/

Bevaisiai verslininkų bandymai diskriminuoti jaunimą

Trišalėje taryboje sulaukus aiškaus jaunimo ir studentų atstovų opozicijos sustabdytas LVF siūlymas mokėti jaunimui mažesnį MMA.

Va­kar Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ap­tar­tas LVK teik­tas siū­ly­mas di­fe­ren­ci­juo­ti mi­ni­ma­lią al­gą pa­gal am­žių. Po­sė­džio me­tu su­lau­kus aiš­kaus jau­ni­mo ir stu­den­tų, tarp jų šauks­mi­nin­kų, at­sto­vų opo­zi­ci­jos klau­si­mo svars­ty­mas sustabdytas.

Anot LVK pre­zi­den­to, teik­ta di­fe­ren­ci­ja­vi­mo tvar­ka jau tai­ko­ma Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je. Vis dėl­to, pa­siū­ly­mas ne­at­sklei­džia vi­sų jau­ni­mo dar­bo šio­se ša­ly­se aplinkybių.

JK mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas su­da­ro be­veik 60 proc. at­ly­gi­ni­mo me­dia­nos. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je su 642 eu­rų MMA šis san­ty­kis bū­tų 98 pro­cen­tai. Toks ar­ti­mas mi­ni­ma­laus at­ly­gio ir me­dia­nos ati­ti­ki­mas reiš­kia vie­ną da­ly­ką – Lie­tu­vo­je mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą gau­na daug dau­giau žmo­nių nei JK. Be to, ži­nant JK vie­tą ne­ly­gy­bės sta­tis­ti­ko­je, ši ša­lis ne­tu­rė­tų bū­ti so­cia­li­nės po­li­ti­kos orientyras.

Da­bar­ti­nę sis­te­mą ne­pa­lan­kiai ver­ti­na ir pats JK jau­ni­mas. NVO „You­th Unemp­lo­y­ment UK“ 2020 m. ata­skai­to­je nu­ro­do, kad tik 13 proc. jau­ni­mo yra už­tik­rin­ti, kad ga­li su­si­ra­sti ko­ky­biš­ką dar­bą. Tik pu­sė dir­ban­čio jau­ni­mo yra pa­ten­kin­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mu. Tuo tar­pu šian­dien Lie­tu­vo­je dir­ba apie 70 proc. stu­den­tų. Dau­giau nei pu­sei jų už­dar­bis yra pag­rin­di­nis pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis stu­di­jų me­tu. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad šių stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­dos ne­su­si­ju­sios su jų am­žiu­mi, t. y. stu­den­tams pra­gy­ven­ti kai­nuo­ja tiek pat kiek ir ki­tiems dirbantiems.

Pa­siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja ir Eu­ro­pos po­li­ti­kai. 2019–2027 m. ES jau­ni­mo stra­te­gi­jo­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad su jau­ni­mu su­si­ju­sio­se po­li­ti­kos sri­ty­se tu­rė­tų bū­ti ko­vo­ja­ma su di­s­kri­mi­na­ci­ja dėl amžiaus.

Stra­te­gi­jo­je iš­skir­ta, kad ES jau­ni­mas ken­čia dėl ma­žų dar­bo ga­ran­ti­jų ir iš­nau­do­to­jiš­kų dar­bo są­ly­gų bei di­s­kri­mi­na­ci­jos dar­bo rin­ko­je ir kad rei­kia im­tis prie­mo­nių už­tik­rin­ti tei­sę į pra­gy­ve­ni­mą už­tik­ri­nan­tį dar­bo už­mo­kes­tį vi­siems jaunuoliams.

Ap­skri­tai ES ju­da prie­šin­ga kryp­ti­mi nei LVK siū­ly­mas. Spa­lio 8 d. Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­tei­kė re­zo­liu­ci­ją dėl ap­mo­ka­mų jau­nuo­lių prak­ti­kų įgy­ven­di­ni­mo. Jo­je nu­ro­do­ma, kad jo­kiu bū­du „ne­tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mas dar­bo už­mo­kes­čio dem­pin­gas ir dir­ban­čių­jų skur­das“ ir jau­nuo­liai ne­tu­rė­tų tu­rė­ti „ne­ti­pi­nį sta­tu­są, dėl ku­rio mo­ka­mas itin ma­žas dar­bo užmokestis“.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk