/

Turkijos studentų pergalė prieš Erdoğaną

Šauksmininkų palaikymo susilaukę Turkijos studentai atstatydino autoritariniam šalies prezidentui lojalų rektorių.

Protestuotojai Stambulo Boğaziçi universitete. Ozan Kose, ​AFP, ​Getty Images nuotrauka

Lie­pos vi­du­ry­je au­to­ri­ta­ri­nis Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Ta­y­y­i­pas Er­doğa­nas po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės pro­tes­tų at­lei­do jo rek­to­rių, pra­ne­ša Vo­kie­ti­jos sa­vaitraš­tis „Die Zeit“.

Dar va­sa­rį šauks­mi­nin­kų frak­ci­jos VU ir VDU stu­den­tų par­la­men­tuo­se pa­tei­kė Tur­ki­jo­je pro­tes­tuo­jan­čių stu­den­tų pa­lai­ky­mo re­zo­liu­ci­jas, ku­rios bu­vo skir­tos Tur­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dai Lietuvoje.

Boğa­ziçi yra ge­riau­sias vals­ty­bi­nis uni­ver­si­te­tas ša­ly­je, ku­rio­je ga­lin­tys sau tai leis­ti ver­čiau mo­ka už vie­tą vie­no­je iš pri­va­čių aukš­tų­jų. Pa­sta­ro­sios yra žy­miai ge­riau ap­rū­pin­tos nei vals­ty­bi­nės. Čia – ir mo­der­nes­nė įran­ga, ir ge­riau ap­mo­ka­mi dės­ty­to­jai. Tuo tar­pu į Boğa­ziçi įsto­ja tik iki vie­no pro­cen­to ge­riau­siai iš­lai­kiu­sių­jų vals­ty­bi­nius sto­ja­muo­sius egzaminus.

Tai­gi, šis uni­ver­si­te­tas nė­ra vie­ta tik la­biau­siai pra­ku­tu­sioms šei­moms ar dau­giau­siai už­dirb­ti no­rin­tiems dės­ty­to­jams. Čia bu­ria­si li­be­ra­lių pa­žiū­rų aka­de­mi­nis eli­tas, o uni­ver­si­te­to ki­to­niš­ku­mą bent sim­bo­liš­kai liu­di­ja tik ang­lų kal­ba dės­to­mi kur­sai – tra­di­ci­ja nuo lai­kų, kai uni­ver­si­te­to pa­tal­po­se vei­kė itin pres­ti­ži­nis pri­va­tus ame­ri­kie­čių Ro­ber­to ko­le­džas. Tu­rint ome­ny griež­tą at­ran­ką ir vy­rau­jan­tį ins­ti­tu­ci­nį po­žiū­rį, Boğa­ziçi uni­ver­si­te­te at­si­du­ria tik tie, ku­rie tik­rai no­ri ten būti.

Patiko straipsnis? Paremk mūsų autorius:

Šių me­tų sau­sį ap­ei­da­mas įpras­ti­nes aka­de­mi­nes pro­ce­dū­ras ir at­im­da­mas pro­fe­sū­ros bal­so tei­sę Er­doğa­nas pa­sky­rė Me­lih Bu­lu Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi. Bu­lu, anks­čiau dės­tęs šia­me uni­ver­si­te­te, ne­pa­si­žy­mė­jo ak­ty­via aka­de­mi­ne veik­la ir bu­vo ap­kal­tin­tas pla­gia­tu sa­vo diser­ta­ci­jo­je. Aki­vaiz­du, kad Bu­lu pa­sky­ri­mą ga­vo tik dėl to, jog bu­vo il­ga­me­tis Er­doğa­no Tei­sin­gu­mo ir plėt­ros (AKP) par­ti­jos funk­cio­nie­rius. Jo pa­sky­ri­mas – tai tik vie­nas žings­nis il­ga­lai­kė­je Tur­ki­jos re­ži­mo stra­te­gi­jo­je su­t­ram­dy­ti už­si­spy­ru­sią ša­lies stu­den­ti­ją ir profesūrą. 

Pa­sta­rai­siais me­tais AKP vis daž­niau ėmė­si po­li­ci­jos ope­ra­ci­jų Tur­ki­jos uni­ver­si­te­tų mies­te­liuo­se. Pa­mi­nė­ti­na, kad pa­pras­tai uni­ver­si­te­tai šio­je ša­ly­je vei­kia kaip ne­pri­klau­so­mos ins­ti­tu­ci­jos – jos tu­ri sa­vo erd­ves su at­ski­rais var­tais, gat­vė­mis, val­gyk­lo­mis ir sa­vo ap­sau­ga. Pa­vyz­džiui, Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­ja Stam­bu­le pla­čiai drie­kia­si eu­ro­pi­nės mies­to da­lies nuo­kal­ne Bos­fo­ro są­siau­rio link. Čia ga­li­ma ras­ti ap­žval­gos aikš­te­les, gi­re­les su suo­liu­kais ir ap­sau­gos sau­go­mą įėji­mą, pro ku­rį pra­ei­si tik su stu­den­to pa­žy­mė­ji­mu. Po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­jo­je bu­vo re­ži­mo žen­klas – da­bar jus val­dy­si­me mes.

TAIP PAT SKAITYK

Po Bu­lu pa­sky­ri­mo Boğa­ziçi pro­fe­sū­ra at­si­sa­kė to­liau dirb­ti. Jų pa­si­prie­ši­ni­mas pra­si­dė­jo ak­ci­ja, ku­rios me­tu dės­ty­to­jai prie­šais rek­to­ra­tą esan­čio­je pie­vo­je su­sė­do at­su­kę nu­ga­ras į nau­jai pa­skir­to uni­ver­si­te­to va­do­vo biu­rą. Uni­ver­si­te­te pra­si­dė­jus po­li­ci­jos veiks­mams į pro­tes­tus įsi­trau­kė ir stu­den­tai – ne­pai­sant aša­ri­nių du­jų, jie ėmė­si blo­kuo­ti pra­ėji­mus į uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­ją. Pro­tes­tai pa­pli­to po ki­tus ša­lies uni­ver­si­te­tus ir miestus.

Lie­pos 15-ąją Er­doğa­nas at­šau­kė Bu­lu iš rek­to­riaus pa­rei­gų. Ro­dos, kad pa­sta­ra­sis pats ne­ga­lė­jo tuo pa­ti­kė­ti ir iš pra­džių sa­vo Ins­tag­ra­mo pa­sky­ro­je at­me­tė to­kias nau­jie­nas. Vis­gi ga­liau­siai spren­di­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas ofi­cia­liai ir rek­to­riaus pa­rei­gas per­ėmė Bu­lu pa­va­duo­to­jas, fi­zi­kos moks­lų pro­fe­so­rius Mehmet Na­ci İnci.

Prisijunk prie vienintelės pažangios studentų organizacijos Lietuvoje:

Kas bus to­liau? Nė­ra ti­kė­ti­na, kad re­ži­mas ke­ti­na su­švel­nin­ti sa­vo po­zi­ci­ją uni­ver­si­te­tų at­žvil­giu. Boğa­ziçi so­li­da­ru­mo tink­las, į ku­rį su­si­bū­rė pro­tes­tuo­to­jai, skel­bia, kad jų pa­si­prie­ši­ni­mas su­si­jęs ne su pa­vie­niais as­me­ni­mis, bet su griež­tos ran­kos po­li­ti­ka uni­ver­si­te­tuo­se, sa­vi­val­dy­bė­se ir po­li­ti­ko­je apskritai.

Vis­gi aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės pro­tes­tai ro­do, kad Tur­ki­jo­je vis dar ver­ta prie­šin­tis. Tai taip pat žen­klas, kad ne­ma­ža da­lis ša­lies ne­si­ta­pa­ti­na su Er­doğa­nu – kaip kar­tais ga­li pa­si­ro­dy­ti iš Va­ka­rų jam ski­ria­mo dė­me­sio. Stam­bu­le jau dve­jus me­tus me­ro pa­rei­gas ei­na opo­zi­ci­nės Liau­dies res­pub­li­ko­nų par­ti­jos at­sto­vas, o kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai jau pus­bal­siu kal­ba apie „sul­to­no sau­lė­ly­dį“ – Er­doğa­no eros pa­bai­gą. Gal­būt apie ją kal­bė­ti per anks­ti ir gal­būt si­tu­aci­ja pa­si­da­rys pras­tes­nė prieš jai pra­de­dant tai­sy­tis. Ta­čiau rei­kia mo­kė­ti kiek ga­li­ma il­giau džiaug­tis ir ma­žo­mis pergalėmis.

Vie­na­me Twitte­rio vi­deo nu­fil­muo­tas po uni­ver­si­te­to mies­te­lį ry­te vaikš­ti­nė­jan­tis nau­ja­sis rek­to­rius Na­ci İnci. Prie jo pri­bė­gę sa­vo per­ga­lės ap­svai­gin­ti stu­den­tai šau­kia „Spruk, Na­ci, spruk! Stu­den­tai ateina!“

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk