/

Turkijos studentai prieš autoritarinį režimą

Vieno iš prestižinių Turkijos universitetų studentai ir darbuotojai protestuoja prieš prezidento Erdogano naujai paskirtą rektorių.

Protestuojantys Turkijos studentai. Umit Bektas, Reuters nuotrauka

„Bū­da­mas už­sie­nio stu­den­tu sve­ti­mo­je ša­ly­je ne­tu­riu daug pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ga­lė­čiau bur­tis. Ne­ga­liu ra­šy­ti net so­li­da­ru­mo laiš­kų, nes ne­tu­riu tin­ka­mos plat­for­mos. Ma­ty­da­mas šių įvy­kių svar­bą ir ban­gas, ku­rias tai su­kė­lė Tur­ki­jo­je (ti­kiuo­si grei­tai ir Eu­ro­po­je), pa­ma­niau, kad jums tai ga­li rū­pė­ti. Jei vie­na ar ke­lios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ar uni­ver­si­te­tai pa­ro­dy­tų so­li­da­ru­mą per­žen­gian­tį sie­nas, tai tap­tų itin rei­ka­lin­ga pa­ra­ma ir su­teik­tų drą­sos pro­tes­tuo­to­jams ne­su­sto­ti. Ti­kiu, kad bū­nant prie­ky­je tų, ku­rie ne­si­taiks­to su Er­do­ga­no sie­kiu pa­ža­bo­ti aka­de­mi­nę lais­vę Eu­ro­po­je, or­ga­ni­za­ci­jai su­teik­tų gar­bin­go dė­me­sio“, – to­kiais žo­džiais į Šauks­mą krei­pė­si stu­den­tas iš Tur­ki­jos, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­tis Vilniuje.

Ko ge­ro, dau­ge­liui pro akis pra­sly­do ži­nias­klai­dos pra­ne­ši­mas apie ei­li­nį Tur­ki­jos au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo su­si­rė­mi­mą su pro­tes­tuo­to­jais. Va­sa­rio pir­mą­ją Tur­ki­jos po­li­ci­ja su­lai­kė 159 žmo­nes, ku­rie Stam­bu­le pro­tes­ta­vo prieš pre­zi­den­to Ta­y­y­i­po Er­do­ga­no pa­skir­tą nau­ją uni­ver­si­te­to rek­to­rių pres­ti­ži­nia­me Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­te. Me­li­has Bu­lu, Er­do­ga­no par­ti­jos kan­di­da­tas 2015 m. par­la­men­to rin­ki­muo­se, yra pir­ma­sis rek­to­rius, iš­rink­tas ne iš uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nės na­rių nuo ka­ri­nio per­vers­mo Tur­ki­jo­je 1980 m. Dar prieš ne­pa­vy­ku­sį vals­ty­bės per­vers­mą 2016 m. Er­do­ga­nas iš uni­ver­si­te­tų pa­ša­li­no tūks­tan­čius aka­de­mi­kų, pa­si­ra­šiu­sių pe­ti­ci­ją už tai­ką su kur­dų ko­vo­to­jais. Tais pa­čiais me­tais jis iš­lei­do pre­zi­den­ti­nį dek­re­tą, su­tei­ku­sį tei­sę pre­zi­den­tui skir­ti uni­ver­si­te­tų rek­to­rius, ir to­liau di­di­no sa­vo įta­ką Tur­ki­jos so­cia­li­niam ir kul­tū­ri­niam gyvenimui. 

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Stu­den­tai Stam­bu­le pro­tes­tuo­ja jau dau­giau nei mė­ne­sį. Po pir­mų­jų pro­tes­tų bent 30 stu­den­tų bu­vo su­im­ti po­li­ci­jos rei­dų me­tu sa­vo na­muo­se ar pa­lai­ko­mo­sio­se ak­ci­jo­se ki­tuo­se mies­tuo­se. Dėl to stu­den­tai ėmė­si ki­tų pro­tes­to for­mų – ėmė kur­ti me­no pa­ro­das, ka­ri­ka­tū­ras, kur­ti ir dai­nuo­ti dai­nas uni­ver­si­te­te. The New York Ti­mes pra­ne­ša, kad kas­dien uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė iš­si­ri­kiuo­ja ty­lia­me pro­tes­te uni­ver­si­te­to kie­mo pie­ve­lė­je ir at­su­ka nu­ga­ras į rek­to­riaus ka­bi­ne­to langus. 

Pir­ma­die­nį stu­den­tams te­ko su­si­g­rum­ti su po­li­ci­ja. Pro­tes­tuo­to­jai rei­ka­la­vo pa­leis­ti ke­tu­ris su­im­tuo­sius, su­lai­ky­tus už  me­no kū­ri­nį LGBTQ te­ma. Į ma­si­nį pro­tes­tą stu­den­tai taip pat kvie­tė pro­fe­si­nes są­jun­gas ir po­li­ti­nes par­ti­jas. Ai­dint šū­kiams „Po­li­ci­ja, iš­eik“ ir „Uni­ver­si­te­tai yra mū­sų“, po­li­ci­ja įsi­bro­vė į uni­ver­si­te­to mies­te­lį, už­t­vė­rė pag­rin­di­nį įėji­mą ir pra­dė­jo su­imi­nė­ti studentus. 

Mi­nė­ta­me kū­ri­ny­je vai­vo­rykš­tės spal­vų vė­lia­va bu­vo pa­vaiz­duo­ta ša­lia šven­čiau­sios isla­mo šven­tyk­los – Ka­abos. Prieš au­to­rius pra­dė­ta šmeiž­to kam­pa­ni­ja su gra­si­ni­mais mir­ti­mi ir val­dan­čio­sios par­ti­jos na­rių iš­puo­liais so­cia­li­niuo­se tink­luo­se,  o Tur­ki­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras juos vie­šai pa­va­di­no „LGBT iš­kry­pė­liais“. LGBTI+ stu­di­jų klu­bas Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­te bu­vo už­da­ry­tas ir jo na­riai ga­li­mai bus tei­sia­mi dėl ab­sur­diš­kų kal­ti­ni­mų te­ro­ris­ti­ne veik­la ir propaganda.

Vie­no ge­riau­sių Tur­ki­jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai ne­lin­kę pa­si­duo­ti ir ža­da tęs­ti pro­tes­tus tol, kol rek­to­rius Bu­lu pa­si­trauks iš sa­vo pa­rei­gų. Bo­ga­zi­ci uni­ver­si­te­tas Tur­ki­jo­je iš­si­ski­ria sa­vo lais­vos ir pro­g­re­sy­vios min­ties tra­di­ci­ja, to­dėl stu­den­tai bai­mi­na­si pra­ras­ti šią oa­zę au­to­ri­ta­ri­nio re­ži­mo apsupty. 

Martynas Butkus

Martynas Butkus yra VDU istorijos doktorantas, tiriantis Lietuvos pilietinės visuomenės istoriją, „Šauksmo“ draugijos vadovas ir vienas iš jos žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk