/

Vokietija rems darbo netekusius studentus

Dėl viruso netekusiems darbo Vyriausybė teiks biurokratija neapsunkintą finansinę pagalbą.

© Patrick Lux/picture alliance/dpa

Apie 80 proc. Vo­kie­ti­jos stu­den­tų dir­ba dėl pra­gy­ve­ni­mo. Dėl vi­ru­so ne­te­ku­siems dar­bo ir pa­ja­mų fe­de­ra­li­nė vy­riau­sy­bė teiks biu­ro­kra­ti­ja ne­ap­sun­kin­tą fi­nan­si­nę pa­gal­bą, ant­ra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų žur­na­las Der Spiegel.

Ša­lies švie­ti­mo mi­nist­rė An­ja Kar­lic­zek (CDU) tei­gė, kad dar­bo ne­te­kę stu­den­tai tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę kreip­tis dėl vals­ty­bi­nių pas­ko­lų be pa­lū­ka­nų, ku­rios pa­dė­tų jiems pra­gy­ven­ti epi­de­mi­jos me­tu. Vo­kie­ti­jo­je vi­si aukš­tų­jų ir aukš­tes­nių­jų mo­kyk­lų stu­den­tai tu­ri ga­li­my­bę gau­ti vals­ty­bi­nę pra­gy­ve­ni­mo pas­ko­lą, nuo ku­rios grą­ži­ni­mo at­lei­džia­ma ma­žo mo­ku­mo ar­ba ne­mo­ku­mo atvejais.

Šias prie­mo­nes Kar­lic­zek fe­de­ra­li­nių že­mių va­do­vams pas­kel­bė dar pra­ėju­sią sa­vai­tę. Anot jos, rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti tais stu­den­tais, ku­rie dėl vi­ru­so ne­te­ko pa­ja­mų ir iki šiol ne­ga­lė­jo kreip­tis dėl pa­ra­mos, nes ne­ati­ti­ko vals­ty­bės tei­kia­mų pas­ko­lų kri­te­ri­jų. Kar­lic­zek tei­gia, kad sun­kiau­sias iš­šū­kis da­bar yra su­ras­ti pas­ko­las ad­mi­nist­ruo­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją. Įpras­tai pas­ko­las tvar­kan­ti Vo­kie­ti­jos stu­den­tų rei­ka­lų tar­ny­ba to pa­da­ry­ti negali.

Pa­sak švie­ti­mo mi­nist­rės, svar­biau­sias jos tiks­las yra, kad „nė vie­nas stu­den­tas ne­tu­rė­tų nu­trauk­ti stu­di­jų dėl vi­ru­so su­kel­tų fi­nan­si­nių sun­ku­mų.“ Lais­ves­niais kri­te­ri­jais tei­kia­mos vals­ty­bi­nės pas­ko­los tu­rė­tų už­tik­rin­ti stu­den­tų pragyvenimą.

Ant­ra­die­nį Ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas švie­ti­mo klau­si­mais Vo­kie­ti­jos par­la­men­te Kai Geh­ring pa­pra­šė vy­riau­sy­bės su­teik­ti pa­gal­bą dėl vi­ru­so nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams. Pen­kių punk­tų do­ku­men­te nu­ro­dy­ta, kad įpras­ta tvar­ka tei­kia­mos vals­ty­bės re­mia­mos pas­ko­los tu­rė­tų bū­ti pri­ei­na­mos vi­siems stu­den­tams ar­ba vy­riau­sy­bė jiems tu­rė­tų įkur­ti ne­ati­dė­lio­ti­nos pa­gal­bos fondą.

Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je ko­vo mė­ne­sį pa­tvir­tin­tas eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nių pla­nas už bent 2,5 mlrd. Eur. Pla­nu sie­kia­ma už­tik­rin­ti rei­kia­mus re­sur­sus efek­ty­viai svei­ka­tos ir vi­suo­me­nės ap­sau­gos sis­te­mų veik­lai, dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mui, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui ir vals­ty­bės iž­do lik­vi­du­mo už­tik­ri­ni­mui. Kol kas ša­lies vy­riau­sy­bė nė­ra pas­kel­bu­si jo­kių prie­mo­nių, skir­tų bū­tent stu­den­tų paramai.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis studijuoja istorijos mokslų magistrą Berlyno Humboldtų universitete. VDU Šauksmo draugijos sekretorius ir jos leidžiamo žurnalo atsakingasis redaktorius. 2019–2020 metais ėjo VU SA parlamento nario pareigas.

Taip pat skaityk