/

LSS eilinį kartą pavedė studentus

Sąjunga vis dar nepaskelbė gairių, kokios paramos turėtų susilaukti studentai dėl viruso sukeltos krizės.

Be­veik prieš du mė­ne­sius šauks­mi­nin­kai LSS siū­lė pa­teik­ti rei­ka­la­vi­mus Vy­riau­sy­bei dėl lė­šų pa­deng­ti stu­den­tų pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das ka­ran­ti­no me­tu ir šiems me­tams at­leis­ti juos nuo mo­kes­čių už studijas.

Kol ki­tų ša­lių stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gai už­tik­ri­no pa­ra­mą nuo vi­ru­so su­kel­tų ap­lin­ky­bių nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams, LSS ne­pri­ėmė jo­kios re­zo­liu­ci­jos, ku­ri nu­brėž­tų są­jun­gos po­zi­ci­ją ir bent pra­dė­tų pre­li­mi­na­rias de­ry­bas su Vyriausybe.

Tuo tar­pu ka­ran­ti­no me­tu LSS pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas skel­bė teks­tus skam­bio­mis ant­raš­tė­mis, kaip an­tai „Svar­bu, kad so­cia­li­nės prob­le­mos bū­tų spren­džia­mos“ ir „Iš­girs­ti stu­den­tų nuo­mo­nę yra būtina“.

Vie­to­je ryž­tin­gų veiks­mų, LSS nu­spren­dė at­lik­ti du mė­ne­sius tru­ku­sią stu­den­tų ap­klau­są apie vi­ru­so įta­ką stu­di­jų or­ga­ni­za­vi­mui. Per ap­klau­sos lai­ko­tar­pį ne tik bai­gė­si ka­ran­ti­nas, bet ir bu­vo pra­leis­ta pro­ga įsi­trauk­ti į Vy­riau­sy­bės dos­niai skirs­to­mų pi­ni­gų da­ly­bas. Stu­den­tai taip pat ne­ga­vo ope­ra­ty­vios pa­gal­bos tuo­met, kai jos la­biau­siai rei­kė­jo. O ap­klau­sa be­veik ne­pa­lie­tė stu­den­tų so­cia­li­nių ir ma­te­ria­li­nių problemų.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk