/

Turkijos studentų pergalė prieš Erdoğaną

Šauksmininkų palaikymo susilaukę Turkijos studentai atstatydino autoritariniam šalies prezidentui lojalų rektorių.

Protestuotojai Stambulo Boğaziçi universitete. Ozan Kose, ​AFP, ​Getty Images nuotrauka

Lie­pos vi­du­ry­je au­to­ri­ta­ri­nis Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Ta­y­y­i­pas Er­doğa­nas po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės pro­tes­tų at­lei­do jo rek­to­rių, pra­ne­ša Vo­kie­ti­jos sa­vaitraš­tis „Die Zeit“.

Dar va­sa­rį šauks­mi­nin­kų frak­ci­jos VU ir VDU stu­den­tų par­la­men­tuo­se pa­tei­kė Tur­ki­jo­je pro­tes­tuo­jan­čių stu­den­tų pa­lai­ky­mo re­zo­liu­ci­jas, ku­rios bu­vo skir­tos Tur­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dai Lietuvoje.

Boğa­ziçi yra ge­riau­sias vals­ty­bi­nis uni­ver­si­te­tas ša­ly­je, ku­rio­je ga­lin­tys sau tai leis­ti ver­čiau mo­ka už vie­tą vie­no­je iš pri­va­čių aukš­tų­jų. Pa­sta­ro­sios yra žy­miai ge­riau ap­rū­pin­tos nei vals­ty­bi­nės. Čia – ir mo­der­nes­nė įran­ga, ir ge­riau ap­mo­ka­mi dės­ty­to­jai. Tuo tar­pu į Boğa­ziçi įsto­ja tik iki vie­no pro­cen­to ge­riau­siai iš­lai­kiu­sių­jų vals­ty­bi­nius sto­ja­muo­sius egzaminus.

Tai­gi, šis uni­ver­si­te­tas nė­ra vie­ta tik la­biau­siai pra­ku­tu­sioms šei­moms ar dau­giau­siai už­dirb­ti no­rin­tiems dės­ty­to­jams. Čia bu­ria­si li­be­ra­lių pa­žiū­rų aka­de­mi­nis eli­tas, o uni­ver­si­te­to ki­to­niš­ku­mą bent sim­bo­liš­kai liu­di­ja tik ang­lų kal­ba dės­to­mi kur­sai – tra­di­ci­ja nuo lai­kų, kai uni­ver­si­te­to pa­tal­po­se vei­kė itin pres­ti­ži­nis pri­va­tus ame­ri­kie­čių Ro­ber­to ko­le­džas. Tu­rint ome­ny griež­tą at­ran­ką ir vy­rau­jan­tį ins­ti­tu­ci­nį po­žiū­rį, Boğa­ziçi uni­ver­si­te­te at­si­du­ria tik tie, ku­rie tik­rai no­ri ten būti.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Šių me­tų sau­sį ap­ei­da­mas įpras­ti­nes aka­de­mi­nes pro­ce­dū­ras ir at­im­da­mas pro­fe­sū­ros bal­so tei­sę Er­doğa­nas pa­sky­rė Me­lih Bu­lu Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi. Bu­lu, anks­čiau dės­tęs šia­me uni­ver­si­te­te, ne­pa­si­žy­mė­jo ak­ty­via aka­de­mi­ne veik­la ir bu­vo ap­kal­tin­tas pla­gia­tu sa­vo diser­ta­ci­jo­je. Aki­vaiz­du, kad Bu­lu pa­sky­ri­mą ga­vo tik dėl to, jog bu­vo il­ga­me­tis Er­doğa­no Tei­sin­gu­mo ir plėt­ros (AKP) par­ti­jos funk­cio­nie­rius. Jo pa­sky­ri­mas – tai tik vie­nas žings­nis il­ga­lai­kė­je Tur­ki­jos re­ži­mo stra­te­gi­jo­je su­t­ram­dy­ti už­si­spy­ru­sią ša­lies stu­den­ti­ją ir profesūrą. 

Pa­sta­rai­siais me­tais AKP vis daž­niau ėmė­si po­li­ci­jos ope­ra­ci­jų Tur­ki­jos uni­ver­si­te­tų mies­te­liuo­se. Pa­mi­nė­ti­na, kad pa­pras­tai uni­ver­si­te­tai šio­je ša­ly­je vei­kia kaip ne­pri­klau­so­mos ins­ti­tu­ci­jos – jos tu­ri sa­vo erd­ves su at­ski­rais var­tais, gat­vė­mis, val­gyk­lo­mis ir sa­vo ap­sau­ga. Pa­vyz­džiui, Boğa­ziçi uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­ja Stam­bu­le pla­čiai drie­kia­si eu­ro­pi­nės mies­to da­lies nuo­kal­ne Bos­fo­ro są­siau­rio link. Čia ga­li­ma ras­ti ap­žval­gos aikš­te­les, gi­re­les su suo­liu­kais ir ap­sau­gos sau­go­mą įėji­mą, pro ku­rį pra­ei­si tik su stu­den­to pa­žy­mė­ji­mu. Po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­jo­je bu­vo re­ži­mo žen­klas – da­bar jus val­dy­si­me mes.

TAIP PAT SKAITYK

Po Bu­lu pa­sky­ri­mo Boğa­ziçi pro­fe­sū­ra at­si­sa­kė to­liau dirb­ti. Jų pa­si­prie­ši­ni­mas pra­si­dė­jo ak­ci­ja, ku­rios me­tu dės­ty­to­jai prie­šais rek­to­ra­tą esan­čio­je pie­vo­je su­sė­do at­su­kę nu­ga­ras į nau­jai pa­skir­to uni­ver­si­te­to va­do­vo biu­rą. Uni­ver­si­te­te pra­si­dė­jus po­li­ci­jos veiks­mams į pro­tes­tus įsi­trau­kė ir stu­den­tai – ne­pai­sant aša­ri­nių du­jų, jie ėmė­si blo­kuo­ti pra­ėji­mus į uni­ver­si­te­to te­ri­to­ri­ją. Pro­tes­tai pa­pli­to po ki­tus ša­lies uni­ver­si­te­tus ir miestus.

Lie­pos 15-ąją Er­doğa­nas at­šau­kė Bu­lu iš rek­to­riaus pa­rei­gų. Ro­dos, kad pa­sta­ra­sis pats ne­ga­lė­jo tuo pa­ti­kė­ti ir iš pra­džių sa­vo Ins­tag­ra­mo pa­sky­ro­je at­me­tė to­kias nau­jie­nas. Vis­gi ga­liau­siai spren­di­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas ofi­cia­liai ir rek­to­riaus pa­rei­gas per­ėmė Bu­lu pa­va­duo­to­jas, fi­zi­kos moks­lų pro­fe­so­rius Mehmet Na­ci İnci.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Kas bus to­liau? Nė­ra ti­kė­ti­na, kad re­ži­mas ke­ti­na su­švel­nin­ti sa­vo po­zi­ci­ją uni­ver­si­te­tų at­žvil­giu. Boğa­ziçi so­li­da­ru­mo tink­las, į ku­rį su­si­bū­rė pro­tes­tuo­to­jai, skel­bia, kad jų pa­si­prie­ši­ni­mas su­si­jęs ne su pa­vie­niais as­me­ni­mis, bet su griež­tos ran­kos po­li­ti­ka uni­ver­si­te­tuo­se, sa­vi­val­dy­bė­se ir po­li­ti­ko­je apskritai.

Vis­gi aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės pro­tes­tai ro­do, kad Tur­ki­jo­je vis dar ver­ta prie­šin­tis. Tai taip pat žen­klas, kad ne­ma­ža da­lis ša­lies ne­si­ta­pa­ti­na su Er­doğa­nu – kaip kar­tais ga­li pa­si­ro­dy­ti iš Va­ka­rų jam ski­ria­mo dė­me­sio. Stam­bu­le jau dve­jus me­tus me­ro pa­rei­gas ei­na opo­zi­ci­nės Liau­dies res­pub­li­ko­nų par­ti­jos at­sto­vas, o kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai jau pus­bal­siu kal­ba apie „sul­to­no sau­lė­ly­dį“ – Er­doğa­no eros pa­bai­gą. Gal­būt apie ją kal­bė­ti per anks­ti ir gal­būt si­tu­aci­ja pa­si­da­rys pras­tes­nė prieš jai pra­de­dant tai­sy­tis. Ta­čiau rei­kia mo­kė­ti kiek ga­li­ma il­giau džiaug­tis ir ma­žo­mis pergalėmis.

Vie­na­me Twitte­rio vi­deo nu­fil­muo­tas po uni­ver­si­te­to mies­te­lį ry­te vaikš­ti­nė­jan­tis nau­ja­sis rek­to­rius Na­ci İnci. Prie jo pri­bė­gę sa­vo per­ga­lės ap­svai­gin­ti stu­den­tai šau­kia „Spruk, Na­ci, spruk! Stu­den­tai ateina!“

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk