/

Vieningai už studentų ateitį?

Kelerius metus iš eilės VU SA renka savo prezidentą iš vieno kandidato. Ir nors šiais metais balsuojant intrigos nebuvo, konferencija duoda kelias užuominas, kas dedasi atstovybėje.

Šį šeš­ta­die­nį įvy­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Stu­den­tų at­sto­vy­bės kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je SA pre­zi­den­te iš­rink­ta Ne­da Žu­tau­tai­tė. Apie tai, ko­dėl šie rin­ki­mai ne­įp­ras­ti ir kas ap­skri­tai yra VU SA pre­zi­den­tas pa­sa­ko­ja VU stu­den­tas šauks­mi­nin­kas Do­mas Lavrukaitis.

JK studentų seksualinis gyvenimas

Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je Aukš­to­jo moks­lo po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas at­li­ko stu­den­tų ap­klau­są apie san­ty­kius ir sek­su­a­li­nį gy­ve­ni­mą. Iš­skir­ti­nis pla­taus mas­to ty­ri­mas tei­kia svar­bių įžvalgų.

Dau­gu­ma ap­klaus­tų­jų ma­no, kad te­stas, įver­ti­nan­tis ge­bė­ji­mą su­pras­ti su­ti­ki­mą už­si­im­ti ly­ti­niais san­ty­kiais, tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mas prieš pra­de­dant aukš­tą­jį moks­lą. Dau­giau nei pu­sė stu­den­tų tei­gia, kad ge­rai su­pran­ta, kas yra su­ti­ki­mas, ta­čiau tik treč­da­lis jau­čia­si už­tik­rin­tai ga­lin­tys tai pri­tai­ky­ti ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio ar ki­tų medžiagų.

Pa­žy­mė­ti­na, kad ap­klau­sa ro­do daug ma­žes­nį stu­den­tų sek­su­a­li­nį ak­ty­vu­mą, nei daž­nas įsi­vaiz­duo­ja: pra­dė­da­mi stu­di­jas net 43 pro­cen­tai stu­den­tų nė­ra pa­ty­rę sek­so. Tai reiš­kia, kad di­de­lė da­lis jau­nuo­lių sek­su­a­li­nį gy­ve­ni­mą pra­de­da stu­di­jų me­tais. Be­veik trys ket­vir­ta­da­liai stu­den­tų ma­no, kad jų anks­tes­nis iš­si­la­vi­ni­mas ne­pa­dė­jo pa­si­ruoš­ti sek­su­a­li­niams san­ty­kiams. Net treč­da­lis ap­klaus­tų­jų tei­gia dau­giau apie ly­ti­nį gy­ve­ni­mą iš­mo­kę iš por­no­gra­fi­jos nei iš for­ma­laus švietimo.

Anot ty­ri­mo au­to­rių, re­zul­ta­tai ro­do stu­den­tų pa­ra­mos po­rei­kį san­ty­kių ir sek­su­a­li­nio gy­ve­ni­mo sri­ty­je, esą rei­ka­lin­gas švie­ti­mas sek­su­a­li­nio su­ti­ki­mo tema.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Pekinas nusitaikė į Honkongo studentus

Hon­kon­go stu­den­tų ju­dė­ji­mui už lais­vę gre­sia vi­siš­kas nu­til­dy­mas. Ba­lan­džio vi­du­ry­je Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos laik­raš­čio „Liau­dies dien­raš­tis“ re­dak­ci­jos skil­ty­je Hon­kon­go uni­ver­si­te­to stu­den­tų są­jun­ga api­bū­din­ta kaip „pik­ty­bi­nis aug­lys, ku­rį bū­ti­na pa­ša­lin­ti“. Anot dien­raš­čio, „ri­bas per­žen­gę stu­den­tai ne­ga­li lik­ti be prie­žiū­ros“ po jų „pro­vo­ka­ci­jų ir dergimo“.

To­liau iš­var­din­ti stu­den­tų veiks­mai, ne­va įro­dan­tys „an­ti­ki­niš­ką blo­gio ke­lią ir Hon­kon­g’o ar­dy­mą“: stu­den­tų pub­li­ka­ci­jos pa­lai­kan­čios Hon­kon­go ne­pri­klau­so­my­bę, bend­rų lė­šų nau­do­ji­mas pro­de­mo­kra­tiš­kos spau­dos sklai­dai ir vie­šas pa­lai­ky­mas įka­lin­tam ne­pri­klau­so­mo Hon­kon­go die­no­raš­čio „Ap­p­le Dai­ly“ įkū­rė­jui Jim­my Lai. 

Šis pra­ne­ši­mas yra at­sa­kas į stu­den­tų są­jun­gos vie­šą laiš­ką vi­ce­kanc­le­riui Zhang Xiang, ku­ria­me Hon­kon­go stu­den­tai pa­smer­kė ag­re­sy­vią na­cio­na­li­nio sau­gu­mo švie­ti­mo kam­pa­ni­ją ir iš­pei­kė uni­ver­si­te­to val­džią už pro­fe­sio­na­lu­mo ne­pai­sy­mą ir pa­tai­ka­vi­mą režimui.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Nuo šiol Vokietijoje klimato apsauga – konstitucine teisė

Be­veik prieš pu­san­t­rų me­tų Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė pas­kel­bė Kli­ma­to ap­sau­gos įsta­ty­mą. Ta­čiau dėl per men­kų kli­ma­to įsi­pa­rei­go­ji­mų Fri­da­ys for Fu­tu­re ir ki­tų ju­dė­ji­mų už kli­ma­tą ak­ty­vis­tai ap­skun­dė įsta­ty­mo pro­jek­tą ša­lies kons­ti­tu­ci­niam teismui.

Teis­mas nu­ta­rė, kad įsta­ty­mas kons­ti­tu­ci­ją ati­tin­ka tik iš da­lies ir įpa­rei­go­jo vy­riau­sy­bę jį pa­to­bu­lin­ti. Anot teis­mo, šil­t­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­me­ti­mo ma­ži­ni­mo tiks­lai lai­ko­tar­piui po 2030 me­tų tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­ti griežčiau.

„Mes lai­mė­jo­me!“ po is­to­ri­nio teis­mo spren­di­mo džiau­gė­si vie­na iš ieš­ko­vių, pla­čiai ša­ly­je ži­no­ma kli­ma­to ak­ty­vis­tė Lui­sa Neubauer. 

Sa­vo spren­di­mą tei­sė­jai mo­ty­va­vo jau­nu ieš­ko­vų am­žiu­mi. Anot iš­aiš­ki­ni­mo, ne­pa­kan­ka­mas ter­ša­lų reg­la­men­ta­vi­mas ke­lia pa­vo­jų jau­ni­mo tei­sei į at­ei­tį. Įsta­ty­mų lei­dė­jas tu­ri im­tis prie­mo­nių, kad at­ei­ty­je bū­tų iš­sau­go­ta jau­ni­mo lais­vė gy­ven­ti be nei­gia­mų kli­ma­to kai­tos padarinių.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.