/

VDU studentų parlamentas apie paramą krizės metu

Gegužės 15 d. vyko nuotolinis VDU studentų parlamento posėdis. Daugiausia dėmesio sulaukė paramos nuo koronakrizės nukentėjusiems studentams ir bendrabučio nuomos klausimai.

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lė pa­ra­mos nuo ko­ro­nakri­zės nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams ir bend­ra­bu­čių leng­va­tų ka­ran­ti­no me­tu klau­si­mai. Pre­zi­den­tas Pau­lius Vai­tie­kus pri­sta­tė at­sto­vy­bės pa­sie­ki­mus: 25 proc. nuo­lai­da vi­siems bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tiems stu­den­tams, mo­kes­čio už bend­ra­bu­tį ati­dė­ji­mas, su­tar­ties nu­trau­ki­mas su ga­li­my­be grįž­ti į tą pa­tį kam­ba­rį. Anot Vai­tie­kaus, šie spren­di­mai bu­vo pri­im­ti de­ran­tis su ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­ri dėl ri­bo­to biu­dže­to ne­ga­lė­jo pil­nai iš­pil­dy­ti stu­den­tų at­sto­vų lū­kes­čių. De­ry­bo­se stu­den­tų bal­są at­sto­va­vę pre­zi­den­tas ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Ie­va Ven­grovska­ja tvir­ti­no, kad pa­siek­tas abi pu­ses ten­ki­nan­tis ge­riau­sias sprendimas.

Šiuo klau­si­mu „Šauks­mo“ frak­ci­ja ne­gai­lė­jo kri­ti­kos spren­di­mų pri­ėmi­mo bū­dui ir pa­siek­tiems re­zul­ta­tams. Dau­giau­sia pa­si­pik­ti­ni­mo šauks­mi­nin­kai reiš­kė dėl to, kad šie svar­būs spren­di­mai pri­im­ti be stu­den­tų par­la­men­to – aukš­čiau­sio stu­den­tų at­sto­vy­bės or­ga­no – įtrau­ki­mo. Rea­guo­da­mas į kri­ti­ką pre­zi­den­tas pri­pa­ži­no šią klai­dą, ku­ri ne­va įvy­ko dėl di­de­lės sku­bos. Sie­kiant di­din­ti par­la­men­to na­rių įtrau­ki­mą į sku­bių klau­si­mų spren­di­mą at­ei­ty­je, Vai­tie­kus pa­siū­lė įsteig­ti pa­to­gų ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­lą, ku­ris leis­tų grei­tai in­for­muo­ti par­la­men­ta­rus ir su­rink­ti jų nuomones. 

Šauks­mi­nin­kė Mo­ni­ka Vi­šnevs­ka klau­sė, ar spren­di­mą dėl bend­ra­bu­čių pri­ėmę stu­den­tų at­sto­vai su­si­sie­kė su pa­čiais stu­den­tais. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad stu­den­tų nuo­mo­nė bu­vo ren­ka­ma ap­klau­so­mis ir bend­rau­jant su bend­ra­bu­čių pir­mi­nin­kais. Šauks­mi­nin­kas Be­nas Ba­ra­nov­skis kri­ti­ka­vo, kad ne­bu­vo vyk­dy­ta tiks­li­nė bend­ra­bu­čių stu­den­tų ap­klau­sa. Vi­šnevs­ka abe­jo­jo at­sto­vy­bės su­rink­tų duo­me­nų va­li­du­mu – re­mian­tis po­kal­biais su stu­den­tais, „Šauks­mo“ vyk­dy­ta ap­klau­sa ir stu­den­tų ko­men­ta­rais vie­šo­jo­je erd­vė­je, stu­den­tų lū­kes­čiai to­li gra­žu nė­ra iš­pil­dy­ti. Vi­šnevs­ka tei­gė, kad stu­den­tų at­sto­vai tu­rė­jo at­kak­liau de­rė­tis dėl stu­den­tų in­te­re­so ir į de­ry­bas įtrauk­ti iš­rink­tus stu­den­tų at­sto­vus (par­la­men­ta­rus). Sve­čio tei­sė­mis po­sė­dy­je da­ly­va­vęs šauks­mi­nin­kas Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas pik­ti­no­si, kad iš stu­den­tų pu­sės ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl bend­ra­bu­čių leng­va­tų pri­ėmė tik du žmonės.

Po to par­la­men­ta­rai ap­ta­rė uni­ver­si­te­to fon­dą, skir­tą nu­ken­tė­ju­siems nuo ko­ro­nakri­zės stu­den­tams pa­rem­ti. Gab­rie­lė Štur­mai­tė klau­sė, kiek stu­den­tų jau krei­pė­si į šį fon­dą. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad per ba­lan­dį gau­tos vi­so la­bo 4 pa­raiš­kos, bet taip yra dėl to, kad pa­raiš­kos tei­ki­mas trun­ka il­gai dėl su­dė­tin­go biu­ro­kra­ti­nio pro­ce­so – stu­den­tams rei­kia gau­ti įvai­rių do­ku­men­tų, pa­tvir­ti­nan­čių pa­si­kei­tu­sią fi­nan­si­nę si­tu­aci­ją. Šauks­mi­nin­kas Dau­man­tas Skin­kys at­krei­pė dė­me­sį, kad svar­bu už­tik­rin­ti, jog fon­de esan­tys 100 tūkst. eu­rų bū­tų iš tie­sų pa­sie­kia­mi ir pa­nau­do­ti sun­ku­mus pa­ti­rian­čių stu­den­tų la­bui. Skin­kys tei­gė, jei­gu fon­do lė­šos yra men­kai pa­nau­do­ja­mos, rei­kė­tų jas pa­si­telk­ti ski­riant pa­ra­mą ki­to­mis for­mo­mis. Pa­vyz­džiui, fon­do pi­ni­gais kom­pen­suo­ti stu­den­tų nuo­mos mo­kes­čius bend­ra­bu­čiuo­se. Vai­tie­kus pri­ta­rė, kad ver­ta svars­ty­ti fon­do lė­šų nau­do­ji­mą ir kaip tas lė­šas pa­nau­do­ti, kad jos pa­siek­tų vi­sus studentus.

Ki­tas „Šauks­mo“ frak­ci­jos iš­kel­tas klau­si­mas – dar­bo tei­sės mo­ky­mų vyk­dy­mas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Ie­va Ven­grovska­ja pri­sta­tė biu­ro spren­di­mą, ku­riuo dar­bo tei­sės mo­ky­mus vyk­dys VDU tei­sės kli­ni­ka, o mo­ko­mie­ji vaiz­do įra­šai dar­bo tei­sės te­ma bus vie­ši­na­mi in­ter­ne­tu. Pir­miau­sia stu­den­tams bus pri­sta­to­ma in­for­ma­ci­nė me­džia­ga apie dar­bo su­tar­ties su­da­ry­mą, nes ar­tė­ja stu­den­tų va­sa­ros dar­bų se­zo­nas. Anot ko­or­di­na­to­rės, to­liau dar­bo tei­sės mo­ky­mų tu­ri­nys bus for­muo­ja­mas pa­gal stu­den­tų iš­reikš­tus po­rei­kius ap­klau­so­je. Šauks­mi­nin­kė Vi­šnevs­ka pri­mi­nė, kad pre­zi­den­tas ža­dė­jo dar­bo tei­sės mo­ky­mus pra­dė­ti reng­ti jau ko­vo mė­ne­sį ir klau­sė, kas kliu­dė im­tis vyk­dy­ti nuo­to­li­nius mo­ky­mus anks­čiau. Skin­kys pa­ste­bė­jo, kad lai­ku įgy­ven­din­ti dar­bo tei­sės mo­ky­mai bū­tų su­ma­ži­nę ža­lą, ku­rią pa­ty­rė dir­ban­tys stu­den­tai per ka­ran­ti­ną (jo me­tu bu­vo už­fik­suo­ta ypač daug dar­bo tei­sės pa­žei­di­mų). Vai­tie­kus vė­luo­jan­čius spren­di­mus tei­si­no pa­n­de­mi­ja, esą už­tru­ko su­ras­ti tin­ka­mą mo­ky­mų vyk­dy­to­ją ir for­mą, o ir vyk­dy­to­jų pa­siū­ly­mai vė­la­vo. Pre­zi­den­tas ža­dė­jo, kad in­for­ma­ci­ja dar­bo tei­sės klau­si­mais stu­den­tams bus pri­sta­ty­ta nuo ge­gu­žės pabaigos–birželio pradžios.

Šauks­mi­nin­kai klau­sė, ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis dar­bo tei­sės mo­ky­mų vyk­dy­mui pa­si­rink­ta VDU tei­sės kli­ni­ka, o ne pro­fe­si­nė są­jun­ga. Pre­zi­den­tas at­sa­kė, kad pag­rin­di­niai kri­te­ri­jai bu­vo mo­ky­mų vyk­dy­to­jo lanks­tu­mas ir mo­ky­mų kai­na. Anot Vai­tie­kaus, tei­sės kli­ni­ka bu­vo pa­lan­kes­nis spren­di­mas, nes at­sto­vy­bė no­ri iš­nau­do­ti uni­ver­si­te­to vi­di­nius re­sur­sus. Skin­kys klau­sė, ar at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti dar­bo tei­sės se­mi­na­rus gy­vai, ku­riuo­se stu­den­tai ga­lė­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ti ir už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus. Vai­tie­kus į tai at­sa­kė tei­gia­mai, esą ru­de­nį esant ga­li­my­bėms bus ren­gia­mi dar­bo tei­sės se­mi­na­rai gy­vai, o ne­sant to­kiai ga­li­my­bei ren­gia­mi in­ter­ne­tu. „Šauks­mo“ frak­ci­jos na­riai tvir­ti­no, kad ko­ky­biš­kiau dar­bo tei­sės mo­ky­mus vyk­dy­tų prof­są­jun­ga, nes ji nuo­lat ak­ty­viai at­sto­vau­ja dir­ban­čių in­te­re­sams ir tu­ri daug prak­ti­nės pa­tir­ties. Pre­zi­den­tas tei­gė, kad jei­gu VDU tei­sės kli­ni­ka ne­at­lieps stu­den­tų po­rei­kių, bus ieš­ko­ma ki­tų vykdytojų. 

To­liau ap­tar­ta VDU SA įsta­tų si­tu­aci­ja. Šauks­mi­nin­kas Skin­kys kri­ti­ka­vo il­gą nau­jų įsta­tų re­gist­ra­vi­mo vil­ki­ni­mą (įsta­tai pri­im­ti ata­skai­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos me­tu ko­vo mė­ne­sį, bet dar ne­įre­gist­ruo­ti). Skin­kys pa­ste­bė­jo, kad pa­gal ci­vi­li­nį ko­dek­są įsta­tus pri­va­lu įre­gist­ruo­ti per 30 die­nų, o to ne­si­lai­ky­mas ro­do ne­at­sa­kin­gą po­žiū­rį į sa­vo dar­bą. Vai­tie­kus at­sa­kė, kad įsta­tų re­gist­ra­vi­mas vė­luo­ja dėl ka­ran­ti­no, ku­rio me­tu bu­vo su­dė­tin­ga gau­ti kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­ko ir sek­re­to­riaus pa­ra­šus, taip pat kai ku­rie įsta­tų punk­tai prieš­ta­rau­ja aso­cia­ci­jos įstatymui.

No­rė­da­mas iš­girs­ti par­la­men­ta­rų nuo­mo­nę, pre­zi­den­tas iš­kė­lė se­mest­ro už­bai­gi­mo te­mą. Par­la­men­to na­riai pa­si­sa­kė klau­si­mu, ar se­mest­ro eg­za­mi­nus rei­kė­tų vyk­dy­ti gy­vai, ar nuo­to­li­niu bū­du. Dau­gu­ma par­la­men­to na­rių pa­lai­kė nuo­to­li­nį stu­di­jų bai­gi­mą, teik­da­mi pri­o­ri­te­tą saugumui.

„Šauks­mo“ frak­ci­jos na­rė Mil­da Gi­ne­i­kai­tė iš­kė­lė VDU val­gyk­los klau­si­mą. Prieš du po­sė­džius bu­vo su­for­muo­ta par­la­men­to dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rė­jo su­si­tik­ti su ad­mi­nist­ra­ci­ja ir de­rin­ti val­gyk­los įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mą. Ta­čiau joks su­si­ti­ki­mas ne­bu­vo su­or­ga­ni­zuo­tas. Gi­ne­i­kai­tės ma­ny­mu, da­bar vie­šos val­gyk­los rei­ka­las at­ro­do nu­to­lęs. Pre­zi­den­tas tei­gė, kad uni­ver­si­te­tas su­stab­dė vi­sus ran­gos dar­bus ir to­dėl klau­si­mas yra užs­t­ri­gęs. Vai­tie­kus pa­ža­dė­jo grei­tu me­tu su­or­ga­ni­zuo­ti dar­bo gru­pės ir ad­mi­nist­ra­ci­jos susitikimą.

Ga­liau­siai ap­tar­tas „Šauks­mo“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas dėl vy­riau­sy­bės pa­ra­mos stu­den­tams vi­ru­so su­kel­tos kri­zės me­tu, ku­ris bu­vo iš­siųs­tas vi­soms Lie­tu­vos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­joms. Do­ku­men­tu ra­gi­na­ma stu­den­tų at­sto­vy­bes ir Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gą vie­nin­gai kreip­tis į vy­riau­sy­bę, sie­kiant gau­ti pa­ra­mos nuo ko­ro­nakri­zės nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams. Dau­gu­ma par­la­men­to na­rių šį do­ku­men­tą ver­ti­no pa­lan­kiai. Pre­zi­den­tas pra­ne­šė, kad šis do­ku­men­tas jau bu­vo ap­tar­tas Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­go­je. Pa­sta­ro­ji šiuo me­tu ren­gia do­ku­men­tą, ku­ris ad­re­suo­ja stu­den­tų pa­ra­mos klau­si­mą na­cio­na­li­niu mas­tu. Par­la­men­ta­rai nu­spren­dė su­lauk­ti LSS po­zi­ci­jos ir dėl pa­lai­ky­mo jai bal­suo­ti nuo­to­li­niu būdu.

Monika Višnevska

Monika Višnevska studijuoja tarpkultūrinės psichologijos magistrą Osnabriuko universitete. Viena iš Šauksmo steigėjų, 2018–2020 metais buvo VDU studentų parlamento narė.

Taip pat skaityk