Praeitis, kuri nepraeina

Užsienio universitetai imasi savo tamsios praeities. Lietuvos kolonializmo patirtis kitokia, bet klausimas svarbus ir jos aukštajam mokslui.

Dekolonizuoti universitetą. Londono universiteto nuotrauka

Deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mas uni­ver­si­te­te ra­do­si 2015 me­tais, kai Keip­tau­no uni­ver­si­te­to stu­den­tai ėmė pro­tes­tuo­ti prieš ko­lo­ni­za­to­riaus ir vers­lo mag­na­to iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Ce­ci­lio Rho­de­so skulp­tū­rą uni­ver­si­te­to mies­te­ly­je. Gro­ta­žy­mė #Rho­des­Must­Fall ap­skrie­jo pa­sau­lį ir ta­po pa­stan­gų kri­tiš­kai per­mąs­ty­ti uni­ver­si­te­tą iš post­ko­lo­ni­ji­nės per­spek­ty­vos simboliu. 

Deko­lo­ni­za­vi­mo są­vo­ka tu­ri il­gą is­to­ri­ją, be­si­tę­sian­čią nuo an­ti­ko­lo­ni­ji­nio pa­si­prie­ši­ni­mo lai­kų šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je. Tuo me­tu deko­lo­ni­za­vi­mo reikš­mė bu­vo pa­žo­di­nė – nu­ro­dė sie­kį pa­ša­lin­ti ko­lo­ni­ji­nę po­li­ti­nę san­t­var­ką, iš­si­lais­vin­ti iš im­pe­ri­jos. Nors ma­te­ria­laus deko­lo­ni­za­vi­mo sie­kis vis dar ak­tu­alus (už­grob­tų že­mių grą­ži­ni­mas, rep­a­ra­ci­jos ir t. t.), nū­dien deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mai vis dau­giau dė­me­sio ski­ria ins­ti­tu­ci­niam ir sim­bo­li­niam ko­lo­nia­liz­mo pa­li­ki­mui švie­ti­me. Uni­ver­si­te­to deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mas sie­kia ad­re­suo­ti šimt­me­čius tru­ku­sią glo­ba­lių­jų Pie­tų (Af­ri­kos, Azi­jos ir Lo­ty­nų Ame­ri­kos) po­li­ti­nio, eko­no­mi­nio ir kul­tū­ri­nio pa­ver­gi­mo is­to­ri­ją ir įta­ką da­bar­čiai, ypač švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­se. Deko­lo­ni­za­vi­mo ša­li­nin­kai prie­ši­na­si te­be­si­tę­sian­čiam Va­ka­rų do­mi­na­vi­mui aka­de­mi­jo­je ir sie­kia keis­ti iš ko­lo­nia­liz­mo pa­vel­dė­tas ga­lios struk­tū­ras, prak­ti­kas ir pa­ži­ni­mo būdus.

Nors už­sie­ny­je deko­lo­ni­za­vi­mo dis­ku­si­ja jau įga­vo pa­grei­tį ir le­mia rea­lius po­ky­čius, Lie­tu­vo­je ši te­ma dar ma­žai pa­žįs­ta­ma. Su­pran­ta­ma, Lie­tu­vos pa­dė­tis ir is­to­ri­nė pa­tir­tis ge­ro­kai ski­ria­si nuo Va­ka­rų ša­lių. Lie­tu­va prak­tiš­kai ne­tu­rė­jo ko­lo­ni­jų (iš­sky­rus trum­pa­lai­kes Kur­šo ku­ni­gaikš­tys­tės ko­lo­ni­jas), be to, pa­ti nu­ken­tė­jo nuo Ru­si­jos im­pe­ria­liz­mo. Ta­čiau, siek­da­ma tap­ti Va­ka­rų pa­sau­lio da­li­mi, mū­sų vi­suo­me­nė per­ima eu­ro­cent­ri­nį mąs­ty­mo apie is­to­ri­ją ir da­bar­tį ka­no­ną. Ki­taip ta­riant, esa­me lin­kę pa­tir­ti eu­ro­pie­tiš­ką žvilgs­nį kaip uni­ver­sa­lų. O tai yra prob­le­miš­ka, ypač įgau­nant vis dau­giau ga­lios prieš var­gin­ges­nes glo­ba­lių­jų Pie­tų ša­lis ir jų gyventojus.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Šiuo teks­tu sie­kiu trum­pai ap­žvelg­ti deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mą uni­ver­si­te­te. Ju­dė­ji­mas ap­ima tiek bu­vu­sių ko­lo­ni­jų, tiek bu­vu­sių ša­lių ko­lo­ni­za­to­rių uni­ver­si­te­tus. Teks­te dau­giau­sia dė­me­sio ski­riu švie­ti­mo įstai­gų deko­lo­ni­za­vi­mui Va­ka­ruo­se, nes tai yra man ir skai­ty­to­jams ar­ti­miau­sias kon­teks­tas. Vis­gi dau­ge­lis deko­lo­ni­za­vi­mo prin­ci­pų ga­lio­ja tiek glo­ba­lio­sios Šiau­rės, tiek Pie­tų uni­ver­si­te­tams, nors kiek­vie­nas kon­teks­tas tu­ri sa­vą spe­ci­fi­ką. Pa­ban­dy­siu ap­tar­ti ma­no su­pra­t­imu pag­rin­di­nius deko­lo­ni­za­vi­mo dis­kur­so as­pek­tus: ži­nių po­li­ti­ką ir mo­ky­mo prog­ra­mas, pa­ži­ni­mo me­to­dų kri­ti­ką, rep­re­zen­ta­ci­ją ir so­cia­li­nį teisingumą.

Vie­na svar­biau­sių deko­lo­ni­za­vi­mo sri­čių uni­ver­si­te­to kon­teks­te yra ži­nios, ži­no­ji­mo pro­duk­ci­ja ir rep­ro­duk­ci­ja. Švie­ti­mo ty­rė­jas iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos Jo­na­tha­nas Jan­se­nas tai va­di­na po­li­tics of know­le­dge, ar­ba ži­nių po­li­ti­ka. Pa­sta­ro­ji są­vo­ka nu­ro­do, kad ži­nių per­da­vi­mas ir kū­ri­mas nie­ka­da nė­ra vi­siš­kai neut­ra­lus. Kas yra ži­no­ti­na, o kas ne, iš ko­kios per­spek­ty­vos, ko­kiu bū­du ži­nios per­tei­kia­mos ir ko­kiu bū­du vyks­ta mo­ky­ma­sis – vi­sa tai yra ver­ty­bi­niai klau­si­mai. Mokymo(si) pro­ce­sas ne­iš­ven­gia­mai yra selektyvus.

Mo­kyk­lo­je ir uni­ver­si­te­te daž­niau­siai tik pa­vir­šu­ti­niš­kai ap­ta­ria­me di­džiu­lio mas­to ver­gi­ją XV–XIX am­žiu­je, ku­ri nu­si­ne­šė mi­li­jo­nus af­ri­kie­čių gy­vy­bių ir pa­klo­jo pa­ma­tus Eu­ro­pos ir JAV eko­no­mi­niam kles­tė­ji­mui. Daug lie­ka nu­ty­lė­ta apie XIX–XX am­žių ko­lo­ni­ji­nį lai­ko­tar­pį ir pa­si­glemž­tus Af­ri­kos žmo­giš­kuo­sius bei gam­ti­nius iš­tek­lius. Re­tai pa­lie­čia­ma Eu­ro­pos moks­li­nio ra­siz­mo is­to­ri­ja ir de­šimt­me­čius tru­kęs glo­ba­lių­jų Pie­tų, nie­ki­na­mai va­di­na­mų „Tre­čiuo­ju pa­sau­liu“, nuž­mo­gi­ni­mas ir te­be­si­tę­sian­ti kul­tū­ri­nė prie­spau­da. Ma­žai te­ži­no­me apie eu­ro­pie­čių nu­si­kal­ti­mus žmo­giš­ku­mui, pa­vyz­džiui, 1904–1908 me­tais da­bar­ti­nės Na­mi­bi­jos te­ri­to­ri­jo­je Vo­kie­ti­jos im­pe­ri­jos vyk­dy­tą He­re­ro ir Na­ma tau­tų ge­no­ci­dą, Bel­gi­jos ka­ra­liaus įgy­ven­din­tą Kon­go iš­tek­lių ir gy­ven­to­jų pa­ver­gi­mą, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vers­lo mag­na­tų eko­no­mi­nį ir po­li­ti­nį vieš­pa­ta­vi­mą da­bar­ti­nė­je Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je, ar­ba ten pat iki de­šim­to­jo de­šimt­me­čio tru­ku­sį bu­vu­sių ko­lo­ni­za­to­rių prak­ti­ko­mis pa­grįs­tą apartheidą.

Pa­si­rin­ki­mas ne(si)mokyti skaus­min­gos ir gė­din­gos Va­ka­rų is­to­ri­jos lei­džia pa­mirš­ti pra­ei­ties įvy­kius, su­men­kin­ti jų įta­ką da­bar­čiai ir na­tū­ra­li­zuo­ti dra­ma­tiš­kai ne­ly­gią pa­dė­tį tarp va­di­na­mo­sios glo­ba­lio­sios Šiau­rės (dau­giau­siai bu­vu­sių im­pe­ri­jų, dar api­bend­ri­na­mai va­di­na­mų Va­ka­rais) ir Pie­tų ša­lių (dau­giau­siai bu­vu­sių ko­lo­ni­jų – Va­ka­rų iš­nau­do­tų vals­ty­bių). Ži­nios apie glo­ba­lių­jų Pie­tų pa­ver­gi­mo is­to­ri­ją leis­tų ge­riau su­pras­ti da­bar­ty­je be­si­tę­sian­čias ne­ly­gy­bes tarp pra­ei­ty­je ko­lo­ni­zuo­tų kraš­tų ir iš ko­lo­nia­liz­mo pa­si­pel­niu­sių, vis dar pa­sau­ly­je vieš­pa­tau­jan­čių Va­ka­rų vals­ty­bių. Is­to­ri­nio kon­teks­to su­pra­t­i­mas taip pat pas­ka­tin­tų ki­taip pa­žvelg­ti į at­ei­ty­je vis di­dė­sian­čius pa­sau­li­nės mig­ra­ci­jos srau­tus, kli­ma­to kri­zę, jos pa­da­ri­nius bei Eu­ro­pos pa­bė­gė­lių po­li­ti­ką. Ki­taip ta­riant, ži­no­ji­mas apie pra­ei­ty­je įvy­ku­sias ne­tei­sy­bes pa­dė­tų kri­tiš­kiau pa­žvelg­ti į da­bar­ti­nę da­ly­kų pa­dė­tį ir at­sa­ko­my­bę už ją.

Ta­čiau mū­sų mo­ky­mo prog­ra­mo­se svar­biau­sią vaid­me­nį vis dar vai­di­na eu­ro­cent­ri­nė per­spek­ty­va ir va­ka­rie­tiš­kas ka­no­nas, ig­no­ruo­jan­tis Pie­tų Ame­ri­kos, Af­ri­kos ir Azi­jos kul­tū­ri­nį ir moks­li­nį pa­vel­dą bei is­to­ri­nes per­spek­ty­vas. To­dėl apie Nau­juo­sius lai­kus is­to­ri­jos pa­mo­ko­se te­be­kal­ba­me kaip apie auk­so am­žių, o ne kaip apie mi­li­jo­nus gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sio Ma­afa, ar­ba Af­ri­kie­čių ho­lo­kaus­to, Eu­ro­pos im­pe­ria­liz­mo ir ra­siz­mo įsi­ga­lė­ji­mo laikus.

„Kas yra ži­no­ti­na, o kas ne, iš ko­kios per­spek­ty­vos, ko­kiu bū­du ži­nios per­tei­kia­mos ir ko­kiu bū­du vyks­ta mo­ky­ma­sis – vi­sa tai yra ver­ty­bi­niai klau­si­mai. Mokymo(si) pro­ce­sas ne­iš­ven­gia­mai yra selektyvus.“

Deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mo ša­li­nin­kai ke­lia iš­ties ne­pa­to­gius klau­si­mus apie ži­nių po­li­ti­ką. Jie rei­ka­lau­ja kri­tiš­kai per­žiū­rė­ti mo­ky­mo prog­ra­mas ir įtrauk­ti dau­giau „ne­bal­tų“ per­spek­ty­vų į is­to­ri­ją, kul­tū­rą ir moks­lą. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad bal­tu­mo są­vo­ka vi­sų pir­ma nu­ro­do į per­spek­ty­vą, ne odos spal­vą, taip kaip glo­ba­lie­ji Pie­tūs nu­ro­do į ga­lios san­ty­kį, o ne geo­gra­fi­ją. Bal­to­ji ži­no­ji­mo per­spek­ty­va yra po­li­ti­nės ga­lios pri­me­ta­mas mąs­ty­mo bū­das, iš­si­vys­tęs ko­lo­nia­liz­mo laikotarpiu.

Pa­sau­lio ma­ty­mas iš bal­tos per­spek­ty­vos ne­pri­klau­so nuo odos spal­vos ar geo­gra­fi­nės vie­to­vės. Vie­nas gar­siau­sių an­ti­ko­lo­ni­ji­nių mąs­ty­to­jų Frant­zas Fa­no­nas at­sklei­dė, kaip ko­lo­ni­zuo­ti sub­jek­tai in­ter­na­li­zuo­ja sa­vęs api­brė­ži­mus, jiems pri­mes­tus va­ka­rie­tiš­kos ži­no­ji­mo sis­te­mos ir, pri­im­da­mi ko­lo­ni­za­to­riaus ta­ria­mą na­tū­ra­lią vir­še­ny­bę, pa­tys pa­de­da iš­lai­ky­ti ko­lo­ni­ji­nius ga­lios san­ty­kius. Tad bal­ta per­spek­ty­va įgy­ja­ma so­cia­li­zuo­jan­tis vi­suo­me­nė­je ir mo­kan­tis ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rio­se do­mi­nuo­ja ne­deko­lo­ni­zuo­tas va­ka­rie­tiš­kas kanonas. 

Eu­ro­cent­riz­mas vei­kia ne tik mū­sų nag­ri­nė­ja­mas te­mas, bet ir for­muo­ja mū­sų san­ty­kį su ki­tais re­gio­nais ir jų gy­ven­to­jais. Gro­te­skiš­kas pa­vyz­dys: XX am­žiu­je po­pu­lia­ri prak­ti­ka čia­bu­vius iš ko­lo­ni­zuo­tų kraš­tų at­ga­ben­ti į Eu­ro­pą ir eks­po­nuo­ti įvai­rio­se mu­gė­se kaip eg­zo­tiš­ką įdomybę.

XXI am­žiu­je Va­ka­rų vir­še­ny­bės ir eu­ro­cent­riz­mo idė­jos reiš­kia­si daug sub­ti­liau, bet te­bė­ra ga­jos. Pa­sta­rai­siais me­tais JAV ir Eu­ro­po­je vis la­biau at­gy­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad „ju­dė­jo-krikš­čio­niš­ka kul­tū­ra“ (mėgs­ta­ma po­pu­lia­raus psi­cho­lo­go Jor­da­no Pe­ter­so­no fra­zė) yra sa­vo es­me vir­šes­nė už pri­mi­ty­vio­mis ir pa­vo­jin­go­mis lai­ko­mo­mis isla­mo ar ki­tų ti­kė­ji­mų su­for­muo­tas kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas. Aki­vaiz­du, kad stei­gia­mas Va­ka­rų kul­tū­ros iš­skir­ti­nu­mas tam­pa pa­ran­kus ra­si­nei ne­apy­kan­tai kur­sty­ti, pa­bė­gė­lius at­stu­mian­čiai po­li­ti­kai pa­tei­sin­ti ir Va­ka­rų do­mi­na­vi­mui pa­sau­ly­je pagrįsti. 

Deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mas ke­lia kri­ti­nus klau­si­mus apie įsi­tvir­ti­nu­sius pa­ži­ni­mo bū­dus ir prin­ci­pus. Anot so­cia­li­nio moks­li­nin­ko, Co­lum­bia uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Mah­mo­odo Mam­da­ni, ži­no­ji­mo sis­te­moms bū­ti­na kla­si­fi­ka­ci­ja kliau­ja­si ly­gi­ni­mu, ku­riam rei­kia at­skai­tos taš­ko. Is­to­riš­kai to­kiu at­skai­tos taš­ku ta­po bal­to­jo eu­ro­pie­čio per­spek­ty­va. Ap­švie­tos lai­ko­tar­piu, ku­ris lai­ko­mas mo­der­naus (va­ka­rie­tiš­ko) moks­lo iš­ta­ko­mis, ra­cio­na­laus pro­to idea­lai bu­vo konst­ruo­ja­mi kont­ras­te su lau­ki­niais ir ne­ci­vi­li­zuo­tais lai­ky­tais pa­verg­tų kraš­tų vie­ti­niais gy­ven­to­jais. Tai sa­vo ruož­tu su­tei­kė pag­rin­dą pa­tei­sin­ti ko­lo­nia­liz­mą kaip ci­vi­li­zuo­jan­tį pro­jek­tą. Pa­vyz­džiui, vo­kie­čių fi­lo­so­fas He­ge­lis tvir­ti­no, kad „pri­mi­ty­vie­ji“ kraš­tai ne­tu­ri sa­vos ir Eu­ro­pai ly­gia­ver­tės is­to­ri­jos ir kad Eu­ro­pos ko­lo­nis­tai ne tik tu­ri tei­sę juos pa­verg­ti, bet ir pa­sta­rie­siems at­ne­ša lais­vės idėjas. 

Gur­min­der K. Bhamb­ra, Da­lia Geb­rial and Ke­rem Nişan­cıoğ­lu su­da­ry­ta kny­ga „De­co­lo­ni­sing the University“

So­cio­lo­gė Ra­e­wyn Con­nell ap­ra­šo pe­ri­fe­ri­jos-cent­ro di­na­mi­ką mo­der­naus moks­lo pro­duk­ci­jos pro­ce­se. Ko­lo­ni­zuo­ti kraš­tai (pe­ri­fe­ri­ja) bu­vo nau­do­ja­mi duo­me­nims iš­gau­ti (eg­zo­tiš­ki au­ga­lai ir gy­vū­nai, iš­tek­liai) ar­ba ty­ri­nė­ja­mi kaip moks­lo ob­jek­tas (to­kiu daž­nai tap­da­vo eg­zo­ti­zuo­ja­mos vie­ti­nės bend­ruo­me­nės), ta­čiau teo­ri­ja ir moks­lo dis­ci­p­li­nos bu­vo vys­to­mos im­pe­ri­jos cent­re – Eu­ro­po­je. Tai įtvir­ti­no Va­ka­rų ži­no­ji­mo sis­te­mos he­ge­mo­ni­ją pa­verg­tų kraš­tų at­žvil­giu, o to pa­sek­mės te­be­jun­ta­mos iki šiol. Vie­ti­niai bu­vo kul­tū­riš­kai asi­mi­liuo­ti ir per­ėmė ko­lo­nis­tų kal­bas, im­por­tuo­tus mąs­ty­mo bū­dus apie sa­ve ir pa­sau­lį, o tra­di­ci­nės čia­bu­vių ži­no­ji­mo sis­te­mos nu­grimz­do už­marš­tin. Deko­lo­ni­za­vi­mo ša­li­nin­kai sie­kia spręs­ti šią epis­te­mi­nę priespaudą.

Achille’as Mbem­be, is­to­ri­kas ir po­li­ti­nis teo­re­ti­kas iš Ka­me­rū­no, pa­žy­mi prob­le­mą, kad Va­ka­rų mąs­ty­to­jai lai­kė (ir gal­būt te­be­lai­ko) sa­ve uni­ver­sa­liais sub­jek­tais – tai reiš­kia, ne­at­pa­žįs­ta sa­vo pa­čių spe­ci­fi­nia­me is­to­ri­nia­me, kul­tū­ri­nia­me kon­teks­te ir spe­ci­fi­nė­je so­cia­li­nė­je po­zi­ci­jo­je įsi­šak­ni­ju­sių prie­lai­dų. Tuo tar­pu to­kie kraš­tai kaip Azi­ja ar Af­ri­ka, jų gy­ven­to­jai ir mąs­ty­mo bū­dai ma­to­mi kaip eg­zo­tiš­kas nu­kry­pi­mas nuo bal­to­jo žmo­gaus nor­mos. Toks ne­ref­lek­ty­vu­mas pa­lai­ko ne­ly­gų ga­lios san­ty­kį ir net­gi ob­jek­ty­vu­mo trū­ku­mą ži­no­ji­mo produkcijoje.

Pa­vyz­džiui, pa­im­ki­me psi­cho­lo­gi­ją – moks­lą, sie­kian­tį pa­žin­ti žmo­gų. Ne­nu­ste­bin­siu pa­sa­ky­da­ma, kad pa­gal (ne­są­mo­nin­gą) nu­ty­lė­ji­mą uni­ver­sa­liu žmo­gu­mi lai­ko­mas bal­ta­sis va­ka­rie­tis. Nuo pat at­si­ra­di­mo XIX am­žiaus pa­bai­go­je, psi­cho­lo­gi­ja reikš­min­gai pri­si­dė­jo prie ra­si­s­ti­nio moks­lo. Štai Fran­cis Gal­to­nas, vie­nas pir­mų­jų psi­cho­lo­gų, rem­da­ma­sis sa­vo ty­ri­mais tvir­ti­no, kad „juo­do­ji ra­sė“ tu­ri že­mes­nius in­te­lek­to ga­bu­mus nei bal­tie­ji. Pras­tes­nis tam tik­rų už­duo­čių at­li­ki­mas ir ap­tik­tas grei­tes­nis juo­dao­džių re­ak­ci­jos lai­kas ne­va pa­tvir­ti­no jų pri­mi­ty­vu­mą. In­te­lek­to te­stai bu­vo pa­si­telk­ti ra­si­s­ti­niams ar­gu­men­tams įtvir­tin­ti ir ra­si­s­ti­nei po­li­ti­kai for­muo­ti. Le­wi­so Ter­ma­no iš­vys­ty­ti pir­mie­ji IQ te­stai (Stan­ford-Bi­net te­stai, ku­rių at­nau­jin­tos ver­si­jos te­be­nau­do­ja­mos iki šiol) bu­vo pla­čiai tai­ko­mi JAV, o jų re­zul­ta­tai ne­va įro­dė juo­dų­jų, čia­bu­vių ir spal­vo­tų­jų men­kes­nį pro­ti­nį pa­jė­gu­mą ir taip tei­si­no jų že­mes­nę vie­tą visuomenėje.

Psi­cho­lo­gi­nių testų ju­dė­ji­mas JAV bu­vo glau­džiai su­si­jęs su pro­pa­guo­to­mis euge­ni­kos idė­jo­mis ir bal­tų­jų vir­še­ny­bės ideo­lo­gi­ja. Tai tu­rė­jo la­bai rea­lių pa­sek­mių – de­šim­tys tūks­tan­čių silp­na­pro­čiais lai­ky­tų as­me­nų, ku­rių dau­ge­lis bu­vo juo­dao­džiai, imig­ran­tai ir Ame­ri­kos čia­bu­viai, bu­vo steri­li­zuo­ti, taip pat de­šim­tys tūks­tan­čių ne­bu­vo pri­leis­ti prie iš­si­la­vi­ni­mo. Ne­kri­tiš­kai tai­ky­ti psi­cho­lo­gi­niai ty­ri­mai ir jų esen­cia­lis­ti­niai aiš­ki­ni­mai bu­vo il­gą lai­ką pa­si­tel­kia­mi prie­šin­tis se­g­re­ga­ci­jos pa­nai­ki­ni­mui. Net pas­ku­ti­niais XX am­žiaus de­šimt­me­čiais to­kie gar­sūs psi­cho­lo­gai kaip Ra­y­mon­das Cat­te­lis, Art­hu­ras Jen­se­nas ir Ri­char­das Ju­lius Herrns­t­ei­nas že­mes­nę juo­dao­džių pa­dė­tį JAV vi­suo­me­nė­je grin­dė ne­va ge­ne­tiš­kai nu­lem­tu že­mes­niu IQ ir pa­si­sa­kė prieš ra­si­nės in­te­g­ra­ci­jos ir ly­gių ga­li­my­bių sie­kian­čią po­li­ti­ką. Ne­ma­nau, kad są­sa­ja tarp uni­ver­sa­lis­ti­nių psi­cho­lo­gi­jos už­mo­jų, aro­gan­tiš­kų eu­ro­cent­ri­nių prie­lai­dų apie žmo­gaus psi­chi­ką ir ra­siz­mo yra atsitiktinė.

Ki­tas pa­vyz­dys iš psi­cho­lo­gi­jos dis­ci­p­li­nos – uni­ver­sa­laus mo­ra­li­nio vys­ty­mo­si teo­ri­ja. XX am­žiaus sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je gar­sus ame­ri­kie­čių psi­cho­lo­gas Lawrence’as Kohl­ber­gas iš­vys­tė mo­ra­li­nio vys­ty­mo­si teo­ri­ją (su­kur­tą, ži­no­ma, re­mian­tis dau­giau­sia ame­ri­kie­čių vy­rų im­ti­mis ir Va­ka­rų fi­lo­so­fų prie­lai­do­mis), ku­ri, pri­tai­ky­ta po­pu­lia­ci­joms ne Va­ka­ruo­se, ypač ne­ur­ba­ni­zuo­tuo­se re­gio­nuo­se, ne­va at­sklei­dė tų žmo­nių že­mes­nį mo­ra­li­nį iš­si­vys­ty­mą. Au­to­rius to­kių re­zul­ta­tų anaip­tol ne­lai­kė me­to­di­nių prob­le­mų in­di­ka­ci­ja – teo­ri­ja il­gą lai­ką bu­vo tai­ko­ma ir te­bė­ra ga­nė­ti­nai po­pu­lia­ri. Iš­si­vys­čius tarp­kul­tū­ri­nės psi­cho­lo­gi­jos dis­ci­p­li­nai, po il­gų et­no­gra­fi­nių ty­ri­nė­ji­mų, Kohl­ber­go mo­ra­lės vys­ty­mo­si teo­ri­ja bu­vo per­žiū­rė­ta ir iš­plės­ta. Anks­čiau uni­ver­sa­lia ir aukš­čiau­sia lai­ky­ta mo­ra­lės for­ma – au­to­no­mi­jos, in­di­vi­dua­lių žmo­gaus tei­sių ir abst­rak­čių prin­ci­pų mo­ra­lė – im­ta trak­tuo­ti kaip vie­na iš tri­jų mo­ra­lės sis­te­mų. Nau­jai iš­skir­tos au­to­no­mi­jos, bend­ruo­me­nės ir die­viš­ku­mo mo­ra­lės sistemos.

„Pa­vyz­džiui, pa­im­ki­me psi­cho­lo­gi­ją – moks­lą, sie­kian­tį pa­žin­ti žmo­gų. Ne­nu­ste­bin­siu pa­sa­ky­da­ma, kad pa­gal (ne­są­mo­nin­gą) nu­ty­lė­ji­mą uni­ver­sa­liu žmo­gu­mi lai­ko­mas bal­ta­sis vakarietis.“

Šiuo­lai­ki­nė­je psi­cho­lo­gi­jo­je vis dar ap­stu (neo)kolonijinio mąs­ty­mo for­mų ir prak­ti­kų. Bal­tu­mas te­bė­ra nor­ma: dau­ge­lis į uni­ver­sa­lius psi­cho­lo­gi­nius dės­nius pre­ten­duo­jan­čių teo­ri­jų re­mia­si Eu­ro­pos ir JAV ty­ri­mų im­ti­mis ir Va­ka­rams bū­din­go­mis in­di­vi­dua­lis­ti­nė­mis idė­jo­mis apie žmo­gaus psichiką. 

2010 me­tais „Na­tu­re“ žur­na­le iš­leis­ta­me straips­ny­je psi­cho­lo­gi­jos moks­li­nin­kai Hen­ri­chas, Hei­ne ir No­ren­za­y­an at­krei­pė dė­me­sį į šią prob­le­mą – tuo me­tu virš 90 pro­cen­tų ge­riau­sių psi­cho­lo­gi­nių žur­na­lų ty­ri­mų rė­mė­si im­ti­mis iš va­ka­rie­tiš­kų in­dust­ria­li­zuo­tų kraš­tų, nors ši žmo­nių gru­pė su­da­rė ma­žiau nei 20 pro­cen­tų pa­sau­lio po­pu­lia­ci­jos. Straips­nio au­to­riai ne tik kri­ti­ka­vo psi­cho­lo­gi­nių ty­ri­mų im­čių ne­rep­re­zen­ta­ty­vu­mą, bet ir pa­brė­žė tai, kad WEIRD, ar­ba Wes­tern, Edu­ca­ted, In­dust­ria­li­zed, Ri­ch, De­moc­ra­tic, po­pu­lia­ci­jos sa­vo psi­cho­lo­gi­niais reiš­ki­niais anaip­tol nė­ra uni­ver­sa­lu­mo ma­tas, o vei­kiau nuo­kry­piai. Tai ga­lio­ja kog­ni­ty­vi­niams, mo­ty­va­ci­niams, emo­ci­niams ir ki­tiems psi­cho­lo­gi­niams pro­ce­sams, ku­rie ne­ga­li bū­ti at­sie­ti nuo so­cia­li­nio, kul­tū­ri­nio ir eko­lo­gi­nio kon­teks­to, ku­ria­me vys­to­si psichika. 

Ši prieš de­šimt­me­tį pa­si­ro­džiu­si kri­ti­ka te­be­ga­lio­ja psi­cho­lo­gi­jos moks­lui ir šian­dien. Nors yra pa­kan­ka­mai pag­rin­do ma­ny­ti, kad žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nė va­ria­ci­ja yra daug pla­tes­nė, psi­cho­lo­gi­niai ty­ri­mai vis dar do­mi­nuo­ja­mi va­ka­rie­tiš­kų ir dau­giau­sia stu­den­tiš­kų (vi­du­ri­nio­sios kla­sės) im­čių, ku­rio­mis re­mian­tis pa­da­ry­tos iš­va­dos ne­pa­grįs­tai universalizuojamos.

Pag­rin­di­niai psi­cho­lo­gi­jos ty­ri­mų (kaip ir dau­ge­lio ki­tų dis­ci­p­li­nų) cent­rai te­bė­ra Va­ka­ruo­se. Ne­nu­ste­bin­siu, kad juo­dao­džių, čia­bu­vių ir spal­vo­tų­jų ty­rė­jų psi­cho­lo­gi­jo­je – ab­so­liu­ti ma­žu­ma. At­lie­ka­mi ty­ri­mai kri­ti­kuo­ja­mi ne tik dėl rep­re­zen­ta­ty­vu­mo prob­le­mų, bet ir dėl ra­sės, et­niš­ku­mo ir ki­tų de­mo­gra­fi­nių ro­dik­lių ne­pai­sy­mo. Jei­gu į šiuos as­pek­tus ty­ri­mai ir at­si­žvel­gia, daž­nai ap­si­ri­bo­ja­ma ap­tik­tų skir­tu­mų tarp ra­si­nių ar et­ni­nių gru­pių dekla­ra­vi­mu. To ne­pa­kan­ka, nes be kon­teks­to pa­teik­ti fak­tai ga­li įtvir­tin­ti ste­reo­ti­pus ir su­stip­rin­ti ne­ly­gy­bes, o ne pa­dė­ti jas su­pras­ti. Pa­vyz­džiui, IQ skir­tu­mai JAV tarp ra­si­nių gru­pių ga­li bū­ti su­pran­ta­mi per to­kių struk­tū­ri­nių veiks­nių kaip so­cio­e­ko­no­mi­nės ne­ly­gy­bės, di­s­kri­mi­na­ci­jos, pri­ei­gos prie ko­ky­biš­ko švie­ti­mo ir svei­ka­tos prie­žiū­ros prizmę.

Pa­sta­rai­siais me­tais deko­lo­ni­za­vi­mo dis­ku­si­ja psi­cho­lo­gi­jo­je vys­to­ma vis pla­čiau. Nu­veik­ti dar yra ką – kri­tiš­kai ref­lek­tuo­ti rasistinį/​kolonialistinį dis­ci­p­li­nos pa­li­ki­mą, siek­ti mar­gi­na­li­zuo­tų gru­pių rep­re­zen­ta­vi­mo, įga­lin­ti vie­ti­nius ty­rė­jus glo­ba­liuo­se Pie­tuo­se, kri­tiš­kai per­mąs­ty­ti psi­cho­lo­gi­nius mo­de­lius bei jų prie­lai­das ir at­si­žvelg­ti į so­cio­kul­tū­ri­nes psi­chi­kos reiš­ki­nių variacijas.

Deko­lo­ni­za­vi­mo ša­li­nin­kai taip pat ke­lia klau­si­mus apie In­di­ge­no­us know­le­dge, tai yra tra­di­ci­nes ži­nių sis­te­mas, ku­rios ko­lo­nia­liz­mo lai­ko­tar­piu bu­vo nu­ver­tin­tos, iš­stum­tos ir pa­keis­tos va­ka­rie­tiš­ko­mis sis­te­mo­mis ir me­to­dais. Šiuo klau­si­mu eg­zis­tuo­ja įvai­rių po­zi­ci­jų, nuo nuo­sai­kių iki gan ra­di­ka­lių. Kai ku­rie deko­lo­ni­za­vi­mo ša­li­nin­kai kvie­čia kri­tiš­kai ref­lek­tuo­ti Va­ka­ruo­se iš­vys­ty­tas ži­nių sis­te­mas ir in­te­gruo­ti tra­di­ci­nes ži­nias apie vie­ti­nes kul­tū­ri­nes prak­ti­kas, ti­kė­ji­mus ir is­to­ri­ją į stu­di­jų prog­ra­mas. Ki­ti žen­gia to­liau – kvie­čia de­cent­ra­li­zuo­ti ži­no­ji­mo sis­te­mas ir siek­ti epis­te­mi­nės įvai­ro­vės. Ra­di­ka­liau­sie­ji sie­kia epis­te­mi­nio pa­si­prie­ši­ni­mo ir at­me­ta Va­ka­ruo­se ki­lu­sį mo­der­nų moks­lą kaip es­min­gai ko­lo­ni­zuo­jan­tį ir im­pe­ria­lis­ti­nį. Pa­sta­ro­ji po­zi­ci­ja su­si­ju­si su tuo, ką deko­lo­ni­za­vi­mo kri­ti­kai va­di­na re­lia­ty­viz­mu ir ver­ti­na kaip grės­mę ob­jek­ty­vu­mui bei ra­cio­na­lios dis­ku­si­jos ga­li­my­bei. Ta­čiau daug deko­lo­ni­za­vi­mo at­sto­vų prie­ši­na­si di­cho­to­mi­jai tarp „ge­ro­jo“ vie­ti­nio ir „blo­go­jo“ mo­der­naus va­ka­rie­tiš­ko pa­ži­ni­mo bū­dų. Vie­toj to jie siū­lo per­mąs­ty­ti le­gi­ti­mių ži­no­ji­mo bū­dų kri­te­ri­jus, ži­nių pro­duk­ci­jos prie­lai­das ir tiks­lus bei prie­šin­tis ne­ly­giems ga­lios san­ty­kiams ži­nių kū­ri­mo pro­ce­se. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad prak­ti­nis deko­lo­ni­za­vi­mo įgy­ven­di­ni­mas yra ne­men­kas iššūkis. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Teo­ri­nės dis­ku­si­jos apie švie­ti­mo ir moks­lo sri­čių deko­lo­ni­za­vi­mą uni­ver­si­te­tuo­se ne kar­tą pa­si­reiš­kė konk­re­čiais veiks­mais. Pa­vyz­džiui, kam­pa­ni­ją pa­va­di­ni­mu „Why is my Cur­ri­culum Whi­te?“ 2015 me­tais ini­ci­ja­vo Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don stu­den­tai. Stu­den­tai rei­ka­la­vo į stu­di­jų prog­ra­mas įtrauk­ti dau­giau ne­bal­tų­jų au­to­rių ir dau­giau dė­me­sio skir­ti per­spek­ty­voms iš glo­ba­lių­jų Pie­tų bei ko­lo­nia­liz­mo is­to­ri­jai. Kam­pa­ni­ja stip­riai su­re­zo­na­vo vie­šo­jo­je erd­vė­je ir pa­pli­to ki­tuo­se Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės uni­ver­si­te­tuo­se, kur­da­ma spau­di­mą uni­ver­si­te­tų va­do­vy­bėms keis­ti stu­di­jų programas.

Ki­ta dė­me­sio ver­ta ini­cia­ty­va – aka­de­mi­kų įkur­ta tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja „D‑Econ“, ku­ri sie­kia dau­giau rep­re­zen­ta­ty­vu­mo eko­no­mi­kos dis­ci­p­li­no­je, kri­ti­kuo­ja eko­no­mi­kos su­si­tel­ki­mą į Va­ka­rų eko­no­mi­nį vys­ty­mą­si, ke­lia kri­ti­nius me­to­do­lo­gi­nius klau­si­mus ir krei­pia dė­me­sį į ko­lo­nia­liz­mo is­to­ri­jos po­vei­kį da­bar­ti­nei po­li­te­ko­no­mi­nei santvarkai. 

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad Lie­tu­vo­je taip pat rei­ka­lin­ga kri­tiš­kai ref­lek­tuo­ti švie­ti­mo ir moks­lo prak­ti­kas ko­lo­nia­liz­mo is­to­ri­jos kon­teks­te ir pa­da­ry­ti il­gą lai­ką mar­gi­na­li­zuo­tas per­spek­ty­vas la­biau ma­to­mas ir gir­di­mas. Lie­tu­vos iš­gy­ven­ta prie­spau­da so­viet­me­čiu ir is­to­ri­nė Ru­si­jos ko­lo­nia­liz­mo pa­tir­tis įga­li­na su­pras­ti, ką reiš­kia, kai iš ta­vęs at­ima kal­bą bei po­li­ti­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą. Šios są­sa­jos ga­li pas­ka­tin­ti em­pa­tiš­kiau pa­žvelg­ti į Va­ka­rų ša­lių ko­lo­ni­zuo­tas vi­suo­me­nes ir so­li­da­ri­zuo­tis su jomis. 

Deko­lo­ni­za­vi­mo ju­dė­ji­mas nė­ra vi­en­ti­sas, o jo vyk­do­mas pro­ce­sas nė­ra už­baig­tas. Vis­gi tai yra drą­sus ir reikš­min­gas postū­mis švie­ti­mo ir moks­lo dis­kur­se, kvie­čian­tis ne tik per­mąs­ty­ti skaus­min­gą ko­lo­nia­liz­mo is­to­ri­ją ir jo įta­ką da­bar­čiai, bet ir siek­ti so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo teo­ri­niu ir prak­ti­niu lyg­me­niu. Pri­tai­ky­ti kri­ti­ką prak­ti­ko­je ne­bus leng­va – kiek­vie­no­je dis­ci­p­li­no­je yra sa­vi­tų iš­šū­kių ir klau­si­mų, ku­riuos rei­kia per­mąs­ty­ti. Vie­nos deko­lo­ni­za­vi­mo for­mu­lės nė­ra. Ta­čiau deko­lo­ni­za­vi­mo pa­stan­ga svar­bi – ji su­tei­kia įran­kius ref­lek­tuo­ti ir to­bu­lin­ti švie­ti­mo bei moks­lo prak­ti­kas, la­vi­na so­cia­li­nį jaut­ru­mą ir lei­džia komp­lek­siš­kiau mąs­ty­ti glo­ba­lias šian­die­nos problemas.

Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka, „Pra­ei­tis, ku­ri ne­pra­ei­na“, Šauks­mas, nr. 2 (2022 ru­duo), p. 18–22.

Monika Višnevska

Monika Višnevska studijuoja tarpkultūrinės psichologijos magistrą Osnabriuko universitete. Viena iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais buvo VDU studentų parlamento narė.

Taip pat skaityk

Antisemitizmas masėms

Kaip vienas populiariausių pasaulio atlikėjų Kanye Westas socialinėse medijose skleidžia radikalias politines nuomones – ir pasiekia

Aš bijau savo baimės

Rusijos karas prieš Ukrainą prikaustė Lietuvos visuomenės dėmesį. Visgi pabūti kovojančių ukrainiečių kailyje sunku. Prie jų