/

Kandidatų į VDU SA prezidento postą debatai

Kovo 12 d. VDU studentų parlamentas rinks SA prezidentą. Kandidatus į prezidento postą Tomą Bacevičių ir Paulių Vaitiekų kalbina Žygimantas Menčenkovas ir Domas Lavrukaitis.

Ko­vo 12 d. VDU stu­den­tų par­la­men­tas rinks SA pre­zi­den­tą. Kan­di­da­tus į pre­zi­den­to pos­tą To­mą Ba­ce­vi­čių ir Pau­lių Vai­tie­kų kal­bi­na Žy­gi­man­tas Men­čen­ko­vas ir Do­mas Lavrukaitis.

Po­kal­by­je ap­tar­ti klau­si­mai: (01:13) tie­sio­gi­niai pre­zi­den­to rin­ki­mai, (17:00) stu­den­tų ap­klau­sos ir stu­den­tų po­li­ti­ka, (26:17) stu­den­tų sti­pen­di­jos, (34:36) at­sto­vy­bės tei­kia­mų pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų pri­o­ri­te­tai, (42:15) aka­de­mi­nis ne­są­ži­nin­gu­mas, (48:14) at­sto­vy­bės pre­zi­den­to ka­den­ci­jos truk­mė ir iš­anks­ti­niai rin­ki­mai, (50:10) vie­šo­ji VDU val­gyk­la, (54:14) Stu­den­tų dar­bo prog­ra­mos įgyvendinimas.

Taip pat skaityk

Irano protestai

Kalbamės apie Irano protestus, doktorančių patirtis bei Vokietijos studentų reikalavimus.