vo ne­pa­kan­ka­mai ra­di­ka­li ir ne­pa­kan­ka­mai stip­ri. Kai­rė bu­vo su­si­skal­džiu­si ir tas su­si­skal­dy­mas, ta silp­ny­bė lei­do de­ši­nei at­ei­ti į val­džią. Tai­gi, šis ar­gu­men­tas ga­li bū­ti pa­neig­tas is­to­ri­niais faktais. 

Citroen au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­je strei­kuo­jan­tys dar­bi­nin­kai. Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja, 1968-ųjų ge­gu­žės 24-oji. AFP nuotrauka

Apie dar­bi­nin­kų ir stu­den­tų al­jan­so per­spek­ty­vas Pran­cū­zi­jo­je: 

Tai vi­siš­kai įma­no­ma, ir ma­nau, kad la­bai ti­kė­ti­na, jog ju­dė­ji­mas vėl su­si­skai­dys ir prob­le­mos bus spren­džia­mos at­ski­rai. Pran­cū­zi­jo­je kraš­tu­ti­nė de­ši­nė yra pa­ly­gi­nus ne­ak­ty­vi. Kaip įpras­ta šian­dien, ne­at­ro­do, kad pro­tes­tų ju­dė­ji­mo prie­ši­nin­kai telk­tų­si apie kraš­tu­ti­nę de­ši­nę, jie ver­čiau lai­ko­si cent­ro – tai yra da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų. Ma­nau, kad tai reikš­min­gas po­ky­tis – po­ky­tis, ku­rį vis dar ga­li­ma pa­aiš­kin­ti ka­ru prieš na­ciz­mą ir fa­šiz­mą, nes, ži­no­ma, kraš­tu­ti­nės de­ši­nio­sios par­ti­jos at­gra­sė nuo pat pra­džių ir jos nė­ra pa­čios adekva­čiau­sios ir tin­ka­miau­sios de­ši­nės atstovės.

Vi­suo­ti­nis san­t­var­kos puo­li­mas yra są­mo­nin­gas ar­ba bent jau pu­siau są­mo­nin­gas dau­giau­siai tarp stu­den­tų. Kal­bant apie dar­bi­nin­kus, at­ro­do, kad tai vis dar se­na­ma­diš­kas prof­są­jun­gi­nis pro­tes­tas. Sa­kau at­ro­do, nes su jau­nai­siais dar­bi­nin­kais yra ki­taip – jie yra nu­si­vy­lę pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ir no­ri dau­giau nei aukš­tes­nių al­gų ir ge­res­nių dar­bo sąlygų.

Pa­vyz­džiui, jie taip pat ke­lia vi­siš­kai po­li­ti­nius rei­ka­la­vi­mus: nu­trauk­ti Charles’io de Gaulle’io re­ži­mą ir už­tik­rin­ti tik­rą žo­džio, sa­vi­raiš­kos, su­si­rin­ki­mų lais­vę – ir tai pa­da­ry­ti tuoj pat. Toks ju­dė­ji­mo vi­suo­ti­nu­mas nė­ra są­mo­nin­gai ir me­to­diš­kai dekla­ruo­ja­mas ar prak­ti­kuo­ja­mas. Jis pa­si­ro­do stu­den­tų pa­si­sa­ky­muo­se. Dir­ban­čio­sios kla­sės opo­zi­ci­jo­je jis vis dar la­bai neužtikrintas.

Apie si­tu­aci­ją Ry­tų Eu­ro­po­je, konk­re­čiai apie tuo me­tu be­si­vys­tan­tį Pra­hos pa­va­sa­rį Če­ko­slo­va­ki­jo­je: 

Če­ko­slo­va­ki­ja iki tam tik­ros ri­bos bu­vo ir vis dar yra įstri­gu­si sta­li­nis­ti­nia­me pe­rio­de. Ši – ga­li­ma už­tik­rin­tai sa­ky­ti – te­ro­ris­ti­nė rep­re­si­ja, ši vi­siš­ka min­čių iš­raiš­kos kont­ro­lė ir stai­gus skir­tin­gų nuo­mo­nių už­g­niau­ži­mas pa­si­ro­dė esąs vis la­biau ir la­biau sa­va­va­liš­kas ir ne­rei­ka­lin­gas, kuo­met eko­no­mi­nė ir po­li­ti­nė si­tu­aci­ja ta­po daug­maž stabili.

Šio­je si­tu­aci­jo­je iš es­mės ki­lo eko­no­mi­nių sun­ku­mų ir at­si­ra­do po­rei­kis eko­no­mi­nėms re­for­moms, ku­rios at­lais­vin­tų ar­ba iki tam tik­ro ly­gio pa­nai­kin­tų stip­riai cent­ra­li­zuo­tą kont­ro­lę ir pri­im­tų į so­cia­lis­ti­nę eko­no­mi­ką tam tik­rus bruo­žus, bū­din­gus ka­pi­ta­lis­ti­nei eko­no­mi­kai, pa­vyz­džiui, paska­tas, pel­ną kaip paska­tą, di­de­lį sa­va­ran­kiš­ku­mą at­ski­rų įmo­nių val­dy­to­jams ir taip toliau.

Če­kų stu­den­tai pir­mo­sio­mis 1968-ųjų so­vie­tų oku­pa­ci­jos die­no­mis ruo­šia pog­rin­džio ži­nių pra­ne­ši­mus. Get­ty Ima­ges, Ma­rio de Bia­si Mon­da­do­ri nuotrauka

Šis eko­no­mi­nis at­ši­li­mas bu­vo iš­nau­do­tas pa­rei­ka­lau­ti ati­tin­ka­mo kul­tū­ri­nio at­lais­vė­ji­mo, tai yra, kad bū­tų pa­nai­kin­ta cen­zū­ra, drau­di­mas reikš­tis tam tik­ro­mis te­mo­mis ir griež­ta par­ti­jos kont­ro­lė tai­ko­ma ra­šy­to­jams, fi­lo­so­fams, įvai­riems pro­fe­sio­na­lams ap­skri­tai. Če­ko­slo­va­ki­jo­je ju­dė­ji­mas nė­ra nu­kreip­tas prieš eli­tą kaip to­kį, o prieš posta­li­nis­ti­nę kont­ro­lę, ku­ri lai­ko­ma ža­lin­ga pa­čiai so­cia­lis­ti­nei visuomenei. 

Jei stu­den­tų pa­si­prie­ši­ni­mas nė­ra re­vo­liu­ci­ja, tuo­met kaip jį ka­te­go­ri­zuo­ti? 

Tai, ką ga­na taik­liai pa­va­di­no­te ju­dė­ji­mo prag­ma­tiš­ku­mu, ma­nau, yra gi­liai sly­pin­čio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vi­so­mis iki šiol ne­pa­si­tvir­ti­nu­sio­mis ideo­lo­gi­jo­mis po­žy­mis. Tai ryž­tin­gas prag­ma­tiš­ku­mas. Ne­va­din­čiau ir ne­va­di­nau šio ju­dė­ji­mo re­vo­liu­ci­niu, nes ti­kiu, kad nei Pran­cū­zi­jo­je, nei juo la­biau čia, šio­je ša­ly­je, esa­me re­vo­liu­ci­nė­je ar net­gi prieš­re­vo­liu­ci­nė­je si­tu­aci­jo­je. Ma­nau, jei­gu su­pran­ta­me, kas de­da­si, tu­ri­me va­do­vau­tis šia prie­lai­da, o švais­ty­tis re­vo­liu­ci­jos ar re­vo­liu­ciš­ku­mo kon­cep­ci­ja kal­bant apie šian­die­ni­nį pro­tes­tų ju­dė­ji­mą yra neatsakinga.

Stu­den­tai Pran­cū­zi­jo­je tik­rai to ne­da­ro ir ne­ma­nau, kad mes tu­ri­me taip da­ry­ti. Jie ne­lai­ko sa­vo ju­dė­ji­mo re­vo­liu­ci­ja. Ti­kiu, kad tai vi­sai ga­lė­tų bū­ti da­lis il­ges­nės vi­di­nių ir iš­ori­nių įvy­kių vir­ti­nės, ku­ri ga­li pa­keis­ti vi­są si­tu­aci­ją – ma­nau, kad pa­sta­rų­jų mė­ne­sių pa­tir­tis su­stip­ri­no ma­no tikėjimą.

Ma­nau, kad yra vie­nas da­ly­kas, ku­rį ga­li­me teig­ti už­tik­rin­tai: ne­be­ga­lio­ja tra­di­ci­nė re­vo­liu­ci­jos sam­pra­ta ir tra­di­ci­nė re­vo­liu­ci­jos stra­te­gi­ja. Jos pa­se­no, jas pa­pras­čiau­siai pra­no­ko mū­sų vi­suo­me­nės rai­da. Esu sa­kęs tą anks­čiau ir no­rė­čiau dar kar­tą pa­kar­to­ti, ka­dan­gi ma­nau, kad šio­je si­tu­aci­jo­je nė­ra nie­ko svar­biau už blai­vų pro­tą – min­tis, jog vie­ną die­ną ar vie­ną nak­tį ma­si­nė or­ga­ni­za­ci­ja ar­ba ma­si­nė par­ti­ja ar bet ko­kia ki­ta ma­sė im­tų­si žy­gio į Va­šing­to­ną, už­im­tų Pen­ta­go­ną ir Bal­tuo­sius Rū­mus bei per­im­tų val­džią yra, ma­nau, vi­siš­kai ne­įti­kė­ti­na ir pa­pras­čiau­siai ne­tu­ri nie­ko bend­ro su realybe. 

Jei ka­da nors to­kios ma­sės ras­tų­si ir įvyk­tų ką nu­pa­sa­ko­jau, pa­ros bė­gy­je bū­tų įsteig­ti ki­ti Bal­tie­ji Rū­mai Tek­sa­se ar Šiau­rės Da­ko­to­je ir vi­sas rei­ka­las grei­tai pa­si­baig­tų. Tu­ri­me pa­mirš­ti šią re­vo­liu­ci­jos idė­ją ir bū­tent dėl to ma­nau, kad tai, kas šian­dien vyks­ta Pran­cū­zi­jo­je yra ypač reikš­min­ga ir gal­būt net lem­tin­ga – ir dėl to pa­brė­žiu ju­dė­ji­mo spon­ta­niš­ku­mą ir kaip spon­ta­niš­kai jis paplito. 

Sa­kau spon­ta­niš­kai ir lai­ky­siuo­si šios są­vo­kos, bet, kaip ži­nia, tik­riau­siai nė­ra spon­ta­niš­ku­mo ku­riam ne­rei­kė­tų šiek tiek pa­dė­ti, kad jis tap­tų iš­ties spon­ta­niš­ku. Bū­tent taip ir nu­ti­ko Pran­cū­zi­jo­je, dėl to ir pa­mi­nė­jau stu­den­tų pa­si­ruo­ši­mo dar­bus ta­rian­tis su dar­bi­nin­kais ga­myk­lo­se ir pa­na­šiai. Bet, ne­pai­sant to, pa­ly­gi­nus su tra­di­ci­ne or­ga­ni­zuo­ta opo­zi­ci­ja tai yra spon­ta­niš­kas ju­dė­ji­mas, toks spon­ta­niš­kas ju­dė­ji­mas, ku­riam bu­vo nu­si­spjaut į esa­mas or­ga­ni­za­ci­jas, par­ti­jas ir pro­fe­si­nes są­jun­gas – ir jis pa­pras­čiau­siai ju­dė­jo į priekį.

Ki­tais žo­džiais, dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių at­ėjo lai­kas, kuo­met šim­tai tūks­tan­čių – ar, kaip da­bar ma­to­me, mi­li­jo­nai – žmo­nių tie­siog ne­be­no­rė­jo da­ry­ti to pa­ties. Jie ne­be­no­rė­jo ry­te kel­tis ir ei­ti į dar­bą, ir gy­ven­ti ta pa­čia ru­ti­na, ir klau­sy­tis tų pa­čių įsa­ky­mų, ir taiks­ty­tis su to­mis pa­čio­mis dar­bo są­ly­go­mis, ir at­lik­ti tas pa­čias už­duo­tis. Jiems pa­pras­čiau­siai vis­kas jau lin­do per gerk­lę ir jei­gu jie ne­li­ko na­mie ar­ba nė­jo pa­si­vaikš­čio­ti, jie iš­ban­dė ką nors kita. 

Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to Berk­ly­je stu­den­tės pro­tes­tuo­se prieš Viet­na­mo ka­rą apie 1968 m. Pa­ci­fis­ti­nis ju­dė­ji­mas pra­si­dė­jo JAV stu­den­tų mies­te­liuo­se įsi­kū­rus Stu­den­tų už de­mo­kra­tiš­ką vi­suo­me­nę (SDS) grupelėms.

Jie oku­pa­vo ga­myk­las ir cechus ir juo­se pa­si­li­ko, ne kaip ko­kie lau­ki­niai anar­chis­tai, pa­vyz­džiui, dar va­kar at­ėjo pra­ne­ši­mas, kad jie kruopš­čiai pa­si­rū­pi­no įren­gi­niais ir pri­žiū­rė­jo, kad nie­kas ne­bū­tų su­nai­kin­ta ir su­ga­din­ta. Jie ne­įsi­lei­do jo­kių pa­ša­li­nių ir taip to­liau. To­kiu el­ge­siu jie pa­de­monst­ra­vo, kad jie vie­naip ar ki­taip lai­ko šį vers­lą sa­vu ir jie de­monst­ruos, kad jie ži­no, jog jis pri­klau­so ar­ba tu­rė­tų pri­klau­sy­ti jiems ir dėl to jie jį ir okupavo. 

Ma­nau, kad taip reiš­kia­si ju­dė­ji­mo vi­suo­ti­nu­mas, nes, kaip ži­no­te, tra­di­ci­nė dir­ban­čio­sios kla­sės stra­te­gi­ja ofi­cia­liai ne­pa­lai­ko ga­myk­lų oku­pa­ci­jos, taip pat ši tra­di­ci­ja pri­va­čią nuo­sa­vy­bę lai­ko ne­lie­čia­ma šven­te­ny­be. O kai tai įvyk­da­vo, tai prieš­ta­rau­da­vo prof­są­jun­gų tai­syk­lėms ir nu­tik­da­vo di­džią­ja da­li­mi spon­ta­niš­kai. Šis spon­ta­niš­ku­mas, kuo­met po­ky­čiai kal­ba pa­tys už sa­ve, yra nau­jo­vė, ku­ri pra­len­kia vi­są tra­di­ci­nį or­ga­ni­za­vi­mą­si ir tie­sio­giai bei stai­giai įtrau­kia visuomenę. 

Jei da­ry­si­me prie­lai­dą, kad sąs­tin­gis to­liau kaus­tys Pran­cū­zi­ją ir plis ir kad val­džia ne­su­si­tvar­kys – kar­to­ju, nė­ra ti­kė­ti­na, kad to­kia prie­lai­da pa­si­tvir­tins, nes val­džia tik­rai su­si­tvar­kys, bet pa­da­ry­ki­me tai dėl eks­per­i­men­to – tuo­met tik­rai ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kad sis­te­ma grius, nes jo­kia vi­suo­me­nė ne­ga­li il­gai to­le­ruo­ti to­kio sąstingio.

Pro­tes­tas prieš bur­žu­azi­nės vi­suo­me­nės ver­ty­bes reiš­kia­si ne tik ga­na ne­pa­gar­biu po­žiū­riu į pri­va­čią nuo­sa­vy­bę, bet ir ki­tų ver­ty­bių at­me­ti­mu, pa­vyz­džiui, – čia ga­li bū­ti da­ly­kas, su ku­riuo ne­su­tik­si­te – pa­si­bjau­rė­ji­mas tra­di­ci­niu mo­ky­mu ir tra­di­ci­ne bur­žu­azi­ne kul­tū­ra. Duo­siu jums la­bai konk­re­tų pa­vyz­dį, kad pa­iliust­ruo­ti, ką tu­riu ome­ny­je ir no­riu pri­dur­ti, kad šiuo at­ve­ju ne­bu­vau stu­den­tų pusėje.

Tai bu­vo prieš me­tus, bet tas pats pa­si­kar­to­jo ir šie­met: ma­no drau­gas Teo­do­ras Ador­no bu­vo pa­kvies­tas į Ber­ly­ną skai­ty­ti paskai­tą apie Geo­thes pje­sę „Ifi­ge­ni­ja“, ku­ri su­kur­ta pa­gal kla­si­ki­nę Ifi­ge­ni­jos Tau­ri­dė­je te­mą. Jį pa­kvie­tė ger­ma­nis­ti­kos ka­te­d­ra. Au­di­to­ri­ja bu­vo per­pil­dy­ta stu­den­tais, ku­rie tie­siog ne­da­vė jam kal­bė­ti, nes jiems at­ro­dė, kad esa­mo­je si­tu­aci­jo­je, kai ne­se­niai vy­ku­sio­se de­monst­ra­ci­jo­se prieš Per­si­jos šachą bu­vo nu­žu­dy­tas stu­den­tas ir Ber­ly­ne pa­aštrė­jus po­li­ti­nei si­tu­aci­jai, yra aki­plė­šiš­ka kal­bė­ti apie kla­si­ki­nę hu­ma­nis­ti­nę dra­mą. Jiems tai bu­vo tie­siog ne­pri­im­ti­na, au­di­to­ri­jo­je ki­lo rim­tas maiš­tas ir už­tru­ko daug lai­ko, kol jie bu­vo ap­ra­min­ti bent tiek, kad bū­tų ga­li­ma ves­ti paskaitą.

Šie­met Ber­ly­ne su­lau­kiau pa­na­šios re­ak­ci­jos. Pa­vyz­džiui, ke­lis kar­tus paskai­tos bu­vo nu­trauk­tos riks­mais „Da­bar ne lai­kas suk­ti gal­vą dėl są­vo­kų, da­bar ne lai­kas suk­ti gal­vą dėl teo­ri­jos. Vie­toj to, kad čia dis­ku­tuo­tu­me, iš kar­to ei­ki­me į gat­ves ir ren­ki­me de­monst­ra­ci­jas prie­šais pran­cū­zų kul­tū­ros rū­mus.“ Jums tai pa­tei­kiu kaip pa­vyz­dy po­žiū­rio, kiek to­li ga­li siek­ti šio­ji opo­zi­ci­ja, ku­ri pa­vei­kia, iš­ties, vi­są eli­to kul­tū­rą, net ir pa­čias tau­riau­sias jos išraiškas. 

Jiems tai tie­siog ne­be­tu­ri pra­s­mės. Tai ga­li bū­ti pats gro­žis, ga­li bū­ti pa­ti es­mė, ga­li bū­ti įkvė­pi­mo šal­ti­nis, bet kaž­kaip tai tie­siog ne­tin­ka. Nė­ra są­ry­šio tarp to, kas rea­ly­bė­je vyks­ta ten Viet­na­me, ba­ri­ka­do­se ar ge­tuo­se ir tarp šių dai­lių pos­mų bei kil­nių idė­jų, tad pa­mirš­ki­me jas ir pa­žiū­rė­ki­me, ką be­tar­piš­ko­je rea­ly­bė­je sa­vo ran­ko­mis ir pro­tais ga­li­me pa­da­ry­ti da­bar pat. O tai yra – net ne­rei­kia sa­ky­ti – pa­vo­jin­gas, bet la­bai sun­kiai at­me­ta­mas požiūris.

Ant Ber­ly­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to pa­sta­to iš­ka­bin­ti trans­pa­ran­tai prieš Vo­kie­ti­jos par­la­men­te svars­to­mus ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mus. 1968-ųjų ge­gu­žės 28-oji. Hol­ger Ell­ga­ard nuotrauka

Vi­suo­met lai­kiau­si po­zi­ci­jos, kad uni­ver­si­te­tai šio­je ša­ly­je iš­lie­ka są­ly­gi­nės – ir ne tik – min­ties ir iš­raiš­kos lais­vės sa­lo­mis. Vis dar yra daug vie­tos ir ga­li­my­bių mo­ky­tis šian­dien ak­tu­alių da­ly­kų. Uni­ver­si­te­tui tik­rai rei­kia ra­di­ka­lios re­for­mos, bet ši ra­di­ka­li re­for­ma tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta pa­čia­me uni­ver­si­te­te ir ne­tu­rė­tų jo su­nai­kin­ti. Uni­ver­si­te­to nai­ki­ni­mas, ma­nau, iš­ties reikš­tų, kad mes su­men­ki­na­me ar­ba vi­sai pa­ša­li­na­me vie­ną iš… pa­sa­ky­siu la­bai ra­di­ka­liai ir pro­vo­kuo­jan­čiai: tam tik­ra pras­me nai­kin­ti uni­ver­si­te­tą reiš­kia pjau­ti ša­ką, ant ku­rios sėdime. 

Ga­lų ga­le, tai uni­ver­si­te­te opo­zi­ci­ja už­au­go uni­ver­si­te­te, čia mo­kė­si ir to­liau mo­ko­si. Uni­ver­si­te­to nai­ki­ni­mas su­kel­tų dau­giau ža­los mums nei jiems. Ga­lų ga­le, ma­nau, kad mes – ir aš, kaip ži­nia, pri­ski­riu sa­ve opo­zi­ci­jai – esa­me gy­vas pa­vyz­dys, kad uni­ver­si­te­tas ga­li bū­ti ne toks jau ir blogas. 

Paskai­tos pa­bai­go­je Mar­cuse bu­vo pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti san­ty­kį tarp jo fi­lo­so­fi­jos ir da­bar­ti­nės kri­zės Va­ka­rų Eu­ro­po­je: 

No­rint ap­rėp­ti šį as­me­ni­nį klau­si­mą teks jį su­siau­rin­ti: ga­liu pa­mi­nė­ti tik tai, kad, pa­vyz­džiui, Cohn-Ben­di­to ir ki­tų pa­si­sa­ky­muo­se aki­vaiz­džiai ata­i­di ma­no esė „Rep­re­sy­vi to­le­ran­ci­ja“, taip kad dau­giau įro­dy­mų nė ne­rei­kia. Apart to, dau­ge­lis stu­den­tų pa­tys taip sa­ko. Ko­dėl taip yra, ver­tė­tų at­sa­ky­ti ne man, o pa­tiems studentams. 

Kaip fi­lo­so­fas ir teo­re­ti­kas ban­dau at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­si­da­lin­ti kri­ti­ka da­bar­ti­nei vi­suo­me­nei, ku­ri kiek įma­no­ma ven­gia tra­di­ci­nės ideo­lo­gi­jos, ne­svar­bu, ar ji mark­sis­ti­nė ar ki­tos so­cia­lis­ti­nės pa­krai­pos. To­kiu bū­du, ma­nau, nu­ro­dau tam tik­rus as­pek­tus, į ku­riuos tra­di­ci­nė­se ideo­lo­gi­jo­se ne­bu­vo tin­ka­mai atsižvelgta. 

Ma­nau, kad dar vie­nas da­ly­kas, į ku­rį at­krei­piau dė­me­sį, yra tai, kad ne­svar­bu, ko­kios ra­di­ka­lios bū­tų nau­jo­sios so­cia­lis­ti­nei vi­suo­me­nei bū­din­gos ins­ti­tu­ci­jos, jei šios ins­ti­tu­ci­jos ne­bus val­do­mos nau­jo ti­po žmo­nių su iš­ties nau­jo­mis ver­ty­bė­mis ir be veid­mai­niš­kos mo­ra­lės, be rep­re­sy­vių ir kon­ku­ren­ci­nių eli­to ver­ty­bių, ne­bus jo­kių tik­rų po­ky­čių ir vis­kas, ką bū­sim pa­sie­kę, tai bus vie­nos vieš­pa­tys­tės for­mos pa­kei­ti­mas kita.

Kas, ma­no po­žiū­riu, yra bū­ti­na tik­ram ir ko­ky­biš­kam po­ky­čiui, tai lū­žis vieš­pa­tys­tės ir rep­re­si­jos tęs­ti­nu­me. Tik ta­da, kai tai bus pa­da­ry­ta – net ir so­cia­lis­ti­nė­je san­t­var­ko­je – bus ga­li­ma kal­bė­ti apie tik­rai ki­to­kią vi­suo­me­nę. Tai vie­nin­te­lis trum­pas at­sa­ky­mas, ku­rį jums turiu.


Her­bert Mar­cuse, „Stu­dent Re­volts of 1968: An Un­pub­lis­hed Le­c­tu­re“, Ja­co­bin, 2021 03 31. Iš ang­lų kal­bos ver­tė Emil Starodubov.

Taip pat skaityk

Šviesti save ir kitus

Pirmosioms lietuvių jaunimo organizacijoms dar tekdavo mokyti bendraamžius skaityti. Iš jų žemiškos veiklos galima pasimokyti ir