/

Bevaisiai verslininkų bandymai diskriminuoti jaunimą

Trišalėje taryboje sulaukus aiškaus jaunimo ir studentų atstovų opozicijos sustabdytas LVF siūlymas mokėti jaunimui mažesnį MMA.

Va­kar Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ap­tar­tas LVK teik­tas siū­ly­mas di­fe­ren­ci­juo­ti mi­ni­ma­lią al­gą pa­gal am­žių. Po­sė­džio me­tu su­lau­kus aiš­kaus jau­ni­mo ir stu­den­tų, tarp jų šauks­mi­nin­kų, at­sto­vų opo­zi­ci­jos klau­si­mo svars­ty­mas sustabdytas.

Anot LVK pre­zi­den­to, teik­ta di­fe­ren­ci­ja­vi­mo tvar­ka jau tai­ko­ma Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je. Vis dėl­to, pa­siū­ly­mas ne­at­sklei­džia vi­sų jau­ni­mo dar­bo šio­se ša­ly­se aplinkybių.

JK mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas su­da­ro be­veik 60 proc. at­ly­gi­ni­mo me­dia­nos. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je su 642 eu­rų MMA šis san­ty­kis bū­tų 98 pro­cen­tai. Toks ar­ti­mas mi­ni­ma­laus at­ly­gio ir me­dia­nos ati­ti­ki­mas reiš­kia vie­ną da­ly­ką – Lie­tu­vo­je mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą gau­na daug dau­giau žmo­nių nei JK. Be to, ži­nant JK vie­tą ne­ly­gy­bės sta­tis­ti­ko­je, ši ša­lis ne­tu­rė­tų bū­ti so­cia­li­nės po­li­ti­kos orientyras.

Da­bar­ti­nę sis­te­mą ne­pa­lan­kiai ver­ti­na ir pats JK jau­ni­mas. NVO „You­th Unemp­lo­y­ment UK“ 2020 m. ata­skai­to­je nu­ro­do, kad tik 13 proc. jau­ni­mo yra už­tik­rin­ti, kad ga­li su­si­ra­sti ko­ky­biš­ką dar­bą. Tik pu­sė dir­ban­čio jau­ni­mo yra pa­ten­kin­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mu. Tuo tar­pu šian­dien Lie­tu­vo­je dir­ba apie 70 proc. stu­den­tų. Dau­giau nei pu­sei jų už­dar­bis yra pag­rin­di­nis pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis stu­di­jų me­tu. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad šių stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­dos ne­su­si­ju­sios su jų am­žiu­mi, t. y. stu­den­tams pra­gy­ven­ti kai­nuo­ja tiek pat kiek ir ki­tiems dirbantiems.

Pa­siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja ir Eu­ro­pos po­li­ti­kai. 2019–2027 m. ES jau­ni­mo stra­te­gi­jo­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad su jau­ni­mu su­si­ju­sio­se po­li­ti­kos sri­ty­se tu­rė­tų bū­ti ko­vo­ja­ma su di­s­kri­mi­na­ci­ja dėl amžiaus.

Stra­te­gi­jo­je iš­skir­ta, kad ES jau­ni­mas ken­čia dėl ma­žų dar­bo ga­ran­ti­jų ir iš­nau­do­to­jiš­kų dar­bo są­ly­gų bei di­s­kri­mi­na­ci­jos dar­bo rin­ko­je ir kad rei­kia im­tis prie­mo­nių už­tik­rin­ti tei­sę į pra­gy­ve­ni­mą už­tik­ri­nan­tį dar­bo už­mo­kes­tį vi­siems jaunuoliams.

Ap­skri­tai ES ju­da prie­šin­ga kryp­ti­mi nei LVK siū­ly­mas. Spa­lio 8 d. Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­tei­kė re­zo­liu­ci­ją dėl ap­mo­ka­mų jau­nuo­lių prak­ti­kų įgy­ven­di­ni­mo. Jo­je nu­ro­do­ma, kad jo­kiu bū­du „ne­tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mas dar­bo už­mo­kes­čio dem­pin­gas ir dir­ban­čių­jų skur­das“ ir jau­nuo­liai ne­tu­rė­tų tu­rė­ti „ne­ti­pi­nį sta­tu­są, dėl ku­rio mo­ka­mas itin ma­žas dar­bo užmokestis“.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk