Verkia studentų pilvukai

Savo veiklą baigė 55 metus Kauno centre veikusi valgykla „Prie pašto“. Martynas Butkus atsimena studentų pamėgtą vietelę.

© Ineta Šuopytė

Pa­si­kly­dę kau­nie­tiš­ko­je spau­do­je tarp ho­ro­s­ko­pų ir au­to­įvy­kių stu­den­tai ga­lė­jo ne­iš­vys­ti skau­džios ži­nios – 2020 m. gruo­džio 31 d. ne­te­ko­me val­gyk­los „Prie paš­to“. Ve­lio­nės, ėju­sios 55-uo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, epi­ta­fi­jo­je no­rė­tų­si iš­kal­ti: „Ruo­šė neb­ran­gų ir ska­nų maistą“.

„Prie paš­to“ tek­da­vo brau­tis pai­niais skers­gat­viais daž­niau­siai ker­tant bu­vu­sios Au­to­ma­ti­nės te­le­fo­nų sto­ties bro­mą iš Ožeš­kie­nės gat­vės. Stu­den­čio­kai ne taip greit ją at­ras­da­vo, o jei ir už­klys­da­vo, daž­nai stu­di­joms ar­tė­jant link pa­bai­gos. Kar­tą ir aš ten įsliū­ki­nau tam­sią ir drėg­ną ru­dens po­pie­tę. Kiek su­tri­kau, bet vos pra­vė­rus du­ris pa­si­ti­kęs na­mi­nio mais­to kva­pas nu­ra­mi­no. Ma­lo­ni val­gyk­los dar­buo­to­ja įpy­lė barš­čių sriu­bos. Prie kaitri­nės lem­pos ši­lo pirš­tai, akių ne­ba­dė krei­da virš pre­kysta­lio su­ra­šy­tos pa­tie­ka­lų kai­nos, o su­ža­din­ti sko­nio re­cep­to­riai džiū­ga­vo. Siurb­čio­da­mas sal­dų kom­po­tą jau ži­no­jau – čia rei­kės temp­tis ir sa­vo draugus.

Patiko straipsnis? Paremk mus:

Ne stu­den­tai čia su­kir­to dau­giau­sia že­mai­čių bly­nų, ta­čiau ne vie­nas jų mė­ga­vo­si jau­ku­mu, šil­dė­si žie­mą ir nuo­šir­džiai įsi­kal­bė­da­vo su bend­ra­moks­liais. Ne­di­de­lia­me val­go­ma­ja­me pie­tų me­tu kni­bž­dė­jo lan­ky­to­jai, iš ku­rių svar­biau­si – Kau­no cent­ri­nio paš­to dar­buo­to­jai. Paš­tą iš­kė­lus „Ak­ro­po­lin“, jie ne­te­ko ga­li­my­bės mė­gau­tis viš­tie­nos kot­le­tu „Ast­ra“. Pas­ku­ti­nį paš­to dar­buo­to­jų at­gar­sį dar gal­būt pa­me­na­te: 2019 m. jie pro­tes­ta­vo ak­ci­jo­je už Cent­ri­nio paš­to išsaugojimą.

De­ja, paš­tas bu­vo iš­kel­tas, o po vie­ne­rių me­tų pas­ku­ti­nio­ji iš­mu­šė ir val­gyk­lai. Il­ga­me­tė jos di­rek­to­rė Al­vy­ra Tan­ke­lia­vi­čie­nė Kau­no spau­dai tei­gė, jog nuo­ma itin bran­gi, pa­sta­tas se­nas, o už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui fi­nan­siš­kai iš­si­lai­ky­ti ta­po per sun­ku. Ne­si­ti­ki­me, kad val­gyk­los ko­lek­ty­vas se­ka pro­g­re­sy­vaus jau­ni­mo ju­dė­ji­mą Fa­ce­bo­o­ke, ta­čiau ati­duo­da­me pa­gar­bą ir dė­ko­ja­me il­gai val­gyk­lo­je dir­bu­sioms moterims.

Ne­te­kus „Prie paš­to“ VDU vie­šo­sios val­gyk­los klau­si­mas tam­pa ak­tu­ales­nis. Taip, Kau­ne dar yra ke­lios val­gyk­los di­no­zau­rės, ta­čiau jų gre­tos ne­nu­mal­do­mai re­tė­ja. At­ra­si­te ir pi­gaus mais­to, ta­čiau jau­si­tės lyg skran­dy­je suk­tų­si ne mo­čiu­tės ga­min­ti ba­lan­dė­liai, o ge­ro­kai pa­rū­di­ję vi­nys. Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to jau­nie­ji ap­o­lo­ge­tai su­skubs pa­reikš­ti, jog gam­to­je „neb­ran­giai ir ska­niai“ ne­eg­zis­tuo­ja, o so­vie­ti­nio ti­po val­gyk­los ne­tu­ri per­spek­ty­vios at­ei­ties. Mes at­šau­si­me, kad jų rin­ka ne to­kia jau ir lais­va, o viš­tie­nos keps­ne­liai stu­den­to pil­ve virš­ki­na­si ne ideologiškai.

Val­gyk­los sta­liu­kai lau­ke. „Prie paš­to“ Fa­ce­bo­ok pa­sky­ros nuotrauka

Va­din­ki­te ma­ne sno­bu ar, jei no­ri­te švel­niau, ro­man­ti­ku, bet ar kas nors po šimt­me­čio ra­šy­da­mas apie le­gen­di­nį 20-ųjų (XXI a.) Kau­ną mi­nės jo bo­he­miš­kus „Hes­bur­ge­rį“, „Rep­ub­li­cą“ ir „McDonald‘s“? Kur bus ap­ta­ria­mi stu­den­tiš­ki pla­nai ir gims kū­ry­bi­nės am­bi­ci­jos? Jei no­ri­te skam­bių mar­ke­tin­gi­nių šū­kių – kur VDU stu­den­tai iš­pil­dys ar­tes li­be­ra­les pra­na­šys­tę ir il­go­se dis­ku­si­jo­se da­lin­sis vie­nas su ki­tu kant­riai skai­ty­tų kny­gų įspūdžiais?

Kas erd­vę pa­ver­čia vie­ta ir ka­da jos sie­nos įgy­ja is­to­ri­ją? Ko ge­ro, tam rei­kia ne kas me­tus be­si­kei­čian­čio pre­kės ženk­lo, o il­gė­liau dir­ban­čio ko­lek­ty­vo, at­lai­džių par­da­vė­jų žvilgs­nių į užuo­mar­šas, už­si­sė­dė­jus jau dau­giau nei va­lan­dą prie tuš­čių lėkš­čių. Kaip bė­da­vo­ja­si mū­sų se­ne­liai – grei­tas mais­tas, grei­tos ir mintys.

Ele­giš­kai pri­si­min­da­mi val­gyk­lą „Prie paš­to“, ne­pa­mirš­ta­me VDU rek­to­riaus pa­ža­do įsteig­ti vie­šą­ją val­gyk­lą. Gal­būt jo­je iš­si­pil­dys kiek ro­man­tiš­kos nū­die­nos stu­den­tų vizijos.

Martynas Butkus

Martynas Butkus yra VDU istorijos doktorantas, tiriantis Lietuvos pilietinės visuomenės istoriją, „Šauksmo“ draugijos vadovas ir vienas iš jos žurnalo redaktorių.

Taip pat skaityk

Antisemitizmas masėms

Kaip vienas populiariausių pasaulio atlikėjų Kanye Westas socialinėse medijose skleidžia radikalias politines nuomones – ir pasiekia

Aš bijau savo baimės

Rusijos karas prieš Ukrainą prikaustė Lietuvos visuomenės dėmesį. Visgi pabūti kovojančių ukrainiečių kailyje sunku. Prie jų