/

Vokietija rems darbo netekusius studentus

Dėl viruso netekusiems darbo Vyriausybė teiks biurokratija neapsunkintą finansinę pagalbą.

© Patrick Lux/picture alliance/dpa

Apie 80 proc. Vo­kie­ti­jos stu­den­tų dir­ba dėl pra­gy­ve­ni­mo. Dėl vi­ru­so ne­te­ku­siems dar­bo ir pa­ja­mų fe­de­ra­li­nė vy­riau­sy­bė teiks biu­ro­kra­ti­ja ne­ap­sun­kin­tą fi­nan­si­nę pa­gal­bą, ant­ra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų žur­na­las Der Spiegel.

Ša­lies švie­ti­mo mi­nist­rė An­ja Kar­lic­zek (CDU) tei­gė, kad dar­bo ne­te­kę stu­den­tai tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę kreip­tis dėl vals­ty­bi­nių pas­ko­lų be pa­lū­ka­nų, ku­rios pa­dė­tų jiems pra­gy­ven­ti epi­de­mi­jos me­tu. Vo­kie­ti­jo­je vi­si aukš­tų­jų ir aukš­tes­nių­jų mo­kyk­lų stu­den­tai tu­ri ga­li­my­bę gau­ti vals­ty­bi­nę pra­gy­ve­ni­mo pas­ko­lą, nuo ku­rios grą­ži­ni­mo at­lei­džia­ma ma­žo mo­ku­mo ar­ba ne­mo­ku­mo atvejais.

Šias prie­mo­nes Kar­lic­zek fe­de­ra­li­nių že­mių va­do­vams pas­kel­bė dar pra­ėju­sią sa­vai­tę. Anot jos, rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti tais stu­den­tais, ku­rie dėl vi­ru­so ne­te­ko pa­ja­mų ir iki šiol ne­ga­lė­jo kreip­tis dėl pa­ra­mos, nes ne­ati­ti­ko vals­ty­bės tei­kia­mų pas­ko­lų kri­te­ri­jų. Kar­lic­zek tei­gia, kad sun­kiau­sias iš­šū­kis da­bar yra su­ras­ti pas­ko­las ad­mi­nist­ruo­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją. Įpras­tai pas­ko­las tvar­kan­ti Vo­kie­ti­jos stu­den­tų rei­ka­lų tar­ny­ba to pa­da­ry­ti negali.

Pa­sak švie­ti­mo mi­nist­rės, svar­biau­sias jos tiks­las yra, kad „nė vie­nas stu­den­tas ne­tu­rė­tų nu­trauk­ti stu­di­jų dėl vi­ru­so su­kel­tų fi­nan­si­nių sun­ku­mų.“ Lais­ves­niais kri­te­ri­jais tei­kia­mos vals­ty­bi­nės pas­ko­los tu­rė­tų už­tik­rin­ti stu­den­tų pragyvenimą.

Ant­ra­die­nį Ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas švie­ti­mo klau­si­mais Vo­kie­ti­jos par­la­men­te Kai Geh­ring pa­pra­šė vy­riau­sy­bės su­teik­ti pa­gal­bą dėl vi­ru­so nu­ken­tė­ju­siems stu­den­tams. Pen­kių punk­tų do­ku­men­te nu­ro­dy­ta, kad įpras­ta tvar­ka tei­kia­mos vals­ty­bės re­mia­mos pas­ko­los tu­rė­tų bū­ti pri­ei­na­mos vi­siems stu­den­tams ar­ba vy­riau­sy­bė jiems tu­rė­tų įkur­ti ne­ati­dė­lio­ti­nos pa­gal­bos fondą.

Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je ko­vo mė­ne­sį pa­tvir­tin­tas eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nių pla­nas už bent 2,5 mlrd. Eur. Pla­nu sie­kia­ma už­tik­rin­ti rei­kia­mus re­sur­sus efek­ty­viai svei­ka­tos ir vi­suo­me­nės ap­sau­gos sis­te­mų veik­lai, dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mui, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui ir vals­ty­bės iž­do lik­vi­du­mo už­tik­ri­ni­mui. Kol kas ša­lies vy­riau­sy­bė nė­ra pas­kel­bu­si jo­kių prie­mo­nių, skir­tų bū­tent stu­den­tų paramai.

Domas Lavrukaitis

Domas Lavrukaitis yra VU semiotikos magistrantas, Šauksmo draugijos VDU sekretorius ir jos žurnalo redaktorius. 2019–2020 metais buvo VU SA parlamento narys.

Taip pat skaityk