/

Turkijos studentai prieš autoritarinį režimą

Vieno iš prestižinių Turkijos universitetų studentai ir darbuotojai protestuoja prieš prezidento Erdogano naujai paskirtą rektorių.

Protestuojantys Turkijos studentai. Umit Bektas, Reuters nuotrauka

„Bū­da­mas už­sie­nio stu­den­tu sve­ti­mo­je ša­ly­je ne­tu­riu daug pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ga­lė­čiau bur­tis. Ne­ga­liu ra­šy­ti net so­li­da­ru­mo laiš­kų, nes ne­tu­riu tin­ka­mos plat­for­mos. Ma­ty­da­mas šių įvy­kių svar­bą ir ban­gas, ku­rias tai su­kė­lė Tur­ki­jo­je (ti­kiuo­si grei­tai ir Eu­ro­po­je), pa­ma­niau, kad jums tai ga­li rū­pė­ti. Jei vie­na ar ke­lios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ar uni­ver­si­te­tai pa­ro­dy­tų so­li­da­ru­mą per­žen­gian­tį sie­nas, tai tap­tų itin rei­ka­lin­ga pa­ra­ma ir su­teik­tų drą­sos pro­tes­tuo­to­jams ne­su­sto­ti. Ti­kiu, kad bū­nant prie­ky­je tų, ku­rie ne­si­taiks­to su Er­do­ga­no sie­kiu pa­ža­bo­ti aka­de­mi­nę lais­vę Eu­ro­po­je, or­ga­ni­za­ci­jai su­teik­tų gar­bin­go dė­me­sio“, – to­kiais žo­džiais į Šauks­mą krei­pė­si stu­den­tas iš Tur­ki­jos, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tis Vilniuje.

Ko ge­ro, dau­ge­liui pro akis pra­sly­do ži­nias­klai­dos pra­ne­ši­mas apie ei­li­nį Tur­ki­jos au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo su­si­rė­mi­mą su pro­tes­tuo­to­jais. Va­sa­rio pir­mą­ją Tur­ki­jos po­li­ci­ja su­lai­kė 159 žmo­nes, ku­rie Stam­bu­le pro­tes­ta­vo prieš pre­zi­den­to Ta­y­y­i­po Er­do­ga­no pa­skir­tą nau­ją uni­ver­si­te­to rek­to­rių pres­ti­ži­nia­me Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­te. Me­li­has Bu­lu, Er­do­ga­no par­ti­jos kan­di­da­tas 2015 m. par­la­men­to rin­ki­muo­se, yra pir­ma­sis rek­to­rius, iš­rink­tas ne iš uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rių nuo ka­ri­nio per­vers­mo Tur­ki­jo­je 1980 m. Dar prieš ne­pa­vy­ku­sį vals­ty­bės per­vers­mą 2016 m. Er­do­ga­nas iš uni­ver­si­te­tų pa­ša­li­no tūks­tan­čius aka­de­mi­kų, pa­si­ra­šiu­sių pe­ti­ci­ją už tai­ką su kur­dų ko­vo­to­jais. Tais pa­čiais me­tais jis iš­lei­do pre­zi­den­ti­nį dek­re­tą, su­tei­ku­sį tei­sę pre­zi­den­tui skir­ti uni­ver­si­te­tų rek­to­rius, ir to­liau di­di­no sa­vo įta­ką Tur­ki­jos so­cia­li­niam ir kul­tū­ri­niam gyvenimui. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Stu­den­tai Stam­bu­le pro­tes­tuo­ja jau dau­giau nei mė­ne­sį. Po pir­mų­jų pro­tes­tų bent 30 stu­den­tų bu­vo su­im­ti po­li­ci­jos rei­dų me­tu sa­vo na­muo­se ar pa­lai­ko­mo­sio­se ak­ci­jo­se ki­tuo­se mies­tuo­se. Dėl to stu­den­tai ėmė­si ki­tų pro­tes­to for­mų – ėmė kur­ti me­no pa­ro­das, ka­ri­ka­tū­ras, kur­ti ir dai­nuo­ti dai­nas uni­ver­si­te­te. The New York Ti­mes pra­ne­ša, kad kas­dien uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė iš­si­ri­kiuo­ja ty­lia­me pro­tes­te uni­ver­si­te­to kie­mo pie­ve­lė­je ir at­su­ka nu­ga­ras į rek­to­riaus ka­bi­ne­to langus. 

Pir­ma­die­nį stu­den­tams te­ko su­si­g­rum­ti su po­li­ci­ja. Pro­tes­tuo­to­jai rei­ka­la­vo pa­leis­ti ke­tu­ris su­im­tuo­sius, su­lai­ky­tus už  me­no kū­ri­nį LGBTQ te­ma. Į ma­si­nį pro­tes­tą stu­den­tai taip pat kvie­tė pro­fe­si­nes są­jun­gas ir po­li­ti­nes par­ti­jas. Ai­dint šū­kiams „Po­li­ci­ja, iš­eik“ ir „Uni­ver­si­te­tai yra mū­sų“, po­li­ci­ja įsi­bro­vė į uni­ver­si­te­to mies­te­lį, už­t­vė­rė pag­rin­di­nį įėji­mą ir pra­dė­jo su­imi­nė­ti studentus. 

Mi­nė­ta­me kū­ri­ny­je vai­vo­rykš­tės spal­vų vė­lia­va bu­vo pa­vaiz­duo­ta ša­lia šven­čiau­sios isla­mo šven­tyk­los – Ka­abos. Prieš au­to­rius pra­dė­ta šmeiž­to kam­pa­ni­ja su gra­si­ni­mais mir­ti­mi ir val­dan­čio­sios par­ti­jos na­rių iš­puo­liais so­cia­li­niuo­se tink­luo­se,  o Tur­ki­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras juos vie­šai pa­va­di­no „LGBT iš­kry­pė­liais“. LGBTI+ stu­di­jų klu­bas Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­te bu­vo už­da­ry­tas ir jo na­riai ga­li­mai bus tei­sia­mi dėl ab­sur­diš­kų kal­ti­ni­mų te­ro­ris­ti­ne veik­la ir propaganda.

Vie­no ge­riau­sių Tur­ki­jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai ne­lin­kę pa­si­duo­ti ir ža­da tęs­ti pro­tes­tus tol, kol rek­to­rius Bu­lu pa­si­trauks iš sa­vo pa­rei­gų. Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­tas Tur­ki­jo­je iš­si­ski­ria sa­vo lais­vos ir pro­g­re­sy­vios min­ties tra­di­ci­ja, to­dėl stu­den­tai bai­mi­na­si pra­ras­ti šią oa­zę au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo apsupty. 

Martynas Butkus

Martynas Butkus yra VDU istorijos doktorantas. Trečią kadenciją iš eilės eina VDU studentų parlamento nario pareigas, yra Šauksmo draugijos VDU iždininkas ir vienas iš jos žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk