/

Rekordinis VDU studentų aktyvumas atstovybės rinkimuose

Rekordiškai didelio rinkėjų aktyvumo šių metų VDU Studentų parlamento rinkimuose priežastis ir pasekmes komentuoja Domas Lavrukaitis.

Vilniaus kolegijos slaugos studentų praktika karantino metu

Vil­niaus ko­le­gi­jos bend­ro­sios slau­gos stu­den­tai pik­ti­na­si, kad yra ver­čia­mi prak­ti­ką at­lik­ti ko­ro­na­vi­ru­so li­go­nių sky­riuo­se, pra­ne­ša 15min​.lt. Apie si­tu­aci­ją pa­pa­sa­ko­ju­si stu­den­tė tei­gia, kad prak­ti­kan­tai ne­bu­vo in­for­muo­ti ir ga­li­my­bės pa­si­rink­ti, ar dirb­ti su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siais pa­cien­tais, ne­tu­rė­jo. Kai ku­rie stu­den­tai ne­no­ri prak­ti­ką at­lik­ti šiuo­se sky­riuo­se, nes bi­jo už­si­krė­tę su­kel­ti pa­vo­jų ne tik sa­vo, bet ir ki­tų svei­ka­tai, o kai ku­rie ga­li­mai pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Stu­den­tė tvir­ti­na, kad prak­ti­kos me­tu už­si­krė­tus ir su­sir­gus, jų prak­ti­ka bus ne­užskai­ty­ta. Pa­šne­ko­vė sa­ko: “mes su­pran­ta­me su­dė­tin­gą si­tu­aci­ją, net ir ga­lė­tu­me pa­dė­ti, bet ne ši­to­kiu bū­du net ne­pa­klau­sus, ne­pa­si­do­mė­jus, ko­kia stu­den­tų svei­ka­ta, ko­kio­mis li­go­mis jie ser­ga“. De­ja, ko­le­gi­ja ne­pa­li­ko ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti ri­zi­kin­gos prak­ti­kos. Vie­nin­te­lė ga­li­ma al­ter­na­ty­va – iš­ei­ti aka­de­mi­nių ato­sto­gų ir lauk­ti pa­n­de­mi­jos pabaigos. 

Lietuvos universitetai toliau teikia pagalbą Baltarusijos studentams 

Rep­re­si­jos prieš opo­zi­ci­jos pro­tes­tuo­se da­ly­vau­jan­čius aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­rius Bal­ta­ru­si­jo­je tę­sia­si. Tuo tar­pu Vil­niaus ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­vers­ti­te­tai ro­do so­li­da­ru­mą su ko­vo­jan­čiais už lais­vę bal­ta­ru­siais ir tei­kia jiems pagalbą. 

Jau rug­pjū­čio pa­bai­go­je VU pas­kel­bė apie va­di­na­mas LDK sti­pen­di­jas, stu­den­tams iš Bal­ta­ru­si­jos su­tei­kian­čias ne­mo­ka­mas stu­di­jas. Iki šiol uni­ver­si­te­tas pri­ėmė stu­di­juo­ti apie 90 Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių, o ga­biau­siems tei­kė 200 eu­rų mė­ne­si­nes sti­pen­di­jas. VU lap­kri­tį pas­kel­bė pa­ra­mos lė­šų rin­ki­mo kam­pa­ni­ją, siek­da­mas ga­li­my­bę stu­di­juo­ti su­teik­ti kuo di­des­niam Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių skai­čiui bei pri­im­ti re­ži­mo per­se­kio­ja­mus moks­li­nin­kus. Taip pat lap­kri­čio vi­du­ry­je VU pri­sta­tė „vie­no lan­ge­lio“ prin­ci­pu vei­kian­čią tvar­ką, ku­ri leis iš Bal­ta­ru­si­jos uni­ver­si­te­tų pa­ša­lin­tiems stu­den­tams tęs­ti sa­vo stu­di­jas VU, jei­gu jie ati­tiks ke­lia­mus reikalavimus. 

VDU, kur šiuo me­tu jau stu­di­juo­ja apie 50 stu­den­tų iš Bal­ta­ru­si­jos, lap­kri­čio pra­džio­je pas­kel­bė apie stei­gia­mą pa­ra­mos fon­dą bei pla­ną pri­im­ti dar 50 bal­ta­ru­sių stu­den­tų, ku­riems bus ski­ria­ma sti­pen­di­ja pa­deng­ti stu­di­jas. Taip pat, pa­gal po­rei­kį bus tei­kia­mas ap­gy­ven­di­ni­mas bend­ra­bu­čiuo­se, 160 eu­rų so­cia­li­nė  sti­pen­di­ja, kal­bos kur­sai ir psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma teik­ti sti­pen­di­jas ir pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­doms padengti. 

Pandemijos metu JAV studentai organizuoja tarpusavio pagalbos tinklus

Įsi­be­gė­jus pir­ma­jai co­vid-19 ban­gai, JAV stu­den­tai vi­so­je ša­ly­je su­kū­rė sa­vi­tar­pio pa­gal­bos tink­lus, pra­ne­ša The New York Ti­mes. Stu­den­tų su­ren­ka­mos ir pa­da­li­ja­mos de­šimt­tūks­tan­ti­nės su­mos pa­de­da su­si­mo­kė­ti už nuo­mą, pa­deng­ti me­di­ci­ni­nes ar mais­to iš­lai­das. Sun­kio­je pa­dė­ty­je at­si­dū­rę stu­den­tai ga­li siųs­ti už­klau­sas ir pi­ni­gai jiems or­ga­ni­za­to­rių per­ve­da­mi nau­do­jan­tis mo­kė­ji­mo prog­ra­mė­le­mis. Sa­vi­šal­pos ini­cia­to­riai kur­da­mi tink­lus re­mia­si JAV kon­g­re­so at­sto­vės Alek­sand­rios Oka­sio-Kor­tez ko­vo mė­ne­sį pas­kelb­tu sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gi­du. Anot Temp­le uni­ver­si­te­to so­cio­lo­gi­jos pro­fe­so­rės Sa­ros Gold­rik-Rab šie sa­vi­tar­pio pa­gal­bos tink­lai ran­da­si dėl „nau­jo­sios aukš­to­jo moks­lo eko­no­mi­kos dės­nių, ku­rie stu­den­tą pa­sta­to į ma­te­ria­liai ne­dė­kin­gą pa­dė­tį“. Pa­n­de­mi­jos me­tu ap­klau­sus tris­de­šimt aš­tuo­nis tūks­tan­čius stu­den­tų pa­aiš­kė­jo, jog net trys iš pen­kių su­si­du­ria su be­na­mys­te, ne­sau­gu­mu dėl būs­to iš­lai­ky­mo ar ne­ga­lė­ji­mu pra­si­mai­tin­ti. „Stu­den­tai to­liau ko­vo­ja, kad ga­lė­tų pa­ten­kin­ti sa­vo ba­zi­nius po­rei­kius“, – re­ziu­muo­ja profesorė.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.