/

Studentų šauksmas prieš dešimtmetį

Prieš 10 metų nesisteminių studentų atstovų grupė taip pat siekė skaidrinti ir demokratizuoti Lietuvos studentų savivaldą

Šauks­mi­nin­kų ju­dė­ji­mas yra ne vie­nin­te­lis po­ky­čių rei­ka­lau­jan­tis stu­den­tų po­li­ti­kos projektas.

Prieš 10 me­tų ne­si­s­te­mi­nių stu­den­tų at­sto­vų gru­pė taip pat sie­kė skaidrin­ti ir de­mo­kra­ti­zuo­ti Lie­tu­vos stu­den­tų sa­vi­val­dą. Trum­pai tru­ku­si ini­cia­ty­va lai­mė­jo ne­men­ką per­ga­lę di­džiau­sios ša­lies stu­den­tų sa­vi­val­dos va­do­vo rinkimuose.

Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas apie stu­den­tų po­li­ti­ką, at­sto­vy­bių trū­ku­mus ir jų re­for­mos per­spek­ty­vas kal­bi­na TSPMI do­cen­tą ir 2010–2011 m. VU SA pre­zi­den­tą Liu­tau­rą Gudžinską.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.