/

LSS eilinį kartą pavedė studentus

Sąjunga vis dar nepaskelbė gairių, kokios paramos turėtų susilaukti studentai dėl viruso sukeltos krizės.

Be­veik prieš du mė­ne­sius šauks­mi­nin­kai LSS siū­lė pa­teik­ti rei­ka­la­vi­mus Vy­riau­sy­bei dėl lė­šų pa­deng­ti stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das ka­ran­ti­no me­tu ir šiems me­tams at­leis­ti juos nuo mo­kes­čių už studijas.

Kol ki­tų ša­lių stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gai už­tik­ri­no pa­ra­mą nuo vi­ru­so su­kel­tų ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams, LSS ne­pri­ėmė jo­kios re­zo­liu­ci­jos, ku­ri nu­brėž­tų są­jun­gos po­zi­ci­ją ir bent pra­dė­tų pre­li­mi­na­rias de­ry­bas su Vyriausybe.

Tuo tar­pu ka­ran­ti­no me­tu LSS pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas skel­bė teks­tus skam­bio­mis ant­raš­tė­mis, kaip an­tai „Svar­bu, kad so­cia­li­nės prob­le­mos bū­tų spren­džia­mos“ ir „Iš­girs­ti stu­den­tų nuo­mo­nę yra būtina“.

Vie­to­je ryž­tin­gų veiks­mų, LSS nu­spren­dė at­lik­ti du mė­ne­sius tru­ku­sią stu­den­tų ap­klau­są apie vi­ru­so įta­ką stu­di­jų or­ga­ni­za­vi­mui. Per ap­klau­sos lai­ko­tar­pį ne tik bai­gė­si ka­ran­ti­nas, bet ir bu­vo pra­leis­ta pro­ga įsi­trauk­ti į Vy­riau­sy­bės dos­niai skirs­to­mų pi­ni­gų da­ly­bas. Stu­den­tai taip pat ne­ga­vo ope­ra­ty­vios pa­gal­bos tuo­met, kai jos la­biau­siai rei­kė­jo. O ap­klau­sa be­veik ne­pa­lie­tė stu­den­tų so­cia­li­nių ir ma­te­ria­li­nių problemų.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk