/

Praėjusi VDU Studentų parlamento kadencija

Neįvykus VDU Studentų parlamento rinkimams šauksmininkų frakcijos narys Martynas Butkus apibendrina 2019–2020 m. parlamento kadenciją.

Tailande intensyvėja studentų protestai prieš nedemokratinį šalies režimą

Lie­pos mė­ne­sį pro­tes­tai pra­si­dė­jo nuo kai­rio­sios jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Free You­th“ pas­kelb­tų at­si­sta­ty­di­ni­mo rei­ka­la­vi­mų mi­nist­rui pir­mi­nin­kui – bu­vu­siam Tai­lan­do ka­ri­nės chun­tos va­do­vui Pra­y­u­th Chan-ocha. Chan-ocha 2014 me­tais įvyk­dė ka­ri­nį per­vers­mą prieš de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tą Vy­riau­sy­bę ir kon­so­li­da­vo Tai­lan­do ka­ra­liaus rū­mų galias.

Pro­tes­tams eska­luo­jan­tis dėl po­li­ci­jos smur­to, „Free You­th“ ak­ty­vis­tai pra­dė­jo skelb­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mų są­ra­šą. Tarp de­šim­ties rei­ka­la­vi­mų yra są­ly­ga nau­jai ša­lies kons­ti­tu­ci­jai ir pla­tes­nėms pi­lie­ti­nėms tei­sėms bei (iki šiol ša­ly­je ne­įp­ras­ta) są­ly­ga ap­ri­bo­ti ka­ra­liaus ga­lias. Stu­den­tai pa­brė­žė po­rei­kį ap­kar­py­ti ka­ra­liaus rū­mų biu­dže­tą ir at­šauk­ti lèse-ma­jes­té [lez-ma­žes­tė] – įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį įžei­du­siuo­sius ka­ra­liš­ką­ją šei­mą lei­džia­ma ka­lin­ti iki 15 me­tų. Kaip tei­gia „Free You­th“ rei­ka­la­vi­mus pas­kel­bu­si so­cio­lo­gi­jos stu­den­tė Pa­nu­sa­ya, pag­rin­di­nis stu­den­tų sie­kis yra de­mo­kra­tiš­kas Tailandas.

Šiuo me­tu dau­gu­ma stu­den­tų ju­dė­ji­mo ly­de­rių yra ka­li­na­mi, jiems iš­kel­ti kur­sty­mo maiš­tau­ti kal­ti­ni­mai. Kai ku­rie stu­den­tai sa­vo su­ėmi­mus pa­ver­tė on­li­ne ren­gi­niais, gy­vai trans­liuo­ja­mais per Fa­ce­bo­ok. Pa­vyz­džiui, Tai­lan­do stu­den­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ua pa­si­ti­ko pa­rei­gū­nus ap­si­ren­gu­si juo­dus „FUCK PRAYUTH“ marš­ki­nė­lius. Tuo tar­pu, kol po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis ga­be­no su­im­tų stu­den­tų gru­pę Ban­ko­ko gat­vė­mis, pa­sta­rie­ji au­to­mo­bi­liuo­se su pa­rei­gū­nais dis­ku­ta­vo dis­ku­si­ją apie ne­ly­gy­bę online.

Nors pro­tes­tų at­ei­tis lie­ka ne­aiš­ki, stu­den­tai ti­ki­si, kad su­ėmi­mų skai­čiui di­dė­jant įka­lin­tus stu­den­tus pa­keis nau­ja ak­ty­vis­tų pamaina.

Protestuoja įbauginti, apgauti ir įkalinti JK studentai

Rug­sė­jį Bri­ta­ni­jos uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų są­jun­ga pa­reiš­kė, kad „Uni­ver­si­te­tai ne­tu­ri tap­ti glo­bos na­mais ant­ra­jai ko­ro­na­vi­ru­so ban­gai“ ir per­spė­jo, kad „dau­giau nei mi­li­jo­no stu­den­tų mig­ra­ci­ja ša­lies vi­du­je ri­zi­kuo­ja su­kel­ti ne­ap­sa­ko­mą ža­lą žmo­nių svei­ka­tai ir dar la­biau pa­blo­gin­ti da­bar­ti­nę svei­ka­tos kri­zę.“ Ta­čiau Vy­riau­sy­bė į šį per­spė­ji­mą neatsižvelgė.

Trys sa­vai­tės po są­jun­gos pra­ne­ši­mo Vy­riau­sy­bė taip pat ne­pai­sė sa­vo pa­čios įsteig­tos moks­li­nės pa­ta­ria­mo­sios gru­pės re­ko­men­da­ci­jos per­ei­ti prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si, ne­skai­tant tų at­ve­jų, kai „tie­sio­gi­nis mo­ky­ma­sis yra būtinas“.

Re­zul­ta­tas – ant­rą­ją ko­ro­na­vi­ru­so ban­gą kur­stan­ti ma­siš­ka jau­nuo­lių mig­ra­ci­ja ša­lies vi­du­je ir jų įka­li­ni­mas per­pil­dy­tuo­se bend­ra­bu­čiuo­se. Vie­no bend­ra­bu­ty­je mi­ru­sio­jo stu­den­to tė­vas įspė­jo dien­raš­tį: jei jau­ni žmo­nės yra už­da­ro­mi „be jo­kio pa­lai­ky­mo, rei­kia ti­kė­tis, kad jie nu­ken­tės nuo ne­pa­ke­lia­mo nerimo.“

To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis per pas­ku­ti­nes sa­vai­tes ke­lių Bri­ta­ni­jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai pas­kel­bė nuo­mos strei­kus. Strei­kuo­to­jams aukš­tų­jų ad­mi­nist­ra­ci­jos gra­sin­ta bau­do­mis, ne­pai­sant to, kad dau­ge­lis jų yra pri­klau­so­mi nuo šiuo me­tu nu­sto­ju­sių dar­bo vietų.

Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Man­čes­te­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tų su­reng­ta­me pro­tes­te ne­bu­vo ap­si­ei­ta be ke­lių riau­šių fur­go­nų ir vie­ti­nės po­li­ci­jos tak­ti­nės pa­gal­bos sky­riaus. Pro­tes­tuo­jan­čių rei­ka­la­vi­mai vi­sur pa­na­šūs – su­si­tik­ti su uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų są­jun­ga bei stu­den­tais, su­ma­žin­ti nuo­mos kai­ną ma­žiau­siai 40 % ir pa­di­din­ti pa­ra­mą studentams.

Neįvyko VDU Studentų parlamento rinkimai 

VDU SA Val­dy­ba 48 va­lan­das truk­ti tu­rė­ju­sį bal­sa­vi­mą nu­trau­kė, kai pa­aiš­kė­jo, kad Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to stu­den­tai į paš­to dė­žu­tes ga­vo ne tik sa­vo fa­kul­te­to, bet ir Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to stu­den­tams skir­tus biuletenius.

Anot ket­vir­ta­die­nį pas­kelb­to Val­dy­bos pra­ne­ši­mo, tech­ni­nės rin­ki­mus nu­trau­ku­sios kliū­tys yra spren­džia­mos ir vi­lia­ma­si rin­ki­mus pra­dė­ti šian­dien – lap­kri­čio 23 die­ną. Iki šiol ati­duo­ti rin­ki­mų bal­sai bus anu­liuo­ti ir bal­sa­vi­mas pra­si­dės iš naujo.

Po su­stab­dy­to bal­sa­vi­mo dar tre­čia­die­nį rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tys šauks­mi­nin­kai pa­si­da­li­no pra­ne­ši­mu, anot ku­rio, tech­ni­niai bal­sa­vi­mo ne­sklan­du­mai yra ne vie­nin­te­lis iš­šū­kis par­la­men­to rin­ki­mų skaidru­mui. Dar pa­va­sa­rį vy­ku­sios VDU SA kon­fe­ren­ci­jos me­tu šauks­mi­nin­kų frak­ci­ja par­la­men­te tei­kė at­sto­vy­bės reg­la­men­to pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­tė, kad na­rys­tė rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­jan­čio­je Val­dy­bo­je bū­tų ne­su­de­ri­na­ma su kan­di­da­tū­ra į par­la­men­tą. Ta­čiau pa­tai­sos tą­kart bu­vo atmestos.

Pra­ne­ši­me taip pat tei­gia­ma, kad da­bar­ti­nė rin­ki­mų sis­te­ma ne­už­tik­ri­na rin­kė­jų bal­so slap­tu­mo – Val­dy­bai ži­no­ma, už ku­rį kan­di­da­tą bal­suo­ja kiek­vie­nas rin­kė­jas. Ne­ga­na to, rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tys ir ki­ti Val­dy­bos na­riai ga­li gy­vai ste­bė­ti at­ei­nan­čius duo­me­nis ir įgy­ti pra­na­šu­mą prieš kan­di­da­tus, ku­riems ši in­for­ma­ci­ja neprieinama.

Ket­vir­ta­die­nio pra­ne­ši­me Val­dy­ba skel­bė, kad jos na­riai, ku­rie kan­di­da­tuo­ja rin­ki­muo­se, pri­ei­gos prie duo­me­nų ne­tu­ri. Vis dėl­to į pa­pil­do­mas šauks­mi­nin­kų už­klau­sas dėl šio spren­di­mo vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mo ir rin­ki­mų duo­me­nų kon­fi­den­cia­lu­mo Val­dy­ba at­sa­ky­mų nepateikė.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.