/

Pavasario (studentų rinkimų) linksmybės

VDU magistrantas Martynas Butkus kalbina VU bakalaurantą Domą Lavrukaitį apie tai, kaip skirtingų aukštųjų studentai renka savo atstovus.

Pa­va­sa­rį Lie­tu­vos aukš­to­sio­se pra­ūžia stu­den­tų rin­ki­mų va­jus. Iš pa­žiū­ros tu­rė­tu­me da­ly­vau­ti stu­den­tų de­mo­kra­ti­jos šven­tė­je – jų me­tu ren­ka­me at­sto­vy­bių pre­zi­den­tus ir ki­tus or­ga­nus, tvir­ti­na­me veik­los ir fi­nan­sų ata­skai­tas, for­muo­ja­me sa­vi­val­dos veik­los kryp­tį me­tams į priekį.

Ta­čiau daž­nai de­mo­kra­ti­jos šven­tės virs­ta at­sto­vy­bių sen­bu­vių vi­suo­ti­niu pa­si­plo­ji­mu už ge­rą dar­bą. VDU ma­gist­ran­tas Mar­ty­nas But­kus kal­bi­na VU ba­ka­lau­ran­tą Do­mą Lavru­kai­tį apie tai, kaip skir­tin­gų aukš­tų­jų stu­den­tai ren­ka sa­vo at­sto­vus. Epi­zo­do da­lis apie stu­den­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus pra­si­de­da 4:50.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Penktadienį pro Saulėtekio bendrabučio langą mirtinai iškrito mergina

Anot ži­nias­klai­dos pra­ne­ši­mų, mer­gi­na nu­si­žu­dė. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis jai bu­vo tris­de­šimt ket­ve­ri metai.

Toks at­ve­jis Sau­lė­te­ky ne pir­mas. 2019-ai­siais iš dau­gia­aukš­čio pa­sta­to taip pat iš­kri­to mer­gi­na. Tą­kart me­di­kai mer­gi­ną ban­dė gai­vin­ti, bet ne­sėk­min­gai. De­vy­nio­lik­me­tė iš Bal­ta­ru­si­jos stu­di­ja­vo Vil­niu­je. Tra­giš­kos ne­lai­mės me­tu ji po vi­dur­nak­čio iš­kri­to per de­šim­to aukš­to bend­ra­bu­čio balkoną.

Kaip ro­do mė­ne­sio pra­džio­je pas­kelb­tas LSS ty­ri­mas stu­den­tų psi­cho­lo­gi­nė būk­lė ypač su­pras­tė­jo ka­ran­ti­no me­tu. Nors ap­skri­tai per pas­ku­ti­nius dve­jus me­tus ša­lies aukš­to­sio­se psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mas pa­di­dė­jo. Anot ty­ri­mo, trys iš ke­tu­rių stu­den­tų pa­ti­ria stip­rų st­re­są, be­veik kas tre­čias – pa­ni­kos priepuolius.

Kovo 27 d. KTU SA prezidente perrinkta Kristė Skaudaitė

Pra­ėju­siais me­tais Skau­dai­tė su­lau­žė nu­si­sto­vė­ju­sią at­sto­vy­bių tra­di­ci­ją per­rink­ti pre­zi­den­tą ant­rai ka­den­ci­jai ir nurun­gė Au­gus­ti­ną Lai­mo­ną By­tau­tą. Šiais me­tais kon­ku­ren­ci­jos KTU SA vėl ne­be­li­ko – rink­ta­si iš vie­nin­te­lės kan­di­da­tės. Skau­dai­tė stu­den­tams pri­sta­tė sa­vo ko­man­dą – be­veik pro­fe­sio­na­lų at­sto­vy­bę. Jei kas nors lau­kė, taip ir ne­iš­gir­do, kas yra opiau­sios KTU stu­den­tų prob­le­mos ir ką ga­lė­tų pa­siū­ly­ti per­rink­ta prezidentė.

Ta­čiau klau­sy­to­jai su­ži­no­jo, jog pre­zi­den­tės ko­man­da sieks ge­rin­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją, grįž­ta­mą­jį ry­šį su stu­den­tais, to­bu­lins ap­klau­sų sis­te­mą, įtrauks stu­den­tus į prog­ra­mų svars­ty­mą, in­te­g­ruos tuos, ku­rie dar li­ko nein­te­gruo­ti, vie­šins stu­den­tų at­sto­vų dar­bus, kels jų kom­pe­ten­ci­jas ir kaip be­bū­tų keis­ta – ge­rins stu­den­tų atstovavimą.

Svar­biau­siu sa­vo pri­o­ri­te­tu Skau­dai­tė lai­ko nau­ją at­sto­vy­bės stra­te­gi­ją. Pre­zi­den­tės ko­man­da tik ža­da pa­reng­ti nau­ją stra­te­gi­ją, ku­ri nu­švies­tų, ko­kiu ke­liu tu­ri suk­ti at­sto­vy­bė. Jei ji to­kia svar­bi bū­si­miems at­sto­vy­bėms dar­bams, ga­li kil­ti klau­si­mas už ką gi bal­sa­vo kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai ne­ma­tę net stra­te­gi­jos apmatų.

Kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat trum­pai pri­sta­ty­tos at­sto­vy­bės veik­los ir fi­nan­sų ata­skai­tos. Fi­nan­sų ata­skai­ta at­sklei­dė, jog KTU pra­ėju­siais me­tais du kar­tus pa­di­di­no fi­nan­sa­vi­mą at­sto­vy­bei iki be­veik 62 tūks­tan­čių eu­rų. Tai reiš­kia, jog KTU SA tam­pa vi­siš­kai iš­lai­ko­ma uni­ver­si­te­to, jos įplau­kos iš LSP su­da­rė tik 3,5 tūks­tan­čio eu­rų. Dau­giau­siai KTU SA iš­lei­do įva­di­nei sa­vai­tei – 11 tūks­tan­čių, mo­ky­mams – 3 tūks­tan­čius ir ren­gi­niams 9 tūks­tan­čius eurų.

Kovo 23 d. vyko kandidatų į VGTU SA prezidentus debatai

Rin­ki­muo­se da­ly­vaus net trys kan­di­da­tai: Ie­va Gu­di­nai­tė, Ais­tis Mo­zū­rai­tis ir Pau­la Valaitytė.

Be kan­di­da­tams į SA pre­zi­den­tus pri­va­lo­mų mant­rų apie at­sto­va­vi­mo ge­ri­ni­mą ir or­ga­ni­za­ci­jos stip­ri­ni­mą, jų veik­los gai­rė­se es­ti ir pla­tes­nių už­mo­jų. Ie­va Gu­di­nai­tė siū­lo ini­ci­juo­ti men­to­rių prog­ra­mą, ku­rio­je ge­rai be­si­mo­kan­tys stu­den­tai pa­dė­tų tiems, ku­riems se­ka­si pras­čiau. Kan­di­da­tė or­ga­ni­zuo­tų sa­viug­dos už­si­ėmi­mus stu­den­tams ir ge­rin­tų psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mą. Na­cio­na­li­niu mas­tu jai svar­bu di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas stu­den­tų sti­pen­di­joms ir ge­res­nė vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų sistema.

Prisijunk prie mūsų komandos:

Šiems na­cio­na­li­niams pri­o­ri­te­tams pri­ta­rė ir Ais­tis Mo­zu­rai­tis, pri­dė­jęs kri­ti­kos aukš­to­jo moks­lo fi­nan­sa­vi­mui pa­gal krep­še­lius. Jis taip pat siū­lė VGTU SA tu­rė­ti aiš­kią po­zi­ci­ją ar­tė­jan­čiuo­se rek­to­riaus rin­ki­muo­se ir iš­kė­lė idė­ją, jog ver­tė­tų skait­me­ni­zuo­ti stu­den­tams daž­niau­siai rei­ka­lin­gą literatūrą.

Pau­la Va­lai­ty­tė dau­giau kė­lė or­ga­ni­za­ci­jos va­dy­bos ge­ri­ni­mo už­da­vi­nius. Jos veik­los gai­rė­se at­si­dū­rė ir stu­den­tų prak­ti­kų to­bu­li­ni­mas, in­for­ma­ci­niai pa­ke­tai su ak­tu­alia in­for­ma­ci­ja stu­den­tams bei leng­vai pri­ei­na­mos SA veik­los ata­skai­tos ir po­sė­džių protokolai.

VGTU SA pre­zi­den­tas bus iš­rink­tas ba­lan­džio 10 die­ną vyk­sian­čios ne­ei­li­nės se­niū­nų kon­fe­ren­ci­jos metu.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.