/

Elito studentai – prieš didesnius studijų mokesčius

„Menininkas kaip pilietis“ šūkį skelbiančioje Niujorko Juilliardo menų mokykloje studentų protestai nepageidaujami.

Protestai Juilliardo mokykloje. Jeenah Moon, The New York Times nuotrauka

Pri­va­ti Niu­jor­ko Juil­liar­do mo­kyk­la lai­ko­ma vie­na pres­ti­žiš­kiau­sių aukš­tų­jų sce­nos me­no mo­kyk­lų pa­sau­ly­je. Ją bai­gė ne vie­nas žy­mus mu­zi­kan­tas, ak­to­rius ir šo­kė­jas, tarp jų Ro­bin Wil­liams, Ke­vin Spa­cey, Mi­les Da­vis ir Phil­lip Glass. Kon­ser­va­to­ri­ja gar­sė­ja ne tik aukš­tu aka­de­mi­niu ly­giu bei kon­ku­ren­ci­ja, bet da­bar – ir aukš­to­mis stu­di­jų kainomis. 

Bir­že­lio pra­džio­je treč­da­lis pres­ti­ži­nės mo­kyk­los stu­den­tų pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma nau­ja­me se­mest­re ne­di­din­ti stu­di­jų mo­kes­čių, pra­ne­ša dien­raš­tis „The New York Ti­mes“.  Mo­kyk­los va­do­vy­bė pa­siū­ly­mų ne­pri­ėmė, to­dėl bir­že­lio de­šim­tą pra­si­dė­jo kon­ser­va­to­ri­jos is­to­ri­jo­je pre­ce­den­to ne­tu­rin­tys stu­den­tų protestai.

Uni­ver­si­te­to pla­nams pa­kel­ti me­ti­nį stu­di­jų mo­kes­tį be­veik dve­jais tūks­tan­čiais do­le­rių be­si­prie­ši­nan­tys stu­den­tai oku­pa­vo da­lį kon­ser­va­to­ri­jos „Ire­ne Dia­mond“ pa­sta­to, iš­kė­lę pla­ka­tus su už­ra­šais: „TUITION FREEZE“. Vi­du­je jie pi­ke­ta­vo, da­li­jo skra­ju­tes, ple­vė­sa­vo vė­lia­vo­mis – taip pra­si­dė­jo ke­tu­rias die­nas tru­kęs sė­di­ma­sis streikas.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Pa­ste­bė­ju­si stu­den­tų el­ge­sį mo­kyk­los va­do­vy­bė iš­siun­tė pro­tes­tuo­to­jams įspė­ji­mo laiš­ką, kad kon­ser­va­to­ri­jos erd­vė­je be su­ti­ki­mo ne­ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti su stu­di­jo­mis ne­su­si­ju­sių ren­gi­nių. Esą to­kio pa­ties su­ti­ki­mo rei­ka­lau­ja skra­ju­čių ir pla­ka­tų da­li­ni­mas. Ki­tą die­ną tęs­da­mi strei­ką pro­tes­tuo­to­jai su­sto­jo prie­šais mo­kyk­los rek­to­riaus du­ris, skan­duo­da­mi: „Mes ži­nom, kad jūs ten. Ka­da pa­ten­kin­sit stu­den­tų po­rei­kius ir su­stab­dy­sit mo­kes­čių didinimą?“

Ki­tą die­ną pro­tes­tuo­to­jams bu­vo pra­neš­ta, kad jie pa­da­rė pa­žei­di­mus, „su­si­ju­sius su bend­ruo­me­nės sau­gu­mu“. Da­lis pro­tes­tuo­to­jų (bent pen­kio­li­ka stu­den­tų) ga­vo laiš­ką iš kon­ser­va­to­ri­jos pro­deka­nės stu­den­tų rei­ka­lams, ku­ria­me pra­ne­ša­ma, kad iki ty­ri­mo pa­bai­gos stu­den­tams drau­džia­ma lan­ky­tis „Dia­mond“ pa­sta­te. Čia vyks­ta paskai­tos ir rep­e­ti­ci­jos, o tai reiš­kia, kad ci­vi­li­zuo­tas ir tai­kus pro­tes­tas da­liai stu­den­tų ar­ti­miau­siu me­tu at­ėmė ga­li­my­bę sėk­min­gai tęs­ti studijas.

Po šių ap­ri­bo­ji­mų pro­tes­tai tę­sė­si gre­ta kon­ser­va­to­ri­jos ei­nan­čio­je gatvėje.

Protestuotojų pozicija

Stu­den­tai skun­džia­si, kad stu­di­jų mo­kes­čio kė­li­mas nė­ra pa­tei­si­na­mas pa­n­de­mi­jos me­tu, kai ne­ma­ža da­lis stu­di­jų vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du ir eko­no­mi­nis nuo­smu­kis ap­sun­ki­na įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes. Iš­skir­ti­nė kliū­tis mu­zi­kos stu­den­tams – ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės kon­cer­tuo­ti. Tuo tar­pu už du tūks­tan­čius do­le­rių – su­ma, ku­ria siū­lo­ma di­din­ti stu­di­jų kai­ną – Niu­jor­ke ga­li­ma ap­si­rū­pin­ti mais­to pre­kė­mis bent ke­liems mėnesiams.

Juo la­biau stu­di­jų kai­na ky­la ne tik nau­jiems stu­den­tams, bet ir esa­miems. Tai reiš­kia, kad tre­čia­kur­sis stu­den­tas, stu­di­jų pra­džio­je mo­kė­jęs 45 110 do­le­rius per me­tus, pas­ku­ti­nia­me kur­se mo­kės še­šiais tūks­tan­čiais dau­giau. Prie to dar rei­kia pri­dė­ti virš dvi­de­šimt tūks­tan­čių do­le­rių kas­me­ti­nių iš­lai­dų bend­ra­bu­čiui ir vadovėliams.

Pro­tes­tai Juil­liar­do mo­kyk­lo­je. Sa­rah Ma nuotrauka

Anot kon­ser­va­to­ri­jos at­sto­vo spau­dai, vie­nas Juil­liar­do stu­den­tas per me­tus aukš­ta­jai at­si­ei­na 90 000 do­le­rių. Taip pat kon­ser­va­to­ri­ja tei­kia fi­nan­si­nę pa­ra­mą di­džia­jai da­liai stu­den­tų, o dvi­de­šimt pro­cen­tų stu­den­tų dėl pa­ti­ria­mų fi­nan­si­nių sun­ku­mų mo­ko­si nemokamai.

Ta­čiau pro­tes­tus or­ga­ni­za­vu­si uni­ver­si­te­to stu­den­tų gru­pė „So­cia­list Pen­gu­ins“ at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad kon­ser­va­to­ri­ja per me­tus gau­na virš mi­li­jar­do do­le­rių pa­ra­mos, kai ki­tos ša­lies kon­ser­va­to­ri­jos, gau­nan­čios šim­tais mi­li­jo­nų ma­žiau, pa­vyz­džiui, Cur­tis mu­zi­kos ins­ti­tu­tas ar­ba Col­bur­no mo­kyk­la, nuo stu­di­jų mo­kes­čių at­lei­džia, juos su­ma­ži­na ar­ba bent jų ne­di­di­na. Pro­tes­tuo­to­jai ra­gi­na „su­stab­dy­ti jau ir taip ast­ro­no­miš­kai di­de­lių mo­kes­čių kėlimą.“

Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti, kad skan­da­lą pro­tes­to me­tu „Dia­mond“ pa­sta­te su­kė­lė ne ta­ria­mas stu­den­tų ag­re­sy­vu­mas, o mo­kyk­los ap­sau­gi­nių ban­dy­mai už­ra­kin­ti pro­tes­tuo­to­jus ant­ra­me pa­sta­to aukš­te. Sa­vo veiks­mus prieš stu­den­tus jie grin­dė tuo, kad „jiems taip bu­vo liep­ta“ ir „jie tik no­rė­jo pa­tik­rin­ti, ar du­rys užsirakina“.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Pro­tes­tuo­to­jai pa­ste­bi, kad vie­nas žy­miau­sių mo­kyk­los šū­kių „me­ni­nin­kas kaip pi­lie­tis“ pa­sta­rų­jų įvy­kių kon­teks­te įgau­na iro­niš­ką at­spal­vį. Mi­nė­tos stu­den­tų gru­pės na­rys džia­zo trom­bo­nis­tas Ja­cob Mels­ha sa­ko: „Man ky­la juo­kas, kad esa­me smer­kia­mi pra­dė­ję elg­tis mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je taip, kaip bu­vo­me mokyti.“

Didesni mokesčiai – didesnė problema

Stu­di­jų mo­kes­čiai jau de­šimt­me­čius ky­la ne tik Juil­liar­do kon­ser­va­to­ri­jo­je, bet ir di­džio­jo­je da­ly­je JAV uni­ver­si­te­tų. Ne­pai­sant pa­n­de­mi­jos ir stu­di­jų nuo­to­li­niu bū­du, mo­kes­čiai ky­la to­liau, o be­veik pen­kias­de­šimt mi­li­jo­nų ame­ri­kie­čių yra įsi­sko­li­nę dėl studijų.

Kon­ser­va­to­ri­ją bai­gę stu­den­tai daž­nai ne­ga­li grą­žin­ti stu­di­jų pas­ko­lų ir yra pri­vers­ti įsi­dar­bin­ti ne me­no sri­ty­je. Ši prob­le­ma pra­min­ta Juil­liar­do efek­tu – to­kio­je fi­nan­si­nė­je kri­zė­je at­si­du­ria ko­ne pu­sė mo­kyk­los alum­nų. Net jei­gu šie­met pa­kel­ti mo­kes­čiai Juil­liar­do kon­ser­va­to­ri­jo­je ir tu­rė­tų pa­tei­si­na­mą prie­žas­tį, tai vis tiek ne­pa­tei­sin­tų uni­ver­si­te­to va­do­vy­bės el­ge­sio pro­tes­tuo­to­jų atžvilgiu.

Taip pat skaityk