/

„Noriu grįžti namo“: užsienio studentai Ukrainoje

Artėjant Rusijos pajėgoms užsienio studentai Ukrainoje pasakoja apie savo bandymus išvykti iš Dnipro.

Tuščios Dnipro gatvės, nufotografuotos miestą bandančio palikti medicinos studento. Adamo Hadouiri nuotrauka

Ru­si­jos ka­riams ju­dant po ša­lį Dnip­ro me­di­ci­nos mo­kyk­lo­se stu­di­juo­jan­tys tarp­tau­ti­niai stu­den­tai ieš­ko bū­dų iš­vyk­ti iš Uk­rai­nos. Cent­ri­nės Uk­rai­nos mies­te anks­tų ket­vir­ta­die­nio ry­tą pa­si­gir­do spro­gi­mai Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui pra­dė­jus pla­taus mas­to ša­lies puolimą.

Dnip­ro me­di­ci­nos ins­ti­tu­te stu­di­juo­ja apie 2 000 už­sie­nio pi­lie­čių, iš ku­rių dau­ge­lis at­si­lie­pė į bri­tų dien­raš­čio „The Gu­ar­dian“ ra­gi­ni­mą pa­pa­sa­ko­ti apie si­tu­aci­ją vietoje.

Tarp jų bu­vo ir 22 me­tų Zo­hi­ras Ali iš Man­čes­te­rio, ku­ris tre­čius me­tus stu­di­juo­ja odon­to­lo­gi­ją. Jis kal­bė­jo iš pri­va­taus ve­žė­jo au­to­bu­so, ke­liau­jan­čio link Lvo­vo, ku­ria­me bu­vo 49 stu­den­tai iš Eu­ro­pos, Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Af­ri­kos. Po­kal­bio me­tu jo ke­lio­nė bu­vo be­si­tę­sian­ti jau be­veik 24 va­lan­das. Tarp ki­tų ke­lei­vių bu­vo du stu­den­tams pri­klau­san­tys šunys.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Apie 130 eu­rų as­me­niui kai­na­vu­sią ke­lio­nę au­to­bu­su grei­tai su­or­ga­ni­za­vo me­di­ci­nos stu­den­tų agen­tū­ra, ku­ri re­mia jo stu­di­jas už­sie­ny­je. Au­to­bu­sas iš­vy­ko ket­vir­ta­die­nį 18 val. Ali, ku­ris nuo­lat bend­rau­ja su sa­vo tė­vais, bro­liu ir se­se­ri­mi Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, sa­kė: „Kiek­vie­nas sten­gia­si iš­lik­ti kuo po­zi­ty­ves­nis. Va­kar va­ka­re spren­di­mas iš­vyk­ti bu­vo pri­im­tas sku­bo­tai ir ne­spė­jo­me su­si­rink­ti vi­sų daiktų.“

Stu­den­tai pa­li­ko daug sa­vo daik­tų ir di­džią­ją da­lį sa­vo dar­bų, ku­rie, bai­mi­na­mės, nu­eis per­niek. Ga­lė­jau su­si­krau­ti tik du krep­šius. Au­to­bu­sų kom­pa­ni­ja re­ko­men­da­vo su sa­vi­mi ne­si­im­ti jo­kio sun­kaus bagažo.

Prieš mums at­vyks­tant iki au­to­bu­so vis­kas bu­vo ty­lu, nie­kas ne­pra­ta­rė nė žo­džio. Stu­den­tai ne­ri­mau­ja, ar jie ka­da nors grįš baig­ti stu­di­jų, ar gaus pa­žy­mė­ji­mus, ar jų kre­den­cia­lai bus per­kel­ti per­kel­ti į ki­tus tarp­tau­ti­nius uni­ver­si­te­tus. Ar jiems vėl vis­ką teks pra­dė­ti nuo nu­lio? Šiuo me­tu aš tie­siog no­riu bū­ti namuose.“

Tarp­tau­ti­niai stu­den­tai au­to­bu­se pa­ke­liui į Lvo­vą penk­ta­die­nį. Zo­hir Ali nuotrauka

Anot Ali, JK am­ba­sa­da jam pra­ne­šė, kad jis ga­lės kirs­ti sie­ną su Len­ki­ja, to­dėl jis liks au­to­bu­se. Tuo tar­pu ki­ti stu­den­tai, ku­rie dar ne­ga­vo pa­na­šių ga­ran­ti­jų iš sa­vo am­ba­sa­dų, bus iš­lai­pin­ti Lvo­ve. Kir­tęs sie­ną jis pla­nuo­ja sės­ti į pir­mą pa­si­tai­kiu­sį skry­dį at­gal į JK.

18-me­tis ma­ro­kie­tis Ada­mas Ha­doui­ri, stu­di­juo­jan­tis Dnip­ro vals­ty­bi­nia­me me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, li­ko sa­vo nak­vy­nės na­muo­se Dnip­ro So­bor­ny ra­jo­ne su dar 50 stu­den­tų. „Vi­si yra pa­ni­ko­je ir pa­ti­ria st­re­są. Dau­gu­ma žmo­nių no­ri vyk­ti į Lvo­vą, ir, ži­no­ma, iš­veng­ti Ki­je­vo, nes tai ri­zi­kin­ga“, – sa­kė jis penktadienį.

„Lau­kiu, kol am­ba­sa­da im­sis veiks­mų. Jei­gu no­rė­čiau iš­vyk­ti į Len­ki­ją [be tin­ka­mos akre­di­ta­ci­jos], ga­lė­čiau bū­ti su­stab­dy­tas. Tai­gi iš es­mės lau­kiau, kol am­ba­sa­da ga­ran­tuos, kad ga­lė­siu kirs­ti sie­ną kar­tu su kitais.“

Ha­doui­ri sa­kė, kad po ket­vir­ta­die­nį pa­si­gir­du­sių spro­gi­mų gat­vė­se bu­vo ty­lu, o nuo 22 val. bu­vo pas­kelb­ta ko­men­dan­to va­lan­da. Jis dar ne­ma­tė ka­riš­kių, tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir grei­to­sios pa­gal­bos tarnybas.

Tuš­čios Dnip­ro gat­vės penk­ta­die­nį. Adam Ha­doui­ri nuotrauka

„Ne­ma­čiau daug į lau­ką iš­ei­nan­čių žmo­nių“, – sa­kė jis. „Gat­vės tuš­čios. Vi­si yra vi­du­je ar­ba ieš­ko slėp­tu­vių, ku­rio­se ga­lė­tų pa­si­slėp­ti. Šiuo me­tu mes lau­kia­me si­re­nų. Esu pa­si­ruo­šęs ei­ti į sa­vo slėp­tu­vę, kai tik jas išgirsiu.“

Iš Ma­ro­ko sos­ti­nės Ra­ba­to ki­lęs Ha­doui­ri ci­vi­li­nės sau­gos slėp­tu­vę maž­daug už pen­kių mi­nu­čių ke­lio nuo sa­vo nak­vy­nės na­mų, o tai, jo nuo­mo­ne, yra sau­giau nei slėp­tis rūsyje.

20-me­tė me­di­ci­nos stu­den­tė iš Ga­nos Ri­ta An­sah gy­ve­na Dnip­ro mies­te nuo 2019 m. Ga­nos am­ba­sa­da stu­den­tams pa­rū­pi­no au­to­bu­sus ke­lio­nei į Ru­mu­ni­ją, bet penk­ta­die­nio po­pie­tę jie bu­vo at­šauk­ti, vai­ruo­to­jams at­si­sa­kius leis­tis į kelionę.

Ji sa­kė, kad nuo to lai­ko am­ba­sa­da jai lie­pė pa­čiai su­si­ra­sti marš­ru­tą iš Uk­rai­nos. „Jau­čiuo­si ga­na vie­ni­ša“, – iš stu­den­tų bend­ra­bu­čio ne­to­li mies­to cent­ro sa­kė ji dienraščiui.

Prisijunk prie mūsų komandos:

„Dau­gu­ma žmo­nių ma­no aukš­te yra uk­rai­nie­čiai ir ma­ro­kie­čiai, to­dėl mes ne­kal­ba­me bend­ra kal­ba. Šiuo me­tu aš su­si­tel­ku­si krau­nu daik­tus ke­lio­nei, nors di­džią­ją da­lį dra­bu­žių tu­rė­siu pa­lik­ti. Mums bu­vo pa­tar­ta pa­si­im­ti tik ne­di­de­lę kuprinę.“

Ji pla­nuo­ji pir­ma­die­nį už 45 eurus nu­si­pirk­ti vie­šo­jo au­to­bu­so bi­lie­tą į Len­ki­ją – tai yra lai­ko­ma sau­giau­siu ke­lio­nės bū­du, nes ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos ga­li bū­ti bombarduojamos.


Euan O’Byr­ne Mul­li­gan, „‘I want to be ho­me:’ over­se­as stu­dents in Uk­rai­ne se­ek sa­fe rou­tes out“, The Gu­ar­dian, 2022 02 26.

Iš ang­lų kal­bos ver­tė Do­mas Lavrukaitis.

Taip pat skaityk