/

Kinija statys universitetą Budapešte

Pekinas ketina įgyvendinti prieštaringą projektą, kuris galimai leistų daryti įtaką Vengrijos aukštojo mokslo politikai.

Vengrijos premjeras Orbánas. Stephanie Lecocq, picture alliance, dpa nuotrauka

Ka­dai­se Ven­gri­jos sos­ti­nės Bu­da­peš­to Di­džia­ja­me tur­gu­je bu­vo pre­kiau­ja­ma gy­vu­liais, ja­vais ir dar­žo­vė­mis. Šian­dien ši vie­ta sto­vi ap­leis­ta. Vik­to­ro Or­bá­no vy­riau­sy­bė no­ri ją pri­kel­ti ant­ram gy­ve­ni­mui. Tiks­lui pa­siek­ti ji ra­do ne­įp­ras­tą part­ne­rį – Šan­cha­jaus Fu­da­no uni­ver­si­te­tas iki 2024 me­tų ša­lia Du­no­jaus pa­sta­tys sa­vo uni­ver­si­te­to miestelį.

Spren­di­mas ko­mu­nis­ti­nei Ki­ni­jai leis­ti įkur­ti uni­ver­si­te­to fi­lia­lą po­ko­mu­nis­ti­nė­je Ven­gri­jo­je yra prieš­ta­rin­gas – Bu­da­peš­to me­ras pro­tes­tuo­ja: čia jis pla­na­vo sta­ty­ti stu­den­tų bend­ra­bu­čius. Opo­zi­ci­ja bai­mi­na­si šni­pi­nė­ji­mo ir po­li­ti­nės įta­kos, o žur­na­lis­tų ty­ri­mai pa­ro­dė, kad už už­da­rų du­rų jau bu­vo su­tar­ta, jog pro­jek­tą fi­nan­suos Kinija.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Budapešto meras perspėja dėl Pekino įtakos

Ne­pa­ten­kin­ta ir Eu­ro­pos Są­jun­ga: Or­bá­no vy­riau­sy­bė ką tik iš ša­lies iš­stū­mė Geor­ge’o So­ro­so fi­nan­suo­ja­mą Cent­ri­nės Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tą. Vy­riau­sy­bė sklei­džia są­moks­lo teo­ri­ją, esą mi­li­jar­die­rius no­ri už­tvin­dy­ti Eu­ro­pą pa­bė­gė­liais. O da­bar ji lei­džia ša­ly­je kur­tis uni­ver­si­te­tui iš Kinijos.

Bu­da­peš­to me­ras, ar­šus Or­bá­no opo­nen­tas Ger­ge­ly Ka­rác­so­ny jau­čia­si ap­gau­tas: „Ga­li pa­aiš­kė­ti, kad mi­nist­ro pir­mi­nin­ko žo­dis nie­ko ver­tas.“ Me­ro su­pra­t­imu, tarp jo mies­to ir vy­riau­sy­bės bu­vo su­si­tar­ta Di­džio­jo tur­gaus vie­to­je sta­ty­ti bend­ra­bu­čius stu­den­tams. Ar­chi­tek­tų fir­mos „Snøhet­ta“ pro­jek­to pa­siū­ly­me ma­to­ma cent­ri­nė ha­lė su stik­lo fa­sa­dais, daug ža­lu­mos ir at­vi­ri laip­tai link upės.

Ka­rác­sa­ry pas­kel­bė, kad prie­šin­sis pro­jek­tui, jei Fu­da­no uni­ver­si­te­tas plė­sis į Ven­gri­ją. Jis pa­si­sa­ko prieš „eli­ti­nį uni­ver­si­te­tą“, esą tar­nau­jan­tį „Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos prin­ci­pams ir įtakai“.

Fu­da­no uni­ver­si­te­to mies­te­lis Bu­da­peš­te bū­tų skir­tas pen­kiems tūks­tan­čiams stu­den­tų. Tai bū­tų pir­ma­sis Šan­cha­jaus uni­ver­si­te­to fi­lia­las – ja­me Ki­ni­jo­je kaip ir ki­tuo­se šios ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se dės­to­mas pri­va­lo­mas mark­siz­mo-le­ni­niz­mo kursas. 

Or­bá­no vy­riau­sy­bė esą už­mer­kia akis prieš pa­vo­jų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ku­rį ke­lia Fu­da­no pro­jek­tas, – ba­lan­džio pa­bai­go­je Ven­gri­jos par­la­men­tą įspė­jo opo­zi­ci­jos na­rys Péter Un­gár. Anot jo, Ki­ni­ja ga­lė­tų aky­lai ste­bė­ti ir net­gi da­ry­ti įta­ką ki­tų Ven­gri­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų da­ly­kų tu­ri­niui, pa­vyz­džiui, dip­lo­ma­tų rengimui.

Bu­da­peš­tas, Ven­gri­ja. Fu­da­no uni­ver­si­te­to mies­te­lio pro­jek­tas. ZOA 3D, Snøhet­ta nuotrauka

Por­ta­lo www​.di​rek​t36​.hu žur­na­lis­tų ty­ri­mas taip pat pa­ro­dė, kad šio aka­de­mi­nio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą ir to­liau kont­ro­liuo­ja Ki­ni­ja. Pa­vyz­džiui, vy­riau­sy­bės pa­reng­to­se su­tar­ty­se nu­ma­to­ma, kad Bu­da­peš­to mies­tas iš Ki­ni­jos pa­si­sko­lins 1,5 mi­li­jar­dus eu­rų ir kad sta­ty­bos dar­bus prie Du­no­jaus vyk­dys Ki­ni­jos dar­bi­nin­kai, nau­do­da­mi dau­giau­siai ki­niš­kas sta­ty­bos me­džia­gas. Šių spau­dos pra­ne­ši­mų Or­bá­no vy­riau­sy­bė nepaneigė.

Orbánas siekia užsienio politikos veiksmų laisvės

Vik­to­ras Or­bánas mez­ga ar­ti­mus ry­šius su Ki­ni­ja vi­sų pir­miau­sia dėl to, nes no­ri dau­giau lais­vės. Bū­tent dėl to jis pir­ma ki­tų vie­nas pats iš Ru­si­jos įsi­gi­jo Spu­tnik V vak­ci­ną, taip pat dėl to jis su ki­nų pa­gal­ba ban­do įgy­ven­din­ti ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos Budapeštas–Belgradas statybas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Or­bánas vis la­biau kryps­ta nuo ES kur­so – jo Fi­desz par­ti­ja už­bė­go už akių iš­me­ti­mui iš krikš­čio­nių de­mo­kra­tų EPP par­ti­jos šei­mos pa­lik­da­ma ją sa­vo no­ru. Ven­gri­jai taip pat gre­sia bau­dos pa­gal nau­ją ES tei­sės vir­še­ny­bės už­tik­ri­ni­mo me­cha­niz­mą. Anot Ry­tų Eu­ro­pos eks­per­to Kai-Olaf Lang iš „Moks­lo ir po­li­ti­kos fon­do“ think tan­ko Ber­ly­ne, „Or­bánas ruo­šia­si ne pa­si­trauk­ti iš ES, o pa­si­lik­ti sau kuo dau­giau galimybių.“


Jan Puhl, „Or­báns ri­skan­ter Flirt mit Pe­king“, Der Spie­gel, 2021 04 21.

Iš vo­kie­čių kal­bos ver­tė Do­mas Lavrukaitis.

Taip pat skaityk