/

Europos Parlamentas – už apmokamas praktikas

Covid-19 pandemijos metu jaunimo nedarbui ES pakilus iki 17,6 proc., Europos institucijos imasi iniciatyvos, siekdamos pagerinti jaunimo finansinę padėtį ir įsidarbinimo galimybes.

Spa­lio 8 d. Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, pa­pil­dan­čią Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos įgy­ven­di­ni­mą. Pa­sta­ro­sios tiks­las – už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas, są­ži­nin­gas ir pri­ei­na­mas jau­nų žmo­nių mo­ky­mo­si, prak­ti­kos ir įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes ES. Re­zo­liu­ci­ja ska­ti­na vals­ty­bes na­res už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas prak­ti­kos ir dar­bo vie­tas bei są­ži­nin­gą at­ly­gį už at­lie­ka­mą darbą.

Re­zo­liu­ci­jo­je ne­ap­mo­ka­ma prak­ti­ka smer­kia­ma kaip iš­nau­do­ji­mo for­ma. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir vals­ty­bės na­rės kvie­čia­mos kur­ti bend­rą tei­si­nį inst­ru­men­tą, ku­ris už­tik­rin­tų są­ži­nin­gą prak­ti­kan­tų at­ly­gį ES dar­bo rinkoje.

Anot par­la­men­to pre­zi­den­to Da­vid Sas­so­li, su ne­ap­mo­ka­mo­mis jau­ni­mo prak­ti­ko­mis bu­vo taiks­to­ma­si per il­gai. Pre­zi­den­tas tvir­ti­na, kad Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­va yra svar­bus įran­kis, siun­čian­tis ži­nu­tę, kad prak­ti­kan­tai nu­si­pel­no pa­do­raus atlygio.

Eu­ro­pos pro­fe­si­nės są­jun­gos ir Eu­ro­pos jau­ni­mo fo­ru­mas iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą re­zo­liu­ci­jai pri­tar­da­mi sie­kiui už­draus­ti ne­ap­mo­ka­mas prak­ti­kas ir įves­ti ko­ky­bės kri­te­ri­jus vi­so­je Eu­ro­po­je. Re­zo­liu­ci­ja per­duo­ta Eu­ro­pos Ta­ry­bai ir Ko­mi­si­jai, ku­rios yra at­sa­kin­gos už do­ku­men­to įgy­ven­di­ni­mą ir ati­tin­ka­mą finansavimą.

Monika Višnevska

Monika Višnevska studijuoja tarpkultūrinės psichologijos magistrą Osnabriuko universitete. Viena iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais buvo VDU studentų parlamento narė.

Taip pat skaityk